หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อสงไขย กัป มหากัป นานขนาดไหน
( ๑ อันตรกัป เท่ากับระยะเวลาที่อายุของมนุษย์ ไขลงจากอสงไขยปีจนถึง ๑๐ ปี แล้ว
ไขขึ้นจาก ๑๐ ปี จนถึงอสงไขยปีอีก ครบ ๑ คู่ เรียกว่า ๑ อันตรกัป )
อสงไขยปีเท่ากับเลข ๑ ตามด้วยเลขศูนย์ ๑๔๐ ตัว


๑ มหากัปประกอบด้วย ๔ ช่วง ของจักรวาล


๑.๑ สังวัฏฏ (ช่วงที่กำลังถูกทำลาย ) เป็นเวลา ๖๔ อันตรกัป
๑.๒ สังวัฏฏฐายี ( เป็นช่วงเวลาที่มีแต่ความว่างเปล่า หลังจากจักรวาลถูกทำลาย ) เป็นเวลา ๖๔ อันตรกัป
๑.๓ วิวัฏฏ ( กำลังก่อตัวขึ้นของจักรวาล ) เป็นเวลา ๖๔ อันตรกัป
๑.๔ วิวัฏฏฐายี (จักรวาลที่ตั้งขึ้นใหม่เรียบร้อยเป็นปกติตามเดิม) เป็นเวลา ๖๔ อันตรกัป


..... ดังนั้น ๑ มหากัป จึงเท่ากับ ๒๕๖ อันตรกัป .....


เพราะฉะนั้น ๑ มหากัปจึงมีการทำลาย เพียง ๑ ครั้ง


นับตั้งแต่จักรวาลถูกทำลาย จนกระทั่งเกิดใหม่ และพินาศอีกครั้งจึงเป็น
เวลา ๔ อสงไขยกัป หรือ ๒๕๖ อันตรกัป นับเป็น ๑ มหากัป


สรุป

๑ รอบอสงไขยปี เป็น ๑ อันตรกัป
๖๔ อันตรกัป เป็น ๑ อสงไขยกัป
๔ อสงไขยกัป เป็น ๑ มหากัป


** ( อสงไขยปี กับ อสงไขยกัป จะต่างกันตามที่กล่าว ) **


...ส่วนคำว่า " กัป " หมายถึงเวลาที่ยาวนานนับประมาณไม่ได้ เปรียบเหมือน
มีภูเขาแท่งศิลาทึบ กว้าง ยาว สูง อย่างละ ๑ โยชน์ ( ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร )
ครบร้อยทิพย์ปี มีเทวดาเอาผ้าทิพย์ที่บางเบาราวกับควันไฟมาลูบภูเขานี้ ๑ ครั้ง
เมื่อใดภูเขาสึกกร่อนจนเรียบเสมอพื้นดิน เรียกว่า ๑ กัป


คำว่า " กัป " กับ " มหากัป " ต่างกันดังที่กล่าว


ในมหากัปหนึ่งๆจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้น ๑ พระองค์
๒ พระองค์ ๓ พระองค์บ้าง แต่ไม่เกิน ๕ พระองค์ มหากัปที่ไม่
มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นเลยก็มีเรียกว่า สุญกัป


มหากัปของเรานี้จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้น ๕ พระองค์
เรียกว่า ภัทรกัป ซึ่งเป็นกัปที่เจริญที่สุด


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติขึ้นแล้วคือ

๑. สมเด็จพระกกุสันธะพุทธเจ้า
๒. สมเด็จพระโกนาคมนะพุทธเจ้า
๓. สมเด็จพระกัสสปะพุทธเจ้า
๔. สมเด็จพระสมณโคดมพุทธเจ้า
และจักเสด็จอบัติตรัสเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์สุดท้าย
ในภัทรกัปนี้ ทรงพระนามว่า
๕.สมเด็จพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า


ตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรียกว่า กัปไขยลง คือทุก ๑๐๐ ปี อายุมนุษย์จะลด
ลง ๑ ปี อายุของพวกเราจะลดลงเรื่อยจนไปถึง ๑๐ ปี แล้วสูงขึ้นเรื่อยๆ
ใหม่ จนกระทั่งอายุมนุษย์มีกำหนด ๘ หมื่นปี สตรีมี่อายุ ๕๐๐ ปี จึงมี
ครอบครัว

เวลานั้นมีความทุกข์เรื่องโรคภัยไข้เจ็บอยู่เพียง ๓ อย่าง คือ ความหิว
ความง่วง และความแก่ ผู้คนยังทำความดีเพิ่มขึ้น อายุยิ่งทวีตาม จนกระ
ทั่งอายุอสงไขยปี

ในสมัยมนุษย์มีอายุอสงไขยปี มองเห็นความแก่ความตายได้ยาก ความ
เจ็บไม่มี เลยทำให้เกิดความประมาท ทิฎฐิมานะก็เกิดอีก เวียนเป็นวัฎฎ
จักรของมนุษย์ในยุคต้นกัปใหม่ เมื่อมีกิเลสเกิด อายุมนุษย์ก็เริ่มลดลงกระ
ทั่งเหลือ ๘ หมื่นปี เมื่อนั้นพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จ
มาอุบัติขึ้นในโลก อันเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ องค์สุดท้ายใน
ภัทรกัปนี้

.......ช่วงระยะเวลาระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งไปยัง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเรียกว่า หนึ่งพุทธธันดร
"พระสัทธรรมนำสุข" 13/5/53 โพสต์โดย ติกฺขปัญโญ
คำตอบ
1 จาก 5
ชอบคุณค่ะ อ่านยากไปนิด
13/5/53 โพสต์โดย ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
2 จาก 5
เวลาของวัฏสงสารช่างยาวนานยิ่งนัก ^-^
13/5/53 โพสต์โดย PS_Hope
3 จาก 5
ขอบคุณครับ เข้าใจง่ายดี
ก่อนหน้านี้เคยอ่านเกี่ยวกับ กับ มหากัป อสงขัยกัปมา ยัง งงๆ

แต่ตอนนี้เข้าใจและ
16/5/53 โพสต์โดย skipio
4 จาก 5
ค่ะ
17/5/53 โพสต์โดย มาดามมก
5 จาก 5
ก็ขอขอบคุณในวิทยาทานนี้นะครับ
แต่ว่าก็สิ่งเหล่านี้เป็นอจินไตย (สิ่งที่ไม่ควรไปคิดตาม) อย่าไปคิดตามมากนัก
พึงคิดแต่ว่า กระทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ดีกว่าครับ
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้
21/5/53 โพสต์โดย SMART BRAIN
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กัปหนึ่งนั้น เป็นเวลายาวนานนักหนาทำไมคนชั่วหรือคนที่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจจึงอยากอยู่นานๆเพราะอะไร
อาจารย์ ศ.ธรรมทัสสี ปรารถนาพุทธภูมิบรรดาลูกศิษย์บอกว่า จะตรัสรู้ในกัปนี้ชื่อ พระเทวเทพสัมมาสัมพุทธเจ้า ใช่หรือไม่
เสริมความรู้ กัป กัลป์ และอสงไขย คือ.....
มันคุ้มหรอ
การศึกษาศาสนาและนำมาประยุกต์ใช้กับตนเอง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู