หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
สังคมศาสตร์ | รัฐศาสตร์ | ปัญหาสังคม 14/8/53 โพสต์โดย pmck
คำตอบ
1 จาก 6
ะบอบประชาธิปไตย
เป็นระบอบการปกครองที่มีหลักการ และความมุ่งหมายที่ผูกพันอยู่กับประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ระบอบประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
แบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกับแบบที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข แบบแรกคือแบบที่ใช้อยู่ในประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่นและไทย
แบบที่ 2 คือแบบที่ใช้อยู่ในประเทศอินเดีย ฝรั่งเศส และอเมริกา
หลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย มีดังต่อไปนี้คือ

         1.อำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรือเรียกว่าอำนาจของรัฐ (State Power) เป็นอำนาจหน้าที่มาจากประชาชน
         และผู้ที่จะได้อำนาจปกครองจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
         2.ประชาชนมีสิทธิที่จะมอบอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนด้วยกันเอง โดยการออกเสียงเลือกตั้งบุคคลกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศ
         ตามระยะเวลาและวิธีการที่กำหนดไว้ เช่น ทุก 4 ปี จะมีการออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ
         3.รัฐบาล จะต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพมูลฐานของประชาชน เช่น สิทธิเสรีภาพในทรัพย์สินและการแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่ม เป็นต้น
         โดยรัฐบาลจะต้องไม่ละเมิดสิทธิเหล่านี้เว้นแต่เพื่อรักษาความมั่นของชาติหรือเพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมแก่สังคมเท่านั้

         4.ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกัน ในการที่จะได้รับบริการทุกชนิดที่รัฐจัดให้แก่ประชาชน
         5.รัฐบาล ถือกฎหมาย และความเป็นธรรมเป็นบรรทัดฐานในการปกครอง และในการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ เพื่อความสงบสุขของประชาชน
14/8/53 โพสต์โดย เทพพยัคฆ์
2 จาก 6
ดีมากเลยคราฟ ผม ขอ มี เยอะๆๆ น๊ะ คราฟ ผม !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@@@@@@@@@@@@@@
1/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 6
หลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
24/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 6
หลักการสำคัญของระบอบเผด็จการ
24/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 6
หลักการสำคัญของระบอบเผด็จการ
24/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 6
การเป็นพลเมืองดีมีคุรลักษณะอย่างไร
2/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักการของ ประชาธิปไตย
หลักการพรรคคอมมิวนิสต์
หลักการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นอย่างไร
ข่าวเกี่่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
บุคคลใดเป็นคนคิด หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู