หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ผู้ตาม พระพุทธเจ้าออกบวชเป็นใคร
ศาสนา 20/6/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 6
ป้ญจวัคคี
20/6/53 โพสต์โดย lam-inter
2 จาก 6
.     คือสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้สมควรแก่การสักการะบูชา รู้เห็นสัจจะธรรมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)...
.     ส่วนพวกที่ออกบวชตามใจแม่ หรือที่บวชไปแล้วไม่ฝักใฝ่เรียนรู้ธรรม ไม่ปฏิบัติตนตามหนทางแห่งพระศาสดานั้น ก็หาใช่สาวกที่แท้จริงของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ ยิ่งเหล่านักบวชนอกรีตทั้งหลายที่ทำความเสื่อมเสียให้แก่พระพุทธศาสนายิ่งไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นสาวกของพระศาสดา ท่านทั้งหลายตรองดูเถิด บวชอย่างไรให้ได้บุญอย่างแท้จริง
20/6/53 โพสต์โดย boongzaad
3 จาก 6
พระอัญญาโกนฑัญญะ  เป็ผู้ที่พระพุทธเจ้าอุปสมบทเป็นองค์แรก
23/6/53 โพสต์โดย ข้าวต้ม
4 จาก 6
ป้ญจวัคคี ได้แก่ โกนฑัญญะ  วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ
23/6/53 โพสต์โดย ลูกทรพี
5 จาก 6
นายฉันทะกับม้าสุกันทกะ พอเจ้าชายปลงผมบวช นายฉันทะขออยู่รับใช้ แต่เจ้าชายให้กลับวัง ส่วนม้าสุกันทกะหลังจากที่เจ้าชายบวชได้ ๗ วันก็ตายไปเกิดเป็นเทวดา
12/1/54 โพสต์โดย Darkcoder
6 จาก 6
เป็นใครก็ได้ที่เห็นภัยในวัฏฏะสงสาร และมีดำริที่ต้องการพ้นจากความทุกข์ และต้องการออกบวช

เจริญในธรรมครับ
15/1/54 โพสต์โดย เต๋อ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าเจ้าชายสิทธัตถะเลือกที่จะเป็นเจ้าเมืองแทนที่่จะออกบวช...โลกปัจจุบันจะเปลี่ยนไปอย่างไร?
พระพุทธเจ้าออกบวชที่ใด
คุณคิดว่าภ้าคนทั้งโลกบวชโลกเราจะเป็นยังไง
วันอัฏฐมีบูชา หมายถึงอะไรหรอคะ
อภัยทานคือคำสอนของพระพุทธเจ้า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู