หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
"พระเทพ"ตรัส กรณี-ม็อบพันธมิตร "พระเทพ"ตรัส กรณี-ม็อบพันธมิตร
สมเด็จพระเทพรัตนราชส ุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง ร่วมงานประชุมด้านการ ศึกษาระหว่างสหรัฐ-ไทย ที่รัฐคอนเน็กติกัต สหรัฐอเมริกา โดยพระราชทานสัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวต่างชา ติถึงสถานการณ์การเมื องในไทยด้วย เมื่อวันที่ 9 ต.ค.
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. (ตามเวลาในประเทศไทย) สำนักข่าวเอพี รายงานจาก
เมืองเวลลิงฟอร์ด รัฐคอนเน็กติกัต ประเทศสหรัฐอเมริกาว่ า สมเด็จพระเทพรัตนราชส ุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินร่วมงานประชุมท างวิชาการ ณ โรงเรียนโช้ต โรสแมรี่ฮอลล์ โดยในที่ประชุม สมเด็จพระเทพฯ ตรัสถึงความสำคัญของง านบริการภาคสาธารณะ และหลังเสร็จสิ้นการป ระชุม มีผู้สื่อข่าวทูลถามพ ระองค์ถึงสถานการณ์คว ามไม่สงบทางการเมืองท ี่เกิดขึ้นในประเทศไท ยว่า ทรงเห็นด้วยหรือไม่ที ่กลุ่มผู้ชุมนุมประท้ วงระบุว่า ประท้วงเพื่อสถาบันกษ ัตริย์ (The princess was asked at a press conference following her talk whether she agreed with protesters who say they are acting on behalf of the monarchy.)
เอพีรายงานว่า สมเด็จพระเทพฯ ตรัสตอบคำถามดังกล่าว ว่า
"I don"t think so." "They do things for themselves."  
หรือแปลเป็นไทยได้ควา มว่า " ข้าพเจ้าไม่คิดเช่นนั ้น กลุ่มผู้ชุมนุมดำเนิน การสิ่งต่างๆ เพื่อตัวพวกเขาเอง"
ผู้สื่อข่าวทูลถามอีก ว่า "Why the king has not spoken out?" หรือ " เหตุใดพระบาทสมเด็จพร ะเจ้าอยู่หัวยังมิได้ ทรงออกมาตรัสถึงเหตุก ารณ์ที่เกิดขึ้น" สมเด็จพระเทพฯ ตรัสตอบว่า "I don"t know because I haven"t asked him." หรือ "ข้าพเจ้าไม่ทราบ เนื่องจากมิได้ถามพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวถึงเรื่องนี้" ทรงยอมรับปัญหาการเมื องมีมากในช่วงท้ายของ รายงานข่าวเอพีระบุด้ วยว่า สมเด็จพระเทพฯ ตรัสว่า " ปัญหาทางการเมืองขณะน ี้มีมากมาย ข้าพเจ้าบอกกับเพื่อน และผู้ร่วมงานของข้าพ เจ้าว่า ขอเพียงแต่ให้ทำตามหน ้าที่ความรับผิดชอบขอ งตนเองต่อไป"  
("There are a lot of political problems," the princess said. "I told my friends, colleagues just  
to do what is their duty.) ทั้งนี้ ข่าวเอพีให้ข้อมูลด้ว ยว่า สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนสหรัฐในช่วงที่
ประเทศไทยกำลังเผชิญห น้ากับความรุนแรงทางก ารเมืองครั้งร้ายแรงท ี่สุดในห้วงเวลา 1 ทศวรรษ กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงรัฐบาลนับพันคนบุกเข้าไปยึดทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งและขจัดการทุจริตในหมู่นักการเมือง แกนนำผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่ดูหมิ่นสถาบัน และแกนนำผู้ประท้วงคนหนึ่งต้องการให้ไทยเปลี่ยนไปใช้ระบบแต่งตั้งส.ส.ส่วนใหญ่เข้าสู่สภาแทนการเลือกตั้ง
************* 14/10/51 โพสต์โดย aha55
คำตอบ
1 จาก 14
ม.ล.ปนัดดาวอนอย่าอ้างบทพระราชทานสัมภาษณ์

   ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย"ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล"ออกแถลงการณ์ส่วนตัวเรียกร้องทุกฝ่ายอย่านำบทพระราชทานสัมภาษณ์ มายุ่งเกี่ยวการเมือง

   ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีหนังสือพิมพ์บางฉบับนำบทพระราชทานสัมภาษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ กับสื่อมวลชนต่างประเทศ ฉลับเมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการแปลเป็นภาษาไทยนั้น มีข้อความบางตอนปรากฏความคลาดเคลื่อนอย่างมากและโยงไปสถานการณ์ทางการเมือง ของไทย

   "เมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้ว พระองค์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในการตอบคำถามอย่างชาญฉลาด กล่าวคือ ทรงเป็นเจ้านายผู้ทรงพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในทางการทูตและรัฐศาสตร์การ ปกครอง เพื่อนของกระผมซึ่งเป็นศาสตราจารย์ชาวอเมริกันได้อ่านบทสัมภาษณ์อย่าง ละเอียด ก็ได้ให้ข้อคิดเห็นกับกระผมว่า จะเห็นได้ว่าเป็นการตอบในเชิงที่ไม่โปรดที่จะให้ข้อคิดเห็นทางการเมือง อย่างเช่นคำถามที่ว่า "ทรงเห็นด้วยกับผู้ชุมนุมที่อ้างว่ากระทำในนามสถาบันฯหรือไม่?" พระองค์ทรงตอบว่า "ไม่ใช่เช่นนั้นนะ พวกเขาทำในนามของพวกเขาเอง" ซึ่งนักวิชาการชาวต่างประเทศต่างมองว่า เป็นคำตอบที่งดงามสมกับความเป็นแบบอย่างของพระราชวงศ์ที่ประทับอยู่เหนือการ เมือง กับอีกถือเป็นหลักสากลในอารยะประเทศตามวิถีประชาธิปไตยเป็นที่ทราบกันดีว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยสุดพรรณนา และโปรดที่จะพระราชทานพระเมตตาและความเอื้ออาทรแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าภาย ใต้ร่มพระบารมี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลักทศพิธราชธรรมประการนี้ ที่สามารถนำพาประเทศมาสู่ความอยู่รอดปลอดภัยตราบจนทุกวันนี้ได้"

   ดังนั้น การที่บุคคลบางคนหรือบางกลุ่มจะมุ่งหวังผลทางการเมืองในทางหนึ่งทางใดก็ตาม จากบทพระราชทานสัมภาษณ์ดังกล่าวแล้ว จึงนับเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำตามครรลองครองธรรมแห่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
14/10/51 โพสต์โดย ridkun
2 จาก 14
โปรดทราบ การกล่าวอ้างเบื้องสูงเพื่ออานุภาพแห่งตนเป็นสิ่งไม่ควรกระทำ
14/10/51 โพสต์โดย Numthon
3 จาก 14
ผมเป็นคนธรรมดา  ทำมาหากินที่ต่างจังหวัด เวลาผมไปเลือกตั้งแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายอยู่เหมื่อนกัน
ผมไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษหรอกนักการเมืองเพราะนักการเมืองไม่ได้มาหาข้าวปลาให้ผมสักมื้อ
ทุกครั้งที่มีการเครื่องตั้งใหม่ไม่มีใครถามผมบางเลย หรือให้ผมแสดงพลังเงียบบ้าง
ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ชอบม๊อบมันวุ่นวายมากๆ เลยเอาหละผมว่านะ
คนอย่างทักษิณถ้าเข้ามีปัญหามากนักก็ให้เขาไปอยู่ที่อื่นซะ สักวันก็คงตาย
คนอย่างพันธมิตร(มาร)ถ้ามีปัญหามากนักก็ควรจะตายไปซะ คนตาย 2 คน 3 คนเรื่องธรรมดาในสายตาผมครับ เกิด แก่ เก็บ ตาย เป็นทุกข์ แก้โดยการไม่เข้าร่วมในกลุ่ม
จริงมันควรจบตั้งแต่การเลือกตั้งเสร็จ  แต่ที่มันค้างคาใจผมมาตลอดเลยคือ
1. พันธมิตรเป็นใครทำไมไม่ชุมนุมอย่างสันติ
2. ทำไม่ต้องยึดสถานที่ราชการ
3. ทำไมด่าคนออกอากาศได้ตลอดทั้งปีทั้งที่เราก็ไทยด้วยกัน
4. เซ็งวะคุยเรื่องพันธมิตรพุดไปพวกนี่ก็เอาหูทวนลม
5. ทำไมคนหมู่มากจึงพ่ายแพ้คนหมู่น้อย  ทำไมมาย
14/10/51 โพสต์โดย numta2551
4 จาก 14
numta2551 เอาไว้บิดาคุณตายแล้วพูดอย่างนี้บ้างนะครับ
14/10/51 โพสต์โดย gigipapa
5 จาก 14
ใจเย็น ๆ กันนะคับ พี่น้องชาวไทย อย่าทะเลาะกันเรยยย
14/10/51 โพสต์โดย gatetejung
6 จาก 14
อย่า ...ขยาย พระราชดำรัส
คนไทยรักกันไว้ครับ
14/10/51 โพสต์โดย sam2551
7 จาก 14
"ขอเพียงแต่ให้ทำตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อไป"
พระองค์ทรงมีพระราชดำรัส เช่นนี้
พวกเราปวงชนชาวไทยน่าจะเข้าใจชัดเจนดีแล้ว
หน้าที่และความรับผิดชอบ ของคนไทยที่ดีทุกคน
ข้าพเจ้า คนไทยคนนี้ ขอกระทำตนตาม พระราชดำรัส ครับ
14/10/51 โพสต์โดย TAZZ
8 จาก 14
โอ้! มิสามารถแสดงความคิดเห็นได้ดอก เรามันชั้นผู้น้อย
14/10/51 โพสต์โดย Obamy
9 จาก 14
สมเด็จพระเทพฯ ตรัสตอบคำถามดังกล่าว ว่า
"I don"t think so." "They do things by themselves."
14/10/51 โพสต์โดย Diamondtrim T.Trump
10 จาก 14
ขอจงทรงพระเจริญ
14/10/51 โพสต์โดย น้องวุฒิน่ารัก
11 จาก 14
เบื่องสูงคือเบื่องสูง โปรดเกล้าโปรดกระม่อม........
14/10/51 โพสต์โดย ดังตฤณ
12 จาก 14
ขอร้อง อย่าเอาคำพูด ของพระมหากษัตริย์ หรือ เบื้องสูง มาทำเป็นคำถามใน กูรู เพราะ การที่ท่านทำอย่างนี้ ท่านก็ได้เป็นพวก มีส่วนร่วมในการบิดเบือนคำสัมภาษณ์ หรือ ดำรัส แล้ว

หากท่านมีหลักฐาน เป็นลายลักษณ์อักษร ก็ช่วยเอามายืนยันด้วย คำพูด นั้น เป็นกลาง ขึ้นอยู่เราจะแปลอย่างไร ตี่ความอย่างไร

อนึ่ง ผมเป็นคนหนึ่ง ที่เกลียดทั้งสองฝ่าย แต่ไม่พอใจพวก พธม มากกว่า เพราะการกระทำ นั้นเรียกไม่ได้เลยว่า เพื่อส่วนร่วม หรือ เพื่อพูดอื่น

ปิดสถานที่ราชการ
บุกยึดสถานที่ราชการ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
แอบอ้าง เบื้องสูง
หมิ่นประมาท โดยไม่มีหลักฐาน ถึงหลายๆบุคคลากร
เอาปืนยิงตำรวจ

การกระทำเยี่ยง โจร ทรราช กังฉิน ผู้ก่อการร้าย อย่างนี้ เรียกว่าเป็นผู้ที่ทำเพื่อคนอื่นๆม่ได้หรอกครับ เพราะแต่ละอย่าง ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้น พูดให้ตัวเองถูก พูดกล่าวร้ายคนอื่น ในขณะที่ตนทำอยู่เหมือนกัน

อยากถามว่า ถ้ามีคนไปล้อมบ้านคุณ หรือ ไม่ให้คุณเข้าบ้าน หรือ ทำท่าจะบุกเข้าบ้านคุณ คุณจะปกป้องมั้ย คุณจะทำร้ายคนที่ถืออาวุธ บุกเข้ามาหาคุณมั้ย คุณจะไม่ป้องกันตัวเอง ในเขตบ้านคุณเหรอ มีสมองคิดกันบ้างไหม

อยากถามว่า การที่คนๆหนึ่ง พูดพาดพิงคนโน้น คนนี้ เอาเบื้องสูง มากล่าวอ้าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง เพื่อให้ตนเองหรือ กลุ่มดูยิ่งใหญ่ มันต่างจากการ แอบอ้าง หรือ ทำตนเองให้เทียบเท่ามั้ย

อยากถามว่า การที่ตำรวจ โดนยิง มีคนต้องรับผิดชอบมั้ย ทำไมมี พธม บาดเจ็บ ต้องรับผิดชอบ ถ้าจะให้ลาออก ก็น่าจะทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เหรอ

ไม่น่าเชื่อว่าผู้มีการศึกษา ทั้งหลาย ที่ไปร่วมชุมนุม ทำไมถึงเป็นคนเห็นแก่ตัวขนาดนี้ ไม่เคยคิดถึงใจเขาใจเราบ้าง ไม่ก็ ทำไมถึงขนาดสติ ขาดปัญญาขนาดนี้ ถึงได้ไม่มองหลายๆมุมตามการวุฒิการศึกษาที่พึงมี
14/10/51 โพสต์โดย merplec
13 จาก 14
ทรงพระเจริญ
อย่าทะเลาะกันเลยครับพี่น้อง อะไรเป็นอะไร น่าจะรู้กันน่ะครับพี่น้อง
14/10/51 โพสต์โดย วันเวลา
14 จาก 14
อันนี้อาจจะถามโง่ๆก็ได้นะ(ก็ไม่รู้อ่ะ)ในเมื่อเราเป็นประชาธิปไตยแล้วพวกพันธมิตรก็มีสิทธิ์สมัครเป็นนายกดิถ้าไม่พอใจในตัวผู้นำไม่พอใจระบบรึอะไรก็แล้วแต่ก็ไปลงสมัครซะซี่ถ้าคิดว่าตัวเองดีจริงแล้วพอถึงตอนนั้นแล้วถ้าทำอะไรด้วยความจริงใจและมีความสามารถก็คงไม่มีใครพูดอะไรได้หรอกบอกตรงๆใครๆก็ต้องคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกทั้งนั้นรวมทั้งเชื่อด้วยว่าพวกตัวเองคิดถูกเวลาพูดกันพูดด้วยเหตุผลดิคับอย่าก้าวร้าวอย่าด่ากราด  "ถ้าแค่แต่ละคนรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีปัญหามันก็ไม่เกิดหรอก" เด็กมีหน้าที่เรียนก็เรียนไม่ใช่ไปประท้วง ครูต้องสอนก็สอนไป
ปล.เรื่องสถาบันกษัตริย์นี่หยุดอ้างทีเหอะ นะ
17/10/51 โพสต์โดย konbabas
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เตมียชาดก ตอนที่ ๖
พระราชินีแห่งพรหมจรรย์ เป็นสมญานามของใคร
พุทธทำนาย ต้นฉบับ
905คือใคร
พระโอรสพระธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู