หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หย่อมความกดอากาศสูง คืออะไร
สภาพแวดล้อม 1/12/53 โพสต์โดย pig_dank_
คำตอบ
1 จาก 5
1. ความกดอากาศ PRESSURE คือ  น้ำหนักหรือมวลของอากาศที่กดลงบนพื้นผิวโลกในหนึ่งตารางหน่วย ณ ระดับน้ำทะเลปานกลางเท่ากับ 1013.25 มิลลิบาร์ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท หรือ 29.92 นิ้วปรอท

  1. หย่อมความกดอากาศสูง HIGH  PRESSURE คือมวลของอากาศที่กดลงบนพื้นผิวโลกมากกว่า 1013.25 มิลลิบาร์
  2. หย่อมความกดอากาศต่ำ LOW  PRESSURE คือ มวลของอากาศที่กดลงบนพื้นผิวโลกน้อยกว่า 1013.25 มิลลิบาร์
  3. บนพื้นผิวโลกมีหย่อมความกดอากาศที่เกิดขึ้นประจำอยู่  7 บริเวณ ได้แก่
        1. 31.1          หย่อมความกดอากาศสูงบริเวณขั้วโลกเหนือ
        2. 31.2          หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล
        3. 31.3          หย่อมความกดอากาศสูงบริเวณเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์
        4. 31.4          หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเส้นศูนย์สูตร
        5. 31.5          หย่อมความกดอากาศสูงบริเวณบริเวณเส้นทรอปิกออฟแคบริคอร์น
        6. 31.6          หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเส้นแอนตาร์กติกเซอร์เคิล
        7. 31.7          หย่อมความกดอากาศสูงบริเวณขั้วโลกใต้
1/12/53 โพสต์โดย GUmaiRUah
2 จาก 5
หย่อมความกดอากาศสูง HIGH  PRESSURE คือมวลของอากาศที่กดลงบนพื้นผิวโลกมากกว่า 1013.25 มิลลิบาร์
1/12/53 โพสต์โดย แค่คนคนนึง
3 จาก 5
คำตอบยังไม่ชัดเจน แต่ได้มีผู้ตอบไว้แบบนี้ ยังงงอยู่ว่าตกลงเราจะรู้สึกร้อนหรือหนาว
๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒
บริเวณความกดอากาศสูง หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียง มีการหมุนเวียนของลมออกจากศูนย์กลางในทิศตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ และทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
บริเวณความกดอากาศสูงชนิดเย็น (Cold High) เป็นบริเวณความกดอากาศสูงที่มีอุณหภูมิที่ศูนย์กลางของมวลอากาศ หนาวเย็นกว่าบริเวณที่อยู่รอบ ๆ มักเกิดขึ้นบนพื้นทวีปหรือแผ่นดิน มีคุณสมบัติหนาวเย็นจัด และแห้งแล้ง ตัวอย่างเช่น บริเวณความกดอากาศสูงแถบไซบีเรีย (Siberian High) ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อประเทศไทยในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างประมาณปลายเดือนตุลาคม ถึง ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์
บริเวณความกดอากาศสูงชนิดร้อน (Warm High) เป็นบริเวณความกดอากาศสูงที่มีอุณหภูมิที่ศูนย์กลางของมวลอากาศ อุ่นกว่าบริเวณที่อยู่รอบ ๆ มักเกิดขึ้นบนพื้นน้ำหรือมหาสมุทร มีคุณสมบัติร้อน และมีความชื้นมาก ตัวอย่างเช่น บริเวณความกดอากาศสูงแถบโซนร้อนตอนบนของมหาสมุทรแปซิฟิก (Subtropical High) ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อประเทศไทยในช่วงการเปลี่ยนฤดูจากหนาวเป็นร้อน ระหว่างประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ประมาณกลางเดือนเมษายน

หย่อมความกดอากาศต่ำ หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียง มีการหมุนเวียนของลมเข้าหาศูนย์กลางในทิศทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ และตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ มีคุณสมบัติโดยทั่วไปคือร้อน ชื้น เป็นสถานะตั้งต้นที่จะรุนแรงขึ้นเป็นพายุหมุน
8/3/55 โพสต์โดย poonim
4 จาก 5
ความกดอากาศ(Air Pressure)

ความกดอากาศ หมายถึง แรงที่กระทำต่อพื้นโลกอันเนื่องจากน้ำหนักของอากาศ ณ จุดใดจุดหนึ่งเป็นลำของบรรยากาศตั้งแต่พื้นโลกขึ้นไป จนถึงเขตสูงสุดของบรรยากาศ

บรรยากาศตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ)

ICAO Standard Atmosphere ได้กำหนดมาตรฐานของบรรยากาศสภาพหนึ่ง โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้
1.อากาศต้องเป็นอากาศแห้ง Compiled dry
2.อุณหภูมิที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง Temp at MSL (mean sea level) ที่ 15 องศาเซลเซียส
3.ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง Pressure at MSL 1013.25 hPa
4.อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิระดับน้ำทะเลปานกลางจนถึงระดับความสูง 11 กิโลเมตร Temp Lapse Rate =2 องศาเซลเซียส ต่อ 1000 มิลลิบาร์


Pressure used in Aviation (ความกดอากาศที่ใช้ในทางการบิน)

1.     1013.25 mb เรียกว่า Standard Mean see level Pressure หรือ Standard Setting คือค่าที่ใช้ในเครื่องวัดความสูง ออลติมิเตอร์ เมื่อต้องการวัดเป็น Flight Level

2.     QFE หรือ Station Pressure, aerodrome pressure, runway Pressure (ความกดอากาศในบริเวณสนามบินทางวิ่ง) คือความกดอากาศที่ทางวิ่งโดยวัดจากบาโรมิเตอร์ที่ตั้งอยู่ในสำนักงาน แล้วหักแก้ลงสู่ทางวิ่ง

3.     QNH หรือ MSL Pressure คือความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง

Standard Altimeter Setting Procedure (แนวทางปฏิบัติในการตั้งเครื่องวัดความสูงมาตรฐาน)


    1.  Flight Level ความสูงระดับบิน
    2.  Vertical Separation (การแยกระดับของเครื่องบิน โดยใช้ Flight Level
    3.  Transition Altitude ความสูงจากระดับน้ำทะเลที่สนามบินนั้นๆกำหนดขึ้นมาว่าเครื่องบินที่อยู่ในระดับนี้ จะต้องตั้งเครื่องวัดความสูงตาม QNH
    4.  Transition Level หมายถึงใช้Flight Level ต่ำสุดที่อยู่เหนือTransition Altitude
    5.  Transition layer คือบรรยากาศที่อยู่ระหว่าง TA, TL ประมาณ 500-1,000 ฟุต

ความกดอากาศ

1013.25 hPa หรือ เรียกว่า ความกดอากาศมาตรฐานที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (Mean Sea Level Stand Pressure) หรือ บางที เรียกว่า  ตั้งเครื่องวัดความสูงมาตรฐาน (Standard Altimeter Setting) ค่าความกดนี้ใช้เป็นระดับอ้างอิง เมื่อต้องการวัดความสูงเป็นระดับบิน (Flight Level) เครื่องบินที่ทำการบินในเส้นทางบินทุกเที่ยวบิน  จะต้องวัดความสูงโดยอ้างอิง ค่าความกดอากาศนี้ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โอกาสการชนกันของเครื่องบินจึงไม่มี

QFE    ค่าความกดอากาศที่ทางวิ่ง (Runway Pressure) ค่าความกดอากาศที่อ่านได้จากเครื่องมือที่ติดตั้งอยู่ในสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแล้วหักแก้ลงสู่ทางวิ่ง

QHN   ค่าความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (Mean Sea Level Pressure) ค่าความกดอากาศที่อ่านได้จากเครื่องมือในสำนักงานอุตุนิยมวิทยา แล้วหักแก้ลงสู่ระดับน้ำทะเลปานกลาง ค่านี้เป็นค่าที่ใช้ในการเขียนแผนที่ผิวพื้

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับความสูง

Altitude        ความสูงที่วัดจากน้ำทะเลปานกลางขึ้นไป ถึงจุด หรือระดับใด ๆ ที่อยู่บนพื้นผิวโลก หรือ เหนือระดับพื้นผิวโลกขึ้นไป ส่วนใหญ่แล้วจะวัดจากเครื่องบินที่ทำการบินเหนือระดับพื้นดิน

 


MSL                 Elevation ความสูงที่วัดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ขึ้นไปยังจุดหนึ่งจุดใดบนพื้นผิวโลก เช่น สนามบินดอนเมืองสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 4 เมตร 


MSL                 Height   ความสูงที่วัดจากพื้นดินขึ้นไปยังจุดใด ๆเหนือผิวพื้นโลก  เช่น เครื่องบินอยู่สูงจากสนามบิน 1000 ฟุต

 


MSL        Flight   Level     ความสูงที่วัดเป็นระดับบิน โดยวัดจากความกดมาตรฐาน 1013.25 hPa

การรายงานค่าความกดอากาศผิดพลาด  จะมีผลกระทบต่อเครื่องบินในการร่อนลงสู่ทางวิ่งอย่างมาก  กล่าวคือ ถ้ารายงานค่าความกดอากาศ QNH มากกว่าที่เป็นจริง  เช่น  ค่า QNH ที่เป็นจริง เท่ากับ 1010 hPa  แต่เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยารายงานผิดพลาดเป็น 1012 hPa  นั่นคือ  นักบินจะตั้งเครื่องวัดความสูงในเครื่องบินที่ 1012 hPa  ให้เท่ากับความสูงของสนามบินจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  ในกรณีนี้ทางวิ่งจะอยู่ต่ำกว่าที่เป็นจริง เมื่อเครื่องบินลดระดับลงมาเรื่อย ๆ  ขณะเดียวกันความกดอากาศจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  เช่นเดียวกัน  เมื่อค่าความกดอากาศจากเครื่องวัดความสูงอ่านได้ 1010 hpa  เครื่องจะถึงพื้นแล้ว  นั่นคือ  เครื่องบินจะกระแทกพื้น  ในทางกลับกัน  ถ้ารายงานค่าความกดอากาศผิดพลาด  น้อยกว่าที่เป็นจริง  ในกรณีนี้  ขณะที่เครื่องวัดความสูงในเครื่องบิน  อ่านค่าความกดอากาศได้เท่ากับที่รายงานแล้วแต่เครื่องบินยังไม่แตะพื้น  ซึ่งเป็นอันตรายมาก  หากว่าสนามบินมีทางวิ่งไม่ยาวมากพอเครื่องบินอาจวิ่งเลยทางวิ่งได้

การตั้งเครื่องวัดความสูงในเครื่องบินก่อนร่อนลง

ค่าของความกดอากาศที่ได้จากการตรวจวัดของสถานีตรวจอากาศการบินเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้ในการปรับแต่งเครื่องวัดความสูงในเครื่องบิน เครื่องวัดความสูงในเครื่องบินจะมีสเกล 2 สเกล สเกลหลักเป็นสเกลความสูงมีหน่วยเป็นเมตร/ฟุต สเกลรองมีหน่วยเป็นมิลลิบาร์ เครื่องวัดความสูงที่ใช้ในเครื่องบินสามารถอ่านค่าความสูงได้ทุกขณะทำได้สองวิธี

ตั้งด้วยค่าของ QFE เครื่องวัดความสูงในเครื่องบินจะอ่านค่าออกมาเท่ากับศูนย์ในขณะที่ล้อเครื่องบินแตะพื้นทางวิ่ง หรือขณะที่เครื่องบินกำลังอยู่บนพื้นทางวิ่งพอดี ขณะบินในอากาศ การปรับความสูงด้วย QFE เครื่องวัดความสูงจะแสดงถึงความสูงของเครื่องบินว่าจะอยู่สูงจากสนามบินเท่าใด QFE Altimeter Setting or Zero Setting

QNH (สำหรับการร่อนลง) เครื่องวัดความสูงจะอ่านค่าออกมาเป็นค่าวัดความสูงของสถานีเราเรียกว่า Elevation (ความสูงระดับน้ำทะเลปานกลาง) จากระดับน้ำทะเลในขณะที่ล้อเครื่องบินกำลังแตะพื้นทางวิ่งหรือเครื่องบินกำลังอยู่บนพื้นทางวิ่งพอดี ขณะที่บินในอากาศ เครื่องวัดความสูงจะอ่านค่าความสูงออกมาเป็นความสูงของเครื่องบินเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ถ้ารายงานอากาศผิดพลาดเช่นรายงานค่า QNHมากกว่าความเป็นจริงเครื่องบินจะลงกระแทกพื้นก่อน

การตรวจวัดลมผิวพื้นที่ทางวิ่ง

การวัดลมผิวพื้นที่สนามบินสากล โดยทั่วไปแล้วเหมือนกับที่ทำการตรวจวัดที่สถานีตรวจอากาศผิวพื้น ที่ตั้งของเครื่องมือต้องเป็นที่ซึ่งสามารถให้ค่า
3/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 5
หย่อมความกดอากาศสูงหมายถึง    ในแผนที่อากาศใช้อักษรแทนคือ
10/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความกดอากาศ สัมพพันธ์กับ ความสูงของพื้นที่อย่างไร ช่วยตอบทีค่ะ
ปกติบ้านเดี๋ยวพร้อมสวยหย่อมเนี่ยถ้ามีคนอยู่ซัก 4-5 คนเนี่ยปะมาณกี่ตารางวาถึงจะเหมาสะมครับ ไม่อยากจ่ายเงินมากไป
การแตกกระจาย fragmentation เกิดขึ้นได้อย่างไร
พยากรณ์อากาศประจำวันครับ
พายุเกิดขึ้นได้อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู