หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำว่าเป้าหมายคืออะไร คำว่าวัตถุประสงค์คืออะไร
" " 28/10/51 โพสต์โดย phitsanu
คำตอบ
1 จาก 18
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒   ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้

เป้าหมาย น. บุคคลหรือสิ่งที่ใช้เป็นเป้าแห่งการโจมตี หรือเป็นศูนย์กลาง
แห่งความใส่ใจหรือสังเกต; ความมุ่งหมายเจาะจงให้ได้ตาม
เจตนา เช่น การขายข้าวในปีนี้มีเป้าหมายให้ได้เกินหกแสนตัน.


วัตถุประสงค์  น. ผลที่ประสงค์ให้บรรลุ เช่น วัตถุประสงค์ของ
มัธยมศึกษาก็เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ คิดเป็น ทำเป็น และมีคุณธรรม,
จุดประสงค์ ก็ว่า.
28/10/51 โพสต์โดย BABORCLUB
2 จาก 18
เป้าหมายคือ สิ่งที่ตั้งใว้ กำหนดใว้ คาดหมายใว้
วัตถุประสงค์คือ สิ่งที่ต้องการ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกันและเป็นไปได้ในเชิงหลักการทางวิทยาศาสต์ เช่น
เมื่อได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใว้แล้วก็จะนำมาซึ่งวัติถุประสงค์
ยกตัวอย่าง
เป้าหมาย สร้างความสามัครคีในชาติ
วัติถุประสงค์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
28/10/51 โพสต์โดย Numthon
3 จาก 18
เป้าหมายคือ สิ่งที่เราได้กำหนดขึ้นไว้เป็นเกณ เหมือนเส้นชัยให้เราวิ่งเข้าไปหา อาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
วัตถุประสงค์คือ คำเพื่อขยายความหมายของประโยค
(คำตอบนี้อาจผิดโปรดใช้วิจารณะญาณในการอ่าน)
28/10/51 โพสต์โดย jekung
4 จาก 18
เพิ่มเติมจากที่กูรูท่านอื่นตอบนะคะ
เป้าหมายนั้นเราอาจจะทำไม่ได้ตามที่ตั้งก็ได้...(อาจคิดเป็นเปอร์เซ็นต์)
ส่วนวัตถุประสงค์นั้น...เราจะต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้แล้วค่ะ
ซึ่งในการศึกษาแต่ละเรื่องเป้าหมายอาจจะมากกว่าวัตถุประสงค์ก็ได้ค่ะ
28/10/51 โพสต์โดย หวานใจ
5 จาก 18
เป้าหมาย คือ สิ่งที่คาดหวังไว้ ในการกระทำสิ่งใด สิ่งหนึ่ง
วัตถุประสงค์ คือ เหตุผลของความต้องการ หรือการต้องทำสิ่งใด สิ่งหนึ่ง
29/10/51 โพสต์โดย วันเวลา
6 จาก 18
อธิบายยากกันจัง ลองอธิบายง่ายๆดูนะครับ
เป้าหมาย คือ จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปถึง
วัตถุประสงค์ คือ ข้อกำหนดที่เราตั้งขึ้นมาว่าเราทำสิ่งนั้นๆ เพื่ออะไร (การตั้งวัตถุประสงค์ง่ายๆคือ ใส่ "เพื่อ" เข้าไป)
เช่น เราจะเรียนแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการช่วยเหลือคนเจ็บป่วย โดยมีเป้าหมายให้คนในชุมชนของเรามีสุขภาพดี สังเกตได้ว่า เป้าหมายจะไกลและกว้างกว่าวัตถุประสงค์เสมอ
29/10/51 โพสต์โดย boatsos
7 จาก 18
ขอไม่อ้างอิงวิชาการนะครับ ...

เป้าหมาย ก็คือ เป้าที่เราจะไปให้ถึง

ในขณะที่ วัตถุประสงค์ คือสิ่งที่เราประสงค์ให้ได้มา หรือนำมาใช้ประโยชน์ เมื่อเราทำได้ตามเป้าหมายแล้ว

เช่น ท่านมีเป้าหมายว่าจะมีเงินให้ได้ 10ล้าน ตอนอายุ 35ปี ... โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนี้ซื้อบ้าน 1หลัง ราคา 7ล้าน มีรถ 3ล้าน 1คัน

หรือ ท่านมีเป้าหมายว่า อยากมีบ้าน ขนาด 10ล้าน เมื่ออายุ 40 ปี  ... โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะรับ พ่อ แม่ มาอยู่ร่วมกันกับครอบครัว

ประมาณเนี๊ยะ ... เป็นต้น
29/10/51 โพสต์โดย mrsavebook
8 จาก 18
เป้าหมาย หมายถึง สิ่งที่จะทำให้สำเร็จในแต่ละงาน อยู่ในกรอบของการ ตั้งความปรารถนาภาระหน้าที่ และความมุ่งหมายที่สถาบันกำหนดขึ้น

วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ต้องการจะให้เกิดผลในแต่ละกิจกรรม สามารถตรวจวัดพฤติกรรมได้ ลักษณะสำคัญของวัตถุประสงค์คือ
1. ชัดเจน เฉพาะเจาะจง แต่ละวัตถุประสงค์มีผลหนึ่งเดียว
2. สามารถวัดและตรวจสอบได้
3. ทำความเข้าใจได้ทันที
4. กำหนดระยะเวลาที่จะทำงานให้สำเร็จ
5. มีมาตรฐานที่ยอมรับพฤติกรรม
29/10/51 โพสต์โดย น้องวุฒิน่ารัก
9 จาก 18
คำว่าเป้าหมาย(target)คือเป้า จุดหมาย เป็น สิ่งสุดท้ายที่ต้องการ
คำว่าวัตถุประสงค์(objective)คือวัตถุประสงค์และเป้าหมายต้องการให้เป็น และหรือได้มาเป็นการกระทำให้ใด้มา หรือวิธีการ
และอยู่ทีคนเลือกใช้
ก็มันใกล้กันมากๆใช้ไปเถอะไม่มีใครว่าอะไรหลอก อย่าคิดมาก ปวดหัว แต่ก็สำคัญนะ
29/10/51 โพสต์โดย sam2551
10 จาก 18
วัตถุประสงค์ คือจะทำไปเพื่ออะไร เป้าหมายคือผลแห่งความสำเร็จที่ต้องการว่าเป็นแบบไหน
29/10/51 โพสต์โดย gigipapa
11 จาก 18
เป้าหมายคือสิ่งที่กำหนดไว้  แต่วัตถุประสงคือสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้......
29/10/51 โพสต์โดย kungems
12 จาก 18
-
19/12/52 โพสต์โดย undfined
13 จาก 18
เป้าหมายเป็นสิ่งที่ต้องการเป็นรูปหรือตัวชี้วัดเข้าถึงได้ เช่น บ้าน รถ รายได้ประชาชาติ  ส่วนวัตถุประสงค์ คือเป้าหมายอย่างมีเงื่อนไข เช่น อยากได้บ้านราคา๑ล้านโดยสุจริตภายใน๕ปี จะก่อให้เกิดนโยบาย แผนแม่บท ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีตามมา
24/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 18
๑. จุดมุ่งหมาย
วิชาบริหาร คือ ความต้องการสูงสุด เป็นนาม เช่น อยากได้สิ่งดีๆ(คำชม) อยากเป็นที่๑ อยากเก่งสุด ฯ ทำเพื่อตน
พุทธศาสนา คือ สัมมาทิฐิ  อยากได้ความดี เป็นนาม นิพพาน( กระจ่างแจ้งในปัญหาคิดและทำ) ฯ ทำเพื่อธรรม
   นาม คือ สิ่งที่ไม่มีตัวตน เช่น ความรู้, ปัญญา,ใจ, ขวัญกำลังใจ,ความชำนาญ ,ความอดทน,พระธรรม,ระเบียบ,คู่มือฯ
หมายเหตุ  เมื่อมีตนและจุดมุ่งหมายแล้ว จะเห็นทางเดินที่จะเลือก  
๒. วิสัยทัศน์  
วิชาบริหาร คือ จุดมุ่งหมายกับสิ่งที่ควรและไม่ควรทำ ได้ทางเดิน เกิด ภารกิจ พันธะกิจ หน้าที่ อาชีพ เครื่องมือ
พุทธศาสนา คือ มรรค๘ ได้ทางเดิน เกิด ภารกิจ พันธะกิจ หน้าที่ สัมมาอาชีพ เครื่องมือ
๓. เป้าหมาย  คือ รูป สิ่งที่ต้องการอยู่ระหว่างตนกับจุดมุ่งหมายเงื่อนไขตามวิสัยทัศน์ เป็นเชิงปริมาณ เช่นมีเงินล้าน มีบ้าน มีรถ ฯ
    รูป        คือ สิ่งที่มีตัวตน เช่น กาย,ปัจจัย๔,วัตถุ,สสาร,เงินทอง, คน,เครื่องทุ่นแรง,สัมผัสได้ ฯ
๔. ทรัพยากร     คือ  รูปและนาม ที่นำมาสร้างเครื่องมือได้
๕. เครื่องมือ       คือรูปและนามที่มาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายใกล้จุดมุ่งหมายมากขึ้น
๖. วัตถุประสงค์ คือ เป้าหมายที่ต้องการในเวลาและทรัพยากรจำกัด
5/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
15 จาก 18
จุดมุ่งหมาย๑, วิสัยทัศน์๒, วัตถุประสงค์(เป้าหมาย๓ที่ต้องการตามข้อจำกัดในวิสัยทัศน์และในเวลาและทรัพยากร๔จำกัด), นโยบาย(ให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแผนแม่บทตามวัตถุประสงค์), แผนแม่บท(แผนยุทธศาสตร์และแผนการใช้ทรัพยากรที่มีในเวลาจำกัดนั้น), แผนยุทธศาสตร์(แผนการสร้างเครื่องมือ๕เพื่อปฏิบัติยุทธวิธีต่างๆที่จะเกิดต่อไป), ยุทธวีธี(เป็นการกระทำ(กรรม) คือ การใช้เครื่องมือที่มีขณะนั้นให้บรรลุเป้าหมาย)
๑. จุดมุ่งหมาย
วิชาบริหาร คือ ความต้องการสูงสุด เป็นนาม เช่น อยากได้สิ่งดีๆ(คำชม) อยากเป็นที่๑ อยากเก่งสุด ฯ ทำเพื่อตน
พุทธศาสนา คือ สัมมาทิฐิ  อยากได้ความดี เป็นนาม นิพพาน( กระจ่างแจ้งในปัญหาคิดและทำ) ฯ ทำเพื่อธรรม
   นาม คือ สิ่งที่ไม่มีตัวตน เช่น ความรู้, ปัญญา,ใจ, ขวัญกำลังใจ,ความชำนาญ ,ความอดทน,พระธรรม,ระเบียบ,คู่มือฯ
หมายเหตุ  เมื่อมีตนและจุดมุ่งหมายแล้ว จะเห็นทางเดินที่จะเลือก  
๒. วิสัยทัศน์  
วิชาบริหาร คือ จุดมุ่งหมายกับสิ่งที่ควรและไม่ควรทำ ได้ทางเดิน เกิด ภารกิจ พันธะกิจ หน้าที่ อาชีพ เครื่องมือ
พุทธศาสนา คือ มรรค๘ ได้ทางเดิน เกิด ภารกิจ พันธะกิจ หน้าที่ สัมมาอาชีพ เครื่องมือ
๓. เป้าหมาย  คือ รูป สิ่งที่ต้องการอยู่ระหว่างตนกับจุดมุ่งหมายเงื่อนไขตามวิสัยทัศน์ เป็นเชิงปริมาณ เช่นมีเงินล้าน มีบ้าน มีรถ ฯ
    รูป        คือ สิ่งที่มีตัวตน เช่น กาย,ปัจจัย๔,วัตถุ,สสาร,เงินทอง, คน,เครื่องทุ่นแรง,สัมผัสได้ ฯ
๔. ทรัพยากร     คือ  รูปและนาม ที่นำมาสร้างเครื่องมือได้
๕. เครื่องมือ       คือรูปและนามที่มาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายใกล้จุดมุ่งหมายมากขึ้น
5/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 18
คือ การสิางที่เราคิดเอา ไว้ ว่าจะทำอย่างไร  ิิ
18/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
17 จาก 18
เป้าหมาย หมายถึง สิ่งที่จะทำให้สำเร็จในแต่ละงาน อยู่ในกรอบของการ ตั้งความปรารถนาภาระหน้าที่ และความมุ่งหมายที่สถาบันกำหนดขึ้น

วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ต้องการจะให้เกิดผลในแต่ละกิจกรรม สามารถตรวจวัดพฤติกรรมได้ ลักษณะสำคัญของวัตถุประสงค์คือ
1. ชัดเจน เฉพาะเจาะจง แต่ละวัตถุประสงค์มีผลหนึ่งเดียว
2. สามารถวัดและตรวจสอบได้
3. ทำความเข้าใจได้ทันที
4. กำหนดระยะเวลาที่จะทำงานให้สำเร็จ
5. มีมาตรฐานที่ยอมรับพฤติกรรม
4/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 18
มาดูที่นี่ดีกว่า แล้วคุณจะกระจ่าง
25/3/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เป้าหมายสำคัญ
การกระทำที่ไม่บ่งบอกวัตถุประสงค์ ไม่ทราบที่มาที่ไป ไม่ทราบเจตนารมย์ที่ชัดเจน ให้พึงตระหนักไว้ว่าเขาไม่ใช่คนดี
...เป้าหมาย...
เป้าหมายแห่งชีวิตที่แท้จริง
ตอนนี้จุดมุ่งหมายในชีวิตคุณ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู