หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระพุทธเจ้า - พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า "ธรรมและวินัยนี้จะเป็นศาสดาแทนพระองค์"
และในยุคกาลสมัยนี้   พระไตรปิฎกเป็นหลักฐาน   ที่รวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่เคารพและน่าเชื่อถือได้มากที่สุด   ข้าพเจ้าขออนุโมทนากับผู้ที่ยึดมั่นในพระธรรมของพระพุทธองค์
*การฟังธรรมได้อะไร คำตอบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า   การฟังธรรมได้บุญ.
ประเด็นร้อน | ปัญหาคาใจ | ปัญหาทางจิตใจ | สุขภาพจิต 19/10/53 โพสต์โดย พีครับ
คำตอบ
1 จาก 1
โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถา. (ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘)

       แปลว่า : ดูกรอานนท์ ธรรมแลวินัยใด ที่เราได้แสดงแล้ว และบัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย ในเมื่อเราล่วงลับไป

       หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสให้พระธรรมวินัย คือคำสั่งสอนของพระองค์นี้ เป็นศาสดาแทนพระองค์

       เพราะฉะนั้น การสังคายนาจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติตามพุทธพจน์ ที่เหมือนกับได้ทรงฝากฝังสั่งเสียไว้ว่า ให้พระธรรมวินัย คือคำสั่งสอนของพระองค์เป็นศาสดาแทนพระองค์ด้วย

       เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ถ้าเราเคารพพระพุทธเจ้า เราก็ต้องรักษาพระธรรมวินัย ไว้ให้ดี เพราะการรักษาพระธรรมวินัยที่สังคายนาไว้ ก็คือรักษาพระศาสดาของเราไว้ คือรักษาพระพุทธเจ้าไว้นั่นเอง
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2
19/10/53 โพสต์โดย เรารักคนไทย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมเราต้องเคารพบูชาพระพุทธรูป
ธรรมะ กับ พระไตรปิฎก
"ธรรม" มีความหมายถึงอะไรบ้าง
พระพุทธองค์ตรัสว่า..
ผู้ที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นคนสุดท้ายคือใคร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู