หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีขอใบสำคัญ(แบบ ส.ด.9) ทำอย่างไร
วิธีขอใบสำคัญ(แบบ ส.ด.9) ทำอย่างไร
อยากรู้ว่าถ้าได้มาแล้ว  จะต้องทำอะไร บ้าง
ช่วย บอก ที เถิด
25/11/51 โพสต์โดย nicknak
คำตอบ
1 จาก 3
ไปที่อำเภอครับ แล้วก็ไปแผนกสัสดีอำเภอ แล้วก็บอกเขาว่าจะมาทำ สด.9
แล้วก็เอาพวกหลักฐานไปคือบัตรประชาชน สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียบแล้วก็อื่นๆ(อื่นๆคือพวก ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น)
ได้มาแล้วเก็บไว้ให้ดี อย่าให้หายครับ
ถ้าเรียน นศท.(รด.) ก็จะใช้ สด9 ในการนำปลดทหารประจำการ หน่วยฝึก นศท จะบอกลายละเอียดให้อีกที
ถ้าไม่เรียน ก็เก็บจนกว่าจะไปเกณฑ์ทหารตอนอายุ 21 ปีครับ
26/11/51 โพสต์โดย skipio
2 จาก 3
อ่อ ทำเสร็จ แล้วตรวจสอบพวกข้อมูลในใบ สด 9 ด้วยครับว่าเขียนถูกต้องรึเลป่า

เพราะของผมโดนมาแล้วครับ เขาเขียนเลขบัตรประชาชนผิด ต้องไปแก้ตอนหลังเสียเวลาครับ
26/11/51 โพสต์โดย skipio
3 จาก 3
พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 หมวด 3 การลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอ
         "มาตรา 19 บรรดาชายซึ่งมีสัญชาติไทย เมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี ใน พ.ศ.ใดให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใน พ.ศ.นั้น  
              (วรรคแรก)   ผู้ใดไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน ให้
นายอำเภอสอบสวน เมื่อเห็นวาถูกต้อง ให้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ ถ้าไม่มีผู้มาแจ้งแทน ให้ถือว่าผู้นั้น หลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาลงบัญชีทหาร
กองเกิน
              (วรรคสอง) เมื่อได้รับรองการขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ให้นายอำเภอออกใบสำคัญหรือใบรับรองให้ผู้ขอลงบัญชี
ทหารกองเกินไว้เป็นหลักฐาน หากใบสำคัญชำรุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่เพื่อขอรับใบสำคัญใหม่โดยเสียค่าธรรมเนียม
ฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้าการชำรุดหรือสูยหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
              (วรรคสาม) ผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้แล้วให้ถือว่า เป็นทหารกองเกินตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ของ พ.ศ.ถัดไป
         มาตรา 18 บุคคลซึ่งยังมิได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอพร้อมกับคนชั้นปีเดียวกัน เพราะเหตุใด ๆ ก็ดี ถ้าอายุไม่ถึง 26 ปีบริบูรณ์
ให้ปฏิบัติทำนองเดียวกับมาตรา 16 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สามารถจะปฏิบัติได้ แต่จะให้ผู้อื่นแจ้งแทนไม่ได้ ถ้านายอำเภอจะเรียกตัวลง
บัญชีทหารกองเกินก็ย่อมทำได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ฯลฯ
          มาตรา 19 เมื่อจำเป็นนายอำเภอมีอำนาจประกาศเรียกบุคคล ที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อำเภอตามมาตรา 16 หรือ 18 แล้ว
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ได้ ภายในกำหนดเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันประกาศ
                        ประกาศเช่นว่านี้  ให้นายอำเภอปิดไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ และ ณ ที่เปิดเผยตามชุมชนในท้องที่นั้น กับให้นายอำเภอส่ง
ประกาศให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปแจ้งราษฎรในท้องที่ของตนทราบ
                          ผู้ใดไม่สามารถจะไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน  ถ้าไม่มีผู้มาแจ้งแทน ให้ถือว่าผู้นั้น หลีกเลี่ยงขัดขืน
                มาตรา 21 บุคคลดังต่อไปนี้ไม่ต้องไปแสดงตนต่อนายอำเภอตามมาตรา 16, 18 หรือ 19 คือ
                             (1) สามเณร
                             (2) ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างควบคุมหรือคุมขังของเจ้าพนักงาน
                            แต่ให้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่กำหนด
27/11/51 โพสต์โดย ญา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โฉนดติดขายฝากที่ดินต้องการเอาเข้าธนาคารทำอย่างไร
ทำอย่างไรกับเพื่อนที่ชอบฟ้อง
ทำอย่างไรที่จะให้ อิออน อนุมัติเร็วๆ บ้างครับ
คิดอย่างไรกับผู้ใหญ่บ้านเป็นกระเทย
ถ้ามีคนโกงเงินคุณ คุณจะทำอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู