หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จริงหรือเปล่าพระเยซูคริสเป็นผู้สร้างโลก
พ.ศ เกิดก่อนค.ศ มิใช่หรือแล้วโลกก็คือดาวเคราะห์ดวงหนึ่งแล้วใครจะสร้างโลกได้เพื่อนมันปั่น(โม้) แล้วบาปมันล้างกันได้ด้วยหรือเลยสงสัย ขอโทษไม่ได้ลบหลูนะอยากรู้
ศาสนา | ปัญหาคาใจ | ประวัติศาสตร์ 27/7/55 โพสต์โดย นารทันื
คำตอบ
1 จาก 6
ตามความเชื่อของคริส ไม่ได้บอกว่าพระเยซูสร้างโลก แต่พระเจ้าต่างหากที่สร้างโลก
พระเยซูไม่ใช่พระเจ้า เป็นบุตรของพระเจ้า
พระเจ้าของคริส คือ พระยะโฮวา

เพราะผมเป็นพุทธเลยไม่แน่ใจว่าจำถูกหรือเปล่านะครับ เคยเรียนมาเมื่อตอนม.ต้น นู้น


และหลักความเชื่อของศาสนา จะเอามาเกี่ยวโลกที่เราอยู่ทุกอย่างมันไม่ได้นะครับ ศาสนาเราเอง(พุทธ)ก็มีหลายอย่างที่ขัดกับธรรมชาติเหมือนกัน เพราะศาสนาเป็นความเชื่อซะส่วนใหญ่นะครับ
27/7/55 โพสต์โดย อิทธิกร
2 จาก 6
กรูณาอย่ากระแนะกระแหนเรื่องศาสนา   ถ้าไม่รู้จริง มีคนแบบนี้คนต่างศาสนาถึงฆ่ากัน

ตามหลักคริสต์ พระเจ้าสร้างโลก  พระเยซูเป็นเพียงผู้นำคำสอนของพระเจ้ามาเผยแพร่  พระเยซูไม่ใช่พระเจ้า
27/7/55 โพสต์โดย chypZa
3 จาก 6
สิ่งที่คุณถามมาเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวง คงจะไปได้ยินมาผิด เพราะพระเยซูคริสไม่ได้สร้างโลกค่ะ แต่พระองค์รู้จักพระบิดาและพระบิดารู้จักพระองค์ พระบิดาเป็นพระผู้สร้าง พระองค์รับสภาพเป็นมนุษย์เป็นส่วนหนึงของพระเจ้า แต่เราจะนับถือพระองค์เป็นพระเจ้าของเรา ที่พระองค์สร้างขึ้นใหม่คือวิหารย์แห่งจิตไม่ใช่วิหารย์ที่กรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ยังบอกอีกว่าการเชื่อในสิ่งที่ดีคือความเชื่อที่เชื่อถือได้ ถ้าเรานับถือความเชื่ออื่นได้ แสดงว่า "หลุดจากธรรมะในตัวอักษรแล้ว" (โรม7:1-6)

สิ่งที่คุณพูดไม่มีปรากฏค่ะ
27/7/55 โพสต์โดย มารีอา
4 จาก 6
พระยะโฮวา เทียบได้กับพระพรหมสูงสุด ครับ

พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ใน ภูริทัตชาดก ว่า
1. พระพรหม ไม่ได้ทรงสร้างโลก ถ้าทรงสร้างจริง ทำไมถึงทรงสร้างให้มีทั้งสุขและทุกข์ ไม่ทรงสร้างให้มีแต่สุขเล่า
2. ภูเขานั้น พราหมณ์ไม่ได้สร้างจากอิฐ เนื่องจากมีหลายอย่างในภูเขา ที่ไม่มีในอิฐ
3. แม้พระเจ้า(มหาพรหมผู้มีอำนาจ) จะไม่ทรงสั่ง
พวกพราหมณ์ ก็ต้อง ถือการทรงไตรเพท
พวกกษัตริย์ ก็ต้อง ปกครองแผ่นดิน
พวกแพศย์ ก็ต้อง ยึดการไถนา
และพวกศูทร ก็ต้อง ยึดการบำเรอ
เนื่องจาก
คนที่ไม่ใช่กษัตรย์ ไม่พึงได้ราชสมบัติ
ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่พึงศึกษามนต์
คนนอกจากแพศย์ไม่พึงทำการไถนาเลย
และพวกศูทรก็ไม่พึงพ้นจากการรับใช้ผู้อื่น

เพราะพวกกษัตริย์ย่อมเก็บส่วยจากพวกแพศย์

______________________

อ้างอิง ข้อ1และข้อ3: พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๔ ภาค ๓ - หน้าที่ 104 ถึง 105

พวกพราหมณ์ถือการทรงไตรเพท พวก
กษัตริย์ปกครองแผ่นดิน พวกแพศย์ยึดการไถนา และ
พวกศูทรยึดการบำเรอ วรรณะทั้ง ๔ เข้าถึงการงานตาม
ที่อ้างมา เฉพาะอย่างๆ นั้น กล่าวกันว่า มหาพรหม
ผู้มีอำนาจจัดไว้ ถ้าคำนี้พึงเป็นคำจริงเหมือนดังที่พวก
พราหมณ์กล่าวไว้ คนที่ไม่ใช่กษัตรย์ ไม่พึงได้ราช-
สมบัติผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่พึงศึกษามนต์ คนนอกจาก
แพศย์ไม่พึงทำการไถนาเลย และพวกศูทรก็ไม่พึงพ้น
จากการรับใช้ผู้อื่น เพราะคำนี้เป็นคำไม่จริงเป็นคำเท็จ
พวกคนหาเลี้ยงท้องกล่าวไว้ คนไม่มีปัญญาหลงเชื่อ
บัณฑิตทั้งหลายย่อมเห็นด้วยตนเอง เพราะพวกกษัตริย์
ย่อมเก็บส่วยจากพวกแพศย์ พวกพราหมณ์ พวก
พราหมณ์ถือศัสตราเที่ยวฆ่าสัตว์ เพราะเหตุไร พระ-
พรหมจึงไม่ทำโลกอันแตกต่างกันเช่นนั้นให้ตรงเสีย
ถ้าและพระพรหมเป็นใหญ่ เป็นผู้เจริญ ในโลกทั้ง
ปวง เป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ทำไมจึงจัดโลกทั้งปวง
ให้มีความทุกข์ ทำไมจึงไม่ทำโลกทั้งปวงให้มีความ
สุข แหละพรหมนั้นเป็นใหญ่ เป็นผู้เจริญในโลกทั้ง
ปวง เป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ เหตุไรจึงทำโลกโดย
ไม่เป็นธรรม คือมารยาและเจรจาคำเท็จมัวเมา ถ้า
แหละพระพรหมนั้นเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้เจริญในโลกทั้ง
ปวง เป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ มีชื่อว่าเป็นเจ้าชีวิตของ
หมู่สัตว์ ก็ชื่อว่าเป็นเจ้าชีวิตอยุติธรรม เมื่อธรรมมีอยู่
พรหมนั้นก็จัดไม่เที่ยงธรรม ตั๊กแตน ผู้เสื้อ งู แมลงภู่
หนอนและแมลงวัน ใครฆ่าแล้วย่อมบริสุทธิ์ ธรรม
เหล่านี้ ไม่ใช่ของพระอริยะ เป็นธรรมผิด ๆ ของ
ชาวกัมโพชรัฐเป็นอันมาก.

_______________


อ้างอิง ข้อ2:

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๔ ภาค ๓ - หน้าที่ 24

    ว่า พวกพราหมณ์ผู้บูชายัญเอาอิฐเช่นใดมาสร้างภูเขา
อิฐเช่นนั้นก็ไม่ใช่ธรรมชาติของภูเขา ภูเขาเป็นอย่าง
อื่น ไม่หวั่นไหว เห็นได้ชัด ๆ ว่าเป็นหิน ไม่ใช่อิฐ
เป็นหินมานมนาน เหล็กและโลหะย่อมไม่เกิดในอิฐ
27/7/55 โพสต์โดย รู้สึกว่าช่วงนี้โดนอภิสังขารเล่นงานจนหดหู่
5 จาก 6
อยากรู้ไม่ใช่สิ่งผิดครับ  การเอาเหตุผลมาพูดกันเป็นสิ่งดี  อย่างคุณสงสัยว่าล้างบาปได้เหรอ?  คือคุณต้องการเหตุผล

ที่มันสมเหตุสมผลนี่คือปัญญา ...
28/7/55 โพสต์โดย LoGaRiThmLogiS1
6 จาก 6
ในบางครั้ง เพียงแค่คุณสำนึกผิด  เจ้ากรรมนายเวรเขาก็อภัยให้แล้ว   ผลกรรมนั้นก็จะเบาลง

ดังนั้นการสารภาพปาป  จึงถือว่าใช้ได้ระดับนึง  โดยเฉพาะพวกฝรั่ง  เขาแฟร์ๆ อยู่แล้ว มีอะไรก็เปิดอกคุยกัน  ไม่เหมือนคนเอเชียเก็บไว้ในใจแล้วก็จองเวรกัน จองกรรมกัน  พอเขามาขอโทษ ก็ยกโทษให้แต่ปาก  แต่ในใจยังไงก็ต้องเอาคืน (อะไรทำนองนี้)
28/7/55 โพสต์โดย โบยากุจัง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สงครามศักดิ์สิทธิ์คืออะไร
พุทธไม่มีพระเจ้า แล้วใครสร้างโลกนี้
ถ้าคุณมีโอกาศ คุณจะสร้างอะไรให้โลกตะลึง
คุณเกิดมาเพื่ออะไร??
เวทย์มนต์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู