หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
>>>>>>>ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส<<<<<<<<
คือผมอยากได้ข้อมูลหัวข้อตามนี้เลยครับ
1. ความรู้พื้นฐานของเซลล์ประสาทของสัตว์ชั้นสูง
2. ศูนย์กลางของระบบประสาท
3. การทำงานของระบบประสาท
4. วงจรการทำงานของเซลล์ประสาท
5. อวัยวะรับสัมผัส
ข้อมูล | การเรียน 31/5/53 โพสต์โดย ♥NU♥
คำตอบ
1 จาก 5
๕.   อวัยวะรับสัมผัสเป็นหน่วยรับความ รู้สึกที่สามารถเปลี่ยนสิ่งเร้าในรูปต่างๆเช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ คลื่นเสียง ความกดดัน แรงสัมผัส สารเคมี เป็นต้น ให้กลายเป็นกระแสประสาทเพื่อรายงานไปยังสมอง

                        หน่วย รับความรู้สึกอาจเป็นเซลล์ประสาทที่เปลี่ยนแปลงมา เช่น เซลล์รูปแท่งและเซลล์รูปกรวยที่ตา  เซลล์รับกลิ่นที่จมูก หรือเซลล์เยื่อบุผิวที่เปลี่ยนแปลงมา เช่น เซลล์รับรสที่ลิ้น  หรือปลายเดนไดรต์ที่เปลี่ยนแปลงมา เช่น เซลล์รับรสที่ลิ้น หรือปลายเดนไดรตืที่เปลี่ยนแปลงมารับสัมผัส  อุณหภูมิ ฯลฯ ที่ผิวหนัง เป็นต้น
31/5/53 โพสต์โดย BABORCLUB
2 จาก 5
๔. วงจรการทำงานของเซลล์ประสาท ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 3 ระยะคือ
1. ระยะพัก (RESTING STAGE ) หรือระยะ โพลาไรเซชัน (POLARIZATION) มีขบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มพ์(SODIUM POTASSIUM PUMP) เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
2. ระยะดีโพลาไรเซชั่น (DEPOLARIZATION) เป็นระยะที่เซลล์ประสาทถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า
3. ระยะรีโพลาไรเซชั่น (REPOLARIZATION) เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะกลับ เข้าสู่ระยะพักเช่นเดิม
การถ่ายทอดกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทหนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง
ปลายของแอกซอนและเดนไดรต์อยู่ใกล้ชิดกันมาก เรียกว่าไซแนปส์(SYNAPSE) ปลายแอกซอนจะพองออกเป็นกระเปาะ ภายในกระเปาะมีถุงเล็กๆซึ่งบรรจุสารสื่อประสาท(NEUROTRANSMITTER) ซึ่งสามารถหลั่งออกมาขณะที่เกิดกระแสประสาท ทำให้กระแสประสาทส่งไปในทิศทางเดียว คือ จากแอกซอน ไปยังเดนไดรต์ของเซลล์ถัดไปสารสื่อประสาทมีหลายชนิดเช่น อะซิติลโคลีน(ACETYLCHLOLINE) เอพิเนฟฟริน(EPINEPHRINE) นอร์เอพิเนฟฟริน(NOREPINEPHRINE) โดปามีน(DOPAMINE) เซอโรโทนิน (SEROTONIN) และเอนโดฟิน(ENDOPHINE) เป็นต้น
ศูนย์ควบคุมของระบบประสาท ได้แก่ สมอง และไขสันหลัง
สมอง (BRAIN) มีลักษณะเป็นหลอดพองออกเต็มศีรษะ ผนังของหลอดประกอบด้วยเซลล์ประสาท ปละเยื่อเกี่ยวพัน(NEUROGLIA)

     สมองแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
สมองส่วนหน้า(PROSENCEPHALON) ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้
1.ซีรีบรัม(CEREBRUM) มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสมองทั้งหมดมีหน้าที่
- เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ ความคิด ความจำ เชาวน์ปัญญา การรับรู้ เช่นการมองเห็น การรับรส กลิ่นเสียง สัมผัส ความเจ็บปวด การพูด และการออกเสียง
- ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลาย
2.ออลแฟคตอรี่ บัลบ์(ALFACTORY BULB) ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดมกลิ่นเจริญได้ดีในปลา
3.ไฮโปทาลามัส(HYPOTHALAMUS) อยู่ด้านล่าง ของสมองส่วนหน้ายื่นมาติดกับต่อมใต้สมอง มีหน้าที่
- เกี่ยวข้องกับการควบคุมการสร้างฮอร์โมนภายในร่างกาย
- ควบคุมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัตโนมัติ เช่นการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิในร่างกาย
- เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ความหิว ความอิ่ม และความรู้สึกทางเพศ
4.ทาลามัส เป็นศูนย์รวมและแยกกระแสประสาท
สมองส่วนกลาง (MESENCEPHALON)
- เป็นสถานีถ่ายทอดกระแสประสาท ระหว่างสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนท้าย
สมองส่วนท้าย (RHOMBENCEPHALON)
5.ซีรีเบลลัม (CEREBELLUM)
- ควบคุมการทรงตัวของร่างกาย
- ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อให้เป็นไปอย่างละเอียดอ่อนสละสลวย
6.เมดูลลาออบลองกาตา(MEDULLA OBLONGATA)
- ควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ
- เป็นศูนย์ควบคุมการหายใจ การทำงานของหัวใจ การไอ การจาม การกระพริบตา
7.พอนส์(PONS)
- ควบคุมการเคลื่อนไหวบริเวณใบหน้า เช่น การเคี้ยว การกลืน การยิ้ม การหลั่งน้ำลาย


ก้านสมอง (BRAIN STEM) หมายถึง สมองส่วนกลาง พอนส์ และเมดุลลาออบลองกาตา จะมีกลุ่มเซลล์ประสาทและใยประสาทเชื่อมโยงกันทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการ นอนหลับ ความสติสัมปชัญญะ การหายใจความดันเลือด อุณภูมิ และ การหลั่งเอนไซม์
การทำงานของระบบประสาท
ระบบประสาทแบ่งตามลักษณะการทำงานเป็น 2 แบบคือ
1.ระบบประสาทโซมาติก(SOMATIC NERVOUS SYSTEM ) เป็นระบบที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลาย อยู่ภายใต้การควบคุมของอำนาจจิตใจ

รีเฟลกซ์อาร์ก หมายถึง วงจรการทำงานของระบบประสาท ที่สามารถทำหน้าที่ในตัวเองได้อย่างสมบูรณ์
รีเฟลกซ์แอกชั่น คือ ปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างกะทันหัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายโดยไขสันหลังเป็นผู้สั่งงาน
ประกอบด้วยเซลล์ประสาทอย่างน้อย 2 ชนิด คือ เซลล์ประสาทรับความรู้สึก และเซลล์ประสาทนำคำสั่ง เช่น การกระตุกขาเมื่อเคาะใต้หัวเข่า (KNEEJERK REFLEX) การกระตุกขาเมื่อถูกตะปูตำ การหรี่ของม่านตา( PHOTO REFLEX) การไอและการจามเป็นต้น
2.ระบบประสาทอัตโนมัติ (AUTOMATIC NERVOUS SYSTEM) เป็นระบบประสาทที่อยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจ ประกอบด้วย 2 ระบบย่อยคือระบบประสาทซิมพาเธติก(SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM) และ พาราซิมพาเธติก(PARASYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM) การทำงานของสองระบบนี้จะเป็นแบบตรงกันข้าม
31/5/53 โพสต์โดย BABORCLUB
3 จาก 5
๓. การทำงานของ ระบบประสาท

   การทำงานของ ระบบประสาทของคนเรานั้นเป็นการทำงานประสานกันระหว่างสมอง ไขสันหลัง และเซลล์ประสาท
   ตัวอย่างการทำงานของระบบ ประสาท

  สถานการณ์   ปลายนิ้วถูกน้ำร้อน
  การทำงานของระบบประสาท  เป็นดังนี้
   1.  ความร้อนจะกระตุ้นหน่วยรับความร้อนใต้ผิวหนังบริเวณปลายนิ้ว
   2. กระแสความรู้สึกร้อนจะถูกส่งขึ้นไปตามเซลล์ประสาทรับความรู้สึกผ่านไข สันหลังไปสู่ศูนย์ประสาทรับความรู้สึกร้อนในสมอง
   3. สมองรับรู้ว่ามีความร้อนสัมผัสที่ปลายนิ้วมือ
   4.  ศูนย์ประสาทในสมองจะสั่งการลงมาตามเซลล์ประสาทสั่งการผ่านไขสันหลัง ไปยังหน่วยปฏิบัติงาน คือกล้ามเนื้อที่โคนแขน
   5.  กล้ามเนื้อรับคำสั่งจะหดตัวทำให้แขนพับงอ ทำให้ปลายนิ้วหลุดจากน้ำร้อน
   ดังนั้นการทำงานของระบบประสาทก็คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสิ่ง กระตุ้น จากสถานการณ์ ความร้อน คือ สิ่งเร้า การพับของแขนเพื่อหนีจากน้ำร้อน คือ การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
31/5/53 โพสต์โดย BABORCLUB
4 จาก 5
ระบบประสาท (nervous system)

    ระบบประสาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervoussystem หรือ CNS) ประกอบด้วยสมองและไขสันหลังและระบบประสาทส่วนปลาย หรือระบบประสาทรอบนอก ( peripheral nervous system หรือ PNS) ประกอบด้วยเส้นประสาทสมอง (cranial nerve) และเส้นประสาทไขสันหลัง (spinal nerve) และระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system หรือ ANS)

    ระบบประสาทรอบนอกหรือระบบประสาทส่วน ปลาย
ระบบประสาทรอบนอกประกอบด้วยหน่วยรับความรู้สึกทั้งหมด เส้นประสาทที่ติดต่อระหว่างหน่วย
รับความรู้สึกกับระบบประสาทส่วนกลาง และเส้นประสาทที่เชื่อมโยงระหว่างระบบประสาท
ส่วนกลางกับหน่วยปฎิบัติงาน

    1.1 ระบบประสาทใต้อำนาจจิตใจ (voluntary nervous system) หรือ ระบบประสาทโซมาติก (somatic nervous system) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลาย

    1.2 ระบบประสาทอัตโนมัติ (Involuntary nervous system หรือ Autonomic nervous system) หรือ ระบบประสาทนอกอำนาจจิตใจ ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบระบบประสาทอัตโนมัติประกอบด้วยระบบซิมพาเท ติก (sympathetic system) และระบบพาราซิมพา
เทติก (parasympathetic system)

สมองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

   สมองส่วนหน้า (forebrain หรือ prosencepphalon) ประกอบด้วยเทเลนเซฟาลอน
(telencephalo)และไดเอนเซฟาลอน (diencephalon) เทเลนเซฟาลอนคือสมองใหญ่ (cerebrum) ส่วนไดเอนเซฟาลอนประกอบด้วยไฮโพทาลามัส (hypothalamus)ทาลามัส (thalamus)

     สมองส่วนกลาง (midbrain หรือ mesencephalon) ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของก้านสมองและเป็นจุดศูนย์กลางของรีเฟลกซ์เกี่ยวกับ การมองเห็น (visual reflex) และรีเฟลกซ์เกี่ยวกับการได้ยิน (auditory reflex) ประกอบด้วยเซรีบรัมพีดังเคิล (cerebralpeduncle) และคอร์พอราควอไดร์เจอมินาร์ (corpora quadrigermina) ซึ่งแบ่งออกเป็น คอลิคูไลด์ (superior colliculi) 2 พู ( lob) และอินฟีเรียคอลิคูไลด์ (inferior colliculi) 2 พู

    สมองส่วนท้าย (hindbrain หรือ rhombencephalon) ประกอบด้วยเมดัลลาออบลองกาตา
(medulla oblongate) เซรีเบลลัม (cerebellum) และ พอนส์ (pons)

 สมอง มี 2 ชั้น (ตรงข้ามกับไขสันหลัง)
1. Gray matter เป็นที่อยู่ของกระแสประสาทและ axon ที่ไม่มีเยื่อไมอิลินหุ้ม
2. White matter เป็นที่อยู่ของ axon ที่มีเยื่อไมอิลินหุ้ม

      เยื่อหุ้มสมอง (Menirges) 3 ชั้น คือ
1. ชั้นนอก (Pura mater) เหนียว แข็งแรงมากโดยมีหน้าที่ป้องกันการกระทบกระเทือน
2. ชั้นกลาง (Arachoid mater) เป็นเยื่อบางๆ
3. ชั้นใน (Pia mater) มีเส้นเลือดแทรกมากมายทำหน้าที่ส่งอาหารไปเลี้ยงสมอง ในระหว่าง
ชั้นกลางกับชั้นในจะมีการบรรจุของเหลวที่เรียกว่า น้ำเลี้ยงสมองไขสันหลัง โดยจำทำหน้าที่ให้สมองแลไขสันหลังเปียกชื้ออยู่เสมอ

    ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ส่วน คือ
1. White matter เป็นส่วนที่มีสีขาวรอบนอก ไม่มีเซลล์ประสาทจะมีเฉพาะใยประสาทที่มีเยื่อไมอิลินหุ้ม
2. Gray matter เป็นส่วนสีเทา ประกอบด้วยใยประสาทที่ไม่มีเยื่อไมอิลินหุ้ม และตัวเซลล์ประสาทซึ่งมีทั้ง
ประเภทประสานงานและนำคำสั่ง

3. ปีกข้าง (lateral horn) เป็นบริเวณระบบประสาทอัตโนวัติ Note

 เซลล์ประสาท ส่วนประกอบของเซลล์ประสาท
1. ตัวเซลล์ (cell body หรือ soma)มีส่วนประกอบเหมือนเซลล์ทั่วๆไป เช่น นิวเคลียส ไมโตคอนเดีย
2. ใยประสาท (nerve fiber) คือส่วนของโปรโตพลาสซึมของเซลล์ที่ยื่นออกไปมี 2 ชนิดคือ
31/5/53 โพสต์โดย BABORCLUB
5 จาก 5
ก็ขอแนะนำให้เปิดสุขศึกษา ม.1 ดูนะคะ
18/7/53 โพสต์โดย pla khantong
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลางคืออะไร
ถ้าคนเราไม่มีประสาทสัมผัสทั้ง 6 อะไรจะเกิด
ถ้าระบบประสาททำงานผิดปกติจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร
ระบบประสาทของฟองน้ำ
การเกิดความเครียดส่งผลเสียต่อระบบประสาทอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู