หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
ประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันหมายความว่าอะไรเหรอคะ พอดีว่าจะเขียนเรียงความแต่ไม่เข้าใจหัวข้อเลย
ใครรู้ช่วยบอกที
ประชาธิปไตย 17/6/53 โพสต์โดย 박유성 - VIP
คำตอบ
1 จาก 6
ไม่ชัวร์นะครับ แต่ฟังแว้บนึงแล้วนึกถึง 2-3 ประเด็น คือ เรื่องสิทธิพื้นฐานของบุคคล และ ระบบการเลือกตั้งหรือระบบตัวแทนของคนหมู่มาก ครับ
17/6/53 โพสต์โดย guruthailand
2 จาก 6
ความอิสระในการใช้ชีวิตที่

ไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ถือว่า

เป็นประชาธิปไตยอย่างนึงนะ
17/6/53 โพสต์โดย analysis
3 จาก 6
ใช้สิทธิและหน้าที่ในสังคมอย่าถูกต้องและเป็นธรรม  ไม่ละเมิดสิทธิ  ผู้อื่น
17/6/53 โพสต์โดย มาดามมก
4 จาก 6
วิถีประชาธิปไตย

สังคมใดจะเป็นสังคม ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ สังคมนั้นจักต้องปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนทั้งในแง่ความคิด อุดมการณ์และวิถีการดำเนินชีวิตตั้งแต่เด็กเป็นต้นไป

โดยในชีวิตประจำวัน ของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม จะดำเนินไปอย่างสงบสุขได้เมื่อบุคคลทุกคนที่เป็นสมาชิกต้องเข้าใจและตระหนัก ถึงความสำคัญของการใช้คุณลักษณะประชาธิปไตยเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ดังนี้

  1. ประชาธิปไตย ในครอบครัว

     ประชาธิปไตยใน ครอบครัวจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อพ่อแม่คิดและประพฤติปฏิบัติต่อกัน ต่อลูกๆ และต่อบุคคลอื่นอย่างเป็นประชาธิปไตย ในการดำเนินชีวิตประจำวันทุกๆ ด้าน ได้แก่
         * การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
         * การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
         * การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
         * การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
         * การลงมติโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
         * การเคารพกฏระเบียบของครอบครัว
         * การกล้าแสดงความคิดเห็นต่อส่วนรวม
         * การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่าตนเอง

     บทบาทของพ่อแม่ ในการปลูกฝังและส่งเสริมประชาธิปไตยในครอบครัว คือ
         * เล่นบทบาทและหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่ให้ถูกต้อง
         * รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว
         * มีความรับผิดชอบในบทบาทที่ตนรับผิดชอบอยู่
         * มีวินัยในตนเอง
         * คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
         * เคารพ และปฏิบัติตามกฏ ระเบียบแบบแผนที่กำหนดขึ้นไว้ในครอบครัว
         * ให้เกียรติแก่กันและกัน รวมถึงลูกๆ ทุกคนในครอบครัว
         * ใช้เหตุผลในการแก้ไขและตัดสินปัญหา โดยชี้แจงให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวเข้าใจและยอมรับ
         * เป็นผู้ฟังและผู้ตามที่ดี
         * ยอมรับและเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น
         * มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และชุมชน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่
         * ยึดมั่นในความกตัญญู เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

*************************

จะเขียนเรียงความก็เอาหัวข้อที่ผมโพสไว้ไปเป็นแนวทางก็น่าจะเขียนได้นะครับ
17/6/53 โพสต์โดย woodmemory
5 จาก 6
ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
19/6/53 โพสต์โดย ผู้ก่อการร้าย
6 จาก 6
.           แนะแนวคิดนะ ประชาธิปไตยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ของเราอย่างไร มากน้อยแค่ไหน เกิดขึ้นเมื่อไหร่  เกิดขึ้นกับใคร ที่ไหน แล้วทำให้เกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร ความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับการใช้ชีวิตวิถีประชาธิปไตย แล้วสรุปโดยยึดสังคมส่วนรวมเป็นหลัก พยามหาข้อมูลมากๆ เอาใจช่วยนะ
19/6/53 โพสต์โดย boongzaad
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
นปช. ไม่ใช่ประชาธิปไตย จะยุติการชุมนุมต้องขออนุญาตจากทักษิณ ชินวัตร ผู้เป็นเจ้าของม็อบตัวจริงเท่านั้น
ถ้าอภิสิทธิ์กล้าจริงทำไมไม่ลงประชามติ เพื่อ ยุบสภา จะได้เป็นประชาธิปไตย
คิดอย่างไรกับผู้ที่ไปร่วมชุมนุม เพื่อประชาธิปไตย เพื่อเงินหรือเพื่อใคร
การเมือง เสรีประชาธิปไตย แปลเป็นอังกฤษว่าอย่างไร
คุณว่าระบบการปกครองระหว่างประชาธิปไตยกับระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ระบบไหนดีกว่ากัน?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู