หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความ หมาย และ ความ สำคัญ ของ ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ 3/2/53 โพสต์โดย Cronowa
คำตอบ
1 จาก 4
ประวัติศาสตร์
คือ การศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ของมนุษย์ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ด้วยจากหลักฐานเอกสารต่าง ๆ รวมไปถึง คำบอกเล่า นิทาน ตำนานต่าง ๆ ซึ่งเรื่องราว หรือหลักฐานเหล่านั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอันส่งผลสืบเนื่องจากช่วงเวลาหนึ่งไปจนถึงช่วงเวลาหนึ่ง ด้วยระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์

ความสำคัญของประวัติศาสตร์ คือ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของกลุ่มชน ก่อให้เกิดความรักและสามัคคี สำนึกรู้และเกิดความภาคภูมิใจในกลุ่มของตน
3/2/53 โพสต์โดย ญ หญิง
2 จาก 4
ประวัติศาสตร์ คือการศึกษาอดีด การค้นคว้า ร่องลอย บันทึก หลักฐาน ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหา ความผิดพลาด หรือ ความสำเร็จต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณา สร้างสรรคต่อยอด หรือละเว้นที่จะไม่ปฏิบัติตามอดีด

คือว่า คนเราควรรู้จักอดีด การมีชีวิติเป็นปัจจุบัน เพื่อการย่างก้าวที่มั่นคงต่อไปในอนาคต
3/2/53 โพสต์โดย buek
3 จาก 4
เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของกลุ่มชน ก่อให้เกิดความรักและสามัคคี สำนึกรู้และเกิดความภาคภูมิใจในกลุ่มของตน
13/5/53 โพสต์โดย r_thiw
4 จาก 4
หลักฐานทางประวัติศาสตร์  หมายถึง  ร่องรอยของสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์  สร้างสรรค์  รวมทั้งร่องรอยของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีต  และเหลือตกค้างมาถึงปัจจุบัน  ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องนำทางในการศึกษา  สืบค้น  แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยงกับเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ได้ในระดับหนึ่ง

               หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยแบ่งออกเป็น  2   ประเภท  ตามแบบสากล คือ  

1.  หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้แก่  จารึก  บันทึก  จดหมายเหตุร่วมสมัย  ตำนาน  พงศาวดาร  วรรณกรรมต่างๆ  บันทึกความทรงจำ  เอกสารราชการ  หนังสือพิมพ์  กฎหมาย  งานวิจัย  งานพิมพ์ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น  (  ผนังถ้ำที่เป็นรูปวาดแต่สามารถแปลความหมายได้  จะถือว่าเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร  เช่น  ผนังขิงสุสานฟาโรห์  )

               2.  หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้แก่  หลักฐานทางโบราณคดี  หลักฐานจากการบอกเล่าและสัมภาษณ์  หลักฐานด้านศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  นาฏกรรมและดนตรี  หลักฐานทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  เช่น  ขนบธรรมเนียมประเพณี  คติความเชื่อ  วิถีชีวิตของกลุ่มชนต่างๆ  ฯลฯ  (  กำแพงเมือง  เมืองโบราณ  โครงกระดูก  นับว่าเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร )

หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมีข้อดี  และจำกัด  ดังนี้

ข้อดี
ข้อจำกัด

1. หลักฐานทั้ง  2  ช่วยในการสืบค้นความเป็นจริงในอดีต

2. การมีหลักฐานหลายอย่างช่วยทำให้ได้ความจริงมากขึ้น

3. การมีหลักฐานหลายอย่างสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกัน  เพื่อหาความชัดเจนได้ดีขึ้น
1. หากผู้บันทึกหลักฐานลายลักษณ์อักษรไม่รู้เบื้องหลังของเหตุการณ์ที่แท้จริง  หรือมีอคติกับเรื่องราวที่บันทึก  ก็จะไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

2. หลักฐานลายลักษณ์อักษรต้องอาศัยการตีความ  การซักถามจากบุคคล  หรือผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย  ซึ่งอาจนำไปสู่การผิดพลาด  หรือเข้าใจผิดได้


ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไทยจะอาศัยหลักฐานทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร  และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยแบ่งความสำคัญของหลักฐานออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ

1.หลักฐานชั้นต้น  หรือ  หลักบานปฐมภูมิ (Primary  Sources )  หมายถึง  บันทึกหรือคำบอกเล่าของผู้พบเห็น  หรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์  หรือผู้ร่วมสมัยกับเหตุการณ์  จดหมายเหตุ  บันทึกการเดินทาง  หลักฐานทางโบราณคดี  แผนที่  ลายแทง  เป็นต้น

2. หลักฐานชั้นรอง  ( Secondary  Sources )  หมายถึง  ผลงานการค้นคว้าที่เขียนขึ้น  หรือเรียบเรียงขึ้นภายหลังเกิดเหตุการณ์นั้นแล้ว  โดยอาศัยหลักฐานขั้นต้นประกอบ  อาจเพิ่มเติมความคิดเห็น  หรือเหตุผลอื่นๆ ประกอบ  ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเอกสารต่างๆ  เช่น  พงศาวดาร  ตำนาน  เป็นต้น
5/6/55 โพสต์โดย ผู้ที่ม่ายรู้
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความรู้ทางประวัติศาสตร์
ช่วงเวลาที่เรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีลักษณะสำคัญอย่างไร
เพราะเหตุใดจึงต้องแบ่งช่วงประวัติศาสตร์ในเอเชีย
เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู