หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความเห็นของผมถูกต้องไหมครับ? กรรมฐานสังเขปและแนวทางปฏิบัติวิปัสสนา/พระอาจารย์ใหญ่ อัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ
เรียนถามอาจารย์ LoGaRiThmLogiS1

ความเห็นของผมถูกต้องไหมครับ? กรรมฐานสังเขปและแนวทางปฏิบัติวิปัสสนา/พระอาจารย์ใหญ่ อัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ
ปล: ความเห็นของผม อยู่ใน *** *** ครับ อาจารย์
__________________________

กรรมฐานสังเขป และ แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา

พระอาจารย์ใหญ่ อัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ มหาสีสยาดอร์
และ
พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏธานาจริยะ วัดภัททันตะอาสภาราม จ.ชลบุรี

__________________________

กรรมฐานสังเขป

โดย...พระอารย์ใหญ่ อัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ มหาสีสยาดอร์
(นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า)

แปลไทยโดย...
    สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภหาเถระ)
       อธิบดีสงฆ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
(ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร)

กรรมฐานสังเขป
“นมต.ถุ รตนต.ตยส.ส”
โดย...พระอารย์ใหญ่ อัคคมหาบัณฑิต ภัททันตโสภณมหาเถระ มหาสีสยาดอร์

ถาม   ชาวพุทธปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อประโยชน์อะไร?
ตอบ   ชาวพุทธปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่พ้นจากชราทุกข์ มรณทุกข์ เป็นต้น
    อธิบายว่า คนทั้งหลายในโลกนี้อยากได้ความสุขเป็นนิจไม่อยากได้ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ เป็นต้น แต่ว่าไม่ได้สมความปราถนา บางทีได้ชราทุกข์คือความแก่บางทีได้พยาธิทุกข์คือความเจ็บ บางทีได้โสกะคือความเศร้าโศก บางทีได้ปริเทวะคือร้องไห้ บางทีได้กายิกทุกข์คือทุกข์ทางกาย บางทีได้เจตสิกทุกข์คือทุกข์ทางใจ
***เพิ่งรู้ครับว่า เจตสิกทุกข์คือทุกข์ทางใจ 555***
แล้วก็ได้ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ เป็นต้น ต่อไปอีกไม่รู้จักจบสิ้น ฉะนั้น คนทั้งหลายในชาตินี้ก็ดี ในชาติต่อๆ ไปก็ดี ย่อมเสวยทุกข์อยู่ร่ำไป

ถาม   คนทั้งหลาย ทำไมจึงเสวยทุกข์อยู่ร่ำไป?
ตอบ   คนทั้งหลาย ถ้ายังมีภพใหม่ คือยังเกิดอยู่ตราบใด ย่อมจะได้เสวยชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณทุกข์ร่ำไปอยู่ตราบนั้น ถ้าไม่มีภพใหม่ ทุกข์ทั้งหลายคือชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณทุกข์เป็นต้น ก็ย่อมไม่มี ฉะนั้น โยคีบุคคลทั้งหลายถ้าปราถนาจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงก็ต้องพยายามไม่ให้เกิดในภพใหม่อีก
***พระนิพพานอยู่เหนือนามและรูป จึงมีอำนาจเหนือทุกภพภูมิและทุกจักรวาล***
***พระนิพพานเจ๋งกว่าพระอรหันต์ที่ยังไม่ทรงปรินิพพาน เนื่องจากจะมีแต่ กุศลจิต และกุศลวิบาก จึงเป็นสุขอย่างยิ่ง = ตรัสรู้ยังรับอกุศลวิบากจากอกุศลจิตในอดีตได้ แต่เมื่อปรินิพพานจะมีแต่กุศลจิต และกุศลวิบาก จึงมีแต่ความสุข = นิพพานัง ปรมัง สุขัง***

ถาม   ทำไมจึงมีภพใหม่?
ตอบ   ถ้ามีตัณหาคือความรักในภพอยู่ ภพใหม่ย่อมมีคือเกิดอีกถ้าไม่มีตัณหาภพใหม่ก็ไม่มี ฉะนั้น โยคีบุคคลทั้งหลาย ถ้าไม่อยากให้มีภพใหม่ต้องพยายามประหารตัณหาทั้งหลายให้หมดสิ้น
***กามตัณหา=ความพอใจในความมี เกิดกับสัตว์ใน3โลกคือเทวดาภูมิ+มนุสสภูมิ+อบายภูมิ
***ภวตัณหา=ความพอใจในความเป็น เกิดกับสัตว์ในระดับรูปพรหม(รูปพรหมคือผู้ที่ได้รูปฌาน)และอรูปพรหม(อรูปพรหมคือผู้ที่ได้อรูปฌาน)***

เหตุให้เกิดตัณหานั้น มี 2 ประการ คือ
1. ไม่เห็นโทษของรูปของนาม
2. ไม่เห็นสภาวะที่พ้นจากรูปนามคือพระนิพพาน ไม่เห็นคุณค่าหรือความสำคัญของการหลุดพ้นจาก รูป นาม คือพระนิพพาน เหตุ 2 ประการนี้ เป็นเหตุให้ตัณหาเกิดถ้าเหตุ 2 ประการนี้ไม่มีแล้ว ตัณหาก็จะเกิดมีไม่ได้อุปมาเหมือนคนเมืองหนึ่ง ถ้าบ้านเมืองของเขาทุรกันดารข้าวยากหมากแพงและมีภัยอันตรายมาก แต่เขาไม่เห็นโทษในบ้านเมืองของตน และไม่เคยรู้จักบ้านเมืองอื่น ซึ่งมีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างและไม่มีภัยอันตรายใดๆ เขาย่อมไม่อยากจะไปจากบ้านเมืองของเขา แต่ถ้าเขาเห็นโทษในบ้านเมืองของเขา และได้รู้จักบ้านเมืองอื่นที่มีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างและไม่มีภัย อันตรายใดๆ เขาจะไม่ ติดใจในบ้านเมืองเขาเลย เขาจะย้ายจากบ้านเมืองของเขาไปอยู่บ้านเมืองอื่น โดยไม่เสียดาบอาลัยบ้านเมืองเก่า ฉันใด อุปมัย ก็ฉันนั้น

ฉะนั้น โยคีบุคคล เมื่อใคร่จะพ้นจากตัณหานั้น ต้องรู้โทษของรูปนามและรู้คุณค่าของความดับทุกข์ คือพระนิพพาน ถ้าพยายามปฏิบัติกรรมฐานความรู้ทั้ง 2 ประการนี้ จะมีบริบูรณ์ขึ้นได้แล้วจะมีแต่ความอยากหลุดพ้นจากชราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ เป็นต้น ถ่ายเดียว ถ้าปรารถนานิพพานเพื่อต้องการดับทุกข์ทั้งหลาย มีชราพยาธิมรณาทุกข์เป็นต้น ต้องพยายามปฏิบัติกรรมฐานดังจะแสดงโดยสังเขปต่อไป :-
ความรัก | บันเทิง | ศาสนา | ธรรมะ | สุขภาพจิต 8/12/55 โพสต์โดย รู้สึกว่าช่วงนี้โดนอภิสังขารเล่นงานจนหดหู่4
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ศาสนาพุทธยุคปัจจุบันสิ่งใดเติมแต่งสิ่งใดเป็นแก่น
มงตลชีวิต ที่ ๓๓.การเห็นอริยสัจ
ปัญญาแบบใหนดับทุกข์ได้?
ธรรมที่ควรมนสิการคืออริยสัจจ์ ๔
การสละอุปธิที่เป็นรากเหง้าแห่งทุกข์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู