หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การทำสัญญากู้ยืมเงิน แบบไม่มีหลักทรัพย์และคำประกัน ทำอย่างไรบ้างครับ
1.ผมสามารถใส่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ถึงไม่ผิดกฎหมายครับ
2.ถ้าผู้กู้ยืมกู้เงินโดยไม่มีผู้ค้ำประกัน ถ้าผมเก็บแค่สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนสามารถใช้แทนหลักฐานได้ไหมครับ
3.ถ้าผู้กู้เบี้ยวผมจะสามารถฟ้องได้ที่ไหนครับ
4.แล้วแสตมป์อากรต้องติดยังไงครับ
กฏหมาย | การเงิน | ให้กู้ 9/7/53 โพสต์โดย Heaven_Knight
คำตอบ
1 จาก 2
1. จำไม่ได้แล้วค่ะ
2. ได้ค่ะ ต้องมีพยานบุคคลเซ็นต์ยืนยันด้วยค่ะ
3. ได้ค่ะ
4. แป่ว จำไม่ได้อีกแล้วค่ะ  

เมื่อก่อนเคยให้คนกู้ ทุกวันนี้ยังไม่เคยได้คืนเลยค่ะ หลายหมื่นด้วย  ขี้เกียจไปฟ้อง ทนายประจำตัวบอกว่าก็ลุ้นให้ไปฟ้อง แต่เราคิดว่า เขาคงเอาไปต่อชีวิตเขามั้ง  จากนั้นเลิกให้ใครกู้เลยค่ะ
9/7/53 โพสต์โดย พี่อ้อม starrygiftbag
2 จาก 2
สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป
( แบบไม่มีหลักประกัน )

ทำที่..............................................................................
วันที่.................เดือน.................................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า..........................อายุ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่.....................ตรอก / ซอย...............ถนน.....................ตำบล / แขวง........................อำเภอ / เขต.........................จังหวัด...........................
ในฐานะ “ผู้กู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ
ข้าพเจ้า..........................อายุ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่.....................ตรอก / ซอย...............ถนน.....................ตำบล / แขวง........................อำเภอ / เขต.........................จังหวัด...........................
ในฐานะ “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังความต่อ ไปนี้
ข้อ 1. ผู้กู้ตกลงกู้เงินและผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินจำนวน..................บาท (.................................)และผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปเรียนร้อยแล้วตั้งแต่เวลาที่ทำสัญญาฉบับนี้
ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงยิงยอมชำระดอกเบี้ยให้กู้ในอัตราร้อยละ.......................ต่อปี นับตั้งแต่วันที่....................จนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท (..............................)
ข้อ 3. ผู้กู้ตกลงชำระเงินต้นคืนในวันที่......................................ส่วนดอกเบี้ยนั้นผู้กู้จะชำระให้แก่ผู้ให้กู้ภายในวันที่......................................ของทุกทุก ๆ เดือน จนกว่าจำชระเงินต้นเสร็จ
ข้อ 4. หากผู้กู้ปฏิบัติผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ผู้ให้กู้สัญญาบอกเลิกสัญญาและทำการเรียกเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนได้ทันที

ลงชื่อ.................................................ผู้กู้ ลงชื่อ.................................................ผู้ให้กู้
       (.................................................)         (................................................)

ลงชื่อ.................................................พยาน ลงชื่อ.................................................พยาน
       (.................................................)         (................................................)

ข้อสังเกต หากกรณีเป็นการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ไขข้อความในข้อ 3)  “ผู้กู้ตกลงทำการชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ.........................บาท (...............................................) ทุกวันที่.......................ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน..................เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้น รวมทั้งสิ้น................................เดือน”


เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ
ผมขอตอบข้อ 1ก่อนเลยนะครับ เอาแบบง่ายเลย ท่านสามารณคิดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน ร้อยละ7.5 ต่อปีครับ
2 ไม่จำเป็นแต่ก็ควรมีเอาไว้เพื่อหากผู้กู้ไม่ยอมชำระเราก็สามารณเรียกจากผู้ค้ำประกันได้ครับ
 ในเรื่องของหลักฐาน นั้นก็มีหนังสือกู้ยืมเงิน ส่วนเอกสารที่ว่ามานี้ใช้ตามตัวบุคคลถามที่เราจะฟ้องคดีครับ
3 ฟ้องได้ตามหลักฐาน ก.ม. ท่านว่าต้อง 2,000 ขึ้นไปจึงจะฟ้องได้ครับ เพราะเขาแก้ ก.ม. ใหม่แล้วครับ
4 ส่วนการติดอากรแสตม์นั้น ติด 10 บาทก็พอแล้วครับ
9/7/53 โพสต์โดย cheiw
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สัญญาการให้กู้ยืมเงิน
ยืมเงินแล้วเขาโอนเงินมาให้ ไม่มีสัญญากู้ยืมเงิน
สัญญากู้ยืม สามารถซื้อได้ที่ไหน
สัญญากู้ยืมเงิน 3000 บาทต่อทำสัญญาอย่างไรจึงจะฟ้องร้องกันตามกฏหมายได้
อายุสัญญา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู