หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กร๊ากกกกกกกกกกกก ใฝ่ฝันโว้ยยยยยยย เห็นช่อง ๆ ไม่น่าเกิน 10 ปี จากนี้
ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กล่าวคือ
      (1) มีสัญชาติไทย
      (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี
      (3) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐ ศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. กำหนด และ
      (4) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
      (ก) รับราชการหรือเคยรับราชการเป็นพนักงานผู้รับผิดชอบสำนวน หรือเลขานุการกรรมการร่างกฎหมายในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่น้อยกว่าสามปี
      (ข) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองในระดับที่ ก.ศป.กำหนด
      (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตำแหน่งไม่ต่ำ กว่าผู้พิพากษาศาลแพ่งหรือศาลอาญาหรือเทียบเท่า หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกลาง
      (ง) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตำแหน่งอัยการ จังหวัดหรือเทียบเท่า
      (จ) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าสามปีในตำแหน่งไม่ต่ำ กว่าข้าราการพลเรือนระดับ 8 หรือตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ตามที่ ก.ศป. ประกาศกำหนด
      (ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์หรือ รองศาสตราจารย์พิเศษไม่น้อยกว่าสามปี
      (ช) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนและรับ ราชการในหน่วยงานของรัฐนับแต่สำเร็จการศึกษาระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบปี หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขากฎหมายมหาชนและรับราชการในหน่วยงานของรัฐนับแต่วันสำเร็จการศึกษาระดับดังกล่าวไม่น้อยกว่าหกปี
      (ซ) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไม่น้อยกว่าสิบสองปี และมีประสบการณ์ในคดีปกครองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. ประกาศกำหนด
     
     
การศึกษา 4/4/54 โพสต์โดย lllllllllll
คำตอบ
1 จาก 1
มันยาวจังคะ
ช่วยสรุปให้เข้าใจหน่อยได้มั้ยค่ะ
18/4/54 โพสต์โดย messages
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ข้าราชการ กรมศุลกากร มีเปิดรับตำแหน่งอะไรบ้าง
หน่วยราชการเริ่มทำงานวันไหนง่ะ
ไม่แน่ใจ รับไปหรือยัง
งานราชการมีอะไรบ้างค่ะ??
อ๊ากกกกกกก กลับมาแล้ววววววววว
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู