หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ศาสนาทุกศาสนามุ่งเน้นที่จะสอนคนให้เป็นคนดี
เวลามีคนถามเรื่องความแตกต่างของแต่ละศาสนา คนที่ตอบก็มักจะมีข้อแตกต่างมากมายหลายข้อมาอธิบาย แต่มักจะลงท้ายถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของทุกศาสนาที่ไม่แตกต่างกันคือมุ่งเน้นที่จะสอนให้คนเป็นคนดี
       เลยเกิดความสงสัยว่าทุกศาสนาจริงเหรอที่มีมาจนถึงปัจจุบันนี้ และมีบ้างไม๊ที่มีคำสอนที่แตกแยก และหวังผลอย่างอื่นในทางไม่ดี

สมมติว่ามีศาสนา ที่มีองค์ประกอบของศาสนาครบถ้วน เพียงแต่จุดมุ่งหมายไม่ได้มุ่งให้คนเป็นคนดี สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วแบบนี้จะถือว่าเป็นศาสนาได้ไม๊
วิชาการ | ศาสนา | ข้อมูล | ปัญหาคาใจ | ทั่วไป 17/4/53 โพสต์โดย kugan
คำตอบ
1 จาก 4
ถ้าแบบที่ถามไม่ใช่ศาสนาน่ะครับ เป็นลัทธิ

สาเหตุที่ไม่ถูกจัดให้เป็นศาสนา ถึงจะมีองค์ประกอบของศาสนาครบก็ตาม น่าจะมาจากจุดมุ่งหมายของลัทธิมากกว่าครับ เนื่องจากไม่ได้รับการยอมรับหรือถูกต่อต้านจากสังคม
17/4/53 โพสต์โดย Rhapsody in Blue
2 จาก 4
ไอ้แบบนี้เดี๋ยวมันก็จะหายไปเองครับ
17/4/53 โพสต์โดย my_horizontal
3 จาก 4
เห็นด้วยน่าจะเป็นลัทธิอะไรบางอย่าง ไม่น่าใช่ศาสนา

===============================================

ความแตกต่างระหว่าง ลัทธิ กับ ศาสนา

1. ลัทธิ อาจไม่มีคำสั่งสอนเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยาเหมือนอย่างศาสนาก็ได้ เช่นลัทธิความเชื่อของเผ่าต่าง ๆ ในสังคมบรุพกาล ที่เน้นแต่การทำพิธีกรรมบูชาเทพเจ้า ภูตผีปีศาจ แต่ไม่มีหลักคำสอนทางศีลธรรมจรรยา
2. ลัทธิ มีคำสอนเรื่องจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตที่แตกต่างจากศาสนา กล่าวคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ที่ศาสนากำหนด คือ ความสุขในทางธรรม ความสงบสุขทางจิตใจและมุ่งแก้ปัญหาที่เป็นลักษณะปัญหาสากลของมนุษย์ เช่น ความทุกข์ ความผิดหวัง และพฤติกรรมความดี ความชั่ว เป็นต้นแต่จุดมุ่งหมายของลัทธิ จะเน้นความสุขทางโลก มุ่งแก้ปัญหาของมนุษย์และสังคมและมีความเหมาะสมเฉพาะสังคมบางท้องถิ่นและเฉพาะสมัยเท่านั้น เช่น ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ เป็นต้น
3. ลัทธิอาจมีพิธีกรรมหรือไม่ก็ได้ แต่ศาสนาต้องมีพิธีกรรม
4. คำสอนของลัทธิ เกิดจากความคิดและทัศนะส่วนตัวของเจ้าลัทธิเอง แต่สำหรับศาสนา คำสอนเกิดจากพระบัญชาของพระเจ้า โดยมีโองการผ่านทางศาสดา ศาสดามิได้คิดขึ้นเอง (ยกเว้น พุทธศาสนา ถือว่าคำสอนเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ค้นพบและนำมาเผยแพร่ เนื่องด้วยเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้า)
5. คำสอนของลัทธิไม่มีลักษณะความศักดิ์สิทธิ์ แต่ศาสนามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะบูชาของศาสนิกชนผู้นับถือ ไม่พอใจเมื่อถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม
6. ลัทธิไม่มีสถาบันที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดคำสอนและไม่มีคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนไว้เป็นหมวดหมู่ แต่ศาสนามีนักบวชทำหน้าที่เผยแพร่คำสอนของศาสดาและมีคัมภีร์รวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษร ลัทธิอาจมีหนังสือที่เจ้าของลัทธิแต่งขั้น แต่มิใช่คัมภีร์ เช่น ลัทธิเศรษฐกิจ ลัทธิการเมือง เป็นต้น
17/4/53 โพสต์โดย 3n1g
4 จาก 4
คำว่า "ศาสนา" เป็นภาษาสันสฤต ตรงกับภาษอังกฤษว่า "Religion" ที่มาจากคำละตินว่า "Religio" แปลว่า "สัมพันธ์" หรือ "ผูกพัน" หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ตรงกับภาษาบาลี "สาสน" แปลว่า คำสั่งสอน "คำสั่ง" หมายถึง ข้อห้ามทำความชั่ว ที่เรียกว่าศีลหรือวินัย และเป็น "คำสอน" หมายถึงคำแนะนำให้ทำความดีที่เรียกธรรมะ รวมเรียกว่าศีลธรรม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คำนิยามไว้ว่า ศาสนา คือ "ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลักคือ แสดงกำเนิดและความสิ้นสุดของโลกเป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระทำตามความเห็นหรือตามำสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ"
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/religion/10000-5997.html

ตามความคิดส่วนตัว
ศาสนาตามนิยามก็เป็นลัทธิที่ตั้งขึ้นมา โดยมีความเชื่อของตนเอง ดังนั้น ถ้าไม่มุ่งให้เป็นคนดี ก็เป็นศาสนาเช่นกัน แต่คงอยู่ได้ไม่นานเป็นพันปี เหมือนศาสนาที่สอนให้ทำความดี ^-^
17/4/53 โพสต์โดย PS_Hope
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครเป็นผู้สร้างศาสนา
ไม่มีพิธีกรรม หลักคำสอนศาสนา จะอยู่ได้หรือไม่
ทำไมพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลก
อยากถามชาวพุทธหน่อยครับ
คนดีมีปัญญาที่ไม่มีศาสนา บรรลุธรรมได้ง่ายกว่าคนยึดมั่นในศาสนา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู