หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สวดปาติโมกข์
วัดไหนมีพิธีสวดปาติโมกข์บ้าง แล้วจะทำกันเมื่อไหร่ ขอวัดแถวๆ นครปฐม ปทุม อยุธยา ราชบุรี อยากให้น้องชายได้ฟังโอวาทปาติโมกข์ก่อนลาสิขาค่ะ
ศาสนา | สังคมศาสตร์ | ประวัติศาสตร์ | ประเพณี 13/11/53 โพสต์โดย ืีัnuy
คำตอบ
1 จาก 1
เออ... สวดปาติโมกข์ ไม่ใช่โอวาทะปกติโมกข์นะครับ เนื้อหาเป็นคนละเรื่องละราวกัน การสวดสวดปาติโมกข์ คือ การทบทวนธรรมวินัยของพระเถระทุกๆ ๑๕ วัน พระที่ไม่บริสุทธิ์จะเข้าร่วมสวดปกติโมกข์ก็ไม่ได้ ส่วนโอวาทปาติโมกข์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงครั้งแรกในวันมาฆะบูชา

สัพพะปาปัสสสะ อะกะระณัง = การไม่ทำบาปทั้งปวง (ด้วยปัญญาที่รู้ดีรู้ชั่ว)
กุสะลัสสูปะสัมปะทา = การทำกุศลให้ถึงพร้อม (คือการมีศีล)
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง = การชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส (คือจิตสงบเป็นสมาธิ)
เอตัง พุทธานะสาสะนัง = ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา = ขันติ คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา = ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี = ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย
นะ สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต = ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต = การไม่พูดร้าย, การไม่ทำร้าย
ปาติโมกเข จะ สังวะโร = การสำรวมในปาติโมกข์
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง = ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค
ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง = การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด
อะธิจิตเต จะ อาโยโค = ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง
เอตัง พุทธานะสาสะนัง = ธรรม ๖ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
13/11/53 โพสต์โดย Darkcoder
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โอวาทปาติโมกข์: หัวใจพระพุทธศาสนา มีอะไรบ้าง??
โอวาทปาฎิโมกข์ มีใจความสำคัญอย่างไร
โอวาทปาติโมกข์ มีประเด็นสำคัญอะไรบ้าง
พระที่ไม่มาประชุมในวันโอวาทปาติโมกข์ มีใครบ้าง
สิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์มีเท่าไหร่? อะไรบ้าง?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู