หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คําอักษรกลางนําอักษรต่ำมีอะไรบ้าง คำนำ
การศึกษา 17/1/55 โพสต์โดย ลูกปัดจ้า
คำตอบ
1 จาก 6
อักษรกลาง
         พยัญชนะที่เรียกว่าอักษรกลางทั้ง 9 ตัว (ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ ) เมื่อนำมาประสมกับ
สระเดียวกัน และใช้วรรณยุกต์ รูปเดียวกันจะออกเสียงวรรณยุกต์ได้ตรงกัน เช่น


ก่า จ่า ด่า ต่า บ่า ป่า อ่า


ในการจัดหมวดหมู่ไตรยางศ์ อักษรต่ำ หมายถึง พยัญชนะกลุ่มหนึ่งที่มีรูปปกติเป็นเสียงต่ำทั้งหมด ซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเท่านั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผันเสียงวรรณยุกต์ไปในแบบเดียวกัน อักษรต่ำมีทั้งหมด 24 ตัว ได้แก่ ค, ฅ (เลิกใช้), ฆ, ง, ช, ซ, ฌ, ญ, ฑ, ฒ, ณ, ท, ธ, น, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ, และ ฮ


คำอักษรนำ คือ คำที่มีพยัญชนะ ๒ ตัว ประสมสระเดียวกัน มีหลักการอ่านดังนี้
       ๑. อ่านออกเสียงร่วมกันสนิทเป็นพยางค์เดียว ได้แก่
            ๑.๑ เมื่อ ห นำอักษรต่ำ เช่น หยุด หวาน หลอก หญิง เหงา หรูหรา
            ๒.๒ เมื่อ อ นำ ย มี ๕ คำ คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก
       ๒. อ่านออกเสียง ๒ พยางค์ พยางค์แรกออกเสียง อะ กึ่งเสียง พยางค์หลังออกเสียงตามสระที่ประสม
อยู่และออกเสียงเหมือน ห นำ
            ๒.๑ อักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยว เช่นสมาน      อ่านว่า   สะ - หมาน
ผนวช      อ่านว่า   ผะ - หนวด
สนอง       อ่านว่า   สะ - หนอง
ผนวก      อ่านว่า    ผะ - หนวก
ถนอม     อ่านว่า    ถะ - หนอม
ผนึก       อ่านว่า    ผะ - หนึก
จมูก       อ่านว่า    จะ – หมูก
จรัส        อ่านว่า    จะ - หรัด


ถวาย      อ่านว่า    ถะ – หวาย
สงวน      อ่านว่า    สะ - หงวน
ตลาด     อ่านว่า    ตะ - หลาด
ผยอง     อ่านว่า    ผะ - หยอง  
ขยาย      อ่านว่า   ขะ - หยาย
ฉลาม     อ่านว่า    ฉะ - หลาม
สมุด       อ่านว่า    สะ - หมุด
อักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยว
มิใช่ ผะ – นวด อย่างที่เคยใช้
อักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยว
มิใช่ ตะ - ลาดอย่างที่เคยทำผะ –หนวด(ผนวช)ตัวเดียวเสียงก็เปลี่ยนไป
เสียง “น” เปลี่ยนไปตามอักษรนำ
ตะ – หลาด(ตลาด)ตัวเดียวเสียงก็เปลี่ยนคำ
ฝึกจดฝึกจำเอาไว้ให้ดี
            ๒.๒ อักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยว เช่น

องุ่น   อ่านว่า อะ - หงุ่น
ตลาด อ่านว่า ตะ - หลาด
ตลก อ่านว่า ตะ - หลก
ตลิ่ง อ่านว่า ตะ - หลิ่ง
กนก อ่านว่า กะ – หนก


จมูก    อ่านว่า   จะ - หมูก
ปรอด   อ่านว่า ปะ - หรอด
ตลอด อ่านว่า ตะ –หลอด
อนาถ อ่านว่า อะ - หนาด
กฤษณา อ่านว่า กริด – สะ-หนา

แต่ สะ – บาย(สบาย)ไม่ใช่อักษรนำ
เสียง “อะ” ไม่ประวิสรรชนีย์เมื่อแยกคำอ่าน สะ – บาย คงที่
กึ่งเสียงเท่านี้ไม่มี “ห” นำ

หากตัว “ห” นำอักษรต่ำเดี่ยว
เสียงที่เปลี่ยนไปคืออักษรต่ำ
หากมี “อ” นำอักษรต่ำเดี่ยว
”อย่า อยู่ อย่าง อยาก”   สี่คำเท่านี้เสียง “อะ” ไม่เกี่ยวกลมเกลียวทุกคำ
ไม่มีเงื่อนงำฝึกจำให้ดี
เหมือน “ห” นำเชียวเหมือนกันเลยนี่
หลักการที่มีจำให้ขึ้นใจ
ข้อยกเว้น
            คำบางคำออกเสียงตามความนิยม เช่น

ขมา

อ่านว่า

ขะ - มา
สมา

อ่านว่า

สะ - มา

หมายเหตุ
            มีหนังสือหลักภาษาไทยบางเล่ม ยกตัวอย่างคำอักษรนำที่มีเสียงพยางค์หน้าเน้นเสียงอะ เช่น คำว่า สบาย
สบง ขบวน ทนาย ฯลฯ และระบุว่าเป็นอักษรนำซึ่งความจริงยังไม่ถูกต้อง เพราะคำอักษรนำจะต้องเป็นคำที่เป็นอักษร
สูง หรือ อักษรกลาง นำอักษรต่ำเดี่ยว จึงจะจัดเป็นคำอักษรนำ ส่วนคำว่า สบาย สบง ขบวน ทนาย คำเหล่านี้ไม่จัด
เป็นอักษรนำ เพราะคำเหล่านี้แม้จะออกเสียง ๒ พยางค์ และพยางค์หน้าออกเสียงอะ โดยไม่ประวิสรรชนีย์ก็จริง แต่เสียงพยางค์ของคำทั้ง ๒ คำ เป็นอิสระแก่กัน เช่น คำว่า สบาย อ่านว่า สะ-บาย ตัว "บ" ไม่ต้องออกเสียงสูงตาม
ตัว "ส" และตัว "บ" ไม่ใช่อักษรต่ำเดี่ยว จึงไม่จัดเป็น อักษรนำ คำว่า ทนาย อ่านว่า ทะ-นาย ตัว "ท" เป็นอักษรต่ำ
ไม่ใช่อักษรสูง หรือ อักษรกลาง อักษรนำจะต้องใช้พยัญชนะตัวแรกเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางเท่านั้น
17/1/55 โพสต์โดย เจี๋ยหลุน
2 จาก 6
ตลาด  จริต กนก
17/1/55 โพสต์โดย ป้าแดง
3 จาก 6
ป้ายบอกชื่อและการใช้ยา
19/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 6
อืม  ไปดูเว็บอื่นมีเยอะจะ
12/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 6
สยาม
24/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 6
อไฟคอพ้าแสวานคน่เำร่อกำพ่รนสอกเม้
7/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การเขียนคํานําภาษาอังกฤษ
คํานํารายงานวิชาสังคมควรพิมพ์อย่างไร
เปลี่ยนคํานําหน้าชื่อต่างจังหวัดได้ไหม
การให้คําปรึกษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะ
คำอักษรต่ำนำ (อักษรนำ) มีอะไรบ้างคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู