หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักการวิเคราะห์ดิน....
มีรือเป่า...
เคมีวิทยา | วิทยาศาสตร์ 14/7/53 โพสต์โดย ไฟรุท
คำตอบ
1 จาก 1
หลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์ดิน


หลักการวิเคราะห์ดิน หลักการสำคัญในการวิเคราะห์ดินมี 2 ประการคือ


1) การสกัด คือการละลายธาตุอาหารที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพืช ออกมาทั้งหมดหรือออกมาในปริมาณที่เป็นสัดส่วนที่แน่นอนกับปริมาณที่พืชใช้ประโยชน์ได้จริง โดยใช้น้ำยาสกัดซึ่งเป็นสารละลายที่เหมาะสม


2) การวิเคราะห์ปริมาณ คือการนำน้ำยาที่สกัดได้จากดินมาวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุอาหารแต่ละชนิดโดยใช้เครื่องมือที่อ่านค่าได้ละเอียดมีความแม่นยำและแน่นอน


ขั้นตอนการวิเคราะห์ดิน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ


1) การเก็บตัวอย่างดิน เป็นขั้นตอนแรกที่มีความสำคัญที่สุด เนื่องจากตัวอย่างดินที่เก็บจะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของพื้นที่ทั้งหมดจึงควรแบ่งพื้นที่ออกเป็น แปลงย่อยที่มีขอบเขตชัดเจนโดยภายในแปลงย่อยเดียวกันควรมีความแตกต่างกันน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย


2) การวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ เป็นการวิเคราะห์ดินด้วยวิธีมาตรฐานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง


3) การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ดิน เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่มีผู้ศึกษามาก่อน แล้วแปลข้อมูลนั้นว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับใด


4) การให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยหรือการปรับปรุงดิน คือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการที่ทำให้ได้ผลตอบแทนสูงในการปลูกพืช เช่น คำแนะนำเกี่ยวกับชนิดอัตราและวิธีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม
14/7/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประโยชน์การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจมีอะไรบ้าง
ศิลปะสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล ต้องทำไงค่ะ
โครงงาน+วิธีการดำเนินงาน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู