หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำสรุปศีล5คืออะไร
การศึกษา | ข้อมูล 2/2/55 โพสต์โดย บิ๊กจะ
คำตอบ
1 จาก 37
ให้ทุกคนเป็นคนดีค่ะ จบปะ
2/2/55 โพสต์โดย april4
2 จาก 37
ศีลเป็น ทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของมนุษย์

ผู้ใดไม่มีศีล ก็เลื่อนไปเป็นมนุษย์ (ผู้มีใจสูง) ไม่ได้ เป็นได้เพียงปถุชน หรือ "คน" ธรรมดา

แปลว่า การมีศีล คือ มีเครื่องประดับกายและจิต เปรียบเหมือนทางโลก ก็คนรวย คนจน
แต่นี้ วัดที่ความรวยทางคุณธรรม ทางจริยธรรม น่ะครับ
2/2/55 โพสต์โดย ํYggdra
3 จาก 37
ศีล 5 หรือ นิจศีล คือ การปฏิบัติตัวตามปกติ จริง ๆ ศีล 5 มีก่อนสมัยพุทธกาลอีกครับ

พระพุทธเจ้าทรงบรรญัติไว้ก็เพราะคนสมัยก่อนเขาประพฤติ ปฏิบัติตัวตามปกติซึ่งแตกต่าง

จากสมัยนี้
2/2/55 โพสต์โดย TAIZON
4 จาก 37
การงดเว้นจากการทำสิ่งต่าง ๆที่เป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนต่อเพื่อนร่วมโลกและตัวเราเอง
2/2/55 โพสต์โดย TO YUNG
5 จาก 37
ศีล 5 คือ  ข้อห้ามหลัก  ของการดำรงชีวิต  ของมนุษย์ครับ  ถ้าทำได้  ตลอด  จะได้ไป สวรรค์
2/2/55 โพสต์โดย ช่างเอิร์ธ D-COM
6 จาก 37
หมายความว่าเราจะทำตามทั้งหมดครับ เพราะศีลนำมาซึ่งความสุข ศีลทำให้เรามีโภคทรัพย์ ศีลทำให้ถึงซึ่งการหลุดพ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเป็นผู้มีศีล(สีเลนะสุคติงยันติ สีเลนะโภคะสัมปะทาฯลฯตัสมา สีลังวิโสทะเย)
2/2/55 โพสต์โดย อัสดง ยามเย็น
7 จาก 37
ศีล คือ ข้อห้าม หรือ สิงที่ไม่ควรทำ ศีล๕ คือ ข้อห้ามเบสิคสำหรับคนธรรมดาทั่วไป  และเมื่อปฏิบัติได้ตามศีล๕แล้ว ก็ควรเสริมด้วย ธรรม๕ (เบญจธรรม) ซึ่งมันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งเสริมให้ปฏิบัติ หลักการมันก็คือ  คู่ขนานกับศีล๕ ประกอบด้วย
ศีล๕ ข้อ ๑ ห้ามฆ่าสัตว์/ ธรรม๕ ข้อ๑ มีความเมตตาปรานี,  ศีล๕ ข้อ๒ ห้ามลักทรัพย์/ ธรรม๕ ข้อ๒ คือ ประกอบสัมมาอาชีพ, ศีล๕ ข้อ๓ ห้ามผิดลูกเมียคนอื่น/ ธรรม๕ ข้อ๓ สำรวมในกาม,   ศีล๕ ข้อ ๔ ห้ามพูดปด/ ธรรม๕ ข้อ ๔ รักษาความสัตย์ และ ศีล๕ ข้อ๕ คือ ห้ามดื่มเครื่องดองของเมา/ ธรรม๕ ข้อ ๕ คือ การมีสติตลอดเวลา        

และ ศีลทั้ง ๕ ข้อ ข้อที่สำคัญที่สุด ก็คือ ข้อ ๕ เพราะ ถ้าเราครองสติสัปปชัญญะไม่ได้ ก็มีโอกาสจะทำผิดศีลข้ออื่นได้หมด เช่น เมาแล้วขับรถชนคนตาย,  เมาแล้วเห็นของๆคนอื่นแล้ว หยิบไปคิดว่าเป็นของๆตน,  เมาแล้ว กลับบ้านอาจจะเข้าผิดห้องนอน ไปนอนห้องน้องเมีย หรือ ห้องคนใช้, เมาแล้ว อาจจะพูดจาเหลวใหล พูดพล่อยๆกลายเป็นพูดเรื่องโกหกไป ..........

ถ้าครองศีลและธรรม ๕ ข้อพื้นฐานได้ มันก็อยู่ที่เราว่าจะ ก้าวไปสู่เสตปต่อไปหรือไม่  มันก็คือ ศีล๘ (เอาแค่ ๕ ข้อได้ก้ ใช้ได้แล้วล่ะครับ)
2/2/55 โพสต์โดย Gecko101
8 จาก 37
มาเรียนรู้เรื่องศีลด้วยคนค่า
2/2/55 โพสต์โดย อาคิราห์
9 จาก 37
ศีล สมาธิ ปัญญา และศีล 5 ปฏิบัติไปเพื่อ อะไร
ตอบอย่างกว้าง

1.ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขในโลกนี้
2.ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขในโลกหน้า
3.ปฏิบัติไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระนิพพาน

บุคคลผู้ต้องการความสุขในปัจจุบัน พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมสำหรับบุคคลนั้นไว้  ทั้งทาน การประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรม(เช่นฆราวาสควรถือศีลห้าเป็นนิจ)
บุคคลต้องการความสุขในโลกหน้า พระพุทธองค์ แสดงธรรมสำหรับบุคคลนั้น คือ การรักษาศีลและการเจริญสมถภาวนา
ส่วนบุคคลผู้มีปัญญาบารมี เห็นโทษภัยในวัฏฏสงสาร ปรารถนา ความวิมุติหลุดพ้น พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมบุคคลนั้น คือ การเจริญสติปัฏฐานที่เป็นไปในกิจของอริยสัจ 4  มีการกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัย ทำนิโรธให้แจ้ง และการเจริญมรรค เป็นประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศาสนา
ในการปฎิบัติ  ศีล สมาธิ ปัญญา มี 2 อย่าง คือ
1.ปฏิบัติเพื่อขูดเกลากิเลส
2.ปฏิบัติเพื่อทำลายอนุสัยกิเลสให้หมดไป

การปฏิบัติเพื่อขูดเกลากิเลส จะต้องปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา ทีละอย่าง คือ

ปฏิบัติศีล เพื่อละกิเลสอย่างหยาบ ที่เกิดขึ้น ทางกาย วาจาให้ลดลง  เพราะผู้ที่มีศีลย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ทุกข์เดือดร้อน เช่นไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ล่วงกาม ไม่พูดปด ไม่เสพดื่มของมึนเมา การรักษาศีลจึงเป็นการละกิเลสอย่างหยาบที่เกิดขึ้นทางกาย วาจาชั่วขณะ

ส่วนการเจริญสมาธิเพื่อละกิเลสอย่างกลางที่เกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจ ทำให้จิตสงบระงับด้วยการเจริญสมาธิข่มกิเลสไว้ชั่วคราว

ส่วนการเจริญปัญญา มีการศึกษาธรรม ฟังธรรม เพื่อให้รู้เหตุผลของธรรมะที่ถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถป้องกันมิจฉาทิฎฐิ ความเห็นผิดไม่ให้เกิดขึ้น ปริยัติจึงมีคุณกว้างขวางมากทำให้ปฏิบัติถูกต้องตามความเป็นจริง สภาวะที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะตรงกับปริยัติ ทำให้รู้ว่าได้พบธรรมะที่แท้จริง จึงได้ครบ ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

สรุปว่า
                  ศีล ปราบกิเลสอย่างหยาบ ที่เป็น วิติกกมโทษ ที่เกิดขึ้นทางกาย ทางวาจา ออกเสียได้
                  สมาธิ ปราบกิเลส อย่างกลาง มีกามฉันทะ พยาปาทะ ถีนมิทธะ อุทัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา เป็นต้น
                  ปํญญา ปราบกิเลส อย่างละเอียด มี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน
 การปราบกิเลส 3 ชั้นนี้  ขออุปมาอุปมัยให้เห็นและเพื่อเข้าใจดังนี้
                   นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบไว้ดังนี้

-การปราบกิเลสอย่างหยาบด้วยศีล

เปรียบเหมือนการใช้มีดไปตัดหญ้าคา หรือหญ้าคมบาง ทำให้พื้นที่นั้นไม่ให้รกรุงรัง เดินได้สะดวก แต่หญ้านั้นสามารถงอกขึ้นได้อีก เพราะรากและลำต้นมันยังอยู่ กิเลสที่ถูกกำจัดด้วยอำนาจศีลก็เหมือนกัน เกิดขึ้นมาได้อีกหากผู้นั้นเลิกรักษาศีล เรพาะรากมันยังไม่ถูกทำลาย

-การตัดกิเลสอย่างกลางด้วยอำนาจสมาธิ
เปรียบเหมือนกับเอาท่อนไม้หรือก้อนหินไปทับหญ้าไว้ ตราบเท่าที่ท่อนไม้หรือก้อนหินนั้นยังทับอยู่ หญ้านั้นก็ไม่อาจงอกขึ้นมาได้ แต่เมื่อใดท่อนไม้หรือก้อนหินนั้นถูกยกออกไปเสีย หญ้านั้นย่อมงอกขึ้นมาได้อีก ข้อนี้ฉันใด กิเลสอย่างกลางที่สงบไปด้วยอำนาจสมาธิก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือในขณะที่จิตใจยังสงบด้วยอำนาจสมาธิอยู่ กิเลสอย่างกลางก้เกิดขึ้นรบกวนจิตใจไม่ได้ แต่ถ้าเมื่อใดไม่ได้ทำสมาธิท กิเลสเหล่านี้ก็เกดขึ้นมารบกวนจิตใจได้อีก เพราะรากคือ อนุสัยมันยังอยู่

-การปราบกิเลสอย่างละเอียดด้วยอำนาจปัญญา
เปรียบเหมือนการใช้จอบไปขุดหญ้านั้นขึ้นมาทั้งรากทั้งโคน แล้วเอาไปตากแห้งที่แดด เมื่อแห้งแล้วจึงเอาไปเผาไฟ เอาขี้เถ้าไปโปรยในอากาศ หญ้านั้นไม่อาจงอกขึ้นได้อีก เพราะถูกถอนรากถอนโคนทำลายหมดแล้วฉันใด การทำลายหรือปราบกิเลสอย่างละเอียดด้วยอำนาจปัญญาก็ฉันนั้นเหมือนกัน

                 เพราะฉะนั้น การทำลายกิเลสด้วยอำนาจปัญญา จึงถือว่าเป็นการทำลายอย่างสมบูรณ์และโดยตรง

อานิสงส์ของศีล
              พระพุทธเจ้าตรัสอานิสงส์ของศีลไว้เป็นอันมาก ตอนหนึ่งว่า  แม่น้ำใหญ่ ก็ดี แก้วมณีก็ดี ไม่อาจระงับความรุ่มร้อนของสัตว์ทั้งหลาย

ในโลกนีได้  แต่ศีลที่บุคคลรักษาดีแล้ว เป็นของประเสริฐ เป็นของเย็นที่สุด สามารถให้สงบระงับได้ กลิ่นอื่นใดที่จะเสมอด้วยกลิ่นศีล ซึ่งฟุ้งไป

ทั้งในที่ตามลมและทวนลมจะมีแต่ที่ไหน บันไดสำหรับขึ้นสวรรค์ ประตูในการเข้าสู่นิพพานจะเสมอด้วยศีลจักมีแต่ที่ไหน พระราชาประดับด้วย

แก้วมณีก็ไม่งามเหมือนนักพรตผู้ประดับด้วยเครื่องประดับคือศีล  ศีลย่อมกำจัดความแต่การติตนเองเสียได้โดยประการทั้งปวง ย่อมยังชื่อเสียง

และความร่าเริงให้เกิดทุกเมื่อ ศีลเป็นต้นเหตุของคุณความดีทั้งหลาย อันเป็นตัวการคอยบั่นทอนกำลังของของความชั่วทั้งหลาย ดังชี้แจงมานี้
               ++++  ศีลห้า ปฏิบัติแล้ว มีประโยชน์ดังนี้++++
                   1.ทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน
                   2. ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความปกครอง มีความปลอดภัย จากโจรผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทำลาย
                   3.ระหว่างลูกหลาน สามี ภรรยา อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ไม่มีผู้คอยล่วงล้ำ กร้ำกราย ต่างครองกันอยู่ด้วยความผาสุข
                   4. พูดอะไรมีผู้นับถือ คำพูดมีเสน่ห์ เป็นที่จับใจไพเราะ ด้วยสัตย์ด้วยศีล
                   5.เป็นผู้มีสติ ปัญญาดี และเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้าพวงหลัง
(ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอศโการาม)
2/2/55 โพสต์โดย BEEcup
10 จาก 37
เป็นข้อห้ามของการดำรงค์ชีวิต แต่ถ้าถือไม่ถึง5ข้อก็ไม่เป็นไร  จ้เ
2/2/55 โพสต์โดย Lextoyo
11 จาก 37
ศิล แปลว่า ปกติ ถ้ามีศิลแสดงว่าเป็นคนปรกติ ดําเนินชีวตโดยไม่มีการเบียดเบียนบุคคลอื่นและัจะนำมาซึ่งความสุขในการดำเนินชีวิต แต่ถ้าขาดศิล เช่นข่าวนักร้องชื่อดัง ไปโกหกว่าไม่ได้โกงเงินเขาและเริ่มจะมีหลายกรณีเริ่มแจงความเอาผิด
-กรรมในโลกนี้ ผลคือไม่มีใครเชื่อเขา มีแต่คนประนาม ผิดศิลข้อ 2 กับ ข้อ 4
-กรรมในโลกนหน้ามีผลทำให้เราไปเกิดเป็นสัตว์หรือแม้กระทั้งตกนรกก็ได้
2/2/55 โพสต์โดย โอเด็ง
12 จาก 37
ศีล แปลว่า ปกติ
2/2/55 โพสต์โดย ซุปข้าวโพด
13 จาก 37
ศีล 5 คือ ข้องดเว้น 5 ข้อ ที่ครอบครุมถึงคำว่า "บาป" ได้ทั้งหมด
ถ้าทำได้ทั้ง 5 ข้อ ก็งดเว้นจากบาปทั้งปวง
"คิดว่าหน่ะนะ"
2/2/55 โพสต์โดย The Teller
14 จาก 37
ทุกอย่างดูที่เจตนาครับถ้าไม่ตั้งใจทำความผิดก็ถือว่าไม่บาบ แต่ถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั้นเละบาป
2/2/55 โพสต์โดย โอเด็ง
15 จาก 37
ถ้ารักษาศิล 5 ได้ คุณก็จะเป็นคนดี มาก ๆ ค่ะ เพราะอย่าง น้อยที่สุด ก็จะต้องมีการผิดศิล 5 กันบ้างเป็นบางข้อค่ะ
2/2/55 โพสต์โดย การ์ตูนบลาย
16 จาก 37
ศีล 5 เป็นข้อสมมติ เพื่อให้ชาวพุทธได้อยู่กันอย่างสงบสุข
เป็นการกระทำที่มีสติ ไม่เบียดเบียนคนและสัตว์ ทั้งกายวาจา ใจ ให้เกียรติ เกื้อกูลต่อกันคิดดี พูดดี ทำดี แค่นี้ ก็น่าจะง่าย แต่คนเรามันมีกิเลสมากมาย ที่นำพาให้ใจทำผิดพลาด อยากมีอยากได้ ไม่สิ้นสุด
2/2/55 โพสต์โดย ริมเล
17 จาก 37
ข้อแรก = ห้ามทำร้าย หรือสังหารสิ่งมีชิวิตใดๆ (แต่ขอแยกกรณีพืชละกัน เราตัดไม้ทำลายป่าน่ะบาป แต่ถ้าทำเพื่อหากินก็เป็นกลาง)

ข้อ 2 = ห้ามลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์

ข้อ 3 = ห้ามนอกใจครอบครัว ห้ามทำลายของรักของหวงของผู้อื่น (มีหนังสือเล่มนึงบอกผมว่า เด็กอนุบาลก็ผิดศีลข้อนี้ได้)

ข้อ 4 = ไม่ควรพูดคำหยาบ โกหก โม้เท็จ ส่อเสียด และคำพูดใดๆ ที่ทำให้เกิดความแตกแยก

ข้อ 5 = ห่างจากยาเสพติด (แต่ไม่ได้ห้ามดื่ม ถ้าดื่มแล้วไม่ก่อปัญหาก็ไม่เป็นไร แต่เราจะป่วยจากมันเองถ้าดื่มบ่อยๆ)

ปล. ผลของมันขึ้นกับเจตนาของผู้ทำ
2/2/55 โพสต์โดย ชาวร็อคขี้สงสัย
18 จาก 37
ศีล 5 คือสิ่งต้องห้าม 5 ข้อในการดำรงชีวิตพื้นฐานของมนุษย์ ไม่มีทั้งหมดก็ไม่ใช้ว่าจะไม่ใช่มนุษย์ แต่ว่าการเป็นมุษย์ถึงพร้อมในวจนะของพระพุทธเจ้านั้นพึง่ละให้ได้ถามนี้ ผู้ที่ปฏิบัติศีลได้ 5 ข้อ เป็นคนดีพร้อมทุกประการ ในชาติหน้าเกิดเป็นมนุษญ์สะสมบุญได้อีกครั้ง
2/2/55 โพสต์โดย จะยิ่งใหญ่
19 จาก 37
ละ วาง เว้น เลิก = สายกลาง
2/2/55 โพสต์โดย นายอกหัก
20 จาก 37
ศีล 5 คือ ความปกติ 5 ประการ เป็นเครื่องค้ำชูโลก ประกอบด้วย
1.ห้ามฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต
2.ห้ามลักขโมย
3.ห้ามโกหก
4.ห้ามประพฤติผิดในกาม
5.ห้ามเสพสุรา ของมึนเมา ครับ
2/2/55 โพสต์โดย เปา เปาเปา
21 จาก 37
แนวปฏิบัติตน แนวทางพุทธ
2/2/55 โพสต์โดย วายา
22 จาก 37
ศีล แปลว่า ปกติ ถ้ามีศีลแสดงว่าเป็นคนปรกติที่เรียกว่า มนุษย์ คนไม่มีศีลห้าจะไม่เรียกว่ามนุษย์จะเรียกว่าคน
คนมีศีลห้าจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ
คนมีศีลห้าถ้าฝึกสมาธิและมีสมาธิได้เร็วจะมีโอกาศชนะนิวรณ์ห้าได้
คนมีศีลห้าถ้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนาก็มีโอกาศมีดวงตาเห็นธรรม
2/2/55 โพสต์โดย หวัน
23 จาก 37
ข้อห้ามพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวันที่ควรประทำ
2/2/55 โพสต์โดย ไม่มีตรงกลาง
24 จาก 37
เขาถามว่า คำสรุปศีล 5 นะครับ คือ....

1. สีเลนะสุคติง ยันติ  หมายความว่า....ศีลนำส่งจิตไปสู่สุคติภูมิทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
2. สีเลนะ โภคะ สัมภทา หมายความว่า...ศีลนำโภคทรัพย์ ความมั่งคั่ง ร่ำรวยมาให้ทั้งอริยทรัพย์ภายนอก-ภายใน ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
3. สีเลนะ นิพพุติง ยันติ หมายความว่า...ศีลเหมือนเสบียงกรังในการเดินทางไกลชั้นดีเยี่ยม นำส่งถึงพระนิพพานเลยทีเดียว
4. ตัสสมา สีลัง วิโส ทะเย หมายควมว่า...ในสามโลกนี้ ไม่มีอะไรวิเศษไปกว่าศีล
อย่างนี้แหละ ที่เรียกว่า...สรุปศีล ๕ ครับ
2/2/55 โพสต์โดย smilelove
25 จาก 37
ไม่รู้เหมือนกัน เราไม่มีศาสนาน่ะ
2/2/55 โพสต์โดย ลภ คนเจียงใหม่
26 จาก 37
ทุกคนล้วนเข้าใจในศีล 5
เพียงแต่ไมมีใครทำได้..นอกจากผู้ที่บวชหรือผู้ที่ปฏิบัติทำอยู่
ความหมาย...มีให้ทำและปฎิบัติ...

ยิ่งคนเรารู้มากเท่าไร...เชื่อเหอะ 100 ทั้ง 100 ก็ไม่ใครปฏิบัติตามศีล 5
ยิ่งข้อไหน..ที่เป็นจุดโน้มน้าวจิตใจ...ข้อนั้นทุกคนมักทำในสิ่งที่ตรงข้าม
2/2/55 โพสต์โดย เฉาก๊วย
27 จาก 37
ข้อห้าม 5 ข้อที่ไม่ค่อยได้ผล
2/2/55 โพสต์โดย คนไม่หล่อแต่รักจริง
28 จาก 37
ศีล 5 คือ ข้อห้าม 5 ประการ
2/2/55 โพสต์โดย ผูกจันทร์
29 จาก 37
ถ้าไม่ทำความชั่ว ก็คือการทำความดีแล้ว
2/2/55 โพสต์โดย pranitee
30 จาก 37
ศีล 5 คือ ปกติ

แต่ถ้าขาดศีล 5 แสดงว่าไม่ปกติ
2/2/55 โพสต์โดย Alis_EBC
31 จาก 37
อันนี้เป็นควมคิดของผมนะครับ ไม่ทราบว่าคิดถูกหรือเปล่า
คือ การตังให้ทุกคนปฏิบัติดี ไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น
2/2/55 โพสต์โดย คณุตม์นิเจษฎา
32 จาก 37
ศิล แปลว่า ปกติ สรุปว่าต้องคิดดี ทําดี พูดดี เป็นปกติ
2/2/55 โพสต์โดย เออะเยอะศิล
33 จาก 37
ศีล 5 คือกำแพง มีไว้ให้กั้นไม่ให้มนุษย์กระทำในสิ่งที่ผิดอันจะส่งที่ไม่ดีมาให้เราในอนาคต ก็คือ กรรมนั่นเอง
3/2/55 โพสต์โดย ยายขี้ระแวง
34 จาก 37
รักคนถาม และคนตอบทุกคน ครับ
ขอให้มีความสุข ความเจริญในศิล ในธรรมทุกๆคนครับ
3/2/55 โพสต์โดย ขนมขนุนขนัง
35 จาก 37
ความไม่ประมาทค่ะ
3/2/55 โพสต์โดย Ms. A
36 จาก 37
กำแพงที่ไม่ให้เราทำผิด
3/2/55 โพสต์โดย โยโยคอมพิวเตอร์
37 จาก 37
ละเว้นจากใจตัวเอง   ^________________^
3/2/55 โพสต์โดย แล้วไงละ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณคิดว่าในศีล5ข้อๆไหนรักษายากที่สุด
ในชีวิตประจำวันจะรักษาศีล5ได้อย่างไร
คุณฮิมะจังรักษาศีล5มั้ยตอนเล่นกูรู
คุณคิดว่า ศีล5ข้อใดรักษาไว้ยากที่สุด เพราะเหตใด
ถือศิล5ไม่ครบนี่บาปไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู