หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สุขศึกษาหมายถึงอะไร
การสอบ 28/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ศึกษา การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมกับพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น วิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น วิธีผูกมิตร ความหมายและองค์ประกอบขงอนามัยการเจริญพันธุ์ วิธีดูแลอนามัยทางเพศของวัยรุ่น ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ วิธีการใช้ยาและยาสมุนไพรไทย ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริโภค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ภาวะโภชนาการของตนเอง ปัญหาทุพโภชนาการ ธงโภชนาการ ความหมายของข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ อาหาร ความหมาย ความสำคัญและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิต วิธีการจัดการกับอารมณ์ ความเครียดและการฝึกจิต วิธีการวางแผนและการจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อน และนันทนาการ ความหมายและประเภทของความรุนแรงสาเหตุและลักษณะของพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น รวมไปถึงปัจจัย และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในบ้าน

วัตถุประสงค์:
จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของวัยรุ่น เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย ภาวะทุพโภชนาการ สิทธิผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ ความเครียดกับสุขภาพ พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกัน ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิต 2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยรุ่น ความสำคัญของการคบเพื่อนต่อการดำรงชีวิต ค่านิยมทางเพศที่ดี ภาวะทุพโภชนาการ สิทธิผู้บริโภค การสร้างเสริมความปลอดภัยในตนเองและครอบครัว รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับการป้องกันโรคเพื่อการดำรงสุขภาพที่ดี 3. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของตนเอง วิธีการตัดสินใจที่จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธปัจจัยที่เสี่ยงต่อสุขภาพ รวมทั้งการแก้ปัญหาต่างๆ เมื่อต้องเผชิญกับภัยอันตรายต่างๆ 4. เพื่อสามารถนำความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น เพื่อน ค่านิยมทางเพศ อารมณ์ ความเครียด เกณฑ์การเจริญเติบโต ความปลอดภัยภายในบ้าน ภาวะทุพโภชนาการ สิทธิผู้บริโภคไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เค้าโครงรายวิชา:
สาระการเรียนรู้ ( Course outline ) สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ - การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก - ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก - เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการของของมนุษย์ - การพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว - การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมกับพัฒนาการทางเพศ - การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพัฒนาการทางเพศ - ความสำคัญของเพื่อน และการคบเพื่อน - วิธีผูกมิตร - ความหมายและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ - วิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยทางเพศของวัยรุ่น • สิว • กลิ่นตัว • ประจำเดือน • ฝันเปียก - พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ - ปัญหาและผลกระทบจากโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ - การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ สาระที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค - ความสำคัญของการมีพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันและการดำรงสุขภาพ - คุณค่าของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคและการดำรงสุขภาพ - ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม - การประเมินภาวะโภชนาการของตนเอง - โรคหรือปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ - หลักการบริโภคอาหารตามธงโภชนาการ - ความหมายและความสำคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิต - คุณค่าของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต - ประเมินภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิต - ความรู้เกี่ยวกับอารมณ์และความเครียด - ความหมายและวิธีการจัดการกับอารมณ์ ความเครียด และการฝึกจิต - การมองปัญหาเชิงบวก - การเข้าใจและยอมรับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น - วิธีการวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อน และสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ - ความสำคัญของการมีสมรรถภาพที่ดีจากการออกกำลังกาย และสมรรถภาพกลไก - วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก - ความแตกต่างระหว่างบุคคล สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต - ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพเกี่ยวกับ • การอุปโภคบริโภค • อุบัติเหตุ • อนามัยส่วนบุคคล - แนวปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และความปลอดภัย - กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยให้ตนเองและครอบครัว - ความสำคัญของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยให้ตนเองและครอบครัว - การตัดสินใจปฏิบัติตนในการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับภัยอันตราย - ภัยอันตรายและสถานการณ์ที่คับขัน - แหล่งขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อตนเอง
28/5/54 โพสต์โดย kornaccord
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณมีความรูวิชาอะไรมากที่สุดครับ
การตั้งครรภ์ เป็นอย่างไร
ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สอบ toefl คืออะไร แล้ว ทำยังไง ถึงจะได้สอบ
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท หมายถึง รวม ป.ตรีด้วยหรือไม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู