หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
99 พระนามของผู้สร้าง จากคัมภีร์กุรอ่าน
99 พระนามของอัลเลาะฮ์จากคัมภีร์กุรอ่าน


1. อัรเราะห์มาน - ผู้ทรงกรุณาปราณี
2. อัรเราะฮีม - ผู้ทรงเมตตาเสมอ
3. อัลมาลิก - ผู้ทรงอภิสิทธิ์
4. อัลกุดดูส - ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง
5. อัสสะลาม - ผู้ทรงสันติ (ศานติ)
6. อัลมุอ์มิน - ผู้ทรงประสาทความปลอดภัย
7. อัลมุฮัยมิน - ผู้ทรงคุ้มครอง
8. อัลอะซีซ - ผู้ทรงเดชานุภาพ
9. อัลญับบารฺ - ผู้ทรงอานุภาพ
10. อัลมุตะกับบิรฺ - ผู้ทรงเกรียงไกร
11. อัลคอลิก - ผู้ทรงสร้างสรรค์
12. อัลบาริอฺ - ผู้ทรงให้บังเกิดอย่างครบครัน
13. อัลมุเศาวิรฺ - ผู้ทรงรังสรรค์รูปพรรณสันฐาน
14. อัลฆ็อฟฟารฺ - ผู้ทรงอภัยโทษ
15. อัลเกาะฮ์ฮ้ารฺ - ผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาด
16. อัลวะฮ์ฮาบ - ผู้ทรงประทานอย่างล้นเหลือ
17. อัลร็อซซาก - ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ
18. อัลฟัตต๊าฮฺ - ผู้ทรงพิพากษา
19. อัลอะลีม - ผู้ทรงรอบรู้, สัพพัญญู
20. อัลกอบิฎ - ผู้ทรงยับยั้งทุกสิ่งไว้ตามปริมาณของมัน
21. อัลบาซิฏ - ผู้ทรงประทานความมั่งคั่ง
22. อัลคอฟิฎ - ผู้ทรงทำให้ตกต่ำ
23. อัลรอฟิอฺ - ผู้ทรงยกย่อง, สรรเสริญ
24. อัลมุอิซซุ - ผู้ทรงให้เกียรติแก่ปวงบ่าวที่ศรัทธา
25. อัลมุซิลลุ - ผู้ทรงลดเกียรติของผู้ฝ่าฝืน
26. อัลสะมี๊อฺ - ผู้ทรงได้ยิน
27. อัลบะศีรฺ - ผู้ทรงเห็น
28. อัลฮะกัม - ผู้ทรงยุติธรรมยิ่ง
29. อัลอัดลุ - ผู้ทรงเที่ยงธรรม
30. อัลละฏีฟ - ผู้ทรงอ่อนโยน
31. อัลเคาะบีรฺ - ผู้ทรงตระหนักในทุกสิ่ง
32. อัลฮะลีม - ผู้ทรงขันติ
33. อัลอะซีม - ผู้ทรงยิ่งใหญ่
34. อัลเฆาะฟูรฺ - ผู้ทรงอภัยโทษ
35. อัลชะกูรฺ - ผู้ทรงประทานรางวัลตอบแทน
36. อัลอะลี - ผู้ทรงสูงสุด
37. อัลกะบีรฺ - ผู้ทรงยิ่งใหญ่
38. อัลฮะฟีซ - ผู้ทรงปกป้องดูแล, พิทักษ์, บริรักษ์
39. อัลมุกีต - ผู้ทรงทำนุบำรุง
40. อัลฮะสีบ - ผู้ทรงคำนวณในการชำระบัญชี
41. อัลญะลีล - ผู้ทรงมหิธานุภาพ
42. อัลกะรีม - ผู้ทรงเกียรติ
43. อัรร่อกีบ - ผู้ทรงเฝ้าดูแล
44. อัลมุญีบ - ผู้ทรงตอบสนองการขอพร
45. อัลวาซี๊อฺ - ผู้ทรงไพศาล
46. อัลฮะกีม - ผู้ทรงปรีชาญาณ
47. อัลวะดูด - ผู้ทรงรักใคร่
48. อัลมะญีด - ผู้ทรงไพโรจน์
49. อัลบาอิษ - ผู้ทรงให้คนตายฟื้นคืนชีพ
50. อัชชะฮีด - ผู้ทรงเป็นพยาน
51. อัลฮักกุ - ผู้ทรงสัจจะ
52. อัลวะกีล - ผู้ทรงอภิรักษ
53. อัลเกาะวี - ผู้ทรงพลานุภาพ
54. อัลมะตีน - ผู้ทรงมั่นคง
55. อัลวะลี - ผู้ทรงคุ้มครอง, ทรงเป็นมิตร
56. อัลฮะมีด - ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ
57. อัลมุห์ศี - ผู้ทรงรอบรู้ยิ่งโดยไม่มีสิ่งใดรอดพ้นการรอบรู้ของพระองค์
58. อัลมุบดิอฺ- ผู้ทรงเริ่มแรก (ปฐม)
59. อัลมุอีด - ผู้ทรงให้สิ่งที่พินาศกลับปรากฏขึ้นอีก
60. อัลมุห์ยี - ผู้ทรงประทานชีวิต
61. อัลมุมีต - ผู้ทรงประทานความตาย
62. อัลฮัยยุ - ผู้ทรงนิรันดร์
63. อัลก็อยยูม - ผู้ทรงอนันตกาล
64. อัลวาญิด - ผู้ทรงค้นพบ
65. อัลมาญิด - ผู้ทรงประเสริฐยิ่ง
66. อัลวาฮิด - ทรงเป็นองค์เดียวของพระเจ้าที่แท้จริง
67. อัลอะฮัด - ผู้ทรงเอกะ
68. อัศเศาะมัดฺ - ผู้ทรงเป็นสรณ
69. อัลกอดิรฺ - ผู้ทรงอำนาจ, ฤทธานุภาพ
70. อัลมุกตะดิรฺ - ผู้ทรงอานุภาพและอำนาจที่จะกระทำสิ่งใดตามพระประสงค์ (ศักดานุภาพ)
71. อัลมุก็อดดิม - ผู้ทรงนำมาต่อหน้าหรือข้างหน้า
72. อัลมุอัคคิรฺ - ผู้ประทานให้มีวาระสิ้นสุด (กำหนด)
73. อัลเอาวัล - ผู้ทรงเป็นองค์แรก
74. อัลอาคิรฺ - ผู้ทรงเป็นองค์สุดท้าย
75. อัซซอฮิรฺ - ผู้ทรงประจักษ์
76. อัลบาฏิน - ผู้ทรงเร้นลับ พ้นญาณวิสัย
77. อัลวาลี - ผู้ทรงดูแล-คุ้มครอง (บริบาล)
78. อัลมุตะอาลี - ผู้ทรงสูงสุดยิ่งในทุกกรณี ไม่มีความเท็จย่างกรายพระองคได้
79. อัลบัรฺรุ - ผู้ทรงอ่อนโยน, อ่อนน้อม
80. อัตเตาวาบ - ผู้ทรงนิรโทษโดยปรานี
81. อัลมุนตะกิม - ผู้ทรงลงโทษที่เหมาะสมแก่ความประพฤติ
82. อัลอัฟวุ - ผู้ทรงอภัย ทรงลบล้างความผิด
83. อัรฺเราะอูฟ - ผู้ทรงปรานีเอ็นดู
84. อัลมาลิกุลมุลกิ - ผู้ทรงราชันย์
85. ซุลญะลาลิ วัล-อิกรอม - ผู้ทรงเกียรติยศ
86. อัลมุกซิฏ - ผู้ทรงดำรงความยุติธรรม
87. อัลญามิ๊อฺ - ผู้ทรงรวบรวม
88. อัลเฆาะนี - ผู้ทรงร่ำรวยอย่างล้นเหลือ, มหัทธนะ
89. อัลมุฆนี- ผู้ทรงประทานความพอเพียง, ทรงบริบูรณ์
90. อัลมานิ๊อฺ - ผู้ทรงยับยั้ง
91. อัฎฎ็อรฺรุ - ผู้ทรงให้ลำบากเพื่อลงโทษและทดสอบ
92. อันนาฟิ๊อฺ - ผู้อำนวยคุณประโยชน์ (คุณูปการ)
93. อันนูร - ผู้ทรงจำรัส
94. อัลฮาดี - ผู้ทรงนำทาง
95. อัลบะดิ๊อฺ - ผู้ทรงประดิษฐ์-บันดาล, เสกสรร
96. อัลบากี - ผู้ทรงคงอยู่แม้ทุกสิ่งพินาศ
97. อัลวาริษ - ผู้ทรงการุญ
98. อัรฺเราะชีด - ผู้ทรงเที่ยงธรรม
99. อัศเศาะบูรฺ - ผู้ทรงอดทน
อันนี้เป็นอันนาซีร http://www.youtube.com/watch?v=10tiQfcATik
มุสลิม | ศาสนา | อิสลาม 23/1/55 โพสต์โดย WAJI
คำตอบ
1 จาก 6
ต้องขอขอบคุณที่นำมาแบ่งปันนะค่ะ ^___^
23/1/55 โพสต์โดย TK333
2 จาก 6
23/1/55 โพสต์โดย TK333
3 จาก 6
ขอบคุณค่าสำหรับข้อมูลดี ๆ :)
23/1/55 โพสต์โดย Afrose
4 จาก 6
สมเพชสะภาพวินาศของพวกผู้ปฏิเสธพระเจ้าเหลือเกิน ไม่เคารพแล้วยังจะมากดลบ เขาอีก... หึๆ
23/1/55 โพสต์โดย เอาชื่อนี้เเหละ
5 จาก 6
อัลลอฮุอักบัร
24/1/55 โพสต์โดย apiwat_r
6 จาก 6
ขอบคุณครับสำหรับพระนามของพระอัลเลาะฮ์นะครับ
6/4/55 โพสต์โดย ภูผา ทิพวารี
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อิสลามสอนอะไรให้แก่เรา
ใครเป็นผู้ถูกเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสามคน ตาม พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
ความร่ำรวยของคนเกิดจากอะไร ?
ความแตกต่างในความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซู(นบีอีซา) ระหว่าง ศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม
ตัครีจญ์คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู