หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
องค์ประกอบของโครงงานมีอะไรบ้างค่ะ
ข้อมูล | โรงเรียน | วิทยาศาสตร์ 15/12/52 โพสต์โดย 58555แด
คำตอบ
1 จาก 1
กิจกรรมโครงงาน

             เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างชำนาญ และได้บูรณาการหลาย ๆ สาระเข้าด้วยกัน

จุดประสงค์สำคัญในการกำหนดให้มีกิจกรรมโครงงานก็คือ

• ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทข้อมูล เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด
• ผู้เรียนสามารถประเมินค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูล รู้จักพิจารณาข้อดี-ข้อเสีย ความถูก-ผิด ระบุวาเหตุ-ผล ค้นหาคำตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณในการแก้ปัญหา และตัดสินใจได้อย่างสันติ และมีความถูกต้องเหมาะสม
• มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ สามารถคาดการณ์และกำหนดเป้าหมายได้
• มีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล
• รักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
• สามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
• สามารถทำงานตามลำดับขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ
• ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน พัฒนางาน สามารถทำงานอย่างมีความสุขและภูมิใจในงานของตนเอง
• สามารถทำงานเป็นทีม (ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เอาเปรียบ ให้ความร่วมมือ ยอมรับฟังความคิดเห็นและความสามารถของผู้อื่น ร่วมรับผิดชอบผลงานของกลุ่ม)

การรวมกลุ่มจัดกิจกรรม

ผู้เรียนสามารถที่จะเลือกทำโครงงานตามความถนัดโดยให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม ๆ ละ 7 – 8 คน กลุ่มละอย่างน้อย 1 โครงงานในการเรียนแต่ละช่วงชั้น โดยสามารถเลือกโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สนใจ บูรณาการจากหลาย ๆ สาระเข้าด้วยกัน หรือเลือกตามความถนัด ความสนใจของสมาชิกในกลุ่ม พร้อมทั้งเขียนโครงร่างโครงงานเพื่อเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา

การเขียนโครงร่างโครงงาน

• ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อในการทำโครงงานตามความสนใจ
• เขียนโครงร่างโครงงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด
• นำเสนอโครงร่างโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
• โครงงานที่อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติให้ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้น ( สำหรับโครงงานที่ไม่สมบูรณ์ ) และโครงงานที่ไม่ผ่านการอนุมัติผู้เรียนต้องเลือกหัวข้อใหม่หรือเขียนใหม่ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้แนะนำให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรก
• ส่งโครงร่างโครงงานที่อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อคัดกรองโครงงานและเสนอให้กับผู้บริหารรับทราบและอนุมัติ
• โครงงานที่ผ่านการอนุมัติจากข้อ 7 ให้ผู้เรียนดำเนินการตามแผน ส่วนโครงงานใดที่ไม่ผ่าน

การอนุมัติจากข้อ 7 ให้ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขต่อไป


ขั้นตอนการทำโครงงาน

โครงร่างโครงงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารผู้เรียนสามารถปฏิบัติโครงงาน ดังนี้

• ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตามที่ได้วางแผนไว้ในโครงร่างโครงงาน
• บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมและความก้าวหน้าในการทำโครงงานลงในสมุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกครั้งเมื่อมีการปฏิบัติโครงงานอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
• ส่งบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับทราบและอาจารย์ที่ปรึกษาส่งแบบติดตามโครงงานให้กับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติการทำโครงงานจนสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
• ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนสรุปผลโครงงานตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการเขียนสรุปผลโครงงาน

1. คำนำ
2. สารบัญ
3. กิตติกรรมประกาศ
4. บทคัดย่อ
5. บทที่ 1 บทนำ
- ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
- วัตถุประสงค์
- ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6. บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
7. บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน
8. บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
9. บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน
10. ภาคผนวก
11. อ้างอิง

• จัดทำแผ่นพับและบอร์ดเพื่อเตรียมตัวในการนำเสนอ
• นำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผ่นพับ บอร์ด ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง( โครงงานจะต้องเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ 2 ก่อนจะมีการจัดนิทรรศการโครงงาน )
• ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานในนิทรรศการโครงงานที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในแต่ละปีการศึกษา

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมโครงงาน

• มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
• ผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรม
15/12/52 โพสต์โดย อันยอง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำโครงงานเรื่องอะไรครับ
ธาตุอาหารให้กับต้นข้าว พิจารณาองค์ประกอบอะไรบ้าง
องค์ประกอบของนากมีอะไรบ้าง
โครงงานที่เกี่ยวกับดนตรี มีอะไรบ้าง ขอคำแนะนำหน่อยน่ะครับ (แบบแนวศึกษาวิเราวิเคราะห์)
โครงงานวิทย์ชื่อแปลกๆๆๆ ช่วยคิดหน่อยดิคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู