หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขอทราบเงื่อนไขของบัตรทอง 30 บาท คับ!!
เงื่อนไขของบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรคน่ะคับ
และเน้นในข้อ การย้ายจากโรงพยาบาลต้นสังกัดของบัตร
ไปยังโรงพยาบาลที่รักษาตัวน่ะคับ จะทำได้มั้ย?
รบกวนทุกท่านคับ ขอขอบคุณล่วงหน้าคับ ด่วนนิสนึงคับ
สู้เพื่อแม่คับ ขอบคุณมาก ๆ คับ
เงื่อนไข โรงพยาบาล 28/10/51 โพสต์โดย TAZZ
คำตอบ
1 จาก 8
ที่แน่ๆทำที่โรงบาลที่เราอยู่เช่นโรงบาลประจำอำเภอหรือถ้ามีสถานีอนามัยตำบลก็ได้ครับ
ถ้าจะรักษานอกพื้นที่ต้องให้ทางสถานีอนามัยตำบลหรือโรงบาลประจำอำเภอทำใบส่งตัวส่ง
ถ้าฉุกเฉินให้มาขอใบได้ทีหลังครับ
28/10/51 โพสต์โดย surapol47
2 จาก 8
. ชุดสิทธิประโยชน์หลัก (Core package)  
ระบบประกันสุขภาพได้กำหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักที่ประชาชนจะได้รับไว้ ดังต่อไปนี้ ซึ่งการใช้บริการนอกเหนือจากชุดสิทธิประโยชน์หลัก จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง

2.1 บริการขั้นพื้นฐาน  
2.1.1 การตรวจรักษาโรค และฟื้นฟูสภาพทั่วไป  

2.1.1.1 การตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษารวมแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ แต่ไม่รวมถึงกลุ่มต่างๆ รวม 3 กลุ่ม ต่อไปนี้ (ชุดสิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุมถึง)

   2.1.1.1.1 ปัจจุบันมีงบประมาณจัดสรรเฉพาะ เช่น โรคจิตที่ต้องรับไว้รักษา  เป็นผู้ป่วยในเกิน 15 วัน การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา  และสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ผู้ประสบภัยภัยจากรถ ที่ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

   2.1.1.1.2 เกินกรอบความจำเป็นพื้นฐาน เช่น การรักษาภาวะมีบุตรยาก การผสมเทียม การเปลี่ยนเพศ การกระทำใด เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัย และรักษาใดๆ ที่เกินความจำเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

   2.1.1.1.3 อื่นๆ เช่น โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล ประเภทคนไข้ในเกิน 180 วัน ยกเว้น หากมีความจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการล้างไต (Peritoneal dialysis) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Haemodialysis) ยาต้านไว้รัสเอดส์ (ยกเว้นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก ซึ่งจัดไว้ในบริการเพื่อการป้องกันโรคและควบคุมโรค) การเปลี่ยนอวัยวะ (Organ Transplant)

2.1.1.2 การคลอดบุตร รวมไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีที่ลูกยังมีชีวิตอยู่
 2.1.1.3 การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทำฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว
2.1.1.4 บริการอาหารและห้องผู้ป่วยสามัญ
2.1.1.5 ยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
2.1.1.6 การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล
2.1.2 การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง การรักษาพยาบาลกรณีต่อไปนี้ ซึ่งโดยทั่วไปมีการกำหนดเงื่อนไขและการจ่ายไว้ด้วยว่าไม่เกินเท่าใด ที่สถานพยาบาล (ต้นสังกัด) เบิกได้ ถ้ามีค่ารักษาพยาบาล ส่วนเกินสถานพยาบาลรับผิดชอบ โดยไม่เก็บเงินเพิ่มจากผู้ป่วยนอกจากค่าบริการทางการแพทย์ 30 บาทเท่านั้น
2.1.2.1 การรักษาที่มีราคาแพง  (High cost care) เช่น การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดกรณีหลอดเลือดหัวใจตีบ การรักษาผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา (Cryptococcal meningitis) การให้เคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด การขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยใช้บอลลูนหรือหัวกรอ เป็นต้น
2.1.2.2 การรักษาที่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาแพง (Additional payment) โดยไม่มีวิธีการรักษาที่มีต้นทุนประสิทธิผลดีเท่านี้ เช่น ลิ้นหัวใจเทียม การผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์บำบัดภายในร่างกาย เช่น เลนส์กระจกตาเทียม การใส่เหล็กรักษาโรคกระดูกหักบางอย่าง การใส่ข้อเทียมบางตำแหน่ง ฯลฯ กองทุนบัตรประกันสุขภาพจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้สถานพยาบาลที่ให้บริการ ตามอัตราค่ารักษาพยาบาลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Price schedule)
2.1.2.3 การรักษาทางเลือกที่มีหลักฐานยืนยันว่ามีผลดี (Choice of treatment) แต่ราคาแพงกว่าการรักษาพื้นฐาน (Standard treatment) เช่น การผ่าตัดข้อเข่าด้วยกล้อง การผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้อง ส่วนนี้ผู้ป่วยต้องร่วมจ่าย (Co-pay) ให้สถานพยาบาลในการรับบริการ
2.1.2.4 การรักษาที่ต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะ โดยแพทย์ผู้เชียวชาญพิเศษเฉพาะทาง เพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ (Special treatment for medical progression) ส่วนนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน ทั้งนี้สถานพยาบาลจะได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามอัตราค่ารักษาพยาบาลจริง (Free schedule)
2.1.3 กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณีนี้สามารถใช้บริการในสถานพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้จุดเกิดเหตุทั่วประเทศ ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากนั้นต้นสังกัดรับผิดชอบ กรณีข้างต้นเมื่อมีกรณีส่งต่อผู้ป่วย ผู้ป่วยหรือสถานพยาบาลจะได้ค่าชดเชย ค่าพาหนะ ตามอัตราที่กำหนด นอกจากนั้นหน่วยบริการคู่สัญญาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน
กรณีอุบัติเหตุ ถ้าเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่
- สถานพยาบาลภายในจังหวัด ให้สถานพยาบาลเรียกเก็บค่าบริการจาก กสพ. หรือสถานพยาบาลคู่สัญญาหลัก
- สถานพยาบาลนอกจังหวัด ให้สถานพยาบาลเรียกเก็บค่าบริการจาก กองทุนบัตรประกันสุขภาพ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงภายในเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับแต่ผู้ป่วยเข้ารับบริการครั้งแรก โดยไม่รวมวันหยุดราชการและไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามเงื่อนไขที่กำหนด (ซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดจำนวนเงินเป็นชั้นสูงไว้)

กรณีฉุกเฉิน เป็นกรณีเจ็บป่วยที่โรคหรืออาการของโรคมีลักษณะรุนแรงอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต โรคหรืออาการของโรคมากต้องรักษาด่วน ต้องผ่าตัดด่วน กรณีเช่นนี้สามารถขอรับบริการทางการแพทย์ในสถานบริการที่ใกล้ที่สุด กรณีที่เป็นสถานพยาบาลภายในจังหวัดให้สถานพยาบาลเรียกเก็บค่าบริการจากกองทุนบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความจำเป็นภายในระยะไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับแต่เวลาป่วยเข้ารับบริการครั้งแรก โดยไม่รวมวันหยุดราชการปีละไม่เกิน 2 ครั้ง ตามเงื่อนไขที่กำหนด
2.2 บริการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค ที่เป็นบริการส่วนบุคคลและครอบครัว (Personal and family preventive and promotive services) ซึ่งเป็นบริการในสถานพยาบาลและให้บริการในชุมชน เช่น การเยี่ยมบ้าน ฯลฯ แต่การให้บริการชุมชนที่ไม่รวม อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์หลัก คือการให้บริการในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กรณีมีการระบาดของโรค การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/สารเสพติด การรณรงค์เพื่อควบคุมโรคเอดส์ ฯลฯ (หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องตั้งงบประมาณเป็นการเฉพาะ จนกว่าจะกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคให้บริการดังต่อไปนี้
2.2.1. ให้มีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวในการดูแลสุขภาพแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง
 2.2.2. การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
 2.2.3. การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการ และภาวะโภชนาการของเด็กรวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันของประเทศ
 2.2.4. การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง
 2.2.5. การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
 2.2.6. การวางแผนครอบครัว
 2.2.7. การเยี่ยมบ้าน (Home visit) และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home health care)
 2.2.8. การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว
 2.2.9. การให้คำปรึกษา (Counseling) สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
 2.2.10. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่
   2.2.10.1. การตรวจสุขภาพช่องปาก
   2.2.10.2. แนะนำด้านทันตสุขภาพ
   2.2.10.3. การให้ฟูลออไรด์เสริมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ เช่น กลุ่มเด็กผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณศีรษะและลำคอ
   2.2.10.4. เคลือบหลุมร่องฟัน (ในกลุ่มอายุไม่เกิน 15 ปี)
2.3 การบริการการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรอง
28/10/51 โพสต์โดย BABORCLUB
3 จาก 8
คุณ baborclub ตอบซะละเอียดยิบเลยนะครับ
28/10/51 โพสต์โดย gigipapa
4 จาก 8
การจะย้ายจากโรงพยาบาลต้นสังกัดของบัตร ไปยังโรงพยาบาลรักษาตัว ไม่แน่ใจว่าจะกระทำได้หรือเปล่า แต่มันก็มิใช่เรื่องยากอะไร หากเรามีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลตันสังกัดของบัตร ไปยังโรงพยาบาลที่รักษาตัว ลองไปปรึกษาเจ้าหน้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตันสังกัดดูนะครับ ท่านอาจได้ข้อมูล  หากต้องการข้อมูล ลองโทรปรึกษา ที่ call center หมายเลข 1330
28/10/51 โพสต์โดย BABORCLUB
5 จาก 8
1.คนที่ทำได้ต้องไม่มีประกันสังคม (แสดงว่าไม่ได้ทำงานกับโรงงาน หรือหน่วยงานที่มีบัตรอื่นๆรักษาได้)และไม่สามารถใช้สิทธินั้นได้คือออกจากงานมาเกิน 6 เดือนและไม่ได้ใช้สิทธิต่อประกันสังคม
2.ขอได้ง่ายๆจาก รพ ที่เราเข้าใช้บริการต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต
3.ผู้ใหญ่และกำนันก็ขอทำให้ได้(ง่ายมากๆ)และสดวก
4.การย้ายก็ทำได้ง่ายแจ้งต่อโรงพยาบาลที่เราเข้ารักษาแล้วทางโรงพยาบาลช่วยแนะนำให้จนเรียบร้อย
ขอให้คนที่คุณรักสุขภาพดีและหายป่วยไวๆๆนะครับ
28/10/51 โพสต์โดย sam2551
6 จาก 8
เข้าเว็ป ของ สปสช ครับ
28/10/51 โพสต์โดย jekung
7 จาก 8
ขอตอบกรณีย้ายสถานบริการต้นสังกัด
- ระยะเวลาในการย้ายใช้เวลาประมาณ  1 เดือน
- สาเหตุการย้ายต้องไม่ใช่จากการรักษาต่อเนื่องในโรคขณะนั้น เพราะฉะนั้น
 ถ้าคุณจะย้ายต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเพราะผิดกฏระเบียบย่อยๆ ที่อยู่ในเกณฑ์ค่ารักษาพยาบาล
 ยกเว้นย้ายเนื่องจากอาศัยในเขตโรงพยาบาลที่รักษาโดยมีหลักฐานการเรื่องที่อยู่ของผู้ที่ย้ายว่าอยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลนั้นอยู่ และต้องแน่ใจนิดนึงว่าโรคที่เป็นอยู่รอได้ ในระยะ 1 เดือน
- ถ้าเป็นกรณีอยู่ต่างอำเภอ แต่รักษาในรพ. จังหวัดก็ทำตามคุณ surapol47 ได้ คือขอใบส่งตัวไปรักษาต่อ ใบส่งตัวรักษาต่อบางโรคได้เฉพาะครั้ง บางโรคได้ หลายครั้งต้องสอบถามอีกทีนะ คงจะช่วยได้บ้าง
เน้นแก้ ถ้าใช้สิทธินอกบัตรกำหนดต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงเพราะทาง รพ. จะต้องติดต่อต้นสังกัดของบัตรว่ายินดีจ่ายค่ารักษาหรือไม่ และจะรับไปรักษาต่อเมื่อไร ถ้าต้นสังกัดเห็นว่าอาการนั้นต้องรักษาที่เรารักษาอยู่ก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้เรา อย่าลืมนะบอกต่อด้วยละ
28/10/51 โพสต์โดย prapat
8 จาก 8
คนจน หลายคนก็รอด เพราะ 30 บาท
28/10/51 โพสต์โดย Pnoz
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อักษร ท. บนบัตรทองคือ ?
ทำไงดีคับผมไม่มีหลักฐานพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่เด็กๆคับผมอยากมีบัตรประชาชนคับๆพอจามีวิธีทำไหมคับๆ
การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บนเน็ต มีความน่าเชื่อถือและปลอดถัยมากแค่ไหน
เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตตอนสมัครครั้งแรก
วิธีเปรียบเทียบปรับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู