หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ศาลชั้นต้น
ผมอยากทราบวิธีว่าด้วยการแต่งตั้งวิธีพิจารณาการคัดเลือก ผู้พิพากษาศาลสมทบคดีเด็กเยาวชนและครอบครัวแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ เอาอะไรเป็นบรรทัดฐานในการแต่งตั้ง 1เป็นผู้ชำนาญทางด้านกฎหมายของแต่ละจังหวัดนั้นๆ 2เป็นคหบดีผู้มีเชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดนั้น3หรือเป็นกลุ่มทุนใหญ่
นายทุนใหญ่ของแต่ละจังหวัดนั้นๆ4หรือเป็นคนดีปฎิบัติดีปฎิบัติชอบของแต่ละจังหวัดนั้นๆ และใครเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งของแต่ละจังหวัดผม
ยึดมั่นใน ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์
ประกันแรงงาน | กฏหมายอาญา 17/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
เท่าที่ทราบน่าจะเป็นผู้ชำนาญทางด้านกฏหมายนะคะ  
ส่วนผู้พิจารณาแต่งตั้งคือ ก.ต. (คณะกรรมการตุลาการ) ค่ะ

**เพิ่มเติมค่ะ**

คุณสมบัติ

(1) มีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปีบริบูรณ์

(2) มีหรือเคยมีบุตรมาแล้ว หรือเคยทำงานเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์หรือการกอบรมเด็กมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ได้รับการอบรมในเรื่องความมุ่งหมายของศาลเยาวชนและครอบครัวและหน้าที่ตุลาการมาแล้วตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

(4) มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการธุรการได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ และมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่า
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

(5) ไม่เป็นข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือทนายความ

(6) มีอัธยาศัยและความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
17/12/53 โพสต์โดย R_rom_D
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ไม่มีที่ทางออก ฟ้องร้อง แพ้ ศาลชั้นต้นและศาลอุธรณ์ ศาลฎีกามีโอกาสชนะไหม
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่อะไรบ้างคะ
จดทะเบียนหย่าในกรุงเทพแต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดทำบัตรใหม่ในกรุงเทพได้ไมคะ่
ประเทศไทยแบ่งการปกครองเป็นกี่จังหวัด
อยากทราบขั้นตอนการขอแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู