หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
นิกายธรรมยุตกับมหานิกายต่างกันอย่างไร
ศาสนา 8/1/53 โพสต์โดย หนุ่มศิลป์
คำตอบ
1 จาก 7
ธรรมยุต หรือ ธรรมยุติกนิกาย เป็นคณะหนึ่งของพระสงฆ์ในประเทศไทย เป็นฝ่าย วิปัสสนาธุระ ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระวชิรญาณเถระ ( เจ้าฟ้ามงกุฏ : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ) และเมื่อถึงรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ขึ้น เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พระราชบัญญัติฉบับนี้มีชื่อว่า “พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ รศ.121” มีสาระสำคัญคือได้ยกสถานะคณะธรรมยุติ ให้เป็นนิกายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นิกายธรรมยุต ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปและฟื้นฟูด้านวัตรปฏิบัติของสงฆ์ ให้มีความถูกต้องและเข้มงวดตามพุทธบัญญัติ ให้พระภิกษุสงฆ์มีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดถูกต้องตามพระวินัยปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างเข้าใจแจ่มแจ้ง เป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในส่วนที่บกพร่องของพระสงฆ์ไทยที่มีมาแต่โบราณ ให้สมบูรณ์ทั้งพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎก ซึ่งเป็นความพยายามของพระวิชรญาณเถระเพื่อช่วยปฏิรูปการคณะสงฆ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างบริบูรณ์ขึ้นในประเทศไทย

การก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เป็นสาเหตุทำให้พระสงฆ์เถรวาทอื่นซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่คณะธรรมยุติ ถูกพระวชิรญาณเถระเรียกว่า "มหานิกาย" อีกด้วย ซึ่งคำว่ามหานิกายนี้ได้ถูกนำมาใช้เรียกพระสงฆ์สายเถรวาทลังกาวงศ์อื่นในประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน
--------------------------------------------------------------------------------
มหานิกาย เป็นคำเรียกนิกาย หรือคณะของพระสงฆ์ไทยสายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์ซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย เป็นฝ่ายคันถธุระ

เดิมนั้น คำเรียกแบ่งแยกพระสงฆ์สายเถรวาทในประเทศไทยออกเป็น มหานิกาย และ ธรรมยุตินิกาย ยังไม่มี เนื่องจากคณะพระสงฆ์ไทยในสมัยโบราณ ก่อนหน้าที่จะมีการจัดตั้งคณะธรรมยุติขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น ไม่มีการแบ่งแยกออกเป็นนิกายต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่พระสงฆ์ไทยนั้นล้วนแต่เป็นเถรวาทสายลังกาวงศ์ทั้งสิ้น จนเมื่อพระวชิรญาณเถระ หรือเจ้าฟ้ามงกุฏ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4) ได้ก่อตั้งนิกายธรรมยุติขึ้นในปี พ.ศ. 2376 แยกออกจากคณะพระสงฆ์ไทยที่มีมาแต่เดิมซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในสมัยนั้น จึงทำให้พระองค์คิดคำเรียกพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่เป็นสายเถรวาทลังกาวงศ์เดิมว่า พระส่วนมาก หรือ มหานิกาย

ซึ่งคำ มหานิกาย นั้น มาจากธาตุศัพท์ภาษาบาลี มหนฺต + นิกาย แปลว่าพวกมาก กล่าวโดยสรุป มหานิกายก็คือ พระสงฆ์สายเถรวาทลังกาวงศ์ดั้งเดิมในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่พระสงฆ์ธรรมยุตินิกาย
8/1/53 โพสต์โดย Numthon
2 จาก 7
ความเป็นมาลัทธิเถรวาทลังกาวงศ์ (คณะสงฆ์มหานิกาย) ในประเทศไทย
ประวัติของนิกายเถรวาทในประเทศศรีลังกา
เมื่อประมาณ พ.ศ. 236 พระเจ้าอโศกมหาราชทำการอุปถัมภ์สังคายนาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท (ครั้งที่ 3) ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในชมพูทวีป และจัดส่งสมณทูตไปยังดินแดนต่าง ๆ รวม 9 แห่ง หนึ่งในนั้นรวมดินแดนลังกา (ประเทศศรีลังกา) ด้วย
ต่อมาพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป (ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของดินแดนศรีลังกาในอดีต) ได้เจริญรุ่งเรืองและเสื่อมโทรมบ้างตามความศรัทธาของประชาชน และเหตุการณ์บ้านเมือง ครั้นราวพุทธศตวรรษที่ 17 ปรากฏตามพงศาวดารลังกาว่า เมื่อ พ.ศ. 1696 พระเจ้าปรักกรมพาหุมหาราช ได้ครองราชสมบัติในลังกาทวีป ซึ่งในเวลานั้นบ้านเมืองยังถูกพวกทมิฬ (ฮินดู) ครอบครองอยู่โดยมาก

พระเจ้าปรักกรมพาหุจึงได้พยายามทำสงครามขับไล่พวกทมิฬไปได้ และถึงกับยกกองทัพข้ามไปตีเมืองทมิฬในอินเดียไว้ในอำนาจได้อีกด้วย เมื่อพระองค์จัดการบ้านเมืองในลังกาได้เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา โดยให้พระสงฆ์ในลังกาทวีปรวมเป็นนิกายเดียวกัน พร้อมกับจัดทำสังคายนาพระธรรมวินัย (ซึ่งนับถือกันว่าเป็นการสังคายนาครั้งที่ 7 ของฝ่ายเถรวาท) นับแต่นั้นพระพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นในลังกาทวีป มีกิตติศัพท์เลื่องลือไปทั่วในดินแดนใกล้เคียง ประกอบกับช่วงเวลานั้นพระพุทธศาสนาในอินเดียถูกชาวฮินดูเบียดเบียนให้เสื่อมโทรมลง เมืองลังกาจึงได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นหลักของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาคตินิกายเถรวาทด้วยกัน
 การสืบนิกายเถรวาทลังกาวงศ์ในพุกาม
กิตติศัพท์ในการทำนุบำรุงการพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปเลื่องลือมาจนถึงดินแดนพม่าในสมัยของ พระเจ้านรปติสิทธุ แห่งอาณาจักรพุกาม ได้อาราธนาให้พระมหาสังฆปรินายกพุกามซึ่งมีนามว่า พระอุตราชีวมหาเถระ เป็นสมณทูตไปสืบพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป เมื่อ พ.ศ. 1733
ในจารึกวัดกัลยาณีกล่าวไว้ว่าเมื่อคราวพระมหาเถระอุตราชีวะไปเมืองลังกาครั้งนั้น มีเด็กมอญชาวเมืองพสิมคนหนึ่ง ได้ถวายตัวเป็นศิษย์แล้วบวชเป็นสามเณร มีนามปรากฏว่า “ฉปัฎ” ได้บวชติดตามท่านไปลังกาด้วย ครั้นเมื่อพระมหาเถระอุตราชีวะจะกลับเมืองพุกาม สามเณรฉปัฎขออยู่เล่าเรียนที่เมืองลังกา เมื่ออายุครบบวชก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุในวงศ์ของคณะสงฆ์ลังกา และได้เล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยตามลัทธิที่สังคายนาครั้งพระเจ้าปรักกรมพาหุจนเชี่ยวชาญรอบรู้แตกฉาน เมื่อบวชครบ 10 พรรษา บรรลุเถรภูมิ (เป็นพระเถระ) จึงได้ชักชวนเพื่อนสหธรรมิกภิกษุที่ได้เล่าเรียนและเป็นพระมหาเถระภิกษุด้วยกันอีก 4 รูป มีนามว่า

พระ “สีวลี” ชาวลิตถิคาม (ลังกา) รูป 1
พระ “ตามะลินทะ” พระโอรสของพระเจ้ากรุงกัมโพช รูป 1
พระ “อานันทะ” ชาวเมืองกาญจนบุรี (หรือปัจจุบัน คอนชิวรัม Gonjeevaram เมืองมัทราษฎร์ ในอินเดียใต้) รูป 1
พระ “ราหุล” ชาวลังกา รูป 1
จาริกโดยสารเรือมายังเมืองพสิมแล้วขึ้นต่อไปยังเมืองพุกาม

พระเถระ 5 องค์ที่บวชมาจากลังกา เมื่อเห็นวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ในเมืองพม่าผิดกับพระสงฆ์ลังกามากนัก จึงไม่ยอมร่วมลงสังฆกรรมกับพระสงฆ์ในคณะพื้นเมือง ทำให้พระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทในเมืองพุกามเกิดเป็น 2 นิกายขึ้น (แยกกันลงสังฆกรรม)

พระสงฆ์ลังกาวงศ์นั้น เป็นพระมหาเถระสำรวมสังวรวัตรปฏิบัติเคร่งครัดผิดกับพระสงฆ์ในพื้นเมืองสมัยนั้น ทำให้เมื่อพระมหาเถระทั้ง 5 องค์ ได้ศึกษาภาษาพม่าจนสามารถสั่งสอนชาวเมืองได้ ก็ทำให้มีคนเลื่อมใสมาก จนกระทั่ง พระเจ้านรปติสิทธุ ก็ทรงเลื่อมใสทำนุบำรุงคณะพระสงฆ์ลังกาวงศ์ และสนับสนุนให้ชาวพม่าบวชในนิกายลังกาวงศ์มากขึ้นเป็นลำดับมา
8/1/53 โพสต์โดย Numthon
3 จาก 7
นิกายธรรมยุตกับมหานิกาย เป็นนิกายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จริงๆ แล้วไม่ใช่นิกาย เพราะแทบจะไม่มีความแตกต่างกัน เดิมแล้วคณะสงฆ์ไทยไม่มีแบ่งนิกาย เป็นพุทธศาสนาเถรวาทเหมือนกัน ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ขณะที่เจ้าฟ้ามงกุฎ ขณะที่ทรงผนวชอยู่นั้น ได้จัดตั้งคณะสงฆ์ขึ้นอีกคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะธรรมยุต แล้วเรียกคณะสงฆ์ไทยทั่วๆ ไปที่ไม่เข้าคณะธรรมยุตว่า มหานิกาย มีความแตกต่างกันบางประการ เช่น การนุ่งห่มผ้าของคณะธรรมยุตจะห่มสีแก่นขนุน แต่เดี๋ยวนี้ก็มีสีอื่นบ้าง การสวดที่เน้นอักขระต่างกัน เป็นต้น ส่วนมหานิกายจะใส่ทุกสีที่ไม่อยู่ในเกณฑ์พุทธานุญาต

นิกายมหานิกายนั้น ถ้าจะกล่าวถึง .. การปฏิบัติ หรือเจริญสมาธินั้น มักจะเป็นไปในแบบ สมถกรรมฐาน ใช้การข่มจิตใจของตนให้เป็นสมาธิ โดยไม่นกึถึงสิ่งใด...วิธีนี้จะได้ญาณแก่กล้า..แต่หากออกจากสมาธิแล้ว จิตที่ยังเป็นกิเลสนั้น ก็ยังคงมีอยู่ หรือกลับมาได้ แต่ในนิกายธรรมยุตนั้น..เป็นนิกายที่ใช้การ วิปัสนากรรมฐาน เป็นการสอนให้เรานึกมองย้อนถึงตัวตนเราจริง..ๆ แก้กิเลส ตัดออกทีละนิด..ไปจนหมดสิ้น..มองดูตนเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร มาบวชเพื่ออะไร..เพือใคร..ซึ่ง แท้จริงแล้วทั้ง2นิกายนี้ก็ คือศาสนาพุทธ อันมีพระพุทธเจ้า สิทธัตถะ พุทธโคตะมะ องค์เดียวกัน..จึงไม่มีเหตุผลอันไดที่จะต้องนำเอามาเปรียบเทียบกัน.. ศีลอันมีทั้งสิ้น 227 ข้อปฏิบัตินั้น..หากเพียงเราทุกท่านปฏิบัติเพียง องค์เดียวก้อจักเห็นทางที่ถูกต้องได้นั้น คือ ใจ.
16/1/53 โพสต์โดย Noo_naN
4 จาก 7
ดีคับ มีให้เลือก
3/6/53 โพสต์โดย ต้นหูกวาง
5 จาก 7
ขอเพิ่มเติมเกี่ยว คำตอบท่านที่บอกว่า "มหานิกาย" ที่เรียกว่า "คามวาสี" คือพระอยู่ในบ้าน ในเมือง ปฏิบัติหย่อนยาน หนักไปทางสมถะ

- ความจริงที่ปรากฏผมว่า อาจไม่จริงเสมอไปนะครับ เฉพาะกับบางองค์ บางสายอาจใช่ แต่จริงๆ แล้ว ทั้งธรรมยุต และมหานิกาย ก็เน้นการปฏิบัติเหมือนกัน เพียงแต่ แบบธรรมยุต หรือ "อรัญวาสี" จะชอบอยู่ป่า (ตามจริต) ถือธุดงควัตร อันนี้พระท่านเลือกได้ครับ  ขอให้ท่านตรวจสอบนิดว่า หลวงพ่อปานวัดบางนมโค, หลวงพ่อพระราชพรมหยาน (ลพ.ฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง, หลวงพ่อสุ่นวัดบางปลาหมอ, หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก หลวงพ่อปั้นวัดพิกุล, หลวงพ่อพระครูรัตนาภิรมณ์วัดบ้านแพน, หลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญ, หลวงปู่นาควัดระฆัง, สมเด็จพุทธาจารย์ (นวม) วัดอนงค์คาราม หลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ฯลฯ ท่านนิกายอะไรครับ
18/11/53 โพสต์โดย ศรีเทวะ
6 จาก 7
ขอเชิญคนรุ่นใหม่ ที่สนใจศึกษาหาความจริงของชีวิตให้กับตนเอง เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล

ศึกษาธรรมะแนววิทยาศาสตร์ ที่มีเหตุผล, มีสาระ, ไม่เยิ่นเย้อ, และไม่มีความงมงาย

ที่เว็บไซต์   "ฉันคืออะไร?"  -  เว็บไซต์สำหรับบุคลอัจฉริยะ   www.whatami.net

มีหนังสือและบทความสั้นๆให้อ่านฟรีๆหลายเล่ม - หลายเรื่อง

เช่นหนังสือ ฉันคืออะไร?, ไม่มีศาสนา, พุทธศาสนาสำหรับนักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ถ้าใครสนใจจะนำไปเผยแพร่ หรือพิมพ์แจกจ่าย หรือแม้พิมพ์จำหน่าย

ก็อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ได้ฟรีตามสะดวก เพราะเว็บนี้มีแต่ให้ ไม่ต้องการแม้คำขอบคุณ.
18/11/53 โพสต์โดย whatami.net
7 จาก 7
ไม่ต่างในเนื้อหาคำสอนหลักๆ แตกต่างแค่หลักปฏิบัติเล็กๆน้อยๆ โดยสรุปก็เป็นพระสงฆ์ที่สืบเชื้อสายมาจากพระสงฆ์ในประเทศศรีลังกาตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัยจนถึงอยุธยาเรื่อยมา กระทั่งปัจจุบันนี้
9/2/54 โพสต์โดย konbangpood
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วัดในประเทศทั้งทั้งหมด มีกี่วัดค่ะ
พระพุทธศาสนามีกี่นิกายมีนิกายอะไรบ้างค่ะ
ต้นตอขัดแย้งมหานิกายกับธรรมยุต
พระที่เดินท้องถนน เราแยกออกไหม ธรรมยุต กับ มหานิกาย
วิธีอุ้มบาตรของพระสงฆ์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู