หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักธรรมต่างๆ ก็รู้ แต่ทำงานไม่ค่อยสำเร็จ สาเหตุคือ อะไร ?
หลักธรรมของทุกศาสนา
ศาสนา 12/8/54 โพสต์โดย ครูแก่
คำตอบ
1 จาก 14
ไม่มีสมาธิ
12/8/54 โพสต์โดย ปานขาว
2 จาก 14
เพราะมันไม่เกี่ยวกัน
12/8/54 โพสต์โดย Volucris
3 จาก 14
รู้แต่ไม่ปฏิบัติครับ..
12/8/54 โพสต์โดย ใครไม่รู้
4 จาก 14
ตอนทำหลงลืม ศีล สมาธิ ปัญญา ครับ
12/8/54 โพสต์โดย สติง
5 จาก 14
ขาดการนำไปลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ครับ
12/8/54 โพสต์โดย B.P.Hackman
6 จาก 14
ท้อ ขาดสติในการตัดสินใจ
12/8/54 โพสต์โดย AnimA
7 จาก 14
หลักธรรมในการทำงาน ของศาสนาพุทธคือ อิทธิบาทสี่ มี ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
  หากไม่มีความพอใจ หรือไม่ถนัดกับงาน ก็ทำงานอย่างไม่มีความสุข
และไม่เคยรู้ว่า  เป้าหมายในการทำงานที่แท้จริง คืออะไร  บ้างก็ทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม  ไม่ได้ืทำด้วยความตั้งใจ  ขี้เกียจ  งานก็ไม่สำเร็จ หรืออาจสำเร็จแต่ก็ช้าเกินไป

(จำมาจากแบบฝึกหัดของลูกค่ะ คุณครู อาจจะไม่ครบไม่มีที่อ้างอิง)
สวัสดีวันแม่ค่ะ
12/8/54 โพสต์โดย Ming's mom W.
8 จาก 14
ไม่รับเอา เพียงรับรู้ แล้วดูดาย
12/8/54 โพสต์โดย สมกิจ
9 จาก 14
ไม่รักษาวินัยครับ การทำงานการมีวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ
12/8/54 โพสต์โดย กูรูน้อย
10 จาก 14
รู้ กับเข้าใจ ความหมายจึงต่างกัน
และยากยิ่งขึ้น เมื่อนำมาปฏิบัติ

สวัสดีวันแม่ค่ะ คุณครู
12/8/54 โพสต์โดย gge
11 จาก 14
ขาดอิทธิบาท ๔  คุณธรรมอันให้งานนั้นสำเร็จได้

คำว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสำเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใด ต้องทำตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจำแนกไว้เป็น ๔ คือ

๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น
๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น
๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น

ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน

ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เรา ควรจะได้ ข้อนี้ เป็นกำลังใจ อันแรก ที่ทำให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ

วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การการะทำที่ติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จนประสบ ความสำเร็จ คำนี้ มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง

จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้ง สิ่งนั้น ไปจากความรู้สึก ของตัว ทำสิ่งซึ่งเป็น วัตถุประสงค์ นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ คำนี้ รวมความหมาย ของคำว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่

วิมังสา หมายถึงความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความสำเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา คำนี้ รวมความหมาย ของคำว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่

ที่มาจากhttp://www.learntripitaka.com/scruple/Itibaht4.html
12/8/54 โพสต์โดย day1977
12 จาก 14
ขาดความอุตสาหะ พยายาม !!
12/8/54 โพสต์โดย เด็กปทุม
13 จาก 14
เพราะหลักธรรมมีอยู่  แต่คนไม่นำมาปรับใช้แก้ไขปัญหา
มองข้ามหลักธรรมไปใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาบ้างก็มี
ถ้ามีสติ ปัญญาเกิด ยิ่งมีหลักธรรม ปัญหายิ่งแก้ได้ด้วยจิตใจที่สงบ

และเห็นด้วยกับหลายท่านที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการครับ
12/8/54 โพสต์โดย I Like The Best
14 จาก 14
สาเหตุ คือ รู้ทั้งรู้ก็ยังไม่ทำตามหลักทำและก็ยอมต่อกิเลส
13/8/54 โพสต์โดย คนดีคนหนึ่ง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักธรรมเกี่ยวกับสันติโลก
พระธรรมเป็นหลักชีวิตอันประเสริฐ หมายถึงอะไร
หลักธรรมคำสอน
หลักธรรม???
ประโยชน์ของศรัทธา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู