หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทรัพยากรธรรมชาติของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอะไรบ้าง
การศึกษา | ปัญหาคาใจ 31/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ทรัพยากรและอาชีพ
1. การเพาะปลูก เป็นอาชีพหลักที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การเพาะปลูกเพื่อยังชีพ การเพาะปลูกเพื่อการค้า
- การเพาะปลูกเพื่อยังชีพ เป็นการเพาะปลูกที่จะทำในพื้นที่ขนาดเล็ก ใช้เครื่องมือหรือวิธีการแบบง่ายๆ อาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติ พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด กาแฟ เผือก มัน ผลไม้ ยางพารา ส่วนมากจะปลูกเพื่อใช้ภายในครอบครัว เมื่อเหลือจึงค่อยนำไปขาย
- การเพาะปลูกเพื่อการค้า จะมุ่งเน้นเพื่อผลผลิตทางการค้าเป็นหลัก จึงมีลักษณะการเพาะปลูก โดยใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ ใช้วิชาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้แรงงานมาก ใช้ทุนสูง มุ่งเน้นปลูกพืชเฉพาะอย่าง ส่วนมากจะปลูกบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เช่น บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำต่างๆ พืชเพื่อการค้า ได้แก่ ข้าวเจ้า ยางพารา อ้อย ชา กาแฟ พริกไทย เป็นต้น
2. การเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอาชีพเพาะปลูกเป็นหลัก จึงทำการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปเพื่อเอาไว้ใช้งานในการทำงาน ได้แก่ ช้าง ม้า โค กระบือ นอกจากนี้ยังเลี้ยงเพื่อการค้า ได้แก่ ไก่ เป็ด โค สุกร เพื่อเป็นอาหารและส่งขาย
3. การทำป่าไม้  ทรัพยากรป่าไม้ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของภูมิภาคนี้ เนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนฝนตกชุก ทำให้มีป่าไม้หลายชนิดในเขตนี้ เช่น ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ ไม้สัก (ปัจจุบันถูกลักลอบตัดทำให้มีปริมาณลดลง) ผลผลิตจากป่าชนิดอื่นๆ ได้แก่ น้ำมันยาง สมุนไพร หวาย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการทำถ่านจากไม้โกงกางตามป่าชายเลน เพื่อใช้ในการหุงต้มอาหารอีกด้วย
4. การประมง  ประเทศไทยจับปลาได้มากเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคนี้ รองลงมา คือ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เนื่องจากในภูมิภาคนี้มีแหล่งน้ำลำธารมากและอยู่ติดกับชายฝั่งทะเล
5. การทำเหมืองแร่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุมาก ได้แก่ ดีบุก น้ำมันปิโตรเลียม วุลแฟรม พลวง ถ่านหิน ทองแดง เหล็ก นิกเกิล
6. การอุตสาหกรรม  การอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ยังขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ขาดเงินลงทุน ขาดนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ จึงทำให้การอุตสาหกรรมเจริญค่อนข้างช้า ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ ส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้มีทั้งประเภทอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งเป็นแบบหัตถกรรม คือ ใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่นของตัวเองมาประดิษฐ์ขึ้น เช่น การทอผ้า การทำร่ม เป็นต้น ส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ยังมีไม่มาก ได้แก่ โรงต่อเรือ โรงผลิตรถยนต์ โรงกลั่นน้ำมัน ฯลฯ
7. การค้า  
- สินค้าออกที่สำคัญ ได้แก่ ผลผลิตจากการเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ข้าวเจ้า ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย สับปะรด ข้าวโพด ฯลฯ
- สินค้าเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรม เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ฯลฯ
2/6/55 โพสต์โดย week
2 จาก 2
ทรัพยากรและอาชีพ
1. การเพาะปลูก เป็นอาชีพหลักที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การเพาะปลูกเพื่อยังชีพ การเพาะปลูกเพื่อการค้า
- การเพาะปลูกเพื่อยังชีพ เป็นการเพาะปลูกที่จะทำในพื้นที่ขนาดเล็ก ใช้เครื่องมือหรือวิธีการแบบง่ายๆ อาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติ พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด กาแฟ เผือก มัน ผลไม้ ยางพารา ส่วนมากจะปลูกเพื่อใช้ภายในครอบครัว เมื่อเหลือจึงค่อยนำไปขาย
- การเพาะปลูกเพื่อการค้า จะมุ่งเน้นเพื่อผลผลิตทางการค้าเป็นหลัก จึงมีลักษณะการเพาะปลูก โดยใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ ใช้วิชาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้แรงงานมาก ใช้ทุนสูง มุ่งเน้นปลูกพืชเฉพาะอย่าง ส่วนมากจะปลูกบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เช่น บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำต่างๆ พืชเพื่อการค้า ได้แก่ ข้าวเจ้า ยางพารา อ้อย ชา กาแฟ พริกไทย เป็นต้น
2. การเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอาชีพเพาะปลูกเป็นหลัก จึงทำการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปเพื่อเอาไว้ใช้งานในการทำงาน ได้แก่ ช้าง ม้า โค กระบือ นอกจากนี้ยังเลี้ยงเพื่อการค้า ได้แก่ ไก่ เป็ด โค สุกร เพื่อเป็นอาหารและส่งขาย
3. การทำป่าไม้  ทรัพยากรป่าไม้ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของภูมิภาคนี้ เนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนฝนตกชุก ทำให้มีป่าไม้หลายชนิดในเขตนี้ เช่น ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ ไม้สัก (ปัจจุบันถูกลักลอบตัดทำให้มีปริมาณลดลง) ผลผลิตจากป่าชนิดอื่นๆ ได้แก่ น้ำมันยาง สมุนไพร หวาย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการทำถ่านจากไม้โกงกางตามป่าชายเลน เพื่อใช้ในการหุงต้มอาหารอีกด้วย
4. การประมง  ประเทศไทยจับปลาได้มากเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคนี้ รองลงมา คือ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เนื่องจากในภูมิภาคนี้มีแหล่งน้ำลำธารมากและอยู่ติดกับชายฝั่งทะเล
5. การทำเหมืองแร่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุมาก ได้แก่ ดีบุก น้ำมันปิโตรเลียม วุลแฟรม พลวง ถ่านหิน ทองแดง เหล็ก นิกเกิล
6. การอุตสาหกรรม  การอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ยังขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ขาดเงินลงทุน ขาดนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ จึงทำให้การอุตสาหกรรมเจริญค่อนข้างช้า ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ ส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้มีทั้งประเภทอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งเป็นแบบหัตถกรรม คือ ใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่นของตัวเองมาประดิษฐ์ขึ้น เช่น การทอผ้า การทำร่ม เป็นต้น ส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ยังมีไม่มาก ได้แก่ โรงต่อเรือ โรงผลิตรถยนต์ โรงกลั่นน้ำมัน ฯลฯ
7. การค้า  
- สินค้าออกที่สำคัญ ได้แก่ ผลผลิตจากการเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ข้าวเจ้า ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย สับปะรด ข้าวโพด ฯลฯ
- สินค้าเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรม เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ฯลฯ
4/6/55 โพสต์โดย apiwat_r
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปัจจุบันประเทศใดเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แหล่งวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาพทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใครมีตอบด้วยไม่จำกัดเวลา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู