หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญามีอะไรบ้าง???
ประวัติศาสตร์ 31/1/53 โพสต์โดย nan.kn.nan
คำตอบ
1 จาก 10
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของสังคมไทยเราก็มีหลายอย่างนะค่ะ แล้วแต่ละอย่างก็อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน แต่ทว่าปัจจุบัน สิ่งต่างๆเหล่านี้กับเลือนหายไปพร้อมกับมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแทนที่ จึงทำให้ผู้คนไม่เห็นความสำคัญ เราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ไม่อยากให้ประเพณีเหล่านั้นสูญหาย แต่วิธีอนุรักษ์ก็มีหลายๆอย่างแตกต่างกันออกไปนะค่ะ เช่น
1. การค้นคว้าวิจัยควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ของท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน

2. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตสำนึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย

3. การฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กำลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาทำให้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม

4. การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพควรนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. การถ่ายทอด โดยการนำภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ  

6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

7. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้ดำเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ
31/1/53 โพสต์โดย LuckYim10
2 จาก 10
ต้องทำความเข้าใจ ให้คนรุ่นใหม่
คือต้องประชามสัมพันธ์ หาจุดเด่น
ทำให้เป็นสิ่งแปลกใหม่ น่าเรียนรู้
คิดว่า อยากคิดว่า ทำอย่างไร
ให้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อ น่าเรียนรู้
9/2/53 โพสต์โดย jocker
3 จาก 10
สืบสานให้คงอยู่ต่อไป
โดยการ ให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ครับ
เช่น การจัดให้เยาวชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วม กับกิจกรรมที่ดีๆ
แล้วพวกเขาเหล่านั้น รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วม
อาจจะเป็นกิจกรรมหารายได้สร้างวัด หรือมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้มาแสดงความสามารถ
เช่น อาจจะมี เวทีดนตรี กิจกรรมกีฬา หรือเป็นเรื่องอะไรก็ได้
ที่สอดแทรก อู่ในงานประเพณี ของท้องถิ่น
อย่างที่หมู่บ้านท้องถิ่นของผม(อุดรธานี)
ก็จะมีเวทีแสดงดนตรี ในงานบุญ เทศกาลต่างๆ
มีการจัดแข่งกีฬา ของเยาวชนและคนในชุมชน

สรุปก็คือ ดึงคนรุ่นใหม่เข้ามา โดยใช้สิ่งที่เขาสนใจ
แล้วเขารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีครับ
ได้ผลแน่นอนครับ
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความต่อเนื่อง ของ การทำกิจกรรมครับ
แล้วเขาจะเฝ้ารออย่่างใจจดใจจ่อเลยครับ ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้เข้ามามีส่วนร่วมอีกครั้ง
กับการได้อนุรักษ์ประเพณี ที่เขารู้สึกว่าดีงาม

ท้องถิ่นผมก็ใช้วิธีนี้ ทำได้เลยครับ ไม่ต้องลอง
30/5/53 โพสต์โดย รักพ่อหลวงนะจ๊ะ
4 จาก 10
ลงมือทำเองเลยครับ
27/6/53 โพสต์โดย หย้น ปทุมวัน
5 จาก 10
ทำให้มันเป็นเรื่องสนุกไปในตัวค่ะ คนที่ทำเขาจะได้ไม่เบื่อและเขาอาจจะชอบมันด้วยซ้ำ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตนะค่ะ
24/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 10
ความหมายประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย
ประเพณีไทย ๔ ภาค

http://traditionofthailand.blogspot.com/2012/11/tradition-of-thailand.html
7/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 10
เชิญมาอนุรักษ์กันครับ
10/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 10
มาร่วมกัน อนุรักษ์ประเพณีไทย วัฒธรรมไทย กันได้ที่นี่ครับ :)
10/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 10
แหล่งข้อมูลงานประเพณีไทยโบราณ มาร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่มีมายาวนานเพื่อลูกหลานของเรา เพื่อดำรงค์รักษาไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ไทย เรากำลังอนุรักษ์อยู่โดยการทำฐานข้อมูลประเพณีไทย ตามไปดูโลด
19/11/55 โพสต์โดย kampyo
10 จาก 10
66
22/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อะไร ของไทย ที่ควรอนุรักษ์?
ในฐานะเป็นชาวพุทธท่านมีวิธีการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างไร
วิธีการอนุรักษ์เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องเหมาะสม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไรบ้าง
มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านดนตรีภาคกลางมีอะไรบ้าง (พอสังเขป) ขอบคุงค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู