หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความเป็นมาของ ศาสนา อิสลาม
ความเป็นมาของ ศาสนา อิสลาม
อยากได้อ่ะ
ศาสนา | สังคมศาสตร์ | ประวัติศาสตร์ 8/12/53 โพสต์โดย chukree
คำตอบ
1 จาก 7
จัดให้

by mole 0_0
8/12/53 โพสต์โดย mole
2 จาก 7
อิสลาม” เป็นคำภาษาอาหรับ แปลว่า การยอมจำนน การปฏิบัติตาม และการนอบน้อม เมื่อนำคำว่า อิสลาม มาเป็นชื่อของศาสนาจึงมีความหมายว่า เป็นศาสนาแห่งการยอมนอบน้อม จำนนต่อพระเจ้าคือ อัลลอฮ์ อิส ลามเป็นศาสนาสุดท้ายที่ถูกประทางลงมาจากชั้นฟ้าด้วยความพอพระทัยของอัลลอฮ์ ที่จะมอบให้แก่มวลมนุษยชาติ พระองค์ทรงส่งท่านศาสดามุฮัมมัด บุตร อับดุลลอฮ์ มานำทางมนุษย์และญิน เพื่อให้ความเอกะแด่พระองค์ในการเป็นพระผู้อภิบาลและการเป็นพระเจ้า พร้อมทั้งยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความพอใจและสมัครใจ ปฏิบัติตามคำบัญชาใช้ของพระองค์และออกห่างไกลจากคำสั่งห้ามของพระองค์ และพิพากษาความผิดตามที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ พร้อมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมอันสูงส่งแห่งอิสลาม โดยการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักการอิสลาม 5 ประการ และหลักศรัทธาอีก 6 ประการ เพื่อให้เกิดคุณธรรมในจิตสำนึกอันจะนำมาซึ่งการเกื้อกูลกันในสังคม

                “มุสลิม” เป็นคำภาษาอาหรับเช่นกัน หมายถึง ผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อข้อบัญญัติของอัลลอฮ์นั่นก็หมายถึง
ผู้ที่ยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม

                อิสลาม เป็นศาสนาที่ถูกกำหนดมาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกซึ่งมีพระนามว่า อัลลอฮ์ ดังนั้น อิสลามจึงเริ่มต้นตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกในโลกนี้ คือ อาดัม และในทุกยุคทุกสมัยอัลลอฮ์ได้แต่งตั้งศาสนทูตของพระองค์ เพื่อทำหน้าที่สั่งสอนผู้คนให้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริง และปฏิบัติตามข้อบัญญัติของพระองค์ ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน บรรดาศาสนาก่อนหน้าศาสดา    มุฮัมมัดนั้นยังมิได้เรียกชื่อว่าเป็น ศาสนาอิสลาม จนกระทั่งถึงยุคของศาสดามุฮัมมัด ท่านได้เผยแพร่ข้อบัญญัติจากอัลลอฮ์โดยใช้ชื่อว่า อิสลาม หรือ ศาสนาอิสลาม ดังนั้นผู้คนทั้งหลายจึงมักเข้าใจว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นใหม่ เมื่อ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมา
                อิสลาม เป็นคำสอนที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้แก่มวลมนุษยชาติในโลกนี้ ไม่ใช่คำสอนที่ถูกกำหนดมาเพื่อเฉพาะกลุ่มชนชาวอาหรับเท่านั้น เพียงแต่ว่าศาสดามุฮัมมัด เป็นชาวอาหรับจึงเริ่มเผยแพร่จากถิ่นที่อยู่ของท่านและได้ขยายออกสู่ดินแดน ต่างๆ ของโลก

อิสลามในประเทศไทย
                ศาสนา อิสลามมีจุดเริ่มต้นการเผยแพร่จากคาบสมุทรอาหรับและได้ขยายเข้าสู่ดินแดน ต่างๆ ของโลก รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากคาบสมุทรอาหรับผ่านเข้าสู่เปอร์เซียและโดย พ่อค้าจากคาบสมุทรอาหรับและเปอร์เซียที่นำสินค้าเข้ามาขายยังแหลมมลายู ได้แก่ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมถึงตอนใต้ของประเทศไทย ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตร และมีความเคร่งครัดในบัญญัติแห่งอิสลามของบรรดาพ่อค้าเหล่านั้น จึงเป็นเหตุให้ผู้คนที่คบค้าด้วยเกิดความประทับใจและพอใจที่จะเข้ารับนับถือ ศาสนาอิสลาม
                ต่อ มาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ อิสลามได้ขยายเข้าสู่ภาคกลางและภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย โดยการอพยพและย้ายถิ่นฐานของมุสลิม นอกจากนี้ ยังมีมุสลิมชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนของไทยด้วย เช่น ชาวเปอร์เซีย เป็นต้น
18/12/53 โพสต์โดย ซีร
3 จาก 7
ประวัติศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ
    ศาสนาในประเทศไทยมีหลายศาสนา โดยมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของทุกศาสนา ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา แต่ก็มีชาวไทยอีกจำนวนหนึ่งที่นับถือศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู เป็นต้น
    ทุกศาสนามีความสำคัญต่อผู้ที่นับถือ ดังนั้นเราจึงควรศึกษาเรื่องราวประวัติความเป็นมาของศาสนา ศาสด และคัมภีร์ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ หลักธรรมและหลักปฏิบัติของศาสนานั้น ๆ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่นับถือ

    ศาสนาอิสลาม
         ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งของโลกและยังเป็นศาสนาที่คนไทยบางกลุ่มให้ความนับถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ๔ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล
         ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ถือกำเนิดขึ้นในนครเมกกะ ประเทศซาอะดีอาระเบียหลังพระพุทธศาสนาประมาณ ๑,๑๑๓ ปี
         ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ นบีมุฮัมมัด พระองค์เป็นชาวอาหรับ ประสูติที่เมืองเมกกะเป็นบุตรของ อับดุลเลาะห์ และนางอามีนะฮ์ พระองค์กำพร้าตั้งแต่เด็ก และได้อยู่ในความอุปการะของปู่และลุง เมื่อท่านอายุได้ ๑๒ ปี ก็เริ่มรู้จักความเป็นไปของโลก
         เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอายุได้ ๒๕ ปี ได้ไปทำงานกับนางคอีญะฮ์ โดยควบคุมกองคาราวานนำสินค้าไปขายยังประเทศใกล้เคียง ทำให้ท่านได้รู้เรื่องศาสนายิว และศาสนาคริสต์มากขึ้น ต่อมาทั้งสองได้แต่งงานกัน
         ในช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดมีชีวิตอยู่นั่น สังคมของอาหรับอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมท่านจึงพยายามแก้ไขปัญหา โดยหลบไปหาความสงบในถ้ำบนภูเขาฮิรอฮ์ได้มีเทวทูตนำโองการของพระเจ้ามาประทานแก่ท่าน ท่านจึงเริ่มประกาศศาสนา หลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลาม ได้แก่ หลักศรัทธา ๖ ประการ และหลักปฏิบัติ ๕ ประการ
         ท่านนบีมุฮัมมัดทรงประกาศศาสนาเป็นเวลา ๒๓ ปี พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่ออายุ ๖๓ ปี
         คัมภีร์ทางศาสนาอิสลาม เรียกว่า คัมภีร์อัล-กุรอาน ซึ่งถือเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ได้ประทานแก่มวลมนุษย์ผ่านทางท่านศาสดานบีมุฮัมมัดที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.4 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง ศาสนาในประเทศไทย ป.4  
 โพส : 9 มี.ค. 2553
เข้าชม : 642 ครั้ง  
ผู้สร้าง : TiCFoRDoPh

ดูทั้งหมด  
 
ชื่นชอบเนื้อหานี้  1 2 3 4 5    
แสดงความคิดเห็น

 จากคุณ :  
    อีเมล์ :   คลิ๊กเพื่อแสดงอีเมล์ต่อสาธารณะ
      โค๊ด :  
   

  ความคิดเห็น  

ความคิดเห็นที่ 2 ( น้ำฝน )    
 
ข้อมูลหายากมากเลยอะ  
วันเสาร์ที่ 31 ก.ค. 2553  
 

ความคิดเห็นที่ 1 ( ice-za222@hotmail.com )    
 
ขอบคุณนะคะที่ทำให้หนูทำการบ้านเสร็จ  
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิ.ย. 2553  
 

 วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หมวด : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
เข้าชม : 6,695 ครั้ง
คะแนนความชื่นชอบ : 12 คะแนน       ระดับชั้น :  
 โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา  
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

 
URL  
Embed  
 
เนื้อหาอื่นๆ จาก : ทีมงานทรูปลูกปัญญา   การโต้วาที โพส : 17 ธ.ค. 2553เข้าชม : 30 ครั้ง  
 ภาษาของกลุ่มบุคคลประเภทต่างๆ ตอนที่ 1 โพส : 17 ธ.ค. 2553เข้าชม : 22 ครั้ง  
 ภาษาของกลุ่มบุคคลประเภทต่างๆ ตอนที่ 2 โพส : 17 ธ.ค. 2553เข้าชม : 7 ครั้ง  
 การเขียนชี้แจง โพส : 17 ธ.ค. 2553เข้าชม : 16 ครั้ง  
ดูทั้งหมด
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง   ประวัติศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา

โพส : 9 พ.ย. 2552
เข้าชม : 705 ครั้ง
 
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา  

 ประวัติศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาคริสต์

โพส : 9 พ.ย. 2552
เข้าชม : 6,124 ครั้ง
 
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา  

 ประวัติศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

โพส : 9 พ.ย. 2552
เข้าชม : 3,082 ครั้ง
 
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา  

 มาตังคชาดก 4/12

โพส : 15 มิ.ย. 2553
เข้าชม : 86 ครั้ง
 
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา  

ดูทั้งหมด
แบ่งปันให้เพื่อน  

อีเมล์เพื่อน (แยกแต่ละอีเมล์ด้วย semi-colon ;)

ส่ิิงโดย

ข้อความ
18/12/53 โพสต์โดย ซีร
4 จาก 7
มุสลิม นับถือพระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่ ทรงพระนามว่า พระอัลลอฮ์ พระอัลลอฮ์ทรงเลือกบุคคลที่พร้อมด้วยคุณธรรมอันสูงส่ง ในแต่ละยุคแต่ละสมัยให้เป็นศาสนทูตของพระองค์ มีหน้าที่นำข้อบัญญัติทางศาสนามาเผยแพร่แก่มวลมนุษย์ ศาสนทูตองค์สุดท้าย คือ นบีมุฮัมมัด ท่านเป็นอาหรับ กำเนิดที่เมืองมักกะฮ์ มารดาชื่อ อามีนะฮ์ เป็นชนในเผ่ากุร็อยชฺ ท่านศาสดาเป็นกำพร้าตั้งแต่เยาว์วัย ในเวลาต่อมาจึงต้องไปอยู่ในความอุปการะของอาบูฏอลิบผู้เป็นลุง โดยช่วยลุงเลี้ยงปศุสัตว์ ค้าขาย และทำงานอื่นๆในครอบครัว เมื่อโตเป็นหนุ่ม ได้ไปทำงานกับนางคอดีญะฮ์ เศรษฐีม่าย โดยท่านทำหน้าที่ควบคุมกองคาราวานสินค้า ไปขายยังประเทศใกล้เคียง ซึ่งในเวลาต่อมาทั้งสองก็ได้แต่งงานกัน มีบุตรธิดาด้วยกัน 6 คน

        ในสมัยที่ท่านศาสดาถือกำเนิดนั้น สังคมอาหรับอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมมาก ผู้คนมั่วสุมดื่มน้ำเมาและเล่นการพนัน การละเมิดประเวณีเกิดขึ้นเป็นประจำ มีการฝังเด็กหญิงทั้งเป็นเพราะถือว่าเป็นสิ่งอัปมงคล การแก้แค้นด้วยการประหัตประหารเป็นเรื่องปกติผู้คนงมงายกับการบูชารูปเคารพ และการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่สิ้นเปลืองและไร้สาระ ท่านศาสดาพยายามหาหนทางแก้ปัญหาในสังคมที่ท่านพบเห็นอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ท่านหลบไปหาความสงบวิเวกในถ้ำบนภูเขาอิรอฮ์ เทวทูตญิบรออีลก็ได้นำโองการของพระเจ้า มาประทานแก่ท่าน ท่านศาสดามุฮัมมัดจึงเริ่มประกาศศาสนา คนแรกที่เข้ารับนับถือ ศาสนาอิสลาม ก็คือ นางคอดีญะฮ์ ผู้เป็นภรรยา การประกาศศาสนาช่วงแรกเต็มไปด้วยความยากลำบากและถูกต่อต้านเพราะ ศาสนาอิสลาม ทำให้ผู้มีอิทธิพลเสียผลประโยชน์ รวมทั้งให้คนทั่วไปซึ่งนับถือรูปเคารพต่างๆ ขัดเคือง

         หลังจากประกาศศาสนาได้ 13 ปี ท่านศาสดา และสาวกได้ลี้ภัยจากการตามล้างผลาญของชาวเมืองมักกะฮ์ โดยไปอยู่ที่เมืองมะดีนะฮ์ ปีที่ท่านศาสดามุฮัมมัดอพยพมาอยู่เมืองมะดีนะฮ์นี้ ถือเป็นการเริ่มต้นนับศักราช อิสลาม เรียกว่า ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.1173 ท่านศาสดาก็สามารถรวบรวมผู้คนกลับไปยึดเมืองมักกะฮ์ไว้ได้ โดยปราศจากการสู้รบให้เสียเลือดเนื้อ ท่านศาสดาให้ทำลายรูปเคารพต่างๆ และประกาศนิรโทษกรรมแก่ชาวเมืองที่เคยเป็นปฏิปักษ์ต่อท่าน หลังจากนั้นท่านศาสดามุฮัมมัดก็ได้กลับไปเมืองมะดีนะฮ์ ต่อมาภายหลังชนอาหรับเผ่าต่างๆ และประเทศข้างเคียงก็ได้ส่งทูตเข้ามาขอเป็นพันธมิตรบ้าง เพื่อขอรับนับถือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลาม จึงได้แพร่ขยายไปทั่วดินแดนตะวันออกกลาง อินเดีย และที่อื่นๆ นับตั้งแต่บัดนั้น

         ท่านศาสดามุฮัมมัด ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 1175 ตรงกับ ฮ.ศ. 11 ในขณะที่ท่านศาสดามีชีวิตอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กเลี้ยงแพะ จนกระทั่งเป็นศาสดา และเป็นประมุขแห่งประชาชาติอาหรับ ท่านได้ดำรงตนเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลาย อยู่ง่าย กินง่าย มีเมตตากับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้ และต่ำต้อย ท่านไม่ถือยศถือศักดิ์ มีกำลังใจเข้มแข็ง มีความยุติธรรม และความซื่อสัตย์เป็นเลิศจนได้รับฉายาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มว่า “อัลลามีน” ซึ่งแปลว่า ผู้ซื่อสัตย์
9/2/54 โพสต์โดย มะอะอุ
5 จาก 7
ค้นหาบนเว็ปนี้http://www.raneenoi.com/superpage9/pi1%20(10).html
9/2/54 โพสต์โดย มะอะอุ
6 จาก 7
ประวัติความเป็นมา
       
       
         ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนา 1 ใน 3 ของศาสนาโลก เกิดในประเทศซาอุดิอารเบีย เมื่อ พ.ศ. 1133 โดยคิดตามปีเกิดของนบีมุฮัมมัด ผู้เป็นศาสดาของศาสนานี้ คำว่าอิสลาม1มาจากศัพท์ว่า อัสลามะ แปลว่า การอ่อนน้อมถ่อมตนยอมจำนนต่อพระเจ้า ดังนั้นเมื่อว่าโดยใจความก็คือ การมอบกายถวายชีวิตต่อพระอัลลอฮ์ย่างสุดจิตสุดใจ ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่า อิสลามิกชน หรือมุสลิม คือผู้ยอมมอบกายถวายชีวิตต่อพระอัลลอฮ์อย่างสิ้นเชิง

         อิสลามเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม ถือว่ามีพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวคือพระอัลลอฮ์ พระองค์ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่ง ทรงกำหนดชะตากรรมของมนุษย์และสรรพสัตว์ทรงเป็นสัพพัญญรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทรงเป็นสรรพเดช มีมหิทธิฤทธิ์เหนือกว่าสิ่งใด ทรงเป็นสรรพาภิภู ครอบงำทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไรอยู่นอกเหนือพระองค์ มุสลิมเชื่อว่าพระอัลลอฮ์ทรงมีรูปร่างตัวตนไม่ใช่เป็นนามธรรมแต่เป็นร่างทิพย์ จึงไม่มีใครสามารถเห็นพระองค์ได้ พระองค์ทรงโปรดผู้ที่เคารพพระองค์ แต่ทรงโกรธกริ้วต่อผู้ตั้งภาคี (ซีริก) คือยกผู้อื่นหรือสิ่งอื่นมาเทียบเทียมพระองค์  ดังมีข้อความในคัมภีร์อัลกุรอาน2ว่า
         "โอ! พระอัลลอฮ์ ย่อมไม่ทรงอภัย ในข้อที่ใครถามถึงผู้อื่นเทียบเทียมพระองค์ พระองค์ทรงอภัยให้เฉพาะผู้ที่ทรงโปรดเท่านั้น ผู้ใดพรรณนาถึงผู้อื่นเสมอเหมือนพระอัลลอฮ์ ผู้นั้นถือได้ว่าทำบาปอันยิ่งใหญ่"

         มุสลิมถือว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของพระอัลลอฮ์เท่านั้น ดังโองการในคัมภีร์อัลกุรอานว่า "แท้จริงศาสนาของพระอัลลอฮ์นั้น คือศาสนาของอิสลาม หรือ "วันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของสูเจ้าครบถ้วน...เราให้อิสลามเป็นศาสนาของสูเจ้าŽ4 มุฮัมมัดหรือใครๆไม่อาจตั้งศาสนาอิสลามได้ ดังนั้นมุสลิมจึงไม่ชอบที่ใครมาเรียกศาสนาอิสลามว่า ศาสนามุฮัมมัด (Mohamedanism) ดังที่ชาวตะวันตกเรียก และมุสลิมถือว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่องค์อัลลอฮ์ประทานให้มนุษยชาติโดยผ่านนบีมุฮัมมัด เพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาที่ดีที่สุด ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ไม่มีอะไรบกพร่อง เป็นศาสนาของพระเจ้า ส่วนนบีมุฮัมมัดเป็นเพียงศาสดาที่นำศาสนาอิสลามมาเผยแผ่แก่มนุษย์อีกทอดหนึ่งเท่านั้น

         ศาสนาอิสลามสมัยเริ่มแรกมีคนนับถือน้อย เพราะไปขัดกับความเชื่อของคนในสมัยนั้น แต่ต่อมาอาศัยความเด็ดเดี่ยวกับความเอาจริงจังของนบีมุฮัมมัด ในการออกประกาศศาสนา   ก็ทำให้ศาสนาอิสลามได้ศาสนิกมากขึ้นตามลำดับ และยิ่งในช่วงบั้นปลายชีวิต นบีมุฮัมมัดหันไปใช้กำลังทหารเข้าสนับสนุนด้วย ก็เป็นเหตุให้ศาสนาอิสลามได้เผยแผ่ไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว คือเพียงช่วงเวลาที่นบีมุฮัมมัดมีชีวิตอยู่ก็สามารถเผยแผ่ศาสนาอิสลามไปทั่วคาบสมุทรอาหรับ และหลังจากนบีมุฮัมมัดสิ้นชีพแล้ว กาหลิบ1คนต่อมาได้ดำเนินนโยบายตามนบีมุฮัมมัด เช่น ยึดกรุงดามัสคัสได้ในปี พ.ศ. 1178 ยึดเปอร์เซียได้ในปี พ.ศ. 1179 ยึดเยรูซาเล็มได้ในปี พ.ศ. 1181 ยึดอียิปต์ได้ในปี พ.ศ. 1183 ยึดทวีปอาฟริกาตอนเหนือได้    ทั้งหมดภายในคริสตศตวรรษที่ 7 และยึดสเปนได้ในปี พ.ศ. 1254 เหล่านี้ เป็นต้น ทำให้ศาสนาอิสลามยิ่งแผ่กว้างไกลออกไปอย่างมาก  จนศาสนาอิสลามจากเป็นศาสนาของกลุ่มชน มาเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศซาอุดิอารเบีย และจากศาสนาประจำชาติซาอุดิอารเบีย กลายเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศต่างๆ ทั่วอาหรับเพียงชั่วเวลาภายใน 100 ปีเท่านั้น จากนั้นก็ขยายไปสู่ประเทศต่างๆ  ในทวีปอาฟริกาแล้วเลยมายังประเทศปากีสถาน บังคลาเทศ อินเดีย จีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในทวีปเอเชียด้วย
12/2/54 โพสต์โดย ปาลมุก
7 จาก 7
ก้อนหินที่พวกเขาเดินวนรอบเป็นหินที่เชื่อกันว่ามาจากแท่นที่อับราฮัมจะบูชายัญลูกชาย(ไอแซค,อิสอัค)คนเดียวคืนให้พระเจ้าครับ
16/8/54 โพสต์โดย Oumpkung
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เขาว่าพี่น้องนับถือศาสนายิว คริสต์และอิสลามจะแต่งงานข้ามศาสนากันได้ จริงหรือป่าว ครับ
ขณะ ที่ ชาวศาสนาอื่น ทำงานหนัก
คุณศาสนาอะไร นับถืออะไร และเชื่อในอะไร
คุณอิสลาม แล้วคุณรู้ต้นกำเนิดไหม อิสลามมาจากไหน
จุด แบ่ง ที่ชัดเจน ของ คริส อิสลาม คือช่วงไหนครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู