หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภาษีศุลกากร คืออะไรคับ
ศุลกากร
ธุรกิจ | บริหารธุรกิจ 12/2/52 โพสต์โดย Ju
คำตอบ
1 จาก 1
ส่วนนี้คือไฟล์แบบ HTML ของ http://www.drklaw.com/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3120908.ppt
G o o g l e สร้างไฟล์ดังกล่าวขึ้นโดยอัตโนมัติ ในขณะที่เราไต่เว็บเพื่อเก็บลงดัชนี.


ภาษีศุลกากรภาษีศุลกากร


ประวัติภาษีศุลกากร
การอธิบายภาษีศุลกากร
การประเมินภาษีศุลกากร
พิกัดอัตราภาษีศุลกากร
กระบวนการภาษีศุลกากร
ลักษณะเฉพาะของกฎหมายศุลกากรไทย


ภาษีศุลกากรสากล


อะไรคือ “ภาษีศุลกากร”?


ภาษีศุลกากรเป็นกลไกการจัดเก็บรายได้ที่โบราณ และอาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวิธีในการจัดเก็บเงินที่เก่าแก่ที่สุด  ซึ่งเกิดจากเงื่อนไขประกอบกัน 2 ประการ ; การค้าขาย และอำนาจรัฐ, หรือที่เข้าใจง่ายๆว่า ผู้ปกครอง หรือผู้นำ


ภาษีศุลกากร เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าที่ขนส่งจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปมักเกี่ยวกับการดำเนินการทางการค้าขาย หากไม่มีการค้าขายก็ไม่อาจมีภาษีศุลกากรได้ ด้วยเหตุนี้, ภาษีศุลกากรจึงมักได้รับการกล่าวขานว่ามีความเก่าแก่เท่า ๆ กับการค้าขายภาษีศุลกากรสากลอะไรคือ “ภาษีศุลกากร”?


คำว่า “ศุลกากร” หมายถึง “การจ่ายเงินตามธรรมเนียม” (อดัม สมิท).


พัฒนาการเรื่องแนวความคิดของ “ภาษีศุลกากร”


ของขวัญ > การสนับสนุนจากภาครัฐ > การร้องขอความช่วยเหลือ > การเสียสละ > ความรู้สึกอันเป็นหน้าที่ > การจัดเก็บภาษี > แนวคิดอัตราการประเมินที่ถูกกำหนดหรือประเมินโดยรัฐโดยปราศจากความประสงค์ของผู้เสียภาษีภาษีศุลกากรสากลปัญหาเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของโลก


การพัฒนาของระบอบทุนนิยม และการขยายตัวของการค้าระดับนานาชาติ
หลายประเทศใช้มาตรการการป้องกัน
ระดับของพิกัดอัตราภาษีสูงขึ้น และกระบวนการทางศุลกากรมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น (การเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของระดับพิกัดอัตราได้กลายเป็นสิ่งกีดกันทางการค้าที่สำคัญและบางครั้งได้ก่อให้เกิดสงครามการจัดเก็บภาษี)
กระบวนการและพิธีการทางศุลกากรที่ยุ่งยากซับซ้อน


ประวัติภาษีศุลกากรสากล


วิวัฒนาการหลักขององค์การระหว่างประเทศ


อนุสัญญาที่ก่อตั้งสภาความร่วมมือทางศุลกากรได้มีการลงนาม ณ กรุงบรัสเซลล์ วันที่ 15 ธันวาคม 1950 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 1952 ในนามว่า องค์การศุลกากรแห่งประชาชาติ หรือ (WCO)


นิยามราคาบรัสเซลส์ [Brussels Definition Value (“BDV”)] หรือ ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ซึ่งได้มีการนำมาใช้ในปี ค.ศ. 1953


ระบบฮาร์โมไนซ์ (“HS”), พิกัดศุลกากรระหว่างประเทศ/พิกัดศุลกากรที่จำแนกเป็นระบบสถิติ ถูกจัดตั้งและมีผลใช้บังคับโดยอนุสัญญาระหว่างประเทศ ช่วงต้นปี ค.ศ. 1988.


ประวัติภาษีศุลกากรสากลวิวัฒนาการหลักในองค์การระหว่างประเทศ


หลังสงครามโลกครั้งที่ 2, กฎบัตรฮาวานาได้ถูกร่างขึ้น และต่อมาภายหลังเปลี่ยนเป็นนโยบายทางการค้าซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในแกตต์ (GATT) ในปี ค.ศ. 1947
ในปี ค.ศ. 1973 ระบบราคาแกตต์ (GATT) ได้ถูกนำมาใช้
การเจรจารอบอุรุกวัยซึ่งก่อให้เกิด ข้อตกลงมาราเกซ  – ได้ก่อตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) ในปี 1994 (ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 1995).
ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่าง WCO และ WTO.


ภาพรวมศุลกากร


ภาษีศุลกากร


การประเมิน


พิกัดศุลกากร


พิธีการการกำหนดราคาศุลกากร


ฐานภาษีศุลกากร


พิกัดตามราคาสินค้า เป็นภาษีศุลกากรที่จัดเก็บบนสินค้า, ไม่ว่านำเข้าหรือส่งออก, บนฐานของ มูลค่าสินค้า


พิกัดตามสภาพ ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีบนสินค้า, ไม่ว่านำเข้าหรือส่งออก, บนฐานของเกณฑ์วัดปริมาณ เช่น น้ำหนัก, ปริมาณ, หรือ ความยาว


การกำหนดราคาศุลกากร


การประเมินภาษี


= การคำนวณมูลค่าสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากรบนสินค้านำเข้าการกำหนดราคาศุลกากรของประเทศไทยภายใต้ระบบแกตต์


กฎระเบียบที่ใช้ในปัจจุบัน


 มาตรา 2 พระราชบัญญัติว่าด้วยภาษีศุลกากร พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926)
 กฎกระทรวงฉบับที่ 132 (พ.ศ. 2543) (ค.ศ. 2000)
 กฎกระทรวงฉบับที่ 145 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)
 ประกาศอื่น ๆ ของกรมศุลกากร


วิธีการกำหนดราคาศุลกากร


วิธีการกำหนดราคาศุลกากร (นำมาใช้ตามลำดับ)

กรณีนำของเข้า

 ราคาซื้อขายของที่นำเข้า
 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน
 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน
 ราคาหักทอน
 ราคาคำนวณ
 ราคาย้อนกลับ


วิธีการกำหนดราคาศุลกากร


วิธีที่ 1: ราคาซื้อขายของที่นำเข้า


=  ราคาที่ได้ชำระจริง หรือที่จะต้องชำระสำหรับของที่นำเข้าเมื่อได้มีการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร

   ทั้งนี้ให้รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม หรือต้นทุนต่างๆ ที่ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาศุลกากร และไม่ได้รวมอยู่ในราคาขาย (ซึ่งได้มีการปรับราคาแล้ว)  
เงื่อนไขการใช้ราคาซื้อขาย


ต้องมีหลักฐานการขายเพื่อส่งออก มายังประเทศไทย
ต้องไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการจำหน่าย หรือการใช้ของนั้นโดยผู้ซื้อ เว้นแต่เป็นข้อจำกัดที่
บังคับ หรือกำหนดโดยกฎหมาย หรือโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทย
จำกัดพื้นที่ที่ซึ่งต้องนำของนั้นไปขายต่อ
ไม่มีผลกระทบมากต่อราคาของ
การขาย หรือราคาขายต้องไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข หรือสิ่งต่างตอบแทนบางประการที่มิอาจกำหนดราคาได้
ไม่มีเงินได้จากการขายต่อ การจำหน่าย หรือการใช้ของนั้นในภายหลังโดยผู้ซื้อที่เพิ่มพูนให้กับผู้ขาย ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม เส้นแต่ปรับราคาได้
ผู้ซื้อ และผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์กัน เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่า ความสัมพันธ์ไม่มีต่อราคาขาย หรือราคาขายใกล้เคียงราคาตลาด
ต้องมีข้อมูลเพียงพอให้สามารถปรับราคาเพิ่มเติมในราคาที่ได้ชำระจริง หรือที่ต้องชำระ


วิธีการกำหนดราคาศุลกากร


วิธีที่ 1: การปรับราคา


ค่าธรรมเนียม หรือค่าบำเหน็จตัวแทนและนายหน้า แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือ ค่าบำเหน็จตัวแทนเนื่องจากการซื้อ ค่าภาชนะบรรจุ ค่าบรรจุหีบห่อ
ค่าความช่วยเหลือไม่ว่าโดยทางตรง/โดยทางอ้อม ที่ผู้ซื้อจัดหาให้ผู้ขาย (“ช่วยเหลือ ”)
ค่าสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมการอนุญาตใช้สิทธิที่เกี่ยวกับสินค้านำเข้า และจ่ายตามเงื่อนไขการซื้อขาย
เงินได้จากการขายต่อในภายหลัง
ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และค่าบริการที่เกี่ยวข้องจนไปถึงสถานที่ที่นำเข้า


วิธีการกำหนดราคาศุลกากร


วิธีที่ 1: ราคาศุลกากรต้องไม่รวมค่าใช้จ่าย หรือต้นทุน


ค่าขนส่งหลังดารนำเข้ามาในประเทศไทย
ต้นทุนการก่อสร้าง การติดตั้ง การประกอบ การดูแลรักษา หรือความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นหลังการนำเข้า
ค่าภาษีอากรในประเทศ
   ภายใต้เงื่อนไขว่า ค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนดังกล่าวได้แยกออกจากราคาที่ได้ชำระจริง หรือราคาที่ต้องชำระสำหรับของนำเข้าได้วิธีการกำหนดราคาศุลกากร


วิธีที่ 1: ราคาซื้อขายของที่นำเข้า


ราคาขาย


การปรับราคา


ไม่มีข้อจำกัด

หรือเงื่อนไข


+


+


หลักฐานการขาย


ค่านายหน้า ค่าบรรจุหีบห่อ และภาชนะบรรจุ ค่าความช่วยเหลือ ค่าลิขสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เงินได้จากการขายต่อ


ไม่มีข้อห้าม หรือข้อจำกัดในการขาย ผู้ซื้อ/ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์กันวิธีการกำหนดราคาศุลกากร


วิธีที่ 1: ราคาซื้อขายของที่นำเข้า:การปรับราคา:ค่าความช่วยเหลือ


ผู้ผลิต


บริษัท ก


ผู้ขาย


ส่งแม่พิมพ์ในนามบริษัท ก  


ใช้แม่พิมพ์ในการผลิตชิ้นส่วนเพื่อขายให้กับบริษัท ก


ซื้อแม่พิมพ์ (100 บาท)


ขายชิ้นส่วน 50 หน่วย (20 บาท/หน่วย)


ประเทศไทย


ต่างประเทศ


ราคาศุลกากร = 20 + (100/50)

     = 22 ต่อหน่วย


การนำเข้าครั้งแรก 25 หน่วย = 20 + (100/25)

           = 24 ต่อหน่วย

การนำเข้าครั้งที่สอง 25 หน่วย = 20 ต่อหน่วยวิธีการกำหนดราคาศุลกากร


วิธีที่ 1: ราคาซื้อขายของที่นำเข้า: การปรับราคา: ค่าสิทธิ และค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ


ผู้ขาย


บริษัท ก  


ขายสินค้าที่มีสิทธิบัตร

ราคา 100 บาท/หน่วย


ค่าสิทธิบัตร

ร้อยละ 3 จากยอดขาย


ขายต่อสินค้าที่มีสิทธิบัตร


ต่างประเทศ


ประเทศไทย


ราคาศุลกากรคือ อะไร

บริษัท ก ชำระ อากรนำเข้าอย่างไรวิธีการกำหนดราคาศุลกากร


วิธีที่ 2: ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน

คำจำกัดความของที่เหมือนกัน

ราคาซื้อขายของที่เหมือนกันทุกอย่างรวมถึง
ลักษณะทางกายภาพ
คุณภาพ
ชื่อเสียง
เป็นผู้ผลิตเดียวกันกับของที่กำลังประเมินราคา; และ
ผลิตในประเทศผู้ส่งออกเดียวกัน;
ในเวลาเดียวกันหรือในเวลาใกล้เคียงกัน– 30 วันก่อนหรือหลังการนำเข้า;
ในระดับการค้าเดียวกัน (เช่น ขายส่ง, ขายปลีก) (ปรับได้);
ข้อแตกต่างเล็กน้อยในลักษณะที่ยอมรับได้ (เช่น สี, ขนาด);
ใช้ราคาซื้อขายของที่เหมือนกันที่ราคาต่ำสุด


วิธีการกำหนดราคาศุลกากร


วิธีที่ 3: ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน


คล้ายกันในทุกด้าน,
ลักษณะคล้ายกัน, และ
วัสดุ อุปกรณ์คล้ายกัน
สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนกัน และแลกเปลี่ยนระหว่างกันในทางการค้าได้;
ผลิตในประเทศเดียวกัน;
โดยพิจารณาถึงคุณภาพ, ชื่อเสียง และเครื่องหมายการค้าด้วย;
ในเวลาเดียวกันหรือในเวลาใกล้เคียงกัน– (30 วันก่อนหรือหลังการนำเข้า);
ใช้ราคาซื้อขายของที่เหมือนกันที่ราคาต่ำสุด
อาจมีการปรับราคา หากเห็นว่ามีความเหมาะสม


วิธีการกำหนดราคาศุลกากร


วิธีที่ 4: ราคาหักทอน

   ราคาขายต่อของของหน่วยปริมาณรวมที่มากที่สุด (ในระดับการค้าขั้นแรก)

หักด้วย

ค่าธรรมเนียมหรือค่าบำเหน็จตัวแทน , ยอดรวมกำไรและค่าใช้จ่ายทั่วไป;
ค่าขนส่งภายในประเทศตามปกติและประกันภัยที่เกี่ยวข้อง;
ภาษีอากรและค่าภาษีอื่นๆ ที่ต้องชำระในประเทศไทยเนื่องจากการนำเข้า; และ
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการนำไปประกอบหรือผ่านกรรมวิธีเพิ่มเติม – เมื่อได้นำมาใช้


วิธีการกำหนดราคาศุลกากร


วิธีที่ 4: ราคาหักทอนวิธีการกำหนดราคาศุลกากร


วิธีที่ 5: ราคาคำนวณ


ผลรวมของ:


(ก.) ต้นทุนการผลิต (วัตถุและการจัดทำ);

(ข.) กำไรและค่าใช้จ่ายทั่วไป;

(ค.) ค่าใช้จ่ายอื่นๆวิธีการกำหนดราคาศุลกากร


วิธีที่ 6: ราคาย้อนกลับ


   วิธีที่สมเหตุผลสอดคล้องกับหลักการและบทบัญญัติทั่วไปของ GVA และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ (กำหนดจากวิธีที่ได้กล่าวไปแล้วและการใช้ระดับความยืดหยุ่นที่สมเหตุผล)


ราคาศุลกากรต้องไม่กำหนดจาก:

ราคาขายของของที่ผลิตและขายในประเทศผู้นำเข้า;
ราคาศุลกากรขั้นต่ำ (มีข้อยกเว้น);
ราคาที่กำหนดขึ้นตามอำเภอใจหรือที่ไม่เป็นจริง


พิกัดอัตราภาษีศุลกากรภาษีศุลกากร


กำหนดราคา


พิกัดศุลกากร


พิธีการพิกัดอัตราภาษีศุลกากร


พิกัดอัตราศุลกากร หมายถึง การแบ่งกลุ่มสินค้าที่มีการซื้อขายกันระหว่างประเทศออกเป็นประเภทย่อย โดยรหัสกำกับประเภท และประเภทย่อยนั้น ๆ และกำหนดอัตราค่าอากรศุลกากรของแต่ละประเภทย่อย เพื่อให้การแบ่งกลุ่ม หรือการแบ่งประเภทที่มีความละเอียดชัดเจนแน่นอน

พิกัดศุลกากรภายใต้ระบบฮาร์โมไนซ์

มีพื้นฐานจากระบบการจำแนกประเภทสินค้า “พิกัดศุลกากรเจนีวา” (ระบบการจำแนกประเภทสินค้าที่สากลยอมรับและใช้เป็นทางการฉบับแรก) ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบการจำแนกสินค้า “พิกัดศุลกากรบรัสเซลล์” ซึ่งใช้จำแนกประเภทสินค้าในทางศุลกากรเท่านั้น สำหรับในทางสถิติมีอัตราอากรขาเข้าอีกแบบหนึ่งเรียกว่า “ระบบ SITC”  (Standard International Trade Classification) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว “องค์กรศุลกากรโลกจึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบการจำแนกประเภทสินค้าที่เป็นสากลเรียกว่า “พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์” พร้อมได้ก่อตั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับใหม่เรียกว่า “International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531  
พิกัดอัตราภาษีศุลกากร


กรมศุลกากรไทยได้นำระบบฮาโมไนซ์( Harmonized System -HS) มาใช้ (พิกัดอัตราภาษีศุลกากร พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2530)


The Harmonized Commodity Description and Coding Systems, ที่เรียกโดยทั่วไปว่า "Harmonized System" หรือที่ย่อว่า "HS“, เป็นพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าที่เป็นสากลที่มีการจำแนกประเภทสินค้าที่มีความละเอียดมากขึ้น โดยถูกกำหนดจากชนิด และลักษณะการใช้งานเป็นหลัก ซึ่งพัฒนาคิดค้นโดย องค์การศุลกากรระหว่างประเทศ (WCO).


The Harmonized System ถูกควบคุมกำกับโดย "The International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System".โครงสร้างของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์


หลักเกณฑ์การตีความ มีการวางหลักการจำแนกประเภทพิกัดไว้ 6 ข้อ หลักที่สำคัญได้แก่
หลักเกณฑ์ข้อ 3
หลักเกณฑ์ข้อ 5
หมายเหตุของหมวดของตอน
จำแนกสินค้าเป็นกลุ่มกว้าง ๆ 21 กลุ่ม เรียกว่า “หมวด” แต่ละหมวดแบ่งเป็น “ตอน” มีทั้งสิ้น 97 ตอน แต่ละตอนแบ่งเป็นประเภทพิกัดรหัส 4 หลัก แต่ละประเภทพิกัดแบ่งเป็นประเภทย่อยรหัส 6 หลัก
พิกัดระบบฮาร์โมไนซ์ มีการปรับปรุงโดย WCO ทุก ๆ 4-5 ปี ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงแล้ว 4 ครั้ง ในปี ค.ศ. 1992, 1996, 2002, และ 2007


พิธีการศุลกากร


ภาพรวมพิธีการศุลกากร


การขนส่งสินค้าทางเรือได้มาถึงหรืออกจากประเทศไทย ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องยื่นแบบสำแดงสินค้าพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานสนับสนุนต่อกรมศุลกากรสำหรับการอนุมัติการนำเข้าสินค้า
เพื่อทำให้การไหลเวียนการนำเข้าของสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว, กรมศุลกากรได้จัดให้มีการอนุมัติ/การผ่านการตรวจ 2 ระบบ:
The Manual System
The Paperless System (ตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นไป)


พิธีการศุลกากร


พิธีการนำเข้า

ยื่นแบบสำแดงการนำเข้า (ใบขนสินค้าขาออก)
เตรียมเอกสารประกอบ (เช่น ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading or Air Way Bill),บัญชีราคาสินค้า (Invoice), บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List), แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign transaction form), ประกันภัย (insurance), ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (certificate of origins), ใบอนุญาต อื่นๆ.)
การตรวจสอบเอกสารโดยกรมศุลกากร
การชำระศุลกากรนำเข้าและภาษี
การตรวจสอบและปล่อยสินค้า


พิธีการศุลกากร


พิธีการการส่งออก


ยื่น an Export Declaration (ใบขนสินค้าขาออก)
เตรียมเอกสารประกอบ (เช่น บัญชีราคาสินค้า (Invoice), แบบธุรกิจต่างประเทศ (foreign transaction form), ใบอนุญาตการส่งออก, อื่นๆ)
การตรวจเอกสารโดยกรมศุลกากร
จัดเก็บศุลกากรส่งออกและภาษี (ถ้ามี)
การตรวจสอบและปล่อยสินค้า


ลักษณะของกฎหมายศุลกากรไทย


คดีศุลกากรมีประเด็นได้ทั้งทางแพ่ง (ภาษี) และอาญา (บทลงโทษ)
ผู้นำเข้าอาจมีความรับผิดทางอาญาแม้กระทำการโดยไม่เจตนาหรือไม่ประมาท
ภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับผู้นำเข้า
ผู้กระทำความผิด (บริษัทหรือกรรมการ) ต้องรับผิดในจำนวนศุลกากรที่ขาดไป, ค่าปรับ, และ/หรือ การลงโทษจำคุก


ลักษณะของกฎหมายศุลกากรไทย


โทษทางศุลกากร
หลีกเลี่ยงภาษี (มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469)
ค่าปรับ สูงถึง 400 % ของ C.I.F. + ภาษี
จำคุก สูงถึง 10 ปี
ยื่นสำแดงเท็จ (มาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469)
ค่าปรับ สูงถึง 500,000 บาท
จำคุก สูงถึง 6 เดือน
การริบ (มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482)
19/2/52 โพสต์โดย OoคุณเอฟoO
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สินค้านำเข้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
เราจะทำธุรกิจควรจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทดีค่ะ เพื่อประโยชน์ทางภาษี
เราจะจดทะเบียนกับกรมข่นส่งได้ไหมถ้ารถยังป้ายแดงอยู่ จะออกรถปีหน้า กลัวไม่ได้คืนภาษี ^^
ขอรบกวนถามนะค่ะชื้อรถมือ2ได้ไหมค่ะ.ขอภาษีคืนค่ะ.
ควรเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดีมั๊ยคะ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู