หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
มารยาท และ มารยา คืออะไร
มารยาท   และ  มารยา     เป็นพี่น้องกัน      สตรีผู้มีปัญญาพึงเลือกมีมารยาทผู้ชายที่ฉลาดจะยินดีรับใช้ รักใคร่เอ็นดูทั้งกายและใจของเธอตลอดไป
มารยาท 7/7/54 โพสต์โดย ตะวันแห่งธรรม
คำตอบ
1 จาก 5
มารยาท  เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย วาจา ที่สะท้อนออกมาจากจิตใจ  เป็นข้อปฏิบัติของบุคคลที่แสดงต่อผู้อื่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข จึงมีผู้ให้ความหมายของมารยาทไว้ดังนี้

ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา  มาลากุล ( 2514 : 1 ) ได้ให้ความหมายมารยาทไว้ว่า  “มารยาท  คือ  กิริยา  วาจา  ที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อย  อันประกอบด้วยการเสียสละ ความพอใจส่วนตัว เพื่อทำความพอใจให้   ผู้อื่น”  ชาติไทยได้ชื่อว่าเป็นชาติที่มีมารยาทงดงามที่สุดในโลก ( ฟื้น ดอกบัว 2542 : 83 )  ทั้งนี้เพราะบรรพบุรุษของไทยได้วางแบบอย่างมารยาทไว้เหมาะสม แบบอย่างมรรยาทของชาติไทยเป็นหลักการที่ไม่ล้าสมัย  จึงปฏิบัติได้ทุกโอกาส  ทุกสมัย  และทุกสถานที่  นำไปปฏิบัติในสังคมของชาติอื่นได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

แคล้ว  เจริญวงศ์ ( 2524 : 1 )  กล่าวถึงคำว่า “มารยาท” หมายถึง  กิริยาอาการที่แสดงออกอันเป็นการเสียสละเพื่อทำความพอใจให้แก่คนอื่น  เช่น เสียสละที่นั่งในรถหรือในเรือให้แก่เด็กหรือคนชรา  เมื่อผู้ใหญ่เดินมาก็หลีกให้ทางเดินแก่ผู้ใหญ่  ช่วยเหลือเด็ก  คนชรา  คนพิการ  หรือคนทุพพลภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  เป็นต้น

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ( 2531 : 215 )  ให้ความหมายของ คำว่า “มารยาท” ไว้  เช่น  ในความหมายของคำว่า “จรรยา”  คือ  ความประพฤติ   กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่คณะ เช่น จรรยาแพทย์ จรรยาครู นิยมใช้ในทางดีเช่น ถ้าไม่มีจรรยา    หมายความว่า ไม่มีความประพฤติที่ดี  ส่วนคำว่า “กริยา” (กริ-ยา) คือ คำที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนาม

สมชัย  ใจดีและยรรยง ศรีวิริยาภรณ์ ( 2531 : 7 ) กล่าวถึงมารยาทว่า  มารยาทเป็นส่วนหนึ่งของสหธรรมซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่ใช้ในการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นคุณธรรมที่ควรปฏิบัติ

สุทธิ  ภิบาลแทน ( 2539 : คำนิยม )   กล่าวว่า  มารยาทเป็นองค์ประกอบย่อยของวัฒนธรรมชาติไทยมีเอกลักษณ์ประจำชาติและมีองค์ประกอบหลายอย่างที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นคนไทย  เป็นชาติไทย  เช่น  ภาษา  พิธีกรรมบางอย่างและการแต่งกาย เป็นต้น    คนไทยมีมารยาทซึ่งสั่งสมมาหลายสมัย  สมควรถ่ายทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมต่อไป

พัว  อนุรักษ์ราชมณเฑียร ( 2530 : 1 )  ได้กล่าวถึง มารยาทไทยว่า ความมีมารยาทหมายถึง  การมีกิริยา  วาจา  ใจ  สุภาพเรียบร้อย  สังคมไทยได้กำหนดแบบอย่างของมารยาทไว้หลายชนิดทั้งมารยาทในอิริยาบถต่างๆ  การยืน  เดิน  นั่ง   การแสดงความเคารพฯลฯ  ล้วนแต่เหมาะสมและอาจดัดแปลงแก้ไขให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและกาลสมัย  กิริยามารยาทของไทยในแต่ละท่า แต่ละแบบล้วนไม่ขัดกับการใช้อวัยวะประกอบท่าทาง จึงเป็น    ท่าทางที่งดงามและถูกต้องตามลักษณะของกายวิภาคทั้งสิ้น กุลบุตรกุลธิดาไม่ว่าชาติใด ถ้า  ได้รับการศึกษาและอบรมมาดีแล้วทั้งกาย  วาจา ใจย่อมได้ชื่อว่าเป็นสุภาพชน  สุภาพชนจะ   รู้จักเหนี่ยวรั้งใจตนเอง   มีความละอายใจตนเอง  ไม่ยอมประพฤติการที่ไม่เหมาะสมและสำนึกในเรื่องกิริยามารยาทของตนเองอยู่เสมอ

ผะอบ  โปษะกฤษณะ  ( 2530 : 2 )  ได้กล่าวถึงมารยาทไว้ว่า  มารยาท  หมายถึง  ความประพฤติเรียบร้อย ซึ่งมุ่งไปถึงกิริยาท่าทาง แต่ความจริงมีความหมายกว้างออกไปถึงการแสดงออกทุกอย่างของมนุษย์เรา  เช่น  กิริยาท่าทาง  สีหน้า  คำพูด  การแต่งกาย

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ( 2539  : 1 ) กล่าวว่า  มารยาทหรือมรรยาทมีที่ใช้ในภาษาไทยได้ทั้ง 2 คำ หมายถึงกิริยาอาการที่ควรประพฤติปฏิบัติอย่างมีขอบเขตหรือมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมแก่กาลเทศะและสังคม ได้แก่  การยืน  เดิน นั่ง   นอน  การแสดงความเคารพ  การรับของและการส่งของ
ส่วนมารยาทไทยเป็นการเจาะจงชี้แจงให้ทราบถึงขอบเขตหรือระเบียบแบบแผนแห่งการประพฤติปฏิบัติแบบไทยที่บรรพบุรุษได้พิจารณากำหนดขึ้นและดัดเปลงแก้ไขให้     สืบทอดกันมา

ทิพวรรณ  หอมพลู  ( 2538 : 4 ) กล่าวถึงมารยาท หมายถึง  กิริยาและวาจาสุภาพ เรียบร้อย  เพราะกิริยาและวาจานอกจากจะเป็นการแสดงออกของนิสัยใจคอแล้ว  ยังแสดงถึงการมีวัฒนธรรมนั้นด้วย เช่น
           -          ความสุภาพในกิริยา คือ การวางตัวดี หมายถึง การทำงานให้เหมาะสมกับเวลา สถานที่  และบุคคลที่เราสมาคมด้วย  พร้อมทั้งกิริยา ท่าทางที่ละมุมละม่อมอ่อนโยนให้เหมาะสมกับบุคคล  เช่น เมื่อพบผู้ใหญ่  ก็ทำความเคารพ
           -            ความสุภาพในวาจา คือ  พูดด้วยวาจาอ่อนหวาน สุภาพเรียบร้อย และพูดแต่สิ่งที่น่าฟังเท่านั้น  และรู้จักใช้คำพูดให้เหมาะสมแก่กาลเทศะ

ทิพวรรณ  หอมพูล ( 2538 : 15 ) ยังได้กล่าวถึงมารยาทไทย   คือ  การแสดงอิริยาบถต่างๆที่มีความสุภาพ  อ่อนน้อม ละเมียดละไม ทั้งกิริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย     รวมทั้งการแต่งกายที่มีระเบียบเหมาะสมกับกาลเทศะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็น  เอกลักษณ์ไทย

สมจินตนา  ภักดิ์ศรีวงศ์  ( 2538 : 27 )  กล่าวว่า มารยาทไทย  หมายถึง กิริยาวาจาที่คนไทยเห็นว่าเรียบร้อย ถูกลักษณะนิสัยของคนไทยที่เป็นคนอ่อนโยน มีความสงบเสงี่ยมทั้งกายวาจา  เป็นการควบคุมกายวาจา ให้อยู่ในกรอบที่สังคมยอมรับและต้องการ      ดังคำกล่าวของชาวไทยแต่โบราณที่ว่า  “สำเนียงส่อภาษา   กิริยาส่อสกุล”  ซึ่งเป็นสิ่งที่บอกความหมายของมารยาทได้เป็นอย่างดี

สมทรง ปุญญฤทธิ์  ( 2539 : 10 – 11 ) คำว่า มารยาท มาจากภาษาสันสกฤตว่า  “มารยาท” ภาษาบาลีว่า “มริยาท” ซึ่งหมายถึง คันนา โดยมีความหมายตามรากศัพท์เดิมว่า…  นาดีต้องมีคัน ถือแนวดินที่ยกสูงขึ้นสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ หรือระบายน้ำออกไปได้ตามความต้องการฉันใด กิริยาอาการของคนเราก็ฉันนั้น ถ้ามีขอบเขตหรือระเบียบแบบแผนที่เหมาะสมแก่กาลเทศะและสังคมแล้ว ย่อมแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้มีมารยาทหรือวัฒนธรรมอันดีงาม ส่วนมารยาทไทยเป็นการเจาะจงชี้แจงให้ทราบถึงขอบเขตหรือระเบียบแบบแผนแห่งการประพฤติปฏิบัติแบบไทยที่บรรพบุรุษของเราได้พิจารณากำหนดขึ้นให้เหมาะสมแก่กาลเทศะและสังคม เป็นความงดงาม ความอ่อนโยนละมุนละไม   เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่ควรรักษาไว้ตลอดไป

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า  มารยาท เป็นระเบียบแบบแผนการประพฤติที่ดีงามอันแสดงถึงพฤติกรรมที่สุภาพเรียบร้อย ละมุนละไมทั้งทางกาย วาจาโดยมีใจเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม เป็นองค์ประกอบย่อยของวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่สมควรจะถ่ายทอดสืบต่อไป มารยาทไทยเป็นกิริยามารยาทที่    คนไทยได้สร้างสรรค์ให้เหมาะกับลักษณะนิสัยของคนไทยและสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ดังนั้น กิริยามารยาทในแต่ละท่าแต่ละแบบต่างๆงดงามและถูกต้องตามหลักของกายวิภาคและมีความทันสมัยอยู่ตลอดกาล

มารยา คือการเสแสร้งชนิดนึง หรือ อีกนัยนึง คือการทำตัวเพื่อเรียกร้องความ. สนใจโดยการแสดงออกทางอารมณ์ สีหน้า ความรู้สึก
7/7/54 โพสต์โดย อนันต์ชัย
2 จาก 5
มารยา ...... ไม่จริงใจ  เป็นสิ่งเสแสร้ง
แต่มารยาท  แสดงออกตามความเหมาะสม  อย่างแท้จริงค่ะ

มารยาท ไม่มารยา
และมารยา  อาจไม่มีมารยาท ค่ะ
7/7/54 โพสต์โดย Ming's mom W.
3 จาก 5
มารยา นั้น อาจตบตาให้ผู้ชายตายใจ
บางทีอาจคงอีกนานกว่าจะค้นพบว่าสตรีผู้นั้นมีมารยาทหรือมารยา
7/7/54 โพสต์โดย NuaL HappyvevrydaY
4 จาก 5
ผมคิดว่า
มารยาททำเพราะนึกถึงผู้อื่น เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจ
แต่
มารยานั้นนึกถึงแต่เรื่องความต้องการความเห็นแก่ได้ล้วนๆ(โดยใช้การแสร้งทำ)
7/7/54 โพสต์โดย แมวน้ำ และ แพนกวิ้น
5 จาก 5
มารยาท คือ พฤติกรรมที่ดีงามทั้ง กาย วาจา และใจ จะถือว่ามีความสุภาพเรียบร้อย
26/7/56 โพสต์โดย นวรัตน์ สวนดอก
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
มารยาหญิงที่ว่า 100 เล่มเกรียว
ที่ถัาเค้าว่าผู้หญิงมีมารยา ร้อยเล่มเกวียน คุณเห็นด้วยมั๊ย?
ใครได้ดูละครเรื่องนี้บ้าง มารยาริษยา 2012
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู