หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปัญจวัคคีย์เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอย่างไร
ศาสนา | สังคมศาสตร์ 26/2/54 โพสต์โดย อะตอม ปัตตานี
คำตอบ
1 จาก 1
เป็นสาวกรุ่นแรกของพระพุทธเจ้าครับ ได้แก่ โกญฑัญญะ,วัปปะ,ภัททิยะ,มหานามะ,อัสสชิ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พวกปัญจวัคคีย์นี้เป็นพวกแรก หลังจากแสดงธรรมจบ ท่านโกญฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จโสดาบัน แล้วจึงขออุปสมบท พระพุทธเจ้าทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่ท่าน ท่านโกญฑัญญะจึงได้เป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา
26/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การบูชา ศาสนาพุทธ เกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไร
พระพุทธศาสนา มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไร
เริ่มศึกษาพุทธศาสนาเริ่มที่ไหน เริ่มอย่างไร
"การสืบทอดภิกษุณีวงศ์ในฝ่ายเถรวาทได้สูญไปนานแล้ว" สูญไปตอนไหน อย่างไร
การศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู