หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติความเป็นมากีฬาซีเกมส์
กาพย์กลอน | อักษรศาสตร์ 22/12/52 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
ประวัติกีฬาซีเกมส์

ประวัติกีฬาซีเกมส์( กีฬาแหลมทองครั้งที่ ๑ กรุงเทพฯ ๒๕๐๒ )
ซีเกมส์ กำเนิดมาจากกีฬาแหลมทองและกีฬาแหลมทองได้เกิดขึ้น ที่ไทยโดยคนไทย
และมาสิ้นสุดที่ไทยก่อนที่จะกลายเป็น “ ซีเกมส์ ” ด้วยเหตุผลดังนี้ กีฬาแหลมทอง กำเนิดขึ้นเมื่อประมาณปลายปี ๒๕๐๐ ด้วยการริเริ่มของคุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ โดยในระยะนั้นประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้มีการติดต่อทางการกีฬากันเป็นประจำ โดยเฉพาะพม่าได้มีสาส์นเชิญประเทศไทยให้ส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขัน ฟุตบอล รักบี้ แบดมินตัน ลอนเทนนิส มวยสากล บาสเกตบอล เป็นประจำเกือบจะเรียกว่า เป็นประเพณีก็ว่าได้ ด้วยเหตุนี้ คุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย จึงได้เกิดความคิดขึ้นมาว่า “ น่าจะจัดแข่งขันกีฬาระหว่างชาติในกลุ่มแหลมทอง” ขึ้นในลักษณะคล้ายคลึงกับ “ เอเชี่ยนเกมส์ ” หรือ “ โอลิมปิก ” เพราะประชาชาติที่อยู่ในภาคพื้นนี้มีความเป็นอยู่ อากาศและรูปร่างคล้ายคลึงกันมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการกีฬาของชาติในกลุ่มแหลมทองให้สูงขึ้นเพื่อเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเกมใหญ่ ๆ เช่น เอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ และเพื่อ “ สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ไมตรีและความร่วมมือระหว่างชาติเพื่อนบ้านกลุ่มแหลมทอง ”

ปี ๒๕๐๑ คุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ได้นำความคิดเห็นของท่านฝากไปกับ ม . ร . เดฟ คิชเตอร์ ผู้ฝึกสอนกิตติมศักดิ์ของสมาคมกรีฑาไทยที่จะเดินทางไปประเทศเขมร เวียตนาม เป็นการส่วนตัว ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ เพื่อได้ปรึกษาซาวเสียงประเทศเหล่านั้นดูปรากฏว่าทั้งเขมร เวียตนาม ในสมัยนั้นได้สนับสนุนความคิดริเริ่มของคุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์อย่างเต็มที่ ต่อมาคุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ จึงได้นำความคิดเห็นของท่านที่จะจัดแข่งขันกีฬาระหว่างชาติในกลุ่มแหลมทอง รวมทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติเพื่อนบ้าน เสนอเป็นการปรึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วรับหลักการเห็นควรให้จัดการแข่งขันครั้งแรกที่กรุงเทพฯ
ในเดือนธันวาคม ๒๕๐๑ พร้อมกับได้มอบให้ คุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ นายกอง วิสุทธารมณ์ และนายสวัสดิ์ เลขยานนท์ เป็นผู้ดำเนินการวางโครงการและรายละเอียดต่อไป และได้รับ อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อมาในระหว่างการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๓ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๐๑ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งประกอบด้วย คุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์
นายกอง วิสุทธารมณ์ นายสวัสดิ์ เลขยานนท์ เป็นผู้แทนไทยเดินทางนำข้อเสนอแนะการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในกลุ่มแหลมทองไปหารือ ปรึกษาระหว่างชาติในภาคพื้นแหลมทองขึ้นที่โตเกียวประเทศที่เข้าร่วมประชุมมี ไทย พม่า มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และเวียตนาม ที่ประชุมเห็นชอบและมีมติให้ใช้ชื่อการแข่งขันนี้ว่า “ กีฬาแหลมทอง ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย จึงให้จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศไทย
ในปี ๒๕๐๒ การพิจารณากัน เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๐๑ อีกครั้ง และมีความเห็นว่าเพื่อให้มีการเตรียมการให้ทันจึงให้เลื่อนการแข่งขันไปเป็นเดือนธันวาคม ๒๕๐๒พร้อมกันนั้นได้ตั้ง พ . ท . เอิบ แสงฤทธิ์ , ดร . คลุ้ม วัชโรบล และนายแพทย์บุญสม มาร์ตินเป็นผู้คิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ต่อมาได้มีการแต่งตั้งให้ พล . ท . ประภาส จารุเสถียร ( ยศในสมัยนั้น ) ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานมนตรีสหพันธ์กีฬาแหลมทองคนแรก และคุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน


ข้อหารือและมติในการประชุมที่โตเกียว ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๑
๑. ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมมีความยินดีและเห็นชอบในหลักการที่จะเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาแหลมทอง
บางประเทศแถลงการแข่งขันกีฬาระดับนี้เป็น กรณีระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องขอรับความเห็นชอบจากรัฐบาลของตนก่อน
๒. ที่ประชุมมีมติให้จัดการแข่งขันกีฬานี้ทุกๆ ๒ ปี เพื่อให้มีขึ้นในระหว่างระยะเวลาการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิค ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอให้มีการแข่งขันกีฬาเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ในปี ๒๕๐๒
๓. ให้มีการจัดทำธรรมนูญขึ้นโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้
๔. สหพันธ์กีฬาแหลมทองจะประกอบด้วยผู้แทนของประเทศภาคี ประเทศละไม่เกิน ๓ คน มนตรีสหพันธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเหล่านี้จะมีการประชุมก่อนการแข่งขันแต่ละครั้ง
๕. ประเทศไทยเสนอให้มีการแข่งขันกีฬา ๑๒ อย่าง คือ ฟุตบอล บาสเกตบอล ยกน้ำหนัก วอลเลย์บอล
มวยสากล แบดมินตัน ลอนเทนนิส จักรยาน ( ประเภทถนน ) ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส และยิงปืน
๖. ให้กรีฑาเป็นกีฬาบังคับ ส่วนกีฬาอื่นให้เลือกได้แต่ต้องมีประเทศที่ เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ ประเทศด้วยกัน
๗. ภาคีแต่ละประเทศจะต้องจ่ายค่าเดินทางไปยังกรุงเทพฯ และกลับเอง ถ้าเดินทางด้วยรถไฟ ประเทศไทย
จะพยายามจัดรถพยาบาล จัดรถพิเศษ และลดราคาค่าโดยสารให้ทีมต่างๆ นั้นในช่วงที่อยู่ประเทศไทย
๘. คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะให้มีที่พัก อาหาร และพาหนะภายในประเทศ และภาคีแต่ละประเทศ
จะต้องเสียค่าที่พัก อาหาร ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่คนละ ๘ เหรียญต่อวัน เพื่อช่วยค่าใช้จ่าย ตามที่เคยปฏิบัติในเอเชี่ยนเกมส์
๙. จะมีพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน
๑๐. ระยะการแข่งขันมีกำหนด ๕ วัน คณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันอาจมาพักอยู่ได้ ๕ วัน ก่อนวันที่ทำการแข่งขัน
๑๑. ได้มีการหารือและพิจารณาธงเครื่องหมายของกีฬาแหลมทองด้วย
๑๒. ภาคีประเทศจะจัดให้มีการจุดไฟพิธีในประเทศของตนและนำมารวมกัน ที่กรุงเทพฯ ในพิธีเปิดการแข่งขันจะมีผู้ถือคบไฟ ๖ คน จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันประเทศละ ๑ คน ซึ่งจะได้มาจุดพร้อมกันที่กระถางไฟพิธี
๑๓ . ได้มีการหารือในการจัด “ ตะกร้อ ” เป็นกีฬาแสดงการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งแรกเดิมกำหนดว่าจะลงแข่ง เดือนมกราคม ๒๕๐๒ ต่อมาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้มีการพิจารณากัน เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๐๑ อีกครั้ง และมีความเห็นว่าเพื่อให้มีการเตรียมการได้ทันจึงให้เลื่อนการแข่งขันไปเป็นเดือนธันวาคม ๒๕๐๒ พร้อมกันนั้นได้ตั้ง พ . ท . เอิบ แสงฤทธิ์ ดร . คลุ้ม วัชโรบล และนายแพทย์บุญสม มาต์ติน เป็นผู้คิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยต่อมาได้มีการแต่งตั้งให้ พล . ท . ประภาส จารุเสถียร ( ยศในสมัยนั้น ) ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานมนตรีสหพันธ์กีฬาแหลมทองคนแรก และคุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
สหพันธ์กีฬา – แหลมทองนี้ก่อนถึงวันแข่งขันได้จัดให้มีการประชุมหลายครั้ง แม้จะเป็นการประชุมระหว่างชาติแต่ก็เป็นเรื่องปลีกย่อย
การนำเอาประวัติการแข่งขันกีฬาสากลต่างๆ มาลงไว้ในที่นี้ก็ด้วยความมุ่งหมายหลายประการ คือ
- การแข่งขันเกมส์สากลทุก ๆ เกมส์ จะต้องมีกรีฑาเป็นอันดับหนึ่งที่ขาดไม่ได้
- การแข่งขันเกมส์ต่างๆ ที่ก่อตั้งขึ้นมาภายหลังก็เกิดจากแนวคิดของการแข่งขันโอลิมปิคเกมส์เป็นแบบฉบับ
- กำหนดของโอลิมปิคเกมส์สมัยโบราณก็คือ กำหนดของกรีฑา
- กีฬาอื่น ๆ ที่จัดให้มีการแข่งขันในกีฬาสากลมีการตัดออกและเพิ่มเข้าเป็นนิจ แต่กรีฑาไม่เคยถูกตัด
- กรีฑามีมานานนับได้ ๒๗๕๐ ปีแล้ว มิได้เสื่อมความนิยมลงเลยแต่กลับได้รับความนิยมมากขึ้น
และมีวิวัฒนาการมาในลักษณะที่ดีขึ้นจะสังเกตุ จากการแข่งขันทุกครั้งมีการทำสถิติใหม่อยู่เสมอ และคงต้องทำกันต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด


ประวัติการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑ - ๒๐
ครั้งที่ ๑ กีฬาแหลมทอง ( ซีเกมส์ ) จัดขึ้นครั้งแรกในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๒ ได้ทำพิธีเปิดที่สนามกีฬาแห่งชาติ พระบาท - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯมีพระ - ราชดำรัสกล่าวเปิดการแข่งขัน โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๖ ประเทศ คือ พม่า ลาว ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๖๕๓ คน เป็นนักกีฬาชาย ๔๘๐ คน นักกีฬาหญิง ๓๘ คน และเจ้าหน้าที่ ๑๓๕ คน มีการแข่งขัน ๑๒ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล เทนนิส ยิงปืน ว่ายน้ำ เทเบิล - เทนนิส วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก สำหรับประเทศไทย ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๙๔ คน แบ่งเป็นชาย ๑๑๕ คน หญิง ๒๑ คน เจ้าหน้าที่ ๑๘ คน
ครั้งที่ ๒ กีฬาแหลมทองครั้งที่ ๒ ประเทศพม่าเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๔ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๗ ประเทศ คือ สิงคโปร์ ลาว ไทย เวียดนาม พม่า มาเลเซีย และกัมพูชา มีชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน ๑๓ ประเภท คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล เทนนิส ยิงปืน ว่ายน้ำ เทเบิล - เทนนิส วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก และเรือใบ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๘๒๑ คน เป็นนักกีฬาชาย ๕๖๔ คน นักกีฬาหญิง ๕๙ คน และเจ้าหน้าที่ ๑๙๘ คน สำหรับประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๔๐ คน แบ่งเป็นชาย ๑๑๙ คน หญิง ๒๑ คน เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูล
ครั้งที่ ๓ กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๓ ประเทศกัมพูชา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในปี ๒๕๐๖ แต่เมื่อถึงกำหนด กัมพูชาไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ เนื่องจากระยะนั้นเขมรได้ตัดสัมพันธ์ไมตรีกับไทยกรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหารกับไทย ซึ่งกัมพูชาเห็นว่าประเทศไทยเป็นเจ้าของกีฬาแหลมทอง จึงไม่ยอมจัดการแข่งขันตามกำหนด การแข่งขันกีฬาแหลมทองจึงต้องเลื่อนออกมาจัดใน ปี ๒๕๐๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๘ การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ประเทศมาเลเซีย มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๗ ประเทศ คือ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ไทย สิงคโปร์ และ มาเลเซีย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑ , ๓๑๐ คน เป็นนักกีฬาชาย ๗๓๗ คน นักกีฬาหญิง ๒๑๖ คน และเจ้าหน้าที่ ๓๕๗ คน มี ๑๔ ประเภทกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล จักรยาน ยูโด เทนนิส ยิงปืน เซปัคตะกร้อ ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ฟุตบอล และ ยกน้ำหนัก
ครั้งที่ ๔กีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดแทนกัมพูชา ที่กรุงเทพฯ เนื่องจากกัมพูชาปฏิเสธการเป็นเจ้าภาพตามคิว การแข่งขันได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๙๘๔ คน จาก ๖ ประเทศ คือ พม่า ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย กีฬามี ๑๖ ประเภท คือ เซปัคตะกร้อ รักบี้ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล ยูโด ว่ายน้ำ ยิงปืน เทเบิลเทนนิส เทนนิส วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก และเรือใบ การแข่งขันครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลกระหม่อมฟ้า - หญิงอุบลรัตน์ ทรงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ ฐานะนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยด้วยอย่างไม่ถือพระองค์ และพระองค์ทรงชนะเลิศการแข่งขัน และทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ ทรงชนะเลิศครองถ้วยร่วมกัน
ครั้งที่ ๕ กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๕ ประเทศพม่าเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ที่เมืองร่างกุ้ง ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๒ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ๙๒๐คน ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันมี ๖ ประเทศ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว ไทย และพม่า ส่วนกัมพูชาขอถอนตัว มีกีฬาที่ทำการแข่งขัน ๑๕ ประเภทคือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล ยูโด เทนนิส ยิงปืน ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ยกน้ำ - หนัก เรือใบ และยิมนาสติก
ครั้งที่ ๖ กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๖ ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ที่ กัวลาลัมเปอร์ จัดในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๔ มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ๗ ประเทศ คือ พม่า สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทยและมาเลเซีย มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ๙๖๗ คน มีกีฬา ๑๕ ประเภท คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล ฮอกกี้ยูโด เทนนิส เซปัคตะกร้อ ยิงปืน ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล และยกน้ำหนัก
ครั้งที่ ๗ กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๗ ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ จัดในระหว่างวันที่ ๑ - ๘ ธันวาคม ๒๕๑๖ มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ๗ ประเทศ คือ พม่า มาเลเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย และสิงคโปร์ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ๑ , ๖๒๓ คน มีกีฬา ๑๖ ประเภท คือ กรีฑา ยูโดแบดมินตัน เซปัคตะกร้อ บาสเกตบอล มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล ฮอกกี้ เทนนิส เทเบิลเทนนิส ยิงปืน ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก และเรือใบ
ครั้งที่ ๘ กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๘ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงเทพฯในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๘ ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันมีเพียง ๔ ประเทศ คือ พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทยเนื่องจากเจ้าภาพไม่สามารถติดต่อส่งสาส์นเชิญให้ เวียดนาม ลาว และกัมพูชาได้ ด้วยเหตุผลทางการเมือง มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ๑ , ๑๔๒ คน มีกีฬา ๑๘ ประเภท คือ กรีฑา แบดมินตัน วอลเลย์บอล ยูโด โบว์ลิ่ง มวยสากล จักรยาน ฮอกกี้ ฟุตบอล เทนนิส รักบี้ เซปัคตะกร้อ ยิงปืน ว่ายน้ำ เทเบิล - เทนนิส ยกน้ำหนัก และเรือใบ ในระหว่างการแข่งขันได้มีประชุมคณะมนตรีสหพันธ์กีฬาแหลมทองขึ้นที่ กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้มีมติออกมาใหม่ว่า ให้ขยายเขตการรับสมาชิกเพิ่มกว้างออกไปอีกถึง อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ จากมติดังกล่าวเป็นผลให้การแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งนี้เป็น “ การแข่งขันครั้งสุดท้าย ” ทั้งนี้ ในการประชุมคณะมนตรีสหพันธ์กีฬาแหลมทองครั้งต่อมา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมได้หยิบยกเอามติที่ประชุมจากกรุงเทพฯ ให้ขยายเขตการรับสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกนั้นมาพิจารณา ปรากฏว่า ที่ประชุมได้มีมติให้รับเอาอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เข้าเป็นสมาชิก พร้อมนี้ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อจากการแข่งขันจาก “ กีฬาแหลมทอง ” หรือ “ เซียพเกมส์ ” เป็น “ ซีเกมส์ ” และให้มีชื่อนี้ตั้งแต่การแข่งขันที่มาเลเซีย ในครั้งที่ ๙ ต่อไปในปี ๒๕๒๐
ครั้งที่ ๙ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๗ ประเทศ คือ พม่า สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ไทย อินโดนีเซีย บรูไน และมาเลเซีย มีกีฬา ๑๘ ประเภท คือ กรีฑา แบดมินตัน มวยสากล บาสเกตบอล โบว์ลิ่ง จักรยาน ฟุตบอล ฮอกกี้ ยูโด เทนนิส รักบี้ เซปัคตะกร้อ ยิงปืน - เป้าบิน ว่ายน้ำ ยิงธนู ยกน้ำหนักเทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล
ครั้งที่ ๑๐ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๐ ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงจาการ์ต้า ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๒ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๗ ประเทศ คือ พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ไทย และอินโดนีเซีย มีกีฬาที่เข้าแข่งขันทั้งหมด ๑๘ ประเภท คือ ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล ยิมนาสติก ยูโด เซปัคตะกร้อ ยิงปืน - เป้าบิน ฮอกกี้ เทนนิส ซอฟท์บอล ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล และยกน้ำหนัก
ครั้งที่ ๑๑ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ ที่กรุงมะนิลา ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๔ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๗ ประเทศ คือ พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ไทยและฟิลิปปินส์ มีกีฬา ๑๘ ประเภท คือ ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล โบว์ลิ่ง มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล ยิมนาสติก ยูโด เซปัคตะกร้อ ยิงปืน - เป้าบิน ซอฟท์บอล ว่ายน้ำ โปโลน้ำ - กระโดดน้ำ เทเบิลเทนนิส เทนนิส วอลเลย์บอล และยกน้ำหนัก
ครั้งที่ ๑๒ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๒๖ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๘ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย พม่า มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา และสิงคโปร์ มีกีฬา ๑๘ ประเภท คือ ยิงธนู โบว์ลิ่ง กรีฑา ขี่ม้า แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล ฟุตบอล ฮอกกี้ ยูโด เทนนิส เซปัคตะกร้อ ยิงปืน ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก และกีฬาทางน้ำ
ครั้งที่ ๑๓ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน๘ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า บรูไน กัมพูชา และไทย มีกีฬา ๑๘ ประเภท คือ ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส ยูโด วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก เซปัคตะกร้อ เรือใบ บาสเกตบอล โบว์ลิ่ง มวยสากล ฟุตบอล ยิมนาสติก รักบี้ฟุตบอล ยิงปืน - เป้าบิน เทนนิส
ครั้งที่ ๑๔ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๔ ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงจาการ์ต้า ในระหว่างวันที่ ๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๓๐ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๘ ประเทศ คือ ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า กัมพูชา และอินโดนีเซีย มีกีฬา ๒๙ ประเภท คือ ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล โบว์ลิ่ง มวยสากล จักรยาน ฟันดาบ ฟุตบอล กอล์ฟ ยิมนาสติก ฮอกกี้ สนุ้กเกอร์ - บิลเลียด ยูโด คาราเต้ ปัญจักสีลัก เซปัคตะกร้อ ยิงปืน - เป้าบิน ว่ายน้ำ - กระโดดน้ำ ซอฟท์บอล เทควันโด เทเบิลเทนนิส เทนนิส ยกน้ำหนัก เพาะกาย มวยปล้ำ เรือพาย เรือแคนู - สกีน้ำ วอลเลย์บอล เรือใบ – วินเซิร์ฟ
ครั้งที่ ๑๕ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๕ ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๒ ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมี ๙ ประเทศ คือ ไทย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และมาเลเซีย มีกีฬา ๒๔ ประเภท คือ ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล โบว์ลิ่ง มวยสากล จักรยาน ฟันดาบ ฟุตบอล กอล์ฟ ยิมนาสติก ฮอกกี้ ยูโด คาราเต้ - โด เซปัคตะกร้อ ยิงปืน - เป้าบิน ปันจักสีลัต เทควันโด ว่ายน้ำ โปโลน้ำ กระโดดน้ำ เทเบิลเทนนิส เทนนิส วอลเลย์บอล เรือใบ วินเซิร์ฟ เรือพาย ยกน้ำหนัก เพาะกาย
ครั้งที่ ๑๖ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ จัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ประเทศ ฟิลิปปินส์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๙ ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ พม่า บรูไน เวียดนาม ลาว และฟิลิปปินส์ มีการแข่งขัน ๒๘ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ยิงธนู แบดมินตัน บาสเกตบอล บิลเลียด สนุกเกอร์ โบว์ลิ่ง มวยสากล จักรยาน ฟันดาบ ฟุตบอล กอล์ฟ สควอช ยิมนาสติก ยูโด คาราเต้ - โด เซปัคตะกร้อ ซอฟท์บอล ว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ วูซู เทนนิส เทเบิลเทนนิส ยิงปืน เทควันโด ยกน้ำ - หนัก เพาะกาย วอลเลย์บอล เรือใบ วินเซิร์ฟ เรือพาย
ครั้งที่ ๑๗ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๖ โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่ง - ขัน ๙ ประเทศ ได้แก่ พม่า อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม และสิงคโปร์ มี ๒๙ ชนิดกีฬา คือ ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล บิลเลียด สนุ้กเกอร์ เพาะกาย โบว์ลิ่ง ฟันดาบ มวยสากล จักรยาน ฮอกกี้ ฟุตบอล กอล์ฟ ยิมนาสติก ยูโด คาราเต้ - โด เซปัคตะกร้อ ยิงปืน ปัญจักสีลัต สควอช ว่ายน้ำ กระโดดน้ำ เรือพาย เทเบิลเทนนิส เทควันโด เทนนิส วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก วูซู เรือใบ
ครั้งที่ ๑๘ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๘ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ พม่า อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา และไทย มี ๒๘ ชนิดกีฬา คือ ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล บิลเลียด สนุ้กเกอร์ โบว์ลิ่ง มวยสากล จักรยาน ฟันดาบ ขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวาง ฟุตบอล กอล์ฟ ยิมนาสติก ฮอกกี้ ยูโด เรือพาย รักบี้ เซปัคตะกร้อ ยินปืน เป้าบินปัญจักสีลัต สควอช ว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ เทเบิลเทนนิส เรือใบ เทควันโด เทนนิส วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก วินเซิร์ฟ และกีฬาสาธิต มวยไทยสมัครเล่น
ครั้งที่ ๑๙ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ ณ กรุงจาร์กาต้า ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๐ โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ๑๐ ประเทศ คือ พม่า ลาว ไทย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย มี ๓๔ ชนิดกีฬา คือ ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล บิลเลียด สนุ้กเกอร์ เพาะกาย มวยสากล เรือแคนู จักรยาน ฟันดาบ ฟุตบอล กอล์ฟ ฮอกกี้ ยิมนาสติก ยูโด คาราเต้ - โด ปัญจักสีลัต เรือพาย เซปัคตะกร้อ ยิงปืน ซอฟท์บอล สควอช ว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ ระบำใต้น้ำ เทควันโด เทเบิลเทนนิส โบว์ลิ่ง เทนนิส เรือยาว วอลเลย์บอล ( วอลเลย์บอลชายหาด ) สกีน้ำ ยกน้ำหนัก วูซู มวยปล้ำ เรือใบ วินด์เซิร์ฟ
ครั้งที่ ๒๐ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ประเทศบรูไนเป็นเจ้าภาพ ณ เมืองบันดาร์ เสรี เบกาวัน มีตัวนำโชค คือ เด็กอาวัง บูดิมัน ถือธงบรูไน ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ พม่า อินโดนีเซีย ลาว ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และบรูไน มี ๒๑ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล บิลเลียด สนุ้กเกอร์ ลอนโบว์ มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล กอล์ฟ ฮอกกี้ คาราเต้ - โด ปัญจักสีลัต เซปัคตะกร้อ ยิงปืน สควอช ว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ เทเบิลเทนนิส เทควันโด เทนนิส โบว์ลิ่ง เรือพาย
22/12/52 โพสต์โดย จุ๊กแจน
2 จาก 4
กีฬาซีเกมส์ (Southeast Asian Games หรือ SEA Games)
กีฬาซีเกมส์ (Southeast Asian Games หรือ SEA Games) เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ โดยจัดขึ้น 2 ปีต่อ 1 ครั้ง การแข่งขันดำเนินตามกฎข้อบังคับของสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Games Federation) โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic Committee หรือ IOC) และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia)

แต่เดิมเรียกกีฬาซีเกมส์ว่า กีฬาแหลมทอง จนกระทั่งปี 2520 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ซีเกมส์ เหมือนในปัจจุบัน

กีฬาซีเกมส์ นั้นเดิมเรียกว่า กีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games) หรือ เซียปเกมส์ (SEAP Games) ครั้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) ประเทศสมาชิกในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 3 ณกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้จัดประชุมตกลงที่จะก่อตั้งองค์กรการกีฬาขึ้น

กีฬาแหลมทองนั้นได้รับการเสนอแนวคิดจากหลวงสุขุมนัยประดิษฐ และยังเป็นผู้ก่อตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งก็คือ การกีฬาแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งต่อมาได้เป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ข้อเสนอนั้นมีอยู่ว่า การจัดการแข่งขันกีฬาจะช่วยสนับสนุนความร่วมมือ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ในบรรดาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศไทย, พม่า, มาเลเซีย , ลาว, เวียดนาม และกัมพูชา (และสิงคโปร์มา ร่วมในภายหลัง) ถือเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง ประเทศเหล่านี้มีความตกลงร่วมกันที่จะจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นแบบสองปีครั้ง และได้จัดตั้งคณะกรรมการสหพันธ์กีฬาแหลมทองขึ้น (SEAP Games Federation Committee)

กีฬาแหลมทองครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 527 คน จากประเทศไทย, พม่า, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม และลาว โดยมีกีฬาทั้งหมด 12 ชนิด

ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 8 เมื่อ พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) สมาพันธ์กีฬาแหลมทองมีมติให้รับประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแข่งขันด้วย และได้บรรจุเข้าเป็นประเทศสมาชิกแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) และในปีเดียวกันนั้นสมาพันธ์ฯ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Games Federation หรือ SEAGF) และเรียกการแข่งขันว่า ซีเกมส์ (Southeast Asian Games) ประเทศบรูไนนั้นได้เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 10 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศติมอร์ตะวันออกเป็นประเทศล่าสุดที่เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ โดยเข้าแข่งขันครั้งแรกในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
22/12/52 โพสต์โดย cd
3 จาก 4
ใช่
7/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
ขอรูป
15/12/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สิ่งดีที่สุดในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 26
ประวัติและกติกาตะกร้อครับ ช่วยหน่อยครับ!!
วันนี้ช่องไหนถ่ายซีเกมส์
ซีเกมส์ปีนี้คิดว่าบอลไทยจะได้แชมป์หรือไม่
ไทยเราหวังเหรียญทองจากซีเกมส์ที่จาร์กาตาร์ประมาณเท่าไหร ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู