หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วรรณคดีกับวรรณกรรมแตกต่างกันอย่างไร
การศึกษา 4/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
วรรณกรรม หมายถึง งานเขียนที่แต่งขึ้นหรืองานศิลปะ ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการ แล้วเรียบเรียง นำมาบอกเล่า บันทึก ขับร้อง หรือสื่อออกมาด้วยกลวิธีต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว จะแบ่งวรรณกรรมเป็น 2 ประเภท คือ วรรณกรรมลายลักษณ์ คือวรรณกรรมที่บันทึกเป็นตัวหนังสือ และวรรณกรรมมุขปาฐะ อันได้แก่วรรณกรรมที่เล่าด้วยปาก ไม่ได้จดบันทึก
    ส่วนวรรณคดี เป็นวรรณกรรมที่ถูกยกย่องว่าเขียนดี มีคุณค่า สามารถทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ มีความคิดเป็นแบบแผน ใช้ภาษาที่ไพเราะ เหมาะแก่การให้ประชาชนได้รับรู้ เพราะ สามารถ ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร
9/7/55 โพสต์โดย tomu.sc
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การศึกษาวรรณคดี วรรณกรรมมีประโยชน์อย่างไร
วันนะคะดีหมายถืงหยัง
คำที่ใช้เปรียบเทียบในวรรณคดีไทยได้แก่คำใดบ้าง
ประวัติวรรณคดีไทย
คือว่า ศิลาจารึก หลักที่ 1 มีคุณค่าด้าน อะไรและอย่างไนบ้างครับ ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู