หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติความเป็นมาอำเภอลำทับ
ข้อมูล 30/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
30/7/54 โพสต์โดย อนันต์ชัย
2 จาก 2
อำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่

   


คำขวัญจังหวัด  กระบี่เมื่องน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
คำขวัญอำเภอ  ลำทับช้างงาม นามพระเศวต กาแฟวิเศษ เขตดินอุดม
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ   ม.5 ตงลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่
หมายเลขโทรศัพท์   0-7564-3508
หมายเลขโทรสาร  0-7564-3508
เว็บไซต์อำเภอ    

 
ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอลำทับ  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2527  และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อ วันที่  4  พฤศจิกายน  2536  
2.เนื้อที่/พื้นที่ 320.708 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ฤดูร้อน และฤดูฝน  


ข้อมูลการปกครอง
 1.ตำบล.......4.... แห่ง 3.เทศบาล..1.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....27.... แห่ง 4.อบต........4 ... แห่ง


ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 1.อาชีพหลัก ได้แก่  ทำสวน (ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  กาแฟ)
ค้าขาย  
2.อาชีพเสริม ได้แก่  -  
3.จำนวนธนาคาร
 มี 2 แห่ง ได้แก่
ธนาคารทหารไทย  โทร.  0-7564-3591
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  โทร.  0-7564-3191
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง


ด้านสังคม
 1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่  ร.ร.ลำทับประชานุเคราะห์  โทร.  0-7564-3161
 
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  -


ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
 ยางพารา
ปาล์มน้ำมัน
กาแฟ  


ด้านประชากร  
 1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 18,844  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 9,616  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 9,228 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 58.76 คน/ตร.กม.


ด้านการคมนาคม
 1.ทางบก  - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4038
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  0-7561-1804
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -
2.ทางน้ำ  - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
3.ทางอากาศ  - ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -


ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ยางพารา
ปาล์มน้ำมัน
กาแฟ  
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
     (แม่น้ำ/บึง/คลอง) คลองสินปุน
คลองทรายขาว
ห้วยทับไม้เหลี่ยม  
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่  โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์มจำกัด)(กำลังสร้าง)  ทึ่ตั้ง  ม.7  ตำบล
โรงงานแปรรูปยางพารา (SSTM) จำกัด  ที่ตั้ง  ม.7  ต.ลำทับ
โรงงานแปรรูปยางพารา  ที่ตั้ง  ม.5  ต.ลำทับ
30/7/54 โพสต์โดย nado net
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ในกระบี่มีกี่อำเภอ
ประวัติ อำเภอครบุรี
ประวัติ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ประวัติอําเภอสิชล
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู