หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระบบการทํางานของร่างกาย แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ข้อมูล | นักกีฬา 9/6/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 5
ระบบการทำงานของอวัยวะ ภายในร่างกาย

ร่างกายของเราประกอบ ด้วยอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน  อวัยวะภายนอกเป็นอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้   ส่วนอวัยวะภายในเป็นอวัยวะที่อยู่ใต้ผิวหนังซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นอวัยวะ ภายในเหล่านี้มีมากมายและทำงานประสานสัมพันธ์กันเป็นระบบ  เช่น  ระบบการย่อยอาหาร  ก็จะประกอบด้วยปาก  หลอดลม  กระเพาะอาหาร  ลำไส้  ทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างปกติ  ถ้าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดความบกพร่องหรือเกิดความผิดปกติ     ระบบการทำงานนั้นก็จะบกพร่องหรือผิดปกติด้วย
ระบบการย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหารมีหน้าที่ ย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปให้ละเอียด  และดูดซึมสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารนั้นเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย

1.  ปาก     เป็นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหาร  ภายในปากประกอบด้วยลิ้น  ฟัน  และ ต่อมน้ำลาย

2.    หลอดอาหาร  ไม่มีหน้าที่ในการย่อยอาหาร  แต่ทำหน้าที่ในการลำเลียงอาหารไปสู่กระเพาะอาหาร เท่านั้น  มีความยาว  25  ซม.   เพราะ หลอดอาหารมีผนังที่ยืดและหดตัวได้

3.    กระเพาะอาหาร    มีลักษณะเป็นถุงรูปร่างตัวเจ  สามารถขยายตัวได้เมื่อมีอาหาร  10-40 เท่า  กระเพาะ อาหารทำหน้าที่ในการผลิตน้ำย่อยออกมาย่อยอาหาร โดยกระเพาะอาหารจะบีบตัวให้อาหารคลุกเคล้ากับน้ำย่อย

4.    ลำไส้     แบ่งออกเป็น  3   ส่วน คือ

             1.    ลำ ไส้ดูโอดีนัม    เป็นลำไส้ที่อยู่ต่อกับกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่เปลี่ยนกรดจากกระเพาะ  อาหารให้เป็นกลาง  เพื่อป้องกันไม่ให้ลำไส้ส่วนอื่นได้รับอันตรายจากกรด

2.     ลำไส้เล็ก     รูปร่างเป็นท่อ  ยาวประมาณ  6.5  ซม.  ในลำไส้เล็กมีน้ำย่อย หลายชนิดใช้ย่อยอาหารได้ทุกประเภท3.     ลำไส้ใหญ่   ทำหน้าที่ ดูดซึมน้ำและเกลือแร่บางส่วนที่ยังหลงเหลือในกากอาหาร ทำให้กากอาหารแห้งเป็นก้อนอุจจาระ

ระบบวงจรโลหิต

ระบบวงจรหมุนเวียนโลหิต เป็นกระบวนการหมุนเวียนโลหิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย  เพื่อนำกาซออกซิเจนและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเซลล์ของร่างกาย  พร้อมนำกาซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียที่ร่างกายใช้แล้วออกมานอกร่างกาย

1.   หัวใจ     เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบวงจรโลหิต   รูปร่างคล้ายดอกบัวตูม  แบ่งออกเป็น  4  ห้อง  คือ  หัวใจห้องบนซ้าย  หัวใจห้องล่างซ้าย  หัวใจห้องบนขวา  หัวใจห้องล่างขวา     ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตแดงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย  เมื่อหัวใจคลายตัวก็จะสูบโลหิตเข้ามา  และเมื่อหัวใจบีบตัวก็เป็นการฉีดโลหิตออกไป  การศูบฉีดโลหิตนี้เป็นการทำงานของหัวใจ  4  ห้องนี้

2.    ปอด    ทำหน้าที่ฟอกโลหิตดำให้เป็นโลหิตแดง โดยรับโลหิตดำที่ส่งมาจากหัวใจห้องล่างขวามาถ่าย คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากโลหิตดำ  และ ส่งกาซออกซิเจนให้แทน  ซึ่งทำให้ โลหิตดำเปลี่ยนเป็นโลหิตแดง    การ แลกเปลี่ยนกาซภายในปอดนี้  เรียกว่า  การฟอกโลหิต

3.    เส้นเลือด หรือหลอดเลือด   มี   2  ชนิด  คือ   หลอด โลหิตแดง  และ หลอดโลหิตดำ

1.    หลอดโลหิตแดง     ทำหน้าที่ลำเลียงโลหิตที่ถูกฉีดออกจากหัวใจ ไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย

2.    หลอดโลหิตดำ    ทำหน้าที่ลำเลียงโลหิตดำกลับเข้าสู่หัวใจ

4.     โลหิตหรือน้ำเลือด    เป็นของเหลวที่บรรจุอยู่ในหลอดโลหิต

1.    เซลล์เม็ด เลือดแดง    จะนำออกซิเจนที่รวม อยู่กับสารฮีโมโกลบินไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกาย

2.     เซลล์เม็ด เลือดขาว  ทำหน้าที่ป้องกันร่าง กายจากแบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่างๆที่มีอันตรายต่อร่างกาย

ระบบหายใจ

1.     จมูก  แบ่งเป็น  3  ส่วน  คือ

  1. -         ส่วนรับ ลมหายใจ  จะมีขนจมูกช่วยกรองฝุ่น ละอองในอากาศ
  2. -         ส่วนหายใจ  จะมีเยื่อเมือกอยู่จำนวนมาก  เพื่อทำให้อากาศที่เราหายใจเข้าไปอุ่นและมีความ ชื้น

     จมูกส่วนนี้จะ ทะลุออกไปภายในลำคอได้

3.-         ส่วนดม กลิ่น  จะมีเซลล์รับกลิ่นอยู่  ทำหน้าที่แปลกลิ่นเป็นสัญญาณประสาทผ่านเส้น ประสาทก่อนเข้าสู่สมองเพื่อแปลผลการดมกลิ่น

2.    หลอดลม  ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศลงสู่ปอด

3.      ปอด   เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบการหายใจ     ด้านนอกปอดจะมีเยื่อลื่นๆหุ้มป้องกันไม่ให้ ปอดได้รับอันตราย  เรียกว่า  เยื่อหุ้มปอด   ปลายขั้วปอดจะแตกแขนงออกเป็นหลอดลมเล็กๆจำนวนมาก  เรียกว่า  หลอด ลมฝอย  ที่ปลายทางของหลอดลมฝอยจะมี ถุงลมเล็กๆจำนวนมากสำหรับแลกเปลี่ยนก๊าซ

ระบบขับถ่าย

ระบบขับถ่าย ทำหน้าที่กรองของเสียจากโลหิตออกนอกร่างกาย  ระบบขับถ่ายของคนเรา  มี  4  ระบบ  คือ  ระบบขับถ่ายปัสสาวะ  ระบบขับถ่ายเหงื่อ   ระบบขับถ่ายอุจจาระ  ระบบขับถ่ายกาซคาร์บอนไดออกไซด์

1.     ระบบขับถ่ายปัสสาวะ    ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดแล้วนำออก นอกร่างกายในรูปของปัสสาวะ

1.    ไต     รูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว  ตั้งอยู่ทางด้านหลังของช่องท้องด้านซ้ายและขวา  ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด ขับออกมาเป็นน้ำปัสสาวะไหลไปตามท่อเล็กๆในไต  โดยไปรวมกันที่กรวยไต  จากนั้นก็ไหลผ่านท่อไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะ  พร้อมที่จะขับออกมานอกร่างกายทางท่อปัสสาวะ

2.     กระเพาะ ปัสสาวะ  ตั้งอยู่ตอนล่างของช่อง ท้อง  สามารถบรรจุน้ำปัสสาวะได้ ประมาณ  1.5 ล.

2.     ระบบขับถ่ายเหงื่อ   ทำหน้าที่สกัดน้ำและเกลือแร่ที่ร่างกายไม่ ต้องการออกจากร่างกายในรูปของเหงื่อ

3.    ระบบขับถ่ายอุจาระ   ทำหน้าที่ขับกากอาหารที่เหลือจากการย่อย อาหารออกจากร่างกายในรูปของอุจาระ

  1. 1.      ลำไส้ ใหญ่  ทำหน้าที่ดูดซึมน้ำและ เกลือแร่ออกจากกากอาหาร  และขับ เมือกออกมาหล่อลื่นให้กากอาหารส่วนที่แข็งเคลื่อนที่ผ่านไปได้
  2. 2.      ทวารหนัก    ทำหน้าทีเป็นทางระบายอุจจาระ

4.ระบบขับถ่ายกาซคารบ อนไดออกไซด์       ทำหน้าทีขับกาซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นกาซที่ร่างกายไม่ต้องการออกจากร่าง กาย  อวัยวะที่สำคัญในระบบนี้  คือ  ปอด
9/6/53 โพสต์โดย อวตารด้านมืด
2 จาก 5
คุณอวตารด้านมืด

  ก็อปมาชัวร์^^
9/6/53 โพสต์โดย เพ่เก่ง
3 จาก 5
ขอบคุณค่ะคุณอวตารด้านมืด
14/8/53 โพสต์โดย Akira นักเรียนอาถรรพ์
4 จาก 5
้พภ้ภัดั
14/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 5
ไรแว๊ . . .
15/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การเก็บข้อมูลจากเว็บไซร์ต่างต่าง ทําได้กี่วิธีอะไรบ้าง
ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว หมายถึง
ทําอย่างไรเมื่อประจําเดือนมามาก เป็นก้อนใหญ่ๆ และมีมาเกือบ 1 เดือนแล้ว ประจำเดือนยังไม่หยุดเลย
วิธีทํา คิมบั
วิธีทําให้ห้องหายร้อน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู