หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
WACC คืออะไร
อยากทราบความหมายพร้อมสูตรของ WACC ครับ
28/8/51 โพสต์โดย AM't
คำตอบ
1 จาก 1
Weighted Average Cost of Capital raised for additional fund (WACC) หรือเรียกว่าการคำนวณต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน สามารถคำนวณหาได้จากสูตรดังนี้

WACC = WdKd(1-Tax) + WpKp + WsKs or WeKe

โดยที่ WACC = ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน
Wd = สัดส่วนของหนี้สิน
We = สัดส่วนเงินลงทุนของเจ้าของ (หุ้นสามัญและกำไรสะสม)
Kd = Cost of Debt (ต้นทุนของหนี้สิน คือ อัตราดอกเบี้ย)
Tax = อัตราภาษี
Ke = Cost of common stock or retained earning (ต้นทุนของหุ้นสามัญและกำไรสะสม) หรืออาจหมายถึงอัตราผลตอบแทนที่เจ้าของต้องการ

โดยค่า Ke คำนวณโดยใช้วิธี CAPM (Capital Asset Pricing Model) ซึ่งเป็นสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำของสินทรัพย์ มีค่าเท่ากับผลรวมของอัตราผลตอบแทนที่ไม่ม่ความเสี่ยง (Risk free rate) และส่วนชดเชยความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เป็นระบบของหุ้นสามัญ (Risk Premium)

Ke = Return on Risk free rate + Return on Risk Premium
Ke = Rrf + Rrp
Ke = Rrf + (Rm - Rrf )β
Β =  
โดยที่    Rrf        = อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (Return of Risk free rate) ของพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond)
           Rrp        = ส่วนชดเชยความเสี่ยง
Rm = อัตราผลตอบเทนของตลาด หรือผลตอบแทนขั้นต่ำของสินทรัพย์เฉลี่ย
β = ค่าเบต้า หรือ ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Beta coefficient) เป็นการวัดการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เทียบกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์โดยรวม (ความเสี่ยงจากการลงทุนเทียบกับความเสี่ยงทางการตลาด)
29/8/51 โพสต์โดย NiRider
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปริซึมฐาน 5เหลี่ยม สูตรคือ
สูตรคูณแม่ 21
ท่านใดมีสูตร ทำเส้น บะหมี่ บ้างครับ
มีสูตรคุกกี้นมสดมาฝากค่ะ อร่อยจริงๆค่ะ
พีชคณิตของฟังก์ชั่นคืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู