หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เลข 13 หลัก
ใครรู้ ความหมายของเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักบ้าง?

อยากให้เพื่อนช่วยค้นคว้าหาความหมายแล้วนำมาบอกต่อเพื่อนๆหน่อยนะจ้ะ
ข้อมูล 8/7/53 โพสต์โดย psyche
คำตอบ
1 จาก 17
จัดไป....

   หลัก ที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคลซึ่งมี 8 ประเภท คือ

   ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
   ประเภทที่ 2 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
   ประเภทที่ 3 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
   ประเภทที่ 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลขประจำ ตัวประชาชนใน สมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
   ประเภทที่ 5 ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณี อื่น ๆ
   ประเภทที่ 6 ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมาย แต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว
   ประเภทที่ 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
   ประเภทที่ 8 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฏหมาย คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย

   หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึง รหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข สำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึง จังหวัด หลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอ หรือเทศบาล

   หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึง กลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี

   หลักที่ 11 และ 12 หมายถึง ลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละ เล่ม แล้วแต่กรณี

   หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูก ต้องของเลข 12 หลักแรก

http://www.dopa.go.th/fop/pid13.htm
8/7/53 โพสต์โดย PS_Hope
2 จาก 17
ประชาชนที่จะถูกให้กำหนดเลขประจำตัวประชาชนได้แก่ ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 จำพวกใหญ่ ๆ คือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมายในลักษณะถาวรและบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในลักษณะชั่วคราว ตัวอย่าง เช่น เลขประจำตัวประชาชนตามระบบทะเบียนบ้าน เช่น 3-1006-02602-43-6 ตัวอย่างเลขประจำตัวประชาชนตามระบบสูติบัตร เช่น 100699002-72-6 สำหรับความหมายของตัวเลขทั้ง 13 หลัก เป็นดังนี้.-

            หลักที่ 1 หมายถึง ประเภทบุคคล ซึ่งมี 8 ประเภท ส่วนใหญ่จะได้หมายเลข 3 คือ คนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านตอนเริ่มโครงการให้เลข ถ้าเกิดตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2526 จะได้เลข 1 ซึ่งหมายถึงคนสัญชาติไทย แจ้งเกิดในกำหนดเวลา (15 วัน) ถ้าแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (หลัง 15 วัน) จะได้เลข 2 คนสัญชาติไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ขณะที่นายทะเบียนดำเนินโครงการให้เลขช่วง มกราคม – พฤษภาคม 2527 จะได้เลข 4 คนสัญชาติไทยที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน เนื่องจากตกสำรวจชื่อตกหล่นจะได้เลข 5 คนต่างด้าวผู้อพยพหรือชนกลุ่มน้อยจะได้เลข 6 บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะได้เลข 7 สำหรับคนที่ได้สัญชาติไทย โดยการขอแปลงสัญชาติ และคนที่มีใบต่างด้าวจะได้เลข 8 เป็นต้น

         หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึง รหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข สำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิดเลยที่เดียว

         หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึง กลุ่มที่บุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี

         หลักที่ 11 ถึงหลักที่ 12 หมายถึง ลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภทตามระบบทะเบียนบ้าน หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรในแต่ละเล่มตามระบบสูติบัตร

          หลักที่ 13 หมายถึง เลขตรวจสอบความถูกต้อง (CHECK DIGIT) ของเลขประจำตัวประชาชน ทั้งหมด (12 หลักแรก) ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ เช่น เป็นเลขที่เขียนผิด หรือเป็นเลขปลอมหรือไม่ โดยตรวจสอบและคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

           จนถึงวันนี้ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ PID Code จะถูกนำมาเป็นเครื่องมือสำคัญในนโยบายเด่น ๆ ของรัฐบาลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การวางแผนและจัดบริการสาธารณะอื่น ๆ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชน โดยทั่วไปจะได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของเลข 13 หลัก นี้อย่างถ่องแท้
8/7/53 โพสต์โดย ฟูจัง
3 จาก 17
ขอบคุณสำหรับความรู็ใหม่ๆคร๊าฟฟฟฟฟฟฟ
8/7/53 โพสต์โดย MoNo_Zero
4 จาก 17
ยากจังครับ
8/7/53 โพสต์โดย seetong
5 จาก 17
--- ^ ^ ---
มีคนตอยเยอะแล้ว แวะเข้ามาดูหาความรู้
8/7/53 โพสต์โดย เมลิส
6 จาก 17
ว่าจะตอบไม่ทันซะละเอายกให้เขาไป
8/7/53 โพสต์โดย เทพพยัคฆ์
7 จาก 17
เพิ่มเติมค่ะ...ถ้ามีเลข 0 อยู่ข้างหน้า แสดงว่าไม่มีสัญชาติไทยนะคะ
8/7/53 โพสต์โดย gge
8 จาก 17
......................ขอบคุณนะ
............ขอบคุณนะ...ขอบคุณนะ
........ ขอบคุณนะ.........ขอบคุณนะ
.....ขอบคุณนะ...............ขอบคุณนะ
...ขอบ คุณนะ....................ขอบคุณนะ...................ขอบคุณนะ......
..ขอบ คุณนะ......................ขอบคุณนะ........ขอบคุณนะ.....ขอบคุณนะ
.ขอบ คุณนะ........................ขอบคุณนะ.....ขอบคุณนะ........ขอบคุณนะ
ขอบ คุณนะ.........................ขอบคุณนะ...ขอบคุณนะ...........ขอบคุณนะ
.ขอบ คุณนะ.........................ขอบคุณนะ.............................ขอบคุ ณะ
..ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ....................ขอบ คุณนะ
...ขอบคุณ นะ.......................................................ขอบคุณนะ
…...ขอบ คุณนะ.............................................ขอบคุณนะ
......... ขอบคุณนะ...................................ขอบคุณนะ
............ขอบ คุณนะ...........................ขอบคุณนะ
................ขอบคุณ นะ....................ขอบคุณนะ
..................ขอบคุณ นะ...............ขอบคุณนะ
......................ขอบคุณนะ.........ขอบ คุณนะ
.......................ขอบคุณนะ...ขอบคุณนะ
............................... ขอบคุณนะ
8/7/53 โพสต์โดย eaBkai
9 จาก 17
:: เทคนิกสมัคร ID game online ::
จาก หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูก ต้องของเลข 12 หลักแรก
ดังนั้น เวลาสมัคร ID game online ที่ต้องใส่รหัสบัตรประชาชน ก็เพียงแค่
มั่วเลขหลักที่ 13 ตั้งแต่ 0 ถึง 9 ก็จะผ่านเอง

ส่งเสริมให้เด็กเล่นเกมออนไลน์อีกช้านนน -*-
8/7/53 โพสต์โดย iVie
10 จาก 17
แวะเข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมอีกคนค่ะตัวยุ่ง    เย็นนี้ทานอะไรหรือยังจ๊ะ  *_*
8/7/53 โพสต์โดย ต้นน้ำเองค่ะ
11 จาก 17
ตัวยุ่งน้ำปรึกษาอะไรหน่อยสิ  เดือนหน้าน้ำจะย้ายห้องอ่ะน่ะ ตัวยุ่งว่าระหว่างอยู่กะเพื่อนกะอยู่คนเดียวแบบไหนดีกว่า

ไม่น่าถามเลยน่ะ ก็คงอยู่คนเดี่ยวแหละ แต่น้ำยังไม่ชินกะที่ใหม่ก็เลยกลัวยังงัยไม่รู้อ่ะ อยู่กะเพื่อนความเป็นส่วนตัวก็หายไป อยู่คนเดียวก็เหงา เฮ้อ..........
8/7/53 โพสต์โดย ต้นน้ำเองค่ะ
12 จาก 17
มาทักทาย   เพราะมีคนตอบคำถามไปแล้ว ทักทายค่ะ
8/7/53 โพสต์โดย มาดามมก
13 จาก 17
ตัวสุดท้ายก้อเพศไง  ผมน่ะ ลงท้าย 2
9/7/53 โพสต์โดย mythailand
14 จาก 17
ขอบคุณค่ะ
9/7/53 โพสต์โดย ขวัญถุง
15 จาก 17
หวัดดีเช้า วันเสาร์คับ...psyche
ขอบคุณคับสำหรับ..เฮลร์บลูบอย
แต่เช้า ๆแบบนี้ขอเป็น..คอฟฟี่เมส..ปลาท่องโก่...ดีกว่าใหม
ยินดีที่ใด้รู้จักเพื่อนไหม่อย่างคุณครับ
10/7/53 โพสต์โดย จัสมินร์
16 จาก 17
เอาฝันดีมาส่งค่ะ
11/7/53 โพสต์โดย ขวัญถุง
17 จาก 17
งง..ที่ตอบไปน่ะคือไรศิล8
17/7/53 โพสต์โดย เทพพยัคฆ์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เลขบัตรประชาชน หลักที่2-3
กำหนดเลขโดด 0,1,4,7 ให้สร้างจำนวนนับที่เป็นเลข 3 หลัก โดยมีเงื่อนไขว่าคัวเลขในแต่ละจำนวนต้องไม่มีเลขโดดซ้ำกัน
วิธีคิดเลขเร็ว การคูณเลข 2 หลัก
วิธีคำนวนเลข 900-1000 มีเลขเก้ากี่ตัว
เลข 3 หลัก ที่หารด้วย 6 ลงตัว มีกี่จำนวน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู