หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เรียนปริญญาโท MBA ที่ไหนดี และถุกที่สุดครับ ผมทำงาน ที่ระยอง (อยากเรียน รอบ พิเศษ นะครับ)
ศึกษาต่อปริญญาโท | MBA 31/8/52 โพสต์โดย Phijit
คำตอบ
1 จาก 19
ขออนุญาตตอบแบบคนละเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับการเรียนโทค่ะ ไม่มีความรู้เรื่องสาขาของมหาวิทยาลัยที่ระยอง แต่อยากแนะนำให้ก่อนตัดสินใจเรียนปริญญาโทควรดูประกอบเรื่องอื่นด้วย เช่น การเลือกเรียนในสาขาที่มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ หรือความก้าวหน้าในงานที่ทำ เนื่องจากการตัดสินใจเรียนปริญญาโทถือเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายบางส่วน และต้องใช้เวลาในการเรียนอีกไม่น้อยค่ะ

ส่วนตัวจบปริญญาโทมา โดยไม่ได้มีการตัดสินใจก่อนหน้าให้ดี ทำให้เสียดายเวลาและเงินที่ลงทุนไปค่ะ
31/8/52 โพสต์โดย ตั้ว เสื้อผ้าคนอ้วน
2 จาก 19
ชั่วโมงนี้ ต้อง MBA รามคำแหงครับผม
- ราคาทั้งคอร์สประมาณ 1 แสนบาท
- มีหลายรอบ หลายแบบ เรียนตอนเย็น หรือ เสาร์อาทิตย์

ลองดูเว็บ รามคำแหงดูครับ
http://www.ru.ac.th/

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง
31/8/52 โพสต์โดย SNB
3 จาก 19
mujระยอง  เขาเรียน ป.โท MBA  ที่รร.บ้านค่ายนะ  รามคำแหง

เรียน เย็นศุกร์ เย็นเสาร์ วันอาทิตย์ เต็มวัน 1 ปี จบ แน่นอน  ราคา หลักแสน

ทำงานหลวงเข้าโครงการเรียนฟรี
31/8/52 โพสต์โดย มาดามมก
4 จาก 19
ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2553
55 ชั้น 8 อาคาร Wave Place ถ.วิทยุ - เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
อาคารเชื่อม BTS สถานีเพลินจิต

เริ่มจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2553
วันเปิดภาคเรียน มิถุนายน 2553

1.  ปริญญาเอก หลักสูตรไทย และ English Program
* D.B.A. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Doctor of Business Administration (Business Administration)
* Ph.D. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว Doctor of Philosophy (Hotel and Tourism Management)

2.  ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ (Dual-degree program) ร่วมกับ Southern Cross University ออสเตรเลีย รับปริญญาจาก 2 สถาบัน**
* Master of International Tourism and Hotel Management

3.  ปริญญาโท หลักสูตร English Program ทุกวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษ
* Master of Business Administration (Marketing Communication)

4.  ปริญญาโท หลักสูตรไทย
* ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
* การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
* รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโบายสาธาราณะ
* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน

5.   ปริญญาโท หลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการ เรียน 1ปี

* รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธาราณะ
 โครงการความ  ร่วมมือทางวิชาการระหว่างม.นเรศวรกับสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง


6.   ปริญญาตรี หลักสูตรไทย เทียบโอนรายวิชาจากประสบการณ์ เรียน 2ปี
* บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-655-3700-3
Website: www.nubkk.nu.ac.th
Facebook: http://www.facebook.com/nubkklive
E-mail / MSN: pr_nubkk1@hotmail.com
สั่งซื้อใบสมัคร Online ได้ที่ http://www.nubkk.nu.ac.th/regisonline.php
มีทุนการศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nubkk.nu.ac.th/gif.php
23/1/53 โพสต์โดย kickhome
5 จาก 19
เรียน ป.โท ที่คุ้มค่าที่สุดในตอนนี้ !! ได้เครือข่าย เรียนแบบผู้บริหาร ถ่ายทอดโดยผู้มีประสบการณ์ ดูงานต่างประเทศ เดินทางสะดวก
" การลงทุนที่คุ้มค่ากับความก้าวหน้าในอาชีพการบริหารของคุณ "
 ม.หอการค้า เปิดรับสมัคร “หลักสูตรปริญญาโท EX MBA รุ่นที่ 17

   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหารขึ้น เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจอย่างตรงจุด โดยเสริมสร้างความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นและตัดสินใจภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆทางธุรกิจอย่างถูกต้องเหมาะสม</br>

- มีเครือข่ายธุรกิจและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมห้อง
- เรียนแบบผู้บริหาร เน้นกรณีศึกษา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด มีกิจกรรมทั้งภายในและนอกห้องเรียน
- update ปัญหาธุรกิจใหม่ ๆ และเน้นการ Integrate องค์ความรู้และประเด็นธุรกิจปัจจุบัน
- ถ่ายทอดโดยวิทยากรและคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ภาคธุรกิจในระดับบริหาร
- ศึกษาและดูงานทั้งในและต่างประเทศ


คุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก</br>

1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือเทียบเท่า และ</br>

2. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือ</br>

3. ในกรณีที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาโดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษา</br>

ทำไม ? ต้องเลือกเรียน Executive MBA ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
เพราะ ที่นี่ให้มากกว่า !!
- Treatment :การสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้บริหารโดยใช้ Problem Solving Base Approach ผ่านกรณีศึกษา</br>
- Curriculum :เน้นการIntergrate องค์ความรู้ใหม่ เพื่อสร้างผู้นำที่เป็น Proactive Business Leadership
- Lecturer & facilitator :ผู้สอนมีประการณ์ทางธุรกิจและเป็นนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
- Executive & Business Network :การสร้างเครือข่ายระดับ Executive
-  Continuous Network & Activities : เน้นการสร้างเครือข่ายและมีกิจกรรมด้านวิชาการ ธุรกิจ สังคม อย่างต่อเนื่อง
- Appoach : วิธีการเรียนการสอนที่แตกต่าง ผ่านการกรณีศึกษา เกมส์ธุรกิจ กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะนอกห้องเรียนกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป </br>
รอบที่ 1    วันนี้ - 9 เมษายน 2553</br>
รอบที่ 2    16 - 30 เมษายน 2553</br>
ปฐมนิเทศ      11 มิถุนายน 2553</br>
เปิดเรียน        มิถุนายน  2553</br>

สมัครได้แล้ววันนี้</br>
Download ใบสมัครได้ที่ http://www.utcc.ac.th/exmba</br>
และยื่นสมัคร ที่สำนักงาน Executive MBA ชั้น 12 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สอบถามรายละเอียด (Contact) :
โครงการ Ex MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ติดต่อ : คุณยุวดี
โทรศัพท์ : 02-5593637, 02-697-6133, 0818363636
Email : utccexmba@yahoo.com
Website : www.utcc.ac.th/exmba
17/3/53 โพสต์โดย yudee
6 จาก 19
เรียนต่อ MBA ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุดถึง 40,000 บาท จำนวน 200 ทุน ในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม หมดเขตรับทุน ในวันที่ 30 เมษายน 2553
ติดต่อขอรับทุนได้ที่ 02 579 1111 ต่อ 1152 และ1153
สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.iammba.net
2/4/53 โพสต์โดย Dr.Rapeeporn
7 จาก 19
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง “สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต”“Building A Future of Excellence” ขณะนี้ทางวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองกำลังเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

เปิดสอนระดับ
1.ปริญญาตรี (รับผู้จบ ม.6 /ปวช. /ปวส.และ กศน.(ม.ปลาย)
มีทุนให้กู้ยืมของรัฐบาล กยศ.สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี)
*คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
*คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
*คณะบริหารศาสตร์ (เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี )
มีทุนให้กู้ยืมของรัฐบาล กยศ.สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (รับเฉพาะผู้ที่จบ วิทย์-คณิต)
เปิดสอนทั้งภาคปกติ/ เสาร์-อาทิตย์
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการสมัคร

2.ปริญญาโท ( รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา)
*คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ค่าเรียนตลอดหลักสูตรเหมาจ่ายรวม 98,500 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 5 งวด
ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี  (เรียนเฉพาะวันเสาร์- อาทิตย์)
เรียนแบบรายวิชา 1 เดือน 1 วิชา หลักสูตรใหม่ 36 หน่วยกิต
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร

สนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ 083-1870006 (อ.ต่อศักดิ์)
19/4/53 โพสต์โดย อาจารย์ต่อศักดิ์
8 จาก 19
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง “สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต”“Building A Future of Excellence” ขณะนี้ทางวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองกำลังเปิดรับนักศึกษา
18/5/53 โพสต์โดย kriti
9 จาก 19
แล้วแต่ละหลักสูตรของแต่ละสถาบันนะคะ แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีอะคะ ถ้าทำงานระยองก็คงเป็นรามมั้งคะ  เคยได้ยินว่ามีศูนย์รามที่นั่นนะคะ แต่ไม่แน่ใจนะคะ
21/5/53 โพสต์โดย ครูปฐมวัย
10 จาก 19
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กำลังเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
5 กลุ่มวิชา การตลาด ,การจัดการองค์การ ,การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,การบริหารการผลิตและบริการ,ลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย มีทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุดถึง 40,000 บาท สำหรับศิษย์เก่าและบุตรธิดาผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม หมดเขตรับทุน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2553
ติดต่อขอรับทุนได้ที่ 038743702 , 038743703
สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://graduate.east.spu.ac.th/graduate/depart/
28/8/53 โพสต์โดย Spuc
11 จาก 19
เรียนที่ ม.บูรพา ค่ะ ค่าเทอมไม่แพง มีงานรองรับค่ะ
1/9/53 โพสต์โดย imbonus
12 จาก 19
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อใน
โครงการปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)
และ
โครงการปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร (MAB) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (สอบสัมภาษณ์)
รับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
ด่วนรับจำนวนจำกัด
มีทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถสมัครเรียนทาง Internet ได้ที่

http://s2.grad.src.ku.ac.th/
17/11/53 โพสต์โดย Dr.Rapeeporn
13 จาก 19
MBA -Logistics & SupplyChain...And Retail Business Management at PIT ปริญญาโท-คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ......................ส่วนDoctors และอาจารย์ที่สอนก็เก่งๆและนิสัยดีๆทั้งนั้น มีทั้งความรู้และประสปการณ์ อยากรู้ หรือ ปรึกษาอะไร ถามและค้นหาได้หมดทุกเรื่อง ผสมกับขณะกำลังจะจบก็มี cp all and 7-11 มาดูตัวแล้วละครับ......ขณะเรียนอยู่ถ้าเก่งและขยันก็มีงานให้ทำนะครับ โดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าก่อน 16 เม ย 54 ก็มี 10 ทุนการศึกษาให้ชิงกัน ต้องรีบกันนะ ไม่รู้ว่ารับจำนวนจำกัดหรือเปล่า ของดีมีจำกัดนะ Hurry Up Hurry Up...
5/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 19
ศูนย์การเรียนรู้ไทยบัณฑิต

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2553  ระดับ ป.ตรี - ป.โท ระบบศึกษาทางไกล วิทยาลัยพิษณุโลก ดังนี้

• ป.ตรี ระบบศึกษาทางไกล ---> เรียนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต 1-2 ปีครึ่งจบ
o การจัดการ
o การตลาด
o การบัญชี
o คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
o รัฐประศาสนศาสตร์
• ป.โท ระบบศึกษาทางไกล ---> เรียนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต 15 เดือนจบ
o บริหารธุรกิจ (M.B.A.)
o บริหารการศึกษา (ME.d)
o รัฐประศาสนศาสตร์ (M.P.A.)

สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่ อ.พีรพล 080-6613299  เว็บไซต์ : www.thaibundit.com  e-mail : peerapol_teacher@hotmail.com
7/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
15 จาก 19
ที่นี้เลย
http://www.youtube.com/watch?v=EGngrejZgR8
แบบสอบถาม
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGw5RFZWNEIwZ2FIcjZyNlNHV0V3a2c6MQ
1/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 19
29/3/54 โพสต์โดย เอAเจJ
17 จาก 19
อ ย่ า เ พิ่ ง เ ปิ ด กิ จ ก า ร
ถ้าคุณยังไม่รู้ซึ้งด้านธุรกิจจริงๆ คุณสามารถศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ด้านงานบริหารกิจการ การจัดการบุคคล การวิจัยเชิงธรุกิจ  และสบการณ์ที่จะถูกถ่ายทอดจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่บนเส้นทางการบริหาร เพื่อเข้าสู่นักบริหารมืออาชีพ พบสังคมที่เต็มไปด้วยเจ้าของธุรกิจ  ต้องการปรึกษาหรือศึกษาเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/MbaKmutnb

รับสมัครนักศึกษา MBA(เช้า) S-MBA(ค่ำ) บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555 ทั้งรอบเช้าและรอบค่ำ หลักสูตร 2 ปี (4 ภาคการศึกษา)  รอบค่ำเรียนวันปกติ สัปดาห์ละ 3 วัน เวลา 18.00 – 21.00 น. (รอบค่ำไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)  
จุดเด่นของหลักสูตร
วิชาการล้ำหน้า จากผู้สอนที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี
หลักสูตรที่ทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ในการทำงานจริง
เน้นเพิ่มทักษะด้านใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการบริหาร วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
กิจกรรมเสริมศักยภาพผู้บริหาร เช่น กอล์ฟ ลีลาศ การพูด การเข้าสังคม บุคลิกภาพ ฮวงจุ้ย โดยวิทยากรชั้นนำระดับประเทศหลายท่าน ด้วยสังคมที่เป็นกันเอง ห้องเรียนสวยงามทันสมัยเหมาะแก่การเรียน
ค่าเทอมสุดคุ้มเพียง 15,000 บาท (MBA) 35,000 บาท (S-MBA)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 21 มกราคม 2555  
ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-0594-5073 ,08-9688-0377 ,02-913-2500 ต่อ 3282,3260
มีคำถาม ปรึกษาหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/MbaKmutnb
*** นำใบเลขที่สอบมาโพสใน Fan Page ทีมงานจะจัดส่งของที่ระลึกให้ถึงบ้าน ทันที
18/12/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 19
แนะนำ MBA จังหวัดจันทบุรี ค่ะ กำลังเปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้ เป็นสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 135,000 บาท แบ่งชำระเป็น 5 งวดๆละ 27,000 บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึงเอกสารประกอบการบรรยายพร้อมทั้งศึกษาดูงานในประเทศ
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mbachan.ru.ac.th
21/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
19 จาก 19
โลจิสติกส์ ม.บูรพา ก็น่าสน
21/10/55 โพสต์โดย แปะยิ้ม
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เรียนปริญญาโท mba marketing ที่ไหนดีครับ
เรียนปริญญาโทอะไร สาขาไหนดีครับ
ใครมีที่เรียนต่อ ป.โท...เจ๋งๆๆๆ......แนะนำด่วน!!!!!!!
MBAค่ะ
ควรเลือกเรียนโท คณะไหนดี ระหว่าง MBA หรือ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู