หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คําตรงข้ามภาษาอังกฤษพร้อมความหมาย
ภาษาอังกฤษ 18/1/55 โพสต์โดย tlely
คำตอบ
1 จาก 55
big ใหญ่  small เล็ก
black ดำ white ขาว
fat อ้วน thin ผอม
long ยาว short สั้น
18/1/55 โพสต์โดย TK333
2 จาก 55
เพิ่มให้อีกหน่อยคะ

boy        บอย        เด็กชาย
girl        เกิล        เด็กหญิง

man             แมน           ผู้ชาย
woman        วุม มัน        ผู้หญิง

alike               อะ ไลค             เหมือน
different        ดีฟ ฟี รึนท        แตกต่าง

allow          อะ ลาว        อนุญาต
forbid        ฟอ บิด         ห้าม

front        ฟรันท        ด้านหน้า
back         แบ็ค          ด้านหลัง

east         อีสท         ทิศตะวันออก
west        เว็สท        ทิศตะวันตก

north        นอธ         ทิศเหนือ
south        เซาธ        ทิศใต้

left           เลฟท        ซ้าย
right        ไรท           ขวา

glad           แกล็ด        ดีใจ
sorry        ซอ ริ          เสียใจ

many        เม็น นิ        มาก
few            ฟิว            น้อย

arrest         อะ เร็สท        จับ
release        ริ ลีส            ปล่อย

excite        เอ็ค ไซท        ตื่นเต้น
calm          คาม                สงบ

safe               เซฟ                   ปลอดภัย
dangerous    เดน เจอรัส        อันตราย

neat            นีท                เรียบร้อย
untidy        อัน ไทดิ        ไม่เรียบร้อย

fat          แฟ็ท        อ้วน
thin        ธิน          ผอม

send            เซ็นด          ส่ง
receive        ริ ซีฟว        รับ

smooth        สมูธ         เรียบ
rough           รัฟ           ขรุขระ

open        โอ พึน        เปิด
close        โคลส         ปิด

clean        คลีน          สะอาด
dirty        เดอ ทิ        สกปรก

sick        ซิค        ป่วย
well        เว็ล        สบายดี

wet        เว็ท        เปียก
dry        ไดร        แห้ง

float        โฟลท        ลอย
sink        ซิงค           จม

sharp        ชาพ           คม
blunt         บลันท        ทื่อ

day           เด           กลางวัน
night        ไนท        กลางคืน

deep             ดีพ               ลึก
shallow        แช็ล โล        ตื้น

soft          ซอฟท        อ่อน
hard        ฮาด            แข็ง

quick        ควิด         เร็ว
slow          ส โล        ช้า

lazy              เล ซิ                 ขี้เกียจ
diligent        ดิล ลิ จึนท        ขยัน

asleep        อะ สลีพ        หลับ
awake        อะ เวค         ตื่น

first        เฟอสท        แรก
last         ลาสท          สุดท้าย

heavy        เฮฟ วิ        หนัก
light           ไลท          เบา

good        กูด           ดี
bad          แบด        เลว

clever        เคล็ฟ เวอ        ฉลาด
stupid        สทิว พิด          โง่

head        เฮ็ด        หัว
tail           เทล        หาง

ask               อาสค             ถาม
answer        อาน เซอ        ตอบ

strong        ส ทรอง        แข็งแรง
weak          วีค                อ่อนแอ

increase         อิน ครีซ        เพิ่มขึ้น
decrease        ดิ ครีซ          ลดลง

lead            ลีด                นำ
follow         ฟอล โล        ตาม

win        วิน        ชนะ
lose        ลูซ        แพ้

quiet        ไคว เอ็ท        เงียบ
noisy        นอย ซิ          หนวกหู

rise        ไรซ         ขึ้น
fall         ฟอล        ตก

push        พุช        ดัน
pull          พูล        ดึง

warm        วอม        อุ่น
cool           คูล          เย็น

marry          แม ริ           แต่งงาน
divorce        ดิ วอส        หย่า

ugly                อัก ลิ              น่าเกลียด
beautiful        บิว ทิ ฟุล        สวยงาม

public           พับ ลิค         สาธารณะ
private        ไพร เว็ท        ส่วนตัว

forget            ฟอ เก็ท          ลืม
remember    ริ เม็ม เบอร    จำได้

start         สทาท        เริ่มต้น
finish        ฟิ นิช         สิ้นสุด

true        ทรู               ถูก
false        ฟอลซ        ผิด

entrance        เอ็น ทรานซ    ทางเข้า
exit                 เอ็ค ซิท          ทางออก

plus            พลัซ        บวก
minus        ไมนัซ        ลบ

friend          เฟรนด          เพื่อน
enemy        เอน นิ มิ        ศัตรู


อ้างอิงจากเว็บด้านล่าง :)
18/1/55 โพสต์โดย Praewproud
3 จาก 55
far ไกล - near ใกล้
light สว่าง - dark มืด
day กลางวัน - night กลางคืน
empty ว่างเปล่า - full เต็ม
love รัก - hate เกลียด
black ดำ -white ขาว
happy มีความสุข -sad เศร้า
slow ช้า -fast เร็ว
true จริง - false เท็จ
cold หนาว - hot ร้อน
rich รวย – poor จน
hard ยาก - easy ง่าย
beautiful สวย -ugly ขี้เหล่
18/1/55 โพสต์โดย aomm47
4 จาก 55
automatic
24/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 55
play
16/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 55
Come
30/10/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 55
late
4/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 55
start
4/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 55
easy
4/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 55
ิิิbegin
7/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 55
ได้รับ
6/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 55
Flood พรั้งรู้ ตรงข้ามกับอะไรเอ่ย ??
6/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 55
ข้น
23/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 55
คำตรงข้ามของfierce
29/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
15 จาก 55
loose
2/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 55
bad
14/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
17 จาก 55
best
15/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 55
privlege
22/2/56 โพสต์โดย ทองมา
19 จาก 55
talk
4/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
20 จาก 55
enjoy
7/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
21 จาก 55
happen
24/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
22 จาก 55
old new
2/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
23 จาก 55
เเบนโป่งได้ไหม
8/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
24 จาก 55
talent
11/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
25 จาก 55
anecdotes
16/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
26 จาก 55
fall
3/6/56 โพสต์โดย Natta なと
27 จาก 55
celling
3/6/56 โพสต์โดย Natta なと
28 จาก 55
sour
3/6/56 โพสต์โดย Natta なと
29 จาก 55
คำตรงกันข้ามของ begin คืออะไรอะ
19/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
30 จาก 55
คำตรงข้ามคำว่า sweet
19/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
31 จาก 55
delicious
22/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
32 จาก 55
เต็ม
23/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
33 จาก 55
tie-in
29/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
34 จาก 55
Late
30/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
35 จาก 55
great
5/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
36 จาก 55
attractive
10/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
37 จาก 55
well
24/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
38 จาก 55
ถูก
28/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
39 จาก 55
least crowded
12/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
40 จาก 55
optimal ตรงข้ามคือ
5/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
41 จาก 55
receives
9/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
42 จาก 55
difficult ยาก easy ง่าย
24/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
43 จาก 55
extension
1/10/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
44 จาก 55
n
9/10/56 โพสต์โดย ธรรมรักษา
45 จาก 55
many
23/10/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
46 จาก 55
begin
12/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
47 จาก 55
ควํ่าม
15/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
48 จาก 55
กำ
15/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
49 จาก 55
คำตรงข้ามคำว่าสุภาพ
23/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
50 จาก 55
historic
8/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
51 จาก 55
slowly
17/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
52 จาก 55
black
18/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
53 จาก 55
expert
18/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
54 จาก 55
Cock
22/4/57 โพสต์โดย PoopPerMint
55 จาก 55
Start
22/4/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถามคําถามภาษาอังกฤษครับ การบ้าน ช่วยหน่อยครับ
มนุษย์ขาดอยู่สิ่งหนึ่งคือคําว่า พอ !!
คําอุทานที่คุณชอบ
การวิเคราะห์คํา
ถามคุณ beecher
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู