หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วัตถุประสงค์หลัก ของการก่อตั้งอาเซียน คือ ?
ข้อมูล | การศึกษา 29/5/55 โพสต์โดย ธนพล คับผม
คำตอบ
1 จาก 6
เศรษฐกิจระหว่างประเทศครับ
29/5/55 โพสต์โดย nnngod
2 จาก 6
วัตถุประสงค์
         -เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก
           -เพื่อเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง
           -เพื่อทำให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน  เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี อาเซียนได้จัดทำแผนงาน การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
          -มุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity)
31/5/55 โพสต์โดย พิมพ์นารี
3 จาก 6
วัตถุประสงค์สำคัญ 7 ประการ ของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่

1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี่ วิทยาศาสตร์ และการบริหาร

2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค

3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค

4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม

7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ
2/6/55 โพสต์โดย nok t.u.n.s
4 จาก 6
เอาเเบบกระทัดรัดไม่ได้หรอไม่เอาเป็นข้อ ๆ
7/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 6
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC: ASEAN ECONOMICS COMMUNITY ) เป็นการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับคู่ค้าในภูมิภาคอื่นมากขึ้น และการนำเข้าส่งออกสินค้าบางรายการระหว่างประชาชาติอาเซียนจะเสรีขึ้น
ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรเพียง 60 กว่าล้านคน และมี GDP แค่เพียง 4 พันกว่าล้านบาท ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถที่จะแข่งขันกับระเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกา หรือจีนได้ แต่หากรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนที่เป็นตลาดและฐานการผลิดเดียวสำเร็จ เราจะมีประชากรรวมเกือบ 600 ล้านคน หรือ 1 ใน 10 ของประชากรโลก ที่มี GDP รวมเกือบ 30,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นตลาดและแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพมหาศาล
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนยังจะช่วยกระชับความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ปัญหาความยากจน โรคติดต่อ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ แรงงาน ผู้ด้อยโอกาส โดยสิ่งเหล่านี้จะนำให้ประชาชนไทยและอาเซียนจะอยู่ในสังคมที่มีความแข็งแกร่ง มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล และก่อให้เกิดความพอเพียงในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ง่าย ๆ ก็คือ หากประเทศไทยรวมกลุ่มกับ AEC เราจะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น สามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้มากขึ้น ทำให้ต้นทุนในการผลิตถูกลง สามารถต่อรองกับภูมิภาคอื่นได้มากขึ้น เพราะเป็นการรวมกลุ่มกันหลายประเทศ มีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพมากขึ้น สามารถไปทำงานต่างประเทศอย่างเสรี และเท่าเทียม(บางอาชีพ) แต่อย่างไรก็ตามต่างชาติก็สามารถมาแย่งงานเราได้หากเราไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ AEC ทำให้คนเก่งก้าวหน้า แต่อาจทำให้คนที่ไม่ได้เก่งมากตกงานได้
13/8/55 โพสต์โดย Champ.2
6 จาก 6
ย่อหลักๆใช่ไหม นี่เลยผมพึ่งเรียนมา8/9/55
เพื่อที่จะเป็นประชาคมทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และวัฒนธรรม
ขอจงเชื่อถือ    ข้าพเจ้ามิได้โกหก      ขอสาบานต่อพระรัตนตรัยเลย!!!!!!!
11/9/55 โพสต์โดย ประจักษ์ เจมส์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ผู้ก่อตั้งอาเซียนคือใคร
ผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร
วัตถุประสงค์ของอาเซียนคือ
การก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีผลกระทบอะไรบ้างต่อตัวเรา ทั้ง ด้านบวก ด้านลบ
ทำไมไทยต้องเข้ากลุ่มอาเซียน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู