หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขอตัวอย่างแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ขอเป็นตัวอย่างแผนการสอน ชั้นประถมศึกษา เอา ป.อะไรก็ได้อ่ะค่ะ  แต่ขอเป็นวิชาคณิตศาสตร์  จะเอามาใช้ศึกษา เพราะว่าจะต้องใช้ในการเขียนสอบ
คณิตศาสตร์ 3/8/53 โพสต์โดย wowwow
คำตอบ
1 จาก 2
มีอยู่นะเดียวหาช่วย

ไปลองหาที่ www.teacherload.com นะครับ

ขอแผนคณิต แล้วชั้นไหนหละครับ ไม่มาบอกด้วย
3/8/53 โพสต์โดย krumook
2 จาก 2
แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน  วิชาฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่ 4 รหัส ว 31101
แผนการสอน วิชาฟิสิกส์  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1
ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง  การเคลื่อนที่  
http://www.ziddu.com/download/11966875/1.rar.html
ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง  สนามของแรง
http://www.ziddu.com/download/11966926/2.rar.html
ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง  คลื่น
http://www.ziddu.com/download/11966927/3.rar.html
ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์  
http://www.ziddu.com/download/11966925/4.rar.html
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  วิเคราะห์หลักสูตร
http://www.ziddu.com/download/11967061/222.rar.html
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  แบบทดสอบ
http://www.ziddu.com/download/11967032/111.rar.html


แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน  วิชาฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่ 4 รหัส ว 32101
แผนการสอน วิชาฟิสิกส์  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2

http://www.ziddu.com/download/12147832/3A.rar.html
แจกกันไปใช้ครับ


เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลยครับ

เรื่องที่ 1 การวัด
http://www.ziddu.com/download/11967097/1.pdf.html
เรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่
http://www.ziddu.com/download/11967177/2.pdf.html
เรื่องที่ 3 กฎการเคลื่อนที่
http://www.ziddu.com/download/11967173/3.pdf.html
เรื่องที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html
เรื่องที่ 5 งานและพลังงาน
http://www.ziddu.com/download/11967175/5.pdf.html
เรื่องที่ 6 โมเมนตัม
http://www.ziddu.com/download/11967176/6.pdf.html
เรื่องที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
http://www.ziddu.com/download/11967263/.pdf.html
เรื่องที่ 8   สภาพสมดุลยืดหยุ่น
http://www.ziddu.com/download/11967264/.pdf.html
เรื่องที่ 9   ของไหล
http://www.ziddu.com/download/11967265/10.pdf.html
เรื่องที่ 10  ความร้อน
http://www.ziddu.com/download/11967266/9.pdf.html
เรื่องที่ 11  คลื่นกล
http://www.ziddu.com/download/11967267/11.pdf.html
เรื่องที่ 12  เสียง
http://www.ziddu.com/download/11967388/12.pdf.html
เรื่องที่ 13  แสง
http://www.ziddu.com/download/11967391/13.pdf.html
เรื่องที่ 14  ทัศนอุปกรณ์
http://www.ziddu.com/download/11967389/14.pdf.html
เรื่องที่ 15  ไฟฟ้าสถิตย์
http://www.ziddu.com/download/11967392/15.pdf.html
เรื่องที่ 16  แม่เหล็กไฟฟ้า 1
http://www.ziddu.com/download/11967390/16.pdf.html
เรื่องที่ 17  แม่เหล็กไฟฟ้า 2
http://www.ziddu.com/download/11967549/.pdf.html
เรื่องที่ 18  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
http://www.ziddu.com/download/11967550/.pdf.html
เรื่องที่ 19  ฟิสิกส์อะตอม
http://www.ziddu.com/download/11967551/19.pdf.html
เรื่องที่ 20  ฟิสิกส์นิวเคลียร์
http://www.ziddu.com/download/11967552/17.pdf.html

แบ่งปันกันไปใช้นะครับ  

แจกกันไปใช้ครับ  คณิตศาสตร์ล้วนๆ  
เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลยครับ

เรื่องที่ 1 เซต
http://www.ziddu.com/download/12118508/1.pdf.html
เรื่องที่ 2 ตรรกศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12118526/2..pdf.html
เรื่องที่ 3 การแจกแจงปกติ
http://www.ziddu.com/download/12118614/3..pdf.html
เรื่องที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html
เรื่องที่ 5 กำหนดการเชิงเส้น
http://www.ziddu.com/download/12118703/5..pdf.html
เรื่องที่ 6 ความน่าจะเป็น
http://www.ziddu.com/download/12118705/6..pdf.html
เรื่องที่ 7 ความสัมพันธ์
http://www.ziddu.com/download/12118704/7..pdf.html
เรื่องที่ 8   ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น
http://www.ziddu.com/download/12118706/.pdf.html
เรื่องที่ 9   แคลคูลัส
http://www.ziddu.com/download/12118707/.pdf.html
เรื่องที่ 10  จำนวนจริง
http://www.ziddu.com/download/12119104/10..pdf.html
เรื่องที่ 11  จำนวนเชิงซ้อน
http://www.ziddu.com/download/12119105/11..pdf.html
เรื่องที่ 12  ทฤษฎีกราฟ
http://www.ziddu.com/download/12119102/12..pdf.html
เรื่องที่ 13  ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
http://www.ziddu.com/download/12119101/.pdf.html
เรื่องที่ 14  เมตริกซ์
http://www.ziddu.com/download/12119103/14..pdf.html
เรื่องที่ 15  เรขาคณิต
http://www.ziddu.com/download/12119151/15..pdf.html
เรื่องที่ 16  ลอการิทึม
http://www.ziddu.com/download/12119150/16..pdf.html
เรื่องที่ 17  ลำดับอนุกรม
http://www.ziddu.com/download/12119149/17..pdf.html
เรื่องที่ 18  เวกเตอร์
http://www.ziddu.com/download/12119148/18..pdf.html

แบ่งปันกันไปใช้นะครับ  เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่น่าใช้มากครับ


เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ

เรื่องที่  1  บทนำเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/12147209/.pdf.html
เรื่องที่  2  เอกภพ
http://www.ziddu.com/download/12147210/3..pdf.html
เรื่องที่  3  ระบบสุริยะ
http://www.ziddu.com/download/12147211/2..pdf.html

เป็นการสรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมากครับ


แผนการสอน  แผนจัดการเรียนรู้วิชาโลก  ดาราศาสตร์  อวกาศ
ใช้ได้ทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายครับ  ดาวน์โหลดไปใช้ฟรี...

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 http://www.ziddu.com/download/12147327/11.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 http://www.ziddu.com/download/12147326/22.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 http://www.ziddu.com/download/12147324/33.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 http://www.ziddu.com/download/12147325/44.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 http://www.ziddu.com/download/12147428/55.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 http://www.ziddu.com/download/12147429/77.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 http://www.ziddu.com/download/12147430/66.rar.html

แจกหลักสูตรสาระการเรียนรู้

หลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/12147566/1A.rar.html

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/12147578/2A.rar.html


เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
เรื่องที่  1  กรดเบส
http://www.ziddu.com/download/12147954/1B.pdf.html
เรื่องที่  2  ปริมาณสารสัมพันธ์
http://www.ziddu.com/download/12147953/2B.pdf.html
เรื่องที่  3  ไฟฟ้าเคมี
http://www.ziddu.com/download/12147951/3B.pdf.html
เรื่องที่  4  สมดุลเคมี
http://www.ziddu.com/download/12147950/4B.pdf.html
เรื่องที่  5  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  http://www.ziddu.com/download/12147952/5B.pdf.html

แจกกันไปใช้  รวมแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น  โหลดเลยจ้า

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
http://www.ziddu.com/download/12285710/1mat.rar.html
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
http://www.ziddu.com/download/12285712/2mat.rar.html
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
http://www.ziddu.com/download/12285711/3mat.rar.html
รวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
http://www.ziddu.com/download/12285558/4mat.rar.html

แผนการจัดการเรียนรู้  แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1  ภาคเรียนที่ 1
http://www.ziddu.com/download/12315238/1matb1.rar.html
แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1  ภาคเรียนที่ 2
http://www.ziddu.com/download/12316014/1matb2.rar.html
แผนการสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1  ภาคเรียนที่ 1
 http://www.ziddu.com/download/12656817/1matp1.rar.htmlแผนจัดการเรียนรู้  แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4  ภาคเรียนที่ 2
เป็นไฟล์เอกสารสามารถแก้ไขได้  มีใบความรู้และแบบฝึกทักษะ

แผนจัดการเรียนรู้ที่  7    เรื่อง  การหาแรงลัพธ์และการรวมเวกเตอร์โดยวิธีสร้างรูป
http://www.ziddu.com/download/12329996/7.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  8    เรื่อง  การแยกแรงและการหาแรงลัพธ์โดยวิธีการคำนวณ
http://www.ziddu.com/download/12330090/8.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  9    เรื่อง  สมดุลกลและสมดุลการเลื่อนที่
 http://www.ziddu.com/download/12330368/9.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  10   เรื่อง  สมดุลของแรงเสียดทาน
http://www.ziddu.com/download/12331677/10.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  11   เรื่อง  ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วง
http://www.ziddu.com/download/12343493/11.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  12   เรื่อง  สมดุลต่อการหมุน
http://www.ziddu.com/download/12343597/12.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  13   เรื่อง  สมดุลสัมบูรณ์  
http://www.ziddu.com/download/12343623/13.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  14   เรื่อง  การนำหลักการสมดุลไปประยุกต์และเครื่องกล
http://www.ziddu.com/download/12343622/14.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  15   เรื่อง  ทบทวนอีกครั้งย้ำความเข้าใจ
http://www.ziddu.com/download/12343748/15.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  16   เรื่อง   งาน
http://www.ziddu.com/download/12343749/16.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  17   เรื่อง   กำลัง
http://www.ziddu.com/download/12345079/17.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  18   เรื่อง   พลังงาน
http://www.ziddu.com/download/12345110/18.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  19   เรื่อง   พลังงานจลน์
http://www.ziddu.com/download/12345111/19.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  20   เรื่อง   พลังงานศักย์โน้มถ่วง
http://www.ziddu.com/download/12345109/20.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  21   เรื่อง   พลังงานศักย์ยืดหยุ่น
http://www.ziddu.com/download/12356485/21.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  22   เรื่อง     กฎการอนุรักษ์พลังงาน
http://www.ziddu.com/download/12356486/22.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  23   เรื่อง   เครื่องกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า
http://www.ziddu.com/download/12356483/23.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  24   เรื่อง   หลักการทำงานของเครื่องกล
http://www.ziddu.com/download/12356487/24.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  25   เรื่อง  ทบทวนอีกครั้งย้ำความเข้าใจ
http://www.ziddu.com/download/12356484/25.docx.html
แผนจัดการเรียนรู้ที่  26   เรื่อง   ความหมายของโมเมนตัม
แผนจัดการเรียนรู้ที่  27   เรื่อง   แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
แผนจัดการเรียนรู้ที่  28   เรื่อง   การดลและแรงดล
แผนจัดการเรียนรู้ที่  29   เรื่อง   การคำนวณการดลและแรงดล
แผนจัดการเรียนรู้ที่  30   เรื่อง   การชน 1
แผนจัดการเรียนรู้ที่  31   เรื่อง   การชน 2
แผนจัดการเรียนรู้ที่  32   เรื่อง   การชน 3
แผนจัดการเรียนรู้ที่  33   เรื่อง   การคำนวณเกี่ยวกับการชน
แผนจัดการเรียนรู้ที่  34   เรื่อง   กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
แผนจัดการเรียนรู้ที่  35   เรื่อง  การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
แผนการเรียนรู้ที่ 26 - 35  
http://www.ziddu.com/download/12356546/3.doc.html

แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
http://www.ziddu.com/download/12361403/art1.rar.html
แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
http://www.ziddu.com/download/12361492/art2.rar.html
แผนการสอนวิชา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
http://www.ziddu.com/download/12361430/art3.rar.html


นิทานลูกเสือ
http://www.ziddu.com/download/12642719/A1.rar.html
3/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำอย่างไรให้ชอบวิชา คณิตศาสตร์
คุณชอบวิชาคณิตศาสตร์มั้ย
คำว่า "เลข" กับ "คณิต" ต่างกันอย่างไร
บ่นๆ !!! : ( ทำไมวิชาอาจารย์อองซาน ไม่เตรียมแผนการสอนมานะ!!!!
วิชาคณิตศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรบ้างกับการทำงานคับผม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู