หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ใครพอทราบเรื่องที่ดิน ภทบ.5 มั้งถ้าซื้อขายมีผลอย่างไรบ้าง
ราคา | กฏหมาย | ซื้อบ้าน | ข้อมูล 13/9/52 โพสต์โดย คนดีที่โลกลืม
คำตอบ
1 จาก 26
เอกสารที่ดินภทบ.5เป็นแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินของทางราชการ แสดงว่ามีคนมาแจ้งต่อทางราชการว่าตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินแปลงหนึ่ง และมาเสียภาษีบำรุงท้องที่ให้ ทางราชการก็รับเงินนั้นไว้ด้วยความยินดี และออกใบเสร็จรับเงินให้ โดยไม่ได้รับรองหรือยืนยันว่าคนที่เสียภาษีนั้นเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินจริง ถ้าบังเอิญเขาเป็นเจ้าของก็แล้วไป ถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่อยากมาเสียเงินให้รัฐๆก็รับไว้เท่านั้นเอง ก็ลองคิดดูว่าจะมีปัญหาหรือเสี่ยงภัยมากน้อยแค่ไหน
13/9/52 โพสต์โดย PANDA10
2 จาก 26
ที่ถูกต้องเรียกว่า "ภบท5" หมายความถึงใบเสร็จรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งไม่ใช่เอกสารแสดงการครอบครองที่ดินหรือการทำประโยชน์ในที่ดินแต่อย่างใด เพียงแต่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ้แสดงหลักฐานแสดงการครอบครองที่ดินต่อศาลเท่านั้น แต่การครอบครองเป็นข้อเท้จจริงที่ต้องมีการเข้าครอบครองจริงอาทิ การล้อมรั้ว สร้างบ้าน ฯลฯ
13/9/52 โพสต์โดย goldentriangle
3 จาก 26
เพิ่มเติมคุ่ะ ภบท.5 คือภาษีบำรุงท้องที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ซึ่งในมาตรา 7 ให้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด ทำหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้นจากราคาปานกลางของที่ดิน โดยราคากลางของที่ดินจะมีการประเมินทุกๆ 4 ปี ซึ่งจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่ใด การตีราคากลางของที่ดินจะตีเป็นหน่วยตำบลที่ดินที่มี ภบท.5 จะออกใบจองคือ น.ส.2 หรือออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์คือ น.ส.3 ได้หรือไม่นั้น ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 1 ระบุไว้ว่า ใบจอง หมายความว่า หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินเป็นการชั่วคราว มี 2 แบบ ได้แก่ 1.น.ส.2 เป็นใบจองสำหรับที่ดินที่ตั้งอยู่ในท้องที่ ซึ่งรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย ที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้ากิ่งประจำอำเภอ และ 2.น.ส.3 ก. เป็นใบจองที่ดินที่ตั้งอยู่ในท้องที่อื่น มิใช่ท้องที่ตามข้อ 1

การ ออกใบจองเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหากินเลี้ยงชีพแก่ราษฎรในที่ดิน มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ 2 กรณี หนึ่งคือรัฐจัดที่ดินผืนใหญ่เนื้อที่ตั้งแต่ 1,000 ไร่ขึ้นไป ซึ่งเป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินในการนำที่ดินของรัฐ ซึ่งไม่มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และเป็นที่ดินนอกจากส่วนราชการหรือองค์การของรัฐนำไปจัดตามกฎหมายอื่นแล้วมา วัดให้ราษฎร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด ตามที่คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติกำหนดไว้

อีกกรณีหนึ่งคือราษฎรจับจอง ที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อย เป็นที่หัวไร่ปลายนา มีเนื้อที่ไม่เกิน 1,000 ไร่ หรือเป็นที่ดินซึ่งคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติยังไม่ได้ประกาศเขตสำรวจ ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 24

ทั้งสองกรณีเมื่อราษฎรคนใดได้ รับอนุญาตให้จับจองที่ดินแล้วให้ออกใบจองให้ไว้เป็นหลักฐานก่อน ต่อไปเมื่อปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จับจอง ที่ดินได้ทำประโยชน์ในที่ดิน และได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติกำหนดโดย ครบถ้วนแล้ว ก็ให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (โดยออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 หรือโฉนดที่ดิน น.ส.4 ให้โดยเร็วต่อไป)

สำหรับผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินภายหลังวัน ที่ประมวลที่ดินใช้บังคับหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2497 และไม่มีใบจอง ใบเหยียบย่ำ หรือไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพ จะขอออก น.ส.3 ได้กรณีเดียวคือ ออกทั้งตำบล คือรัฐประกาศออก น.ส.3 ในพื้นที่นั้น

--------------------------------------------
บุคคล ที่มีหลักฐาน ภบท. 5 ก็สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ถ้าที่ดินแปลงนั้นไม่อยู่ในเขตสงวนหวงห้ามที่สาธารณประโยชน์ เขตป่าไม้ฯ เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ที่เขา ที่ภูเขา และครอบครองที่ดินมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (ก่อน 1 ธันวาคม 2497) ก็สามารถออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายได้ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด / สาขา / ที่ดินนั้นตั้งอยู่ และออกโฉนดโดยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
ปัจจุบัน กรมที่ดินได้มีโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศตามนโยบายการแปลง สินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาล และจังหวัดกาญจนบุรี ก็มีศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน การออกโฉนดที่ดิน โดยวิธีนี้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองภายหลังประมวลกฎหมายที่ดินก็สามารถนำ เดินสำรวจได้ ก่อนที่ศูนย์เดินสำรวจฯ จะเข้าไปดำเนินการต้องมีการประกาศให้ประชาชนในท้องที่นั้น ทราบล่วงหน้า 30 วัน และมีการประสานกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, เพื่อนัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรในท้องที่ที่จะเดินสำรวจ สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอ ในท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี, ด่านมะขามเตี้ย, ไทรโยค, หนองปรือ, บ่อพลอย และบางส่วนในท้องที่อำเภอท่าม่วง, พนมทวน, ศรีสวัสดิ์, ทองผาภูมิ, สังขละบุรี, เลาขวัญ และห้วยกระเจา ดังนั้นหากที่ดินของท่านซึ่งมีเพียงหลักฐาน ภบท. 5 อยู่ในท้องที่ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินของอำเภอดังกล่าวข้าง ต้น ก็ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานเดิมเป็น ส.ค. 1, ใบจอง, น.ส. 3, น.ส. 3 ก.
เครดิต:: กลุ่มงานวิชาการที่ดิน
1.  ขายที่อ.สวนผึ้ง มีให้เลือกหลายแปลง ทุกแปลงมีเอกสารครบถูกต้อง เหมาะสำหรับทำเกษตร รีสอร์ท บรรยากาศแบบภาคเหนือ ชมทะเลหมอกในหน้าหนาว(ไม่ต้องไปไกลถึงเชียงใหม่) เดินทางจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงกว่าๆ แปลงเล็กเริมต้นที่10ไร่ ซื้อเก็บไว้เพื่ออนาคตของลูกหลาน ขายต่อก็ได้กำไร สนใจข้อมูลเพิ่มเติ่ม เรายินดีให้คำปรึกษา ติดต่อ คุณเก๋
(1.ราคาไร่ละ 25000-30000 จะเป็นเนินเขาติดกับแหล่งน้ำสร้างบ้านพักเวลาไปพักผ่อน หรือจะำทำเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แ่ก่ท่านก็เหมาะสมมาก,เรามีโคลงการของทาง โลตัสให้ปลูกมะละกอโดยจะประกันราคาให้ด้วย เท่ากับว่า 1 ปีท่านสามารถคืนทุนให้การซื้อที่ได้เลย เหมือนกับว่าได้ที่ไปฟรีๆ
2. ราคาไร่ละ 120,000 จะติดกับถนนลาดยาง มีสัญญาณโทรศัพท์, ไฟฟ้า, น้ำ , ด้านหลังที่ติดภูเขา สวยมาก และที่สำคัญ เยื้องๆจะเป็นรีสอร์ทที่กำลังสร้าง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการทำรีสอร์ท,บ้านพักอาศัยยามแก่ชรา ) * ที่สำคัญที่ดินไม่มีวันที่จะราคาตก*

** ดิฉันแบ่งขายจากที่ของทางดิฉันเอง ดิฉันก็จะไปสร้างบ้านเล็กๆ ไว้ยามแก่เหมือนกัน **
19/10/52 โพสต์โดย wunnaluk
4 จาก 26
ขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยครับผมสนใจที่ดินที่คุณจะแบ่งขายอยู่ครับ 0865411155 คุณ กษิภ้ท  maxpk7@hotmail.com
25/10/52 โพสต์โดย กษิภัท
5 จาก 26
แพงบร๊ะ
11/5/53 โพสต์โดย yukyik
6 จาก 26
ภทบ.5 คือ ภาษีบำรุงท้องที่
ถ้าเราครอบครองที่ดิน เกิน 100 ตารางวา ขึ้นไป เราต้องเสียค่าภาษี แต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่ต้องเสีย
12/5/53 โพสต์โดย มะลิบาน
7 จาก 26
ถามคุณ wunnaluk
ยังมีที่ดินดังกล่าวอยู่หรือเปล่า หรือรู้จักใครต้องการขายที่ดินแถวนั้นบ้าง
รบกวนติดต่อกลับด้วยครับ jonsiras@gmail.com
21/5/53 โพสต์โดย siras
8 จาก 26
ที่ภทบ5 นี้เราต้องเสียภาษีที่ดินที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) เป็นรายปี น่าจะคิดไร่ละห้าบาทนะครับ แต่หลายคนสงสัยว่าที่ภทบ5 มั่นคงไหม ตอบเลยว่าไม่ทราบ แต่ผมเห็นที่ภทบ5 ที่ตำบลที่ผมอยู่ติดเขาใหญ่ วิวสวยมากแล้วซื้อขายเปลี่ยนมือกันแพงกว่าที่โฉนดที่อยู่ติดถนนเสียอีก เช่นที่ทางเข้าน้ำตกโกรกอีก ตำบลชะอม ขายกันไร่ละ 300,000 ถึง 350,000 บาทต่อไร่ แค่คิดก็กลัวแล้ว แต่มีคนใจถึงซื้อไว้ปลูกบ้านหลังใหญ่มาก แล้วยังเหมาะกับวิว และบรรยากาศที่ดี ชมได้ที่เว็บนี้เลยครับ

http://chaomtidin.wordpress.com/
23/7/53 โพสต์โดย Wutusa
9 จาก 26
โดยหลักแล้วการซื้อขายที่ดินใดๆก็ตามกฎหมายมีเงื่อนไขบังคับไว้ว่าจะต้องทำเป็นหนังสือสัญญาและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสมบูรณ์แต่ที่ดินที่มีทะเบียนให้จดกันนั้น ตามกฎหมายไทยมีอยู่เพียงแค่ โฉนด,นส. 3  และ น.ส.3 ก  เท่านั้น  ส่วนที่ดินอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ส.ค.1,ภ.บ.ท.5 , ใบไต่สวน ,กสน.(ที่ดินที่รัฐกำหนดให้ประชาชนเข้าครอบครองได้ในเขตนิคมสหกรณ์ หรือ นิคมสร้างตนเอง)หรือ สปก.4-01 นั้นไม่มีกรรมสิทธิ์ให้ยึดถือ ไม่มีสารบบทะเบียนให้จดโอนสิทธิกัน คงมีเพียงทะเบียนรายการเพื่อควบคุมและตรวจสอบรายแปลงเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่ไม่ใช่ทะเบียนที่มีไว้สำหรับจดเวลามีการซื้อขาย หรือ จำหน่ายจ่ายโอน    ที่ดินเหล่านี้จึงไม่สามารถจดทะเบียนโอนกันได้ตามแบบวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะสำหรับการซื้อขายที่ดิน    
                    แต่ที่ดินเหล่านี้มีเพียงสิทธิครอบครองที่ผู้ครอบครองต้องเข้าครอบครองในที่ดินจริงๆ กฎหมายจึงจะรับรองคุ้มครองสิทธิครอบครองให้    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378 บัญญัติไว้ว่า "การโอนไปซึ่งการครอบครองนั้น ย่อมทำได้โดยการส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครอง" หมายความว่า หากผู้ครอบครองทรัพย์สินใดๆประสงค์จะโอนขายสิทธิครอบครองของตนไปให้แก่ผู้อื่น กฎหมายก็เปิดโอกาสให้กระทำได้ โดยวิธีส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้น ในกรณีที่ดินที่มีเพียงสิทธิครอบครองนั้น ผู้ขายครอบครองทำอะไรในที่ดินนั้นอยู่ก็ตาม หากจะขายสิทธิครอบครองของตนก็เพียงแต่ออกไปเสียจากที่ดินที่จะขายนั้นแล้วให้ผู้ซื้อเข้ามาครอบครองทำประโยชน์ต่อไปเท่านั้น  ดังนั้น การซื้อขายที่ดิน ภบท.5 สามารถทำได้เพียงแค่ต้องมั่นใจว่า ผู้ที่จะขายที่ดินให้นั้นเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่แท้จริง จะเป็นผู้มีชื่อในภบท.5  หรือ ผู้ที่ซื้อสิทธิการครอบครองและได้รับมอบการครอบครองมาเป็นทอดๆต่อจากผู้ครอบครองคนก่อนๆก็ได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่ได้ครอบครองจริงๆและครอบครองอย่างเป็นเจ้าของด้วย ที่สำคัญคือต้องทำหนังสือสัญญาซื้อขายสิทธิครอบครองลงลายมือชื่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไว้เป็นหลักฐาน  โดยมีข้อกำหนดในสัญญาทำนองว่า ผู้ขายขอยืนยันว่าที่ดินที่ซื้อขายกันนี้ ผู้ขายมีสิทธิครอบครองอย่างเป็นเจ้าของ มิได้ครอบครองแทนผู้อื่น และได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินให้แก่ผู้ซื้อพร้อมทั้งส่งมอบ ต้นฉบับ ภบท.5 ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว โดยผู้ซื้อได้รับมอบการครอบครองและเข้าทำประโยชน์แล้ว และรับมอบต้นฉบับ ภบท 5 ไว้แล้ว "  ควรมีบุคคลที่น่าเชื่อถือเช่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ  ผู้นำท้องถิ่น เป็นพยานในสัญญาด้วย  
             เมื่อซื้อขายกันแล้วผู้ซื้อต้องเข้าครอบครองที่ดินนั้นอย่างเป็นเจ้าของ    โดยอาจครอบครองเอง หรือ มอบหมายให้ผู้ใดครอบครองแทนก็ได้ค่ะ แต่ควรทำหลักฐานการมอบหมายให้ครอบครองแทนไว้ให้รัดกุมอีกชั้นหนึ่งค่ะ เช่น ให้ผู้ครอบครองแทนทำสัญญารับจ้างเฝ้าที่ให้แก่เรา หรือทำเป็นสัญญาเช่ากับเราไว้ก็ได้ค่ะ    เท่านี้การซื้อขายที่ดิน ภบท 5 ก็มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วค่ะ
             ที่ดินที่ไม่มีโฉนด , น.ส.3 , น.ส.3 ก. นั้น "ผู้ใดครอบครอง ผู้นั้นมีสิทธิดีกว่า" เพราะฉะนั้น  ใครครอบครองคนนั้นได้เปรียบค่ะ / ผู้รู้น้อยค่ะ
27/8/53 โพสต์โดย aunchunn
10 จาก 26
ที่ดินภบท5ทั้ง 2 อย่างคือสปก4-01 และภบท 5ทั้ง2แบบนีเวลาซื้อต้องครวจสอบเอกสารให้ดรียบร้อยก่อนเพราะที่ดิน สปก ก็ต้องมีเอกสารแนบดังนี้ค่ะ กรณี สปก4-01 เอกสารที่เจ้าของที่ดินถืออยู่ต้องมี 3 ใบนี้ครบ
1ใบสปก(หนังสือรับรองการทำประโยชน์ครุตแดงหรือใบออ่น)2 ใบเสียภาษีภบท5 **ซึ่งต้นขั้วที่อบต ที่อบตบันทึกต้นร่างว่าเป็นที่ดินสปก 4-01 ซึ่งได้ใช้ใบภบท5 แนบพร้อมใบเสร็จ ดังนั้น ควรระวังให้ดี เพราะเคยมีการนำเฉพาะ ใบภบท5 มาขายโดยไม่แจ้งให้ทราบว่าเป็นสปก  3 ใบเสร็จสีชมพูเพื่อแสดงการเสียภาษีที่ดินทุกปี  
ภบท 5 จะมีเอกสาร 2 ใบ 1 ใบแนบสีขาว **เหมือนสปก 2 ใบเสร็จสีชมพู ซึ่งต้นร่างบันทึกที่อบต ก็จะระบุว่า ภบท5 ดังนั้นต้องเซ็คก่อนซื้อค่ะ
การซื้อที่ดินดังกล่าวเป็นความพึงพอใจทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายสิทธิการครอบครองไม่ใช่กรรมสิทธิเพราะเป็นของรัฐทั้ง 2 อย่างเพียงคนละหน่วยงานเพราะสปก กรรมสิทธิเป็นของ สปกจังหวัดมีการกำหนดหลักที่ให้เฉพาะเกษตรกรเท่านั้นแต่เกษตรกรถ้าต้องการขายก็กระทำได้โดยใช้สิทธิการครอบครองในที่ดินและต้องส่งมอบ1. เอกสารสิทธิ สปก 2.ใบภบท 5(สปก)3. ใบเสร็จสีชมพูแสดงการเสียภาษีทุกปีและ ทำเอกสารส่งมอบสิทธิการครอบครองให้แก่รายใหม่ได้และอาจจะให้ทำบันทึกบุตร หลานทายาทภรรยา สามี และสัญญาเงินกู้ แนบไว้ที่ผู้ซื้อและผู้ซื้อก็เป็นผู้เสียภาษีเหล่านี้ในที่ดินแทนซึ่งสามารถเพิ่มชื้อของผู้ซื้อเพื่อควม(อุ่นใจ)ในช่องผู้ร่วมกรรมสิทธฺในใบภบท 5 ได้ซึ่งต้องให้ผู้ใหญ่บ้านและ อบต รับรองผู้ซื้อด้วย..ถ้าไม่ต้องการกรรมสิทธิในใบสปก ก็สามารถทำได้และเป็นการเข้าไปทำประโยชน์แทนเกษตรกรในพื้นที่นั้นๆแทน
ภบท 5 ก็เช่นกันสิทธิการครอบครองเป็นของราษฎรแต่กรรมสิทธิเป็นของกรมป่าไม้ซึ่งถ้าที่ดินอยู่ในแนวเขตมิ่นเหม่ก็ไม่ควรซื้อตรวจสอบกันก่อนเอกสารสิทธิก็มี ใบภบท 5 และใบเสร็จสีชมพู อันนี้ไม่ต้องต้องกัลวเกษตรกร มาร้องคืนแต่ต้องระวังกรมป่าไม้มาร้องถ้าไม่ใช่ที่ๆมันจัดสรรให้เพราะที่ดินของรัฐอันได้แก่
1.ที่ดินของกรมารชทัณฑ์ 2.ที่ราชพัสดุ3.ที่ดินส่วนพระมหากษัตรย์ 4.ที่ดินการนิคม 5.ที่ดินกรมป่าไม้6.การอุทยานแห่งชาติ เหล่านี้ออกเอกสารควบคุมให้ราษฏดรทำกินถือในนามของ ภบท 5ทั้งสิ้นก่อนการเข้าไปซื้อควรตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อนเพราะไม่สามาถขึ้นกรรมสิทธิได้
ดังนั้นความเสี่ยงต่างๆหรือข้อพิพาทมันขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะพิพาทกับใครระหว่างรัฐกับราษฏร หรือ ราษฏรกับ ราษฏร (กรณี สปก)แต่ผู้ขายหักหลังไปฟ้องที่หลังแน่นอน ผู้ขาย(เจ้าของสปก)เจอคดีอาญาของสปกจังหวัดและยึดที่ดินคืนไปจัดสรรให้รายใหม่ต่อไปแต่ผู้ซื้อสามารถใช้สัญญาเงินกู้ฟ้องทางคดีแพ่งเพื่อยึดทรัพย์ต่อไป.(ชวดทั้งคู่ดังนั้นควรอยู่กันอย่างสงบด้วยกัน).การซื้อที่ดินประเภทนี้ควรคิดว่าเราต้องการทำอะไร ถ้าราคาไม่สูงมากกับการเข้าไปใช้สิทธิครอบครองและทำประโยชน์ยามชรามีไว้แล้วไม่เดือดร้อนว่นวายดิฉันคิดว่าไม่ว่าจะป็น สปก  ภบท5 ที่ราชพัสดุ หรือนส3 ได้ทั้งนั้น ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.google.com/profiles/teedinddkorat
17/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 26
ซื้อขายได้ค่ะ แต่น่าจะเป็นในลักษณะการซื้อสิทธิ์โดยทำเป็นสัญญามากกว่า  เพราะปกติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย แต่กรณีนี้ไม่มีหลักฐานที่ดิน (ภทบ.5 ไม่ถือว่าเป็นหลักฐานที่ดิน เป็นเพียงหลักฐานการเสียภาษีแก่อบต.ในท้องที่ที่ดินตั้งอยู่เท่านั้นค่ะ)
ถามว่ามีผลอย่างไรก็ขึ้นอยู่ผู้ซื้อผู้ขายนั่นแหละค่ะ วางใจกันได้มากแค่ไหน  บางคนซื้อไปแต่ไม่ได้ครอบครองทำประโยชน์เอง ปล่อยให้คนอื่นดูแลทำกิน (ให้คนอื่นเฝ้าให้นั่นแหละค่ะ) วันดีคืนดีมีโครงการฯ มาออกโฉนดที่ดินให้ ปรากฎว่าคนดูแลเอาไปออกโฉนดที่ดินเป็นชื่อของตนเอง เรียบร้อยจะเอาคืนก็ต้องฟ้องร้องกันวุ่นวาย
27/1/54 โพสต์โดย มองทะเลว่ามันว้าเหว่
12 จาก 26
ตอบสั้นๆว่า หลายๆความเห็น ไม่ได้รู้จริงเรื่องกฎหมายเลยสักนิด การซื้อขายในเรื่องนี้ไม่ใช่ซื้อขายกันตามปกติอย่างที่เราเข้าใจ การซื้อขายเฉพาะตามกฎหมายนี้ คือ ต้องดำเนินการซื้อขายกันที่กรมที่ดินเท่านั้นถึงจะเรียกว่าซื้อขายกันจริงๆและมีผลสมบูรณ์ และที่ดินนั้นต้องมีโฉนด [อธิบายง่ายๆพอน่ะครับ มันเป็นภาษากฎหมายถ้าไม่มีพื้นฐานเลยมันอธิบายให้เข้าใจยากครับ]

ดังนั้น ทั้ง ภทบ.5  สปก  ที่ดินพวกนี้ถ้าดังๆหน่อยก็แถว เขาใหญ่ วังน้ำเขียว ทั้งนั้น... ทำการซื้อขายกันจริงๆไม่ได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการครอบครองก็เป็นอีกเรื่องนึงน่ะครับ

ผลคือ ถ้าเกิดได้ซื้อขายกันทั่วๆไปในที่ดินที่เป็น  ภทบ.5 , สปก ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาบุกรุกแล้วขับไล่ก็ต้องออกแล้วถ้ามีสิ่งปลูกสร้างก็ต้องรื้อถอนออกไป

**ถ้าถามว่าทำไมต้องเจ้าหน้าเป็นคนดำเนินการก็เพราะว่า ที่ดินนี้เป็นของรัฐ เพียงแค่จัดสรรที่ดินให้ประชาชนทำการเกษตรเท่านั้น จะนำไปขายต่อหรือทำรีสอร์ทก็ไม่ได้ทั้งนั้น ถือว่าผิดวัตถุประสงค์
30/7/54 โพสต์โดย ผู้ชายหลายมิติ
13 จาก 26
ที่คุณ wannaluck ได้โพสว่าจะมีการแบ่งขายที่ดิน
ไม่ทราบว่ามีการแบ่งขายอย่างไรครับ
อย่าไรช่วยติดต่อกลับมาที่เบอร์ 089-112-3862
14/4/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 26
มีที่ ภทบ.5 แถว โคกตูม จ.สระบุรี  20 ไร่ ต้องการขาย
ติดต่อ คุณณิตชา 0859844729
15/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
15 จาก 26
ตอนนี้ผมก็หาดูที่แบบนี้เหมือนกัน  พอไปปรึกษากับคนพอจะรู้  เค้าว่าหลังจากเราซื้อขายเสร็จแล้ว  หลังจากนั้นก็อยากปลูกอะไรก็ปลูกไป  แต่ตอนเก็บเกี่ยวนะซิเก็บเกี่ยวไม่ได้ครับเพราะจะมีผู้มาเก็บให้  อันนี้น่ากลัวจะเศร้า
2/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 26
ซื้อที่ดินมีโฉนด นส3ก นส4 จ ดีกว่าครับเรามีทั้งสวนปลาม ยางพารา ซื้อแล้วสบายใจ ไม่ต้องมานั่งปวดหัว เราอยู่แถวอุดรธานี หนองบัวลำภู เลยปลอดภัยไม่ต้องกลัวน้ำท่วม แผ่นดินไหว รับรอง ล้านเปอเซ็นต์ และเรามีที่ดินกว่า 600 ไร่ โทร 089-7956895 mail sanguan77_nbp@hotmail.com
10/9/55 โพสต์โดย เด็กเรียนงับ
17 จาก 26
ถามคุณ wunnaluk ครับ
ขายที่ที่สวนผึ้งไปหมดหรือยังครับ
ถ้ายังเหลืออยู่รบกวนติดต่อกลับ vekeephat@gmail.com ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
20/9/55 โพสต์โดย vekeephat Maneechay
18 จาก 26
ประกาศขายที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ
1.   ขายที่ดินนครนายก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กรุงเทพฯทั่วทุกเขต และจังหวัดอื่นๆ ตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป
2.   ขายคอนโดเดอะมาร์เจสติก ใกล้หาดจอมเทียน500 เมตร มีสระว่ายน้ำ ห้องแฝดสองห้อง เจาะประตูติดกัน ชั้นสาม สนใจขายราคาถูก ราคา690.000 บาท/ห้อง ต่อรองได้
3.  ขายที่ดินย่านบางนา-ตราด ขาเข้าและขาออก จำนวนมาก ตั้งแต่ 30 ไร่ขึ้นไป
4.  ขายโกดัง โรงงาน ตามสั่งย่านพระราม 2 ทั้งสาย
สนใจติดต่อ คุณก้องนพ
โทร.090-6589539,080-4311851
EMAIL:KONGKIAT2010@GMAIL.COM
24/9/55 โพสต์โดย รับเหมาก่อสร้าง0804311851
19 จาก 26
ประกาศขายที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ
1.   ขายที่ดินนครนายก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กรุงเทพฯทั่วทุกเขต และจังหวัดอื่นๆ ตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป
2.   ขายคอนโดเดอะมาร์เจสติก ใกล้หาดจอมเทียน500 เมตร มีสระว่ายน้ำ ห้องแฝดสองห้อง เจาะประตูติดกัน ชั้นสาม สนใจขายราคาถูก ราคา690.000 บาท/ห้อง ต่อรองได้
3.  ขายที่ดินย่านบางนา-ตราด ขาเข้าและขาออก จำนวนมาก ตั้งแต่ 30 ไร่ขึ้นไป
4.  ขายโกดัง โรงงาน ตามสั่งย่านพระราม 2 ทั้งสาย
สนใจติดต่อ คุณก้องนพ
โทร.090-6589539,080-4311851
EMAIL:KONGKIAT2010@GMAIL.COM
24/9/55 โพสต์โดย รับเหมาก่อสร้าง0804311851
20 จาก 26
มีพื้นที่ ภ.บ.ท.5 จำนวน 107 ไร่  ทำการปลูกยางไปแล้ว 84 ไร่ ที่เหลือเป็นที่เปล่า สำหรับคนที่อยากจะทำอย่างอื่นด้วย พื้นที่ๆทำการปลูกยาง 84 ไร่นั้น อายุยาง ประมาณ 4 ปี ที่อยู่ อ.ภูหลวง จ.เลย  ติดถนน ไม่ติดป่าไม้ ไม่ติดเขตหวงห้าม ต้องการขาย สี่ล้านบาท สนใจติดต่อ 082-158-2283
13/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
21 จาก 26
ขายที่ดิน ภบท 5 จำนวน 140 ใกล้โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย จ.กาญจนบุรี  สนใจ sprakob@ymail.com
2/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
22 จาก 26
ยากขายค่ะ ภบท5 อยู่อำเภอชนแดน เพชรบูรณ์ มี25ไร่ ตอนนี้ปลูกข้าวโพด ขายสิทธิค่ะ สนใจโทรถามได้ที่ 0822307683 สร
18/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
23 จาก 26
ภบท.5 คือภาษีบำรุงท้องที่ ??
2/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
24 จาก 26
testing
28/7/56 โพสต์โดย Oran S.
25 จาก 26
เอกสารที่ดินภทบ.5เป็นแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินของทางราชการ แสดงว่ามีคนมาแจ้งต่อทางราชการว่าตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินแปลงหนึ่ง และมาเสียภาษีบำรุงท้องที่ให้ ทางราชการก็รับเงินนั้นไว้ด้วยความยินดี และออกใบเสร็จรับเงินให้ โดยไม่ได้รับรองหรือยืนยันว่าคนที่เสียภาษีนั้นเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินจริง ถ้าบังเอิญเขาเป็นเจ้าของก็แล้วไป ถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่อยากมาเสียเงินให้รัฐๆก็รับไว้เท่านั้นเอง ก็ลองคิดดูว่าจะมีปัญหาหรือเสี่ยงภัยมากน้อยแค่ไหน
15/4/57 โพสต์โดย ืDORAEMON
26 จาก 26
ขายที่ดิน อ.สีคิ้ว ต.หนองหญ้าขาว นครราชสีมา ที่ดิน ภบท 5 เนื้อที่ไร่ 18 ไร่ 160 ตรว. มีบ้าน 2 หลัง น้ำไฟพร้อม ติดถนนดำ ใกล้หมู่บ้าน ไม่รุกป่า ไม่ทับซ้อน มีหลักฐานเช่ากับกรมธนารักษ์ ที่ไร่แปลงนี้ทำไร่ข้าวโพด มัน พริก มีชาวบ้านเช่าทำไร่ทุกปี ได้ผลผลิตทุกปี มีบ่อน้ำ มีมะพร้าวน้ำหอม บรรยากาศดี ขาย 3 ล้าน 3 แสน สอบถามได้ค่ะ 086-868-1918 ,044-411498, 088-717-6078
17/4/57 โพสต์โดย ภคพร เชาว์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้ามีที่ดินมีสัญญาซื้อขายแต่ไม่มีเงินทำบ้านอยากทราบว่าจะก็เงินได้ที่ไหนต้องเอาหลักฐานอะไรบ้างอยากมีบ้านแต่ไม่มีเงิน
การทําสัญญาซื้อขายที่ดินพยานต้องเป็นใคร
การโอนที่ดิน ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ประมาณเท่าไหร่
ทำไมเมื่อมีการซื้อขายทร้พย์สินบางประเภทต้องมีการทำสัญญา ตามแบบที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีธนาคารใหนให้สินเชื่อสร้างบ้านบนที่ดินภบท.5เลยค่ะทำไงได้บ้างคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู