หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีกี่ระบบ
หาให้หน่อยนะ
สังคมศาสตร์ 17/2/53 โพสต์โดย วัชชิระ
คำตอบ
1 จาก 6
ประชาธิปไตร คือ เผด็จการของคนหมู่มาก
17/2/53 โพสต์โดย Maekok19
2 จาก 6
ในประเทศประชาธิปไตยนั้น ไม่ได้มีรูปแบบการปกครองเหมือนๆ กันทั้งหมด นักวิชาการได้พยายามเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่อาจใช้แบ่งรูปแบบการปกครองของประเทศประชาธิปไตยมากมายด้วยกัน สรุปได้เป็น 2 หลักเกณฑ์ ดังนี้
               1.ประชาธิปไตยทางตรง คือ รูปแบบการปกครองโดยที่พลเมืองสามารถมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจใด ๆ ได้โดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยคนกลางหรือผู้ทำหน้าที่แทนตน ผู้สนับสนุนประชาธิปไตยทางตรงได้โต้แย้งว่าประชาธิปไตยในปัจจุบันนั้น ควรจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่าระเบียบการพื้นฐาน อย่างเช่น การเลือกตั้งเท่านั้น
ประชาธิปไตยทางตรงนับจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเพียงรูปแบบที่ไม่ค่อยแพร่หลายนัก เนื่องจากรูปแบบการปกครองดังกล่าวสามารถใช้ได้กับชุมชนที่มีกลุ่มคนขนาดเล็กเท่านั้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นนครรัฐ อย่างไรก็ตาม ประชาธิปไตยทางตรงสามารถพบเห็นได้ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนกว่าห้าล้านคนสามารถลงประชามติ ประมาณสองถึงสี่ครั้งต่อปี การปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงยังสามารถใช้ได้กับการปกครองที่มีขอบเขตเป็นจังหวัด แต่ทว่าไม่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงในระดับประเทศอีกต่อไปแล้ว
                   
               2.หลักการรวมและการแยกอำนาจ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
                       1 )แบบรัฐสภา ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ได้แก่ การมีเฉพาะผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวหรืออาจมี 2 สภาก็ได้ มีทั้งสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตัวแทนหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง และวุฒิสภาซึ่งเป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนมากสมาชิกได้มาจากการแต่งตั้ง แต่สมาชิกวุฒิสภาในบางประเทศก็มาจากการเลือกตั้ง ชื่อสภาอาจเรียกต่างกันได้ เช่น ในอังกฤษเรียกสภาผู้แทนราษฎรว่า สภาล่างและวุฒิสภาว่า สภาสูงหรือสภาขุนนาง แต่โดยหลักการสภาทั้งสองต้องประชุมร่วมกันรวมกันเป็น รัฐสภา ผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติและอำนายบริหาร คือมีอำนาจในการออกกฎหมายเพื่อใช้ปกครองประเทศ และมีอำนาจบริหารในการให้ความเห็นชอบหรือจัดตั้งรัฐบาล และควบคุมการบริหารของรัฐบาลด้วย คือ รัฐบาลบริหารด้วยความไว้วางใจของรัฐสภา ในทางปฏิบัติถือกันเป็นหลักเกณฑ์ว่า สมาชิกสภากลุ่มหรือพรรคการเองที่มีเสียงข้างมากสนับสนุนจะได้สิทธิในการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง แต่รัฐบาลจะต้องอยู่ในความควบคุมของสมาชิกรัฐสภา ลักษณะดังกล่าวนี้ รัฐสภาและรัฐบาลต่างทำหน้าที่ของตน แต่รัฐสภาควบคุมรัฐบาลด้วยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ และอาจลงมติไม่ไว้วางใจเพื่อให้รัฐบาลลาออกได้ ส่วนรัฐบาลก็อาจยุบสภาได้ ทำให้เกิดความสมดุลแห่งอำนาจ
                       2) แบบประธานาธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีมีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบรัฐสภา   การมีรัฐสภาเหมือนกัน แต่มีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ การมีประธานาธิบดีเป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร โดยประธานาธิบดีมีสิทธิและหน้าที่ในการจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อบริหารประเทศและรับผิดชอบร่วมกัน ส่วนอำนาจนิติบัญญัตินั้นก็ยังคงตกอยู่ที่รัฐสภา การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนี้ ทั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างก็ได้รับเลือกจากประชาชน ทั้งสองฝ่าย จึงต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อระชาชน ส่วนอำนาจตุลาการยังคงเป็นอิสระ ฉะนั้นอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ต่างก็เป็นอิสระและแยกกัน สถาบันผู้ใช้อำนาจทั้งสามจะเป็นตัวที่คอยยับยั้งและถ่วงดุลกันและกัน ไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้อำนาจเกินขอบเขต เช่น การปกครองของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
                       3) แบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบนี้ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับนายรัฐมนตรี ในด้านการบริหารนั้นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามประกาศใช้กฎหมาย และคณะรัฐมนตรีก็ยังคงเป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร แต่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา ส่วนรัฐสภาเองก็ยังคงทำหน้าที่สำคัญ คือ ออกกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ประธานาธิบดีในระบอบประชาธิปไตย แบบนี้เป็นผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศและการเมืองโดยทั่วๆ ไปทั้งยังทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ ระหว่างรัฐสภากับคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีอำนายยุบสภาได้ด้วย จึงมีอำนาจมาก เช่น อินเดีย ฝรั่งเศส
17/2/53 โพสต์โดย ถั่วงอกสีฟ้า
3 จาก 6
อ้างอิง
17/2/53 โพสต์โดย ถั่วงอกสีฟ้า
4 จาก 6
เห็นด้วยกับคุณ Maekok19 นะ
ถ้าในหมูบ้านแห่ง 1 มีอยู่บ้านหนึ่งทุกคนบอกว่า เป็นปอบ แล้วก็ลงมติเอกฉันให้เผาทั้งเป็น
คุณจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไร ประชาธิปไตยหรือเปล่า
ทำไมคิดว่าไม่ใช่ละ มันมีการลงมตินะ เป็นเอกฉันด้วย ไม่มีการซือเสียงขายสิทธิด้วย
แล้วประชาธิปไตยมันดีจริงๆ หรือ
20/2/53 โพสต์โดย ซุปข้าวโพด
5 จาก 6
ประชาธิไตยคือระบบการปกครองที่ดีที่สุด เราไม่อาจตัดสินว่าคนที่เขาคิดไม่เหมือนเราผิด เพราะบันทัดฐานทางสังคมเขาอาจไม่เหมือนเรา ผมไปมาหลายประเทศเหมือนกัน อย่าว่าแต่ต่างประเทศเลยแค่วัฒนธรรมของชาวเขา เขานั่งล้อมวงดื่มเหล้า เขาดื่มกันรอบวงถึงหมด 1 แก้ว ดูเหมือนสกปรกเราอาจรับไม่ได้ ผมไม่รู้ พอเหล้าวนมาถึงผมหมดทุกที พวกอาฟริกาที่ผมดื่มเหล้าด้วยพอเมาเขาขอมือผมไปเลียตกใจแทบตาย หรือบางชาติทางเอเชียเรานี่แหละดื่มเหล้าแล้วไม่เมามีรางวัล เข้าเรื่องประชาธิปไตย ประชาธิปไตยที่ถูกต้องต้องเคารพสิทธิผู้อื่นและต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่ว่าผีปอบเพราะว่าเขาไม่เคารพสิทธิผู้อื่น ประชาธิไตยมีหลักอีกอย่างหนึ่งว่า เป้นตามมติของเสียงส่วนใหญ่แต่ต้องเคารพสิทธิของเสียงส่วยน้อย ประชาธิปไตยของไทยวันนี้วุ่นว่าเพราะถือสิทธิตนเองเป็นใหญ่ไม่เคารพสิทธิผู้อื่น จริงไหม แล้วประชาธิปไตยต้องยึดหลักวิทยาศาสตร์ คือยึดหลักเหตุผล  ยุกติ์นี้เขาเรียกว่าต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไงครับ อย่าดูถูกความคิดของคนที่คิดไม่เหมือนเราถ้าเขามีเหตุผลต้องรับฟัง
23/2/53 โพสต์โดย พนักงานตรวจแรงงาน
6 จาก 6
กินข่าว
8/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณว่าระบบการปกครองระหว่างประชาธิปไตยกับระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ระบบไหนดีกว่ากัน?
ประชาธิปไตย โดยประชาชน เพื่อประชาชน ?
การปกครองระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่ดีที่สุด
ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่า ประชาธิปไตยมันแค่ข้ออ้าง?
มติมหาชนมีความสัมพันธ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู