หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คุณลักษณะของมุสลิม 10 ประการ มีอะไรบ้าง
ปัญหาคาใจ 27/5/54 โพสต์โดย kon ban nok
คำตอบ
1 จาก 3
หลักธรรมสำคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หลักธรรม 10 ประการ
1. ธฤติ ได้แก่ ความมั่นคง ความเพียร ความพอใจในสิ่งที่ตนมี
2. กษมา ได้แก่ ความอดทน อดกลั้น และมีเมตตากรุณา
3. ทมะ ได้แก่ การข่มจิตมิให้หวั่นไหวไปตามอารมณ์ มีสติอยู่เสมอ
4. อัสเตยะ ได้แก่ การไม่ลักขโมย ไม่กระทำโจรกรรม
5. เศาจะ ได้แก่ การทำตนให้สะอาดทั้งกาย และใจ
6. อินทรียนิครหะ ได้แก่ การข่มการระงับอินทรีย์ 10 คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนังมือ เท้า ทวารหนัก ทวารเบา
   และลำคอ ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องอยู่ในขอบเขต          
7. ธี ได้แก่ การมีสติ ปัญญา รู้จักการดำเนินชีวิตในสังคม
8. วิทยา ได้แก่ ความรู้ทางปรัชญา
9. สัตยะ ได้แก่ ความจริง คือ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน
10.อโกธะ ความไม่โกรธ    

และมีข้อห้ามของศาสนาอิสลาม 10 ประการ
1. ห้ามกราบไหว้รูปปั้น
2. ห้ามเชื่อโชคลาง
3. ห้ามเล่นการพนัน
4. ห้ามเสพเครื่องดองของเมา
5. ห้ามผิดประเวณีกับหญิง ที่มิใช่ภรรยาของตน
6. ห้ามกินหมู สัตว์ที่ตายเอง สัตว์ที่เป็นโรค และสัตว์ที่นำไปบูชายัญในศาสนาอื่น ๆ
7. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อประเทศชาติ
8. ห้ามแสวงหากำไรจากการกักตุนสินค้า
9. ห้ามฆ่าสัตว์ทุกชนิดโดยเจตนาและไม่มีเหตุผล
10. ห้ามกินดอกเบี้ย
27/5/54 โพสต์โดย ปลาย่าง
2 จาก 3
จุดมุ่งหมายสูงสุดองศาสนาคริสต์
30/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 3
صفات المسلم العشرة
01.قوي الجسم
02.متين الخلق
03.مثقف الفكر
04.قادرا على الكسب
05.سليم العقيدة
06.صحيح العبادة
07.مجاهدا لنفسة
08.حريص على وقت
09.منظما فى شئونه
10.نافعا لغيره

Sifat-sifat bagi seorang muslim 10 perkara
01.mempunyai tubuh badan yang kuat
02.berakhlak yang muliya
03.berilmu pengetahuan
04.berkerja buat
05.berakidah yang suci
06.beribadat yang btul dan sah
07.berlawan dengan hawa nafsu sendiri
08.tahu menghargai masa
09.ade peraturan dalam hidup
10.berfaidah bagi orang lain

คูณลักษณะมุสลิมในอุดมคติ 10 ประการ
01.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง
02.เป็นผู้ที่มีมารยาทหนักแน่นมั่นคง
03.เป็นผู้ที่มีการศึกษา
04.เป็นผู้มีอาชีพ
05.เป็นผู้ที่มีอากีดะฮ์ที่บริสุทธ์
06.เป็นผู้ปฏิบัติอีบาดะฮ์อย่างถูกต้อง
07.เป็นผู้ที่ต่อสู้กับตนเอง
08.เป็นผู้รู้คุณค่าของเวลา
09.เป็นผู้มีระเบียบวินัย
10.เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
*จุลสาร อัล-มูนีเราะห์ ฉบับที่ 1 24/10/2551-24/10/1429
10/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พิธีกรรมของศาสนาอิสลามมีอะไรบ้าง?
มีมุสลิมบ้างไหมเอ่ย ทักทายหน่อยนะ คุยเรื่องศาสนาบ้างก็ดี
วิธีละหมาด 5 เวลา อย่างละเอียด
ใครรู้จักการออกดาวะห์ของชาวมุสลิมบ้างค่ะ
สิ่งที่คุณไม่พอใจต่อศาสนาอิสลามคืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู