หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
มรรคมีองค์ ๘ มีอะไรบ้าง
ข้อมูล 18/6/53 โพสต์โดย 99สงสัย
คำตอบ
1 จาก 5
ตามนี้เลยค่ะ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84_%E0%B9%98
18/6/53 โพสต์โดย beeyongche
2 จาก 5
1. สัมมาทิฎฐิ  ปัญญาอันเห็นชอบ คือเห็น อริยสัจ 4 คือ ทุกข์(ความไม่สบายกายหรือใจ)  สมุทัย(เหตุให้เกิดทุกข์)  นิโรธ(ความดับทุกข์) และมรรค (ทางแห่งความดับทุกข์)
2. สัมมาสังกัปปะ  ความดำริชอบ  คือ คิดออกจากกาม  ไม่คิดพยาบาท และไม่คิดเบียดเบียนใคร
3. สัมมาวาจา  วาจาชอบ คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ
4. สัมมากัมมันตะ  กระทำชอบ คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์  เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
5. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ คือ การประกอบอาชีพแต่ในทางสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม
6. สัมมาวายามะ  ความเพียรชอบ คือ เพียรพยายามระวังอกุศลที่ยังไม่เกิด มิให้เกิด  เพียรพยายามสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น
7. สัมมาสติ  ระลึกชอบ คือ ระลึกในสติปัฎฐาน 4 หมายถึงการเจริญสติระลึกรู้ธรรมะ 4 หมวดได้แก่  กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน  เวทนานุปัสสนาสติปัฎฐาน  จิตตานุปัสสนาสติปัฎฐาน  และธัมมานุปัสสนาสติปัฎฐาน
8. สัมมาสมาธิ  สมาธิชอบ  คือ สมาธิที่ตั้งมั่น เป็นจิตที่สะอาด
18/6/53 โพสต์โดย Decepticon
3 จาก 5
มรรคมีองคื ๘ ประการนั้นจะขอยกขึ้นมาอธิบายโดยสังเขปดังนี้ว่า

 ..(มรรค = อริยมรรค = มัชฌิมาปฏิปทา = มรรคแปด = ทางดำเนินชีวิตอันประเสริฐ = ทางสายกลาง)
..........แนวทางดำเนินอันประเสริฐของชีวิตหรือกาย วาจา ใจ เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์
.....เรียกว่า อริยมรรค แปลว่าทางอันประเสริฐ เป็นข้อปฏิบัติที่มีหลักไม่อ่อนแอ จนถึงกับ
.....ตกอยู่ใต้อำนาจ ความอยากแห่งใจ แต่ก็ไม่แข็งตึงจนถึงกับเป็นการทรมานกายให้เหือด
.....แห้งจากความสุขทางกาย เพราะฉะนั้นจึงได้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา คือทางดำเนินสาย
.....กลาง ไม่หย่อนไม่ตึง แต่พอเหมาะเช่นสายดนตรีที่เทียบเสียงได้ที่แล้ว


..........คำว่ามรรค แปลว่าทาง ในที่นี้หมายถึงทางเดินของใจ เป็นการเดินจากความทุกข์
.....ไปสู่ความเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งมนุษย์หลงยึดถือและประกอบขึ้นใส่ตนด้วย
.....อำนาจของอวิชชา ....มรรคมีองค์แปด คือต้องพร้อมเป็นอันเดียวกันทั้งแปดอย่างดุจเชือก
.....ฟั่นแปดเกลียว องค์แปดคือ :-
..........1. สัมมาทิฏฐิ ิคือความเข้าใจถูกต้อง
..........2. สัมมาสังกัปปะ คือความใฝ่ใจถูกต้อง
..........3. สัมมาวาจา คือการพูดจาถูกต้อง
..........4. สัมมากัมมันตะ คือการกระทำถูกต้อง
..........5. สัมมาอาชีวะ คือการดำรงชีพถูกต้อง
..........6. สัมมาวายามะ คือความพากเพียรถูกต้อง
..........7. สัมมาสติ คือการระลึกประจำใจถูกต้อง
..........8. สัมมาสมาธิ คือการตั้งใจมั่นถูกต้อง
.....การปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอน รวมลงในมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้ เมื่อย่นรวมกัน
.....แล้วเหลือเพียง 3 คือ ศีล - สมาธิ - ปัญญา สรุปสั้น ๆ ก็คือ
...............การปฏิบัติธรรม(ศีล-สมาธิ-ปัญญา)ก็คือการเดินตามมรรค

ขอท่านทั้งหลายจงเจริญรอยตามเส้นทางแห่งมรรคเถิด
18/6/53 โพสต์โดย ติกฺขปัญโญ
4 จาก 5
[๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิชชาเป็นหัวหน้าในการยังอกุศลธรรมให้ถึงพร้อม เกิดร่วมกับความไม่ละอายบาป ความไม่สะดุ้งกลัวบาป ความเห็นผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ไม่รู้แจ้ง ประกอบ ด้วยอวิชชา ความดำริผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นผิด เจรจาผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริผิด การงานผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาผิด การเลี้ยงชีพผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานผิด พยายามผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพผิด ระลึกผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามผิด ตั้งใจผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกผิด.

[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนวิชชา เป็นหัวหน้าในการยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม เกิดร่วมกับความละอายบาป ความสะดุ้งกลัวบาป ความเห็นชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้รู้แจ้ง ประกอบด้วยิชชา ความดำริชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นชอบ เจรจาชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริชอบ การงานชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาชอบ การเลี้ยงชีพชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานชอบ พยายามชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพชอบ ระลึกชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามชอบ ตั้งใจชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกชอบ แล

-----------------------------------
ปลูกต้นไม้เอาปลายปักลงไปเอารากชี้ฟ้า มันไม่ขึ้นเป็นต้นนะครับท่าน ในมรรค ๘ พระพุทธเจ้าตรัสว่า มีสัมมาทิฐิเป็นประธาน คือ สร้างสัมมาทิฐิให้เกิดก่อน แล้วองค์มรรคที่เหลือก็จะเกิดตามๆ กันมา ตามเหตุตามปัจจัย สรุปง่ายๆ ว่า

สัมมาทิฏฐิ และสมมาสังกัปปะ = ปัญญา
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ = ศีล
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ = สมาธิ

"ปัญญาเป็นพ่อ ศีลเป็นลูก สมาธิเป็นหลาน"
20/6/53 โพสต์โดย Darkcoder
5 จาก 5
ขอบใจจ้าที่ช่วยตอบ
23/6/53 โพสต์โดย ข้าวโพด
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปัญหาธรรมะ
มรรค มีองค์ ๘ องค์ที่๓
มรรคาคืไร
การบำเพ็ญกุศลต้องทำอย่างไร
ใครเคยทำบุญครบSET มหากุศล๘บ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู