หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระพุทธเจ้าองค์แรก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า พระตัณหังกรพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้เป็นพระองค์ที่ ๑ ใน “สารมัณฑกัป”( กัปแรก )

สมเด็จองค์ปฐม” ก็คือพระพุทธเจ้าองค์แรกหรือองค์ที่ ๑ เรียกว่า “องค์ปฐม”

สมเด็จองค์ปฐมทรงพระนามว่า “สมเด็จพระพุทธสิกขีที่ ๑” แต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ผ่านไปแล้ว อาจจะมีชื่อซ้ำกันก็ได้ โดยเฉพาะ ชื่อนี้มีด้วยกันถึง ๕ พระองค์ จึงเรียกขานกันว่าเป็น “สมเด็จพระพุทธสิกขีที่ ๑” พระองค์จึงทรงเป็นต้นพระวงศ์ ของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ จึงสมควรยกย่องพระองค์ว่าทรงเป็น “สมเด็จองค์ปฐมบรมครู” อย่างแท้จริงในสารมัณฑกัป พระโพธิสัตว์พระนามว่า “ ตัณหังกร” ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๑

พระเจ้าอานันทะแห่งพระนครปุปผวดี เป็นพระพุทธบิดา พระนางสุนันทาเทวี พระอัครมเหสีเป็นพระพุทธมารดา

ทรงครองฆราวาสวิสัยอยู่ ๑๐,๐๐๐ ปี

พระองค์ได้ทรงสร้างสมพระบารมีมาเป็นเวลา ๑๖ อสงไขย ๑๐๐.๐๐๐ มหากัป

พระองค์เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์   ( เสด็จออกผนวช )

ทรงใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรอยู่เพียง ๗ วัน

ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ โคนต้นพญาสัตตบรรณ ( ต้นตีนเป็ดขาว )

และเมื่อพระพุทธเจ้าตัณหังกรได้ทรงกระทำพุทธกิจตลอดพระชนมายุ ๑๐๐,๐๐๐ ปีของพระองค์แล้ว พระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของพวกเรา ได้ทรงบำเพ็ญมหาทานไว้ในศาสนาของ พระพุทธเจ้าตัณหังกรพระองค์นี้เป็นอันมาก แต่ก็มิได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าตัณหังกรว่า “ พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ” เนื่องด้วยในเวลานั้น ธรรมสโมธานทั้ง ๘ ประการ ของพระพุทธเจ้าของพวกเรา ยังไม่ถึงความบริบูรณ์
ธรรมะ สัตบุรุษ 10/5/53 โพสต์โดย AUCHIHA MADARA
คำตอบ
1 จาก 10
เรื่องนี้อ่านจบค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ
10/5/53 โพสต์โดย panda 59
2 จาก 10
จ้าอันนี้..อ่านจบ..สั้นหน่อย..อิอิ
10/5/53 โพสต์โดย bignok
3 จาก 10
ไม่ใช่คะ แต่เป็น พระพุทธเจ้าทีปังกร   ต่างหาก
10/5/53 โพสต์โดย เชียงพิณ
4 จาก 10
ดึกๆอ่านแล้วมึนจริงๆ จูนไม่ค่อยติดเลย
11/5/53 โพสต์โดย ผ่านมา...
5 จาก 10
+ ให้
14/5/53 โพสต์โดย ไม่รุ เรานอนไม่ต้องแก้แล้วๆ
6 จาก 10
+ ให้
คนทำดีได้ดีนะ
14/5/53 โพสต์โดย ไม่รุ เรานอนไม่ต้องแก้แล้วๆ
7 จาก 10
โดยทั่วไปเราจะรู้ รึเข้าใจ ว่าปฐมวงศ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ พระทีปังกรพุทธเจ้า ซึ่งไม่ใช่ ยังมีมาก่อนพระทีปังกรพุทธเจ้าอีก 3 พระองค์ แต่เราไม่ค่อยมีข้อมูลเท่านั้น จึงไม่เป็นที่รู้จักกันนัก ลองไปหาอ่านดูใน วิกิพีเดีย
15/5/53 โพสต์โดย Dr.18 Year
8 จาก 10
อยากทราบว่า ข้อมูลมาจากไหนหรอครับ ว่าพระพุทธเจ้าองค์แรกคือองค์นี้

เพราะเท่าที่รู้มา ทราบมาว่าวัฏฏะหาเบื้องต้น ไม่ได้ ก็น่าจะมีพระพุทธเจ้ามากนับไม่ได้เช่นกัน

ส่วนพระทีปังกรพุทธเจ้า ที่คนส่วนมากคิดว่าเป็นองค์แรกนั้นเพราะยกขึ้นมาเป็นลำดับแรกบ่อย
ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกที่พยากรณ์ว่าพระสมณโคดมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้จะได้ตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้าในกาลต่อมา

และเมื่อพระโพธิสัตว์ถูกพยากรณ์ด้วยพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเป็นครั้งแรกแล้ว
พระโพธิสัตว์นั้นจากอนิยตโพธิสัตว์(คือยังไม่เที่ยงต่อการตรัสรู้)เป็นนิยตโพธิสัตว์(คือเที่ยงต่อการตรัสรู้ในกาลต่อมา) เพราะพระดำรัสของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ย่อมไม่เป็นอื่น
16/5/53 โพสต์โดย skipio
9 จาก 10
ก่อนจะแสดงความเห็นเรื่องพระพุทธเจ้าองค์แรก ขอกล่าวถึงบทสวดมนต์บทหนึ่งก่อนนะครับ ชื่อว่าบท "สัมพุทเธ"
ขึ้นต้นว่า "สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ..."

ในคำแปลบทที่ ๑ ของบทสวดมนต์นี้แปลว่า
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์ด้วยเศียรเกล้าฯ

ในคำแปลบทที่ ๒ ของบทสวดมนต์นี้แปลว่า
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ๑,๐๒๔,๐๕๕ พระองค์ด้วยเศียรเกล้าฯ

ในคำแปลบทที่ ๓ ของบทสวดมนต์นี้แปลว่า
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค์ด้วยเศียรเกล้าฯ

ตัวเลขที่ยกมานี้มีความหมายนะครับ
ในบทแรกมีที่มาว่า จำนวน ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์นั้น คือ จำนวนพระพุทธเจ้าในอดีตที่พระโพธิสัตว์ประเภท "ปัญญาธิกะ" ได้พบ ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า อย่างเช่นเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็พบมาจำนวนเท่านี้
ในบทที่สองมีที่มาว่า จำนวน ๑,๐๒๔,๐๕๕ พระองค์นั้น คือ จำนวนพระพุทธเจ้าในอดีตที่พระโพธิสัตว์ประเภท "ศรัทธาธิกะ" ได้พบ ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
ในบทที่สามมีที่มาว่า จำนวน ๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค์นั้น คือ จำนวนพระพุทธเจ้าในอดีตที่พระโพธิสัตว์ประเภท "วิริยาธิกะ" ได้พบ ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า อย่างเช่นพระศรีอาริย์ท่านเข้าข่ายประเภทนี้

ดังนั้นจำนวนพระพุทธเจ้าในอดีตจึงมีไม่ใช่น้อย เปรียบเทียบแล้วก็เท่ากับจำนวนเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาครับ
ส่วนที่ว่า ๒๘ องค์ ตัวเลขนี้คือเศษ ๒ หลักท้ายของ ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์ เท่านั้น เป็นตัวเลขน้อยมากๆ ดังนั้นพระตัณหังกรจึงไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์แรก หรือพระพุทธเจ้าองค์ปฐม

ความเข้าใจในนามพระพุทธเจ้าที่มักเข้าใจกันผิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรก (ซึ่งอาจจะถูกในความหมายที่ท่านเข้าใจก็ได้ ลองพิจารณาดูแล้วกัน) เช่น
พระพุทธโกนาคมน์ เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปฐม (ของ ๕ องค์) นับจากต้นภัททกัปนี้
พระทีปังกร เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปฐม (ของ ๒๕ พระองค์) นับจากพระโพธิสัตว์เริ่มบำเพ็ญปรมัตถบารมี
พระตัณหังกร เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปฐม (ของ ๒๘ พระองค์) นับจากต้น ๔ อสงไขยเศษแสนมหากัปสุดท้าย (มีพระทีปังกรเป็นองค์ที่ ๔)
พระศากยมุนีพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปฐม (ของ ๓๘๗,๐๒๘ พระองค์) นับจากพระโพธิสัตว์เริ่มบำเพ็ญอุปบารมี
พระพรหมเทวะพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปฐม (ของ ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์) นับจากพระโพธิสัตว์เริ่มบำเพ็ญบารมี
พระทีปังกรพุทธเจ้า (องค์ก่อน) เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปฐมที่พระโพธิสัตว์ได้พบและตั้งปฐมจิตอธิษฐานอยากเป็นพระพุทธเจ้า (เป็นชาติสุดท้ายที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นผู้หญิง)

คราวนี้ก็กลับมาที่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมจริงๆ หมายถึงองค์แรกก่อนพระพุทธเจ้าทั้งหมด ไม่มีพระพุทธเจ้าก่อนหน้านี้อีกแล้ว
พระนามของพระพุทธเจ้าองค์ปฐมปรากฏในคัมภีร์ปฐมมูล กล่าวว่าพระองค์มีพระนามว่า ติกขะคัมมะสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรก พระองค์จึงไม่เคยได้พบเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาก่อนเลย การบำเพ็ญพุทธบารมีของพระองค์ท่านนั้นยากยิ่งนัก เพราะไม่มีพุทธจริยาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนให้เห็นเป็นแบบอย่าง แม้การประทับนั่งบนโพธิบัลลังก์เพื่อการตรัสรู้ก็ยาวนานที่สุด โดยประทับนั่งใต้ต้นไม้ ๒๕ ต้น ต้นละ ๒๐๐ ปี รวมทั้งหมดเป็นเวลาถึง ๕,๐๐๐ ปี จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปฐม พระองค์มีพระชนมายุ ๑๐๐,๐๐๐ ปี
2/6/53 โพสต์โดย freebird
10 จาก 10
มั่ว ไม่มีองค์เเรกและองค์สุดท้ายหรอ ใครจะไปกำหนดใครจะไปจำได้บ้าอ่ะป่าว(คุณต้องเชื่อเพราะผมเคยบวชเรียนมัน10ปี)
พระสมณโคตมโคตร ท่านตรัสเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าไว้แต่เพียงว่าอย่าคิดเลยเรื่องเลยเรื่องว่าเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติ พระพุทธเจ้าเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่คนเเล้วอย่าคิดเลยเพราะจะเสียเวลา และปวดหัวเฉยๆ

ให้เธอจงอยู่กับปัจจุบันเถอะ แค่นี้เอง อะไรที่นายเอามาจากไหนไม่รู้มั่ว
12/10/55 โพสต์โดย hankwangpat
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พระพุทธเจ้ามีจริงหรือ
พระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า องค์ไหนที่่มีอาชีพเป็นหมอก่อนบวชครับ
คำถามแบบโง่โง่เหมือนเดิม เขาบอกว่า มีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ แล้วตอนนั้นเรียกว่าศาสนาอะไร
พระปัจเจกพุทธเจ้า ตรัสรู้สำเร็จด้วยตนเองเช่นพระพุทธเจ้า ไม่สามารถถ่ายทอดธรรมหรือไม่มีใครมีภูมิธรรมสูงพอเข้าใจ
พระปัญจวัคคีย์องค์ใดมีคุณลักษณะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู