หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภาคผนวกคืออะไร
อักษรศาสตร์ | วรรณกรรม 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 25
ภาคผนวก คือรายการที่ผู้ทำรายงานต้องการเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง
รายการเหล่านี้มีความสัมพันธ์และช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องดีขึ้น เช่น ตัวเลขสถิติ แบบสอบถามตาราง ลำดับ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
26/3/51 โพสต์โดย jkumbe14
2 จาก 25
คือคำนำเรื่อง
24/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 25
คือ ภาคผนวก
19/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 25
คือ หน้าที่จะต้องใส่รูปภาพหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในหน้งสือหรือรายงาน
21/1/54 โพสต์โดย Paphaly
5 จาก 25
ไม่รู้
27/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 25
ภาคผนวกคือ ส่วนประกอบที่เขียนเพิ่มเติมในตอนท้าย
เพื่อช่วยให้เห็นความสมบูรณ์ในข้อมูล เนื้อหา กระบวนการดำเนินงานและผลของการวิจัย
ภาคผนวกอาจประกอบด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องอื่นนอกเหนือจากส่วนที่จัดไว้ในเนื้อหา สำเนาเอกสารหายาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้อาจมีรายละเอียดอื่น ๆ เช่น
คำอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอน หรือวิธีทำภาพประกอบ การสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทดลอง
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นหรือสร้างขึ้นในโครงการวิจัยนั้น ๆ
สำหรับกรณีมีภาคผนวกหลายภาค ให้จัดเป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข
และภาคผนวก ค ตามลำดับ และให้ขึ้นหน้าใหม่เมื่อขึ้นภาคผนวกใหม่
และพิมพ์หน้าบอกตอนสำหรับภาคผนวกนั้น ๆ ด้วย
6/4/54 โพสต์โดย touchdeep
7 จาก 25
ภาคผนวกคือ ส่วนประกอบที่เขียนเพิ่มเติมในตอนท้าย
เพื่อช่วยให้เห็นความสมบูรณ์ในข้อมูล เนื้อหา กระบวนการดำเนินงานและผลของการวิจัย
ภาคผนวกอาจประกอบด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องอื่นนอกเหนือจากส่วนที่จัดไว้ในเนื้อหา สำเนาเอกสารหายาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้อาจมีรายละเอียดอื่น ๆ เช่น
คำอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอน หรือวิธีทำภาพประกอบ การสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทดลอง
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นหรือสร้างขึ้นในโครงการวิจัยนั้น ๆ
สำหรับกรณีมีภาคผนวกหลายภาค ให้จัดเป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข
และภาคผนวก ค ตามลำดับ และให้ขึ้นหน้าใหม่เมื่อขึ้นภาคผนวกใหม่
และพิมพ์หน้าบอกตอนสำหรับภาคผนวกนั้น ๆ ด้วย
29/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 25
ประโยคลงท้ายและใส่รูปภาพไว้เป็นหลักฐานกำกับไว้ด้วย
7/9/54 โพสต์โดย คนลับ
9 จาก 25
คือ............
..................
.................
8/9/54 โพสต์โดย คนลับ
10 จาก 25
ภาคผนวกคือ ส่วนประกอบที่เขียนเพิ่มเติมในตอนท้าย
เพื่อช่วยให้เห็นความสมบูรณ์ขึ้น
2/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 25
คือสิ่งที่ต้องทำ
24/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 25
แล้วภาคผนวกต้องเขียนอะไรลงไปบ้างเหรอ ? เราไม่รู้จะเริ่มยังไงดี ):
22/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 25
555
8/2/55 โพสต์โดย 55555555
14 จาก 25
ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนื้อหา
21/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
15 จาก 25
ภาคผนวกคือ  การที่ขยายเนื้อหาออกมาเพื่อเข้าใจมากขึ้นเช่น นิทานเทียบสุภาตมีเนื้อหาว่านิทานเทียบสุภาษิตไม่ค่อยมีใครรู้จักเพราะไม่อ่านและศึกษานิทานเทียบสุภาษิตและภาคผนวกก็คือประวัติของนิทานและยกตัวอย่างเพื่อขยายเนื้อหาสักเรื่อง เป็นต้น
1/3/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 25
ภาคผนวกคือ ส่วนประกอบที่เขียนเพิ่มเติมในตอนท้าย
เพื่อช่วยให้เห็นความสมบูรณ์ในข้อมูล เนื้อหา กระบวนการดำเนินงาน
ที่จัดไว้ในเนื้อหา สำเนาเอกสารหายาก
นอกจากนี้อาจมีรายละเอียดอื่น ๆ เช่น
คำอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอน หรือวิธีทำภาพประกอบ การสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทดลอง
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นหรือสร้างขึ้นในโครงการวิจัยนั้น ๆ
สำหรับกรณีมีภาคผนวกหลายภาค ให้จัดเป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข
และภาคผนวก ค ตามลำดับ และให้ขึ้นหน้าใหม่เมื่อขึ้นภาคผนวกใหม่
และพิมพ์หน้าบอกตอนสำหรับภาคผนวกนั้น ๆ ด้วย
6/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
17 จาก 25
ใช่แบบนี้รึปล่าวคะ
13/8/55 โพสต์โดย ♥nonny♥
18 จาก 25
แทกยว
26/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
19 จาก 25
หาเอาเอง
14/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
20 จาก 25
ภาคผนวกคือ การใส่รูปภาพประกอบ หรือเนื้อหาเพิ่มเติม
4/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
21 จาก 25
ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท้ายเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน
19/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
22 จาก 25
ส่วนประกอบที่สำคัญอันดับแรกของหนังสื่อ
25/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
23 จาก 25
ไม่รู้
12/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
24 จาก 25
ภาคผนวกคือ ส่วนประกอบที่เขียนเพิ่มเติมในตอนท้าย
เพื่อช่วยให้เห็นความสมบูรณ์ในข้อมูล เนื้อหา กระบวนการดำเนินงาน
ที่จัดไว้ในเนื้อหา สำเนาเอกสารหายาก
นอกจากนี้อาจมีรายละเอียดอื่น ๆ เช่น
คำอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอน หรือวิธีทำภาพประกอบ การสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทดลอง
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นหรือสร้างขึ้นในโครงการวิจัยนั้น ๆ
สำหรับกรณีมีภาคผนวกหลายภาค ให้จัดเป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ข
และภาคผนวก ค ตามลำดับ และให้ขึ้นหน้าใหม่เมื่อขึ้นภาคผนวกใหม่
และพิมพ์หน้าบอกตอนสำหรับภาคผนวกนั้น ๆ ด้วย
2/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
25 จาก 25
ก ประมาณค่าใช้จ่าย
ข  รูปเเบบการจัดทำชิ่นงาน-เเบบเคื่อง
ค คู่มือการใช้ชิ้นงาน-เครื่อง
ง  ผลการคำนวณ
8/4/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักธรรมาภิบาลคืออะไร
อยากทราบดุลการค้าเปรียบเทียบระหว่างปี 2548 ปี2549 ปี2550 และวิธีแก้ปัญหาจากภาครัฐด้วย
สนามฝึกยุทธวิธีทัพภาค2อยู่ที่ไหน
อาณาจักรแรกของภาคใต้ คืออาณาจักรอะไร?
อาชีวชลบุรีเรียนวันไหนบ้างคับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู