หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
ถ้าชาวต่างชาติเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคารแห่งหนึ่งในชื่อของคนไทย เมื่อปิดบัญชีเช่าซื้อกับทางธนาคารแล้ว

ชาวต่างชาติต้องการให้รถยนต์เป็นชื่อของตนเอง

การโอนกรรมสิทธิ์แบบนี้ ต้องทำอย่างไรและใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

ช่วยมอบแสงทางแห่งปัญญาให้หน่อยสิ

ขอบคุณค่ะ
ซื้อรถ 2/12/52 โพสต์โดย son
คำตอบ
1 จาก 3
ข้อมูลจากกรมขนส่งค่ะ
อยู่บรรทัดล่างสุดเลยค่ะ


ฝ่ายทะเบียนรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัด

        ฝ่ายทะเบียนรถมีหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินการด้านทะเบียนรถ การตรวจสภาพรถการจัด เก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้แก่ การจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนแปลงรายการ ทางทะเบียน และอื่น

ฝ่ายทะเบียนรถ (พ.ร.บ.ขนส่ง)

ข้อแนะนำในการขอดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ

1. การจดทะเบียนและเสียภาษีรถใหม่

หลักฐานเอกสารที่ใช้

(1) หนังสือรับรองการส่งบัญชีรับจำหน่ายรถ
(2) ใบแจ้งจำหน่าย
(3) ใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบกำกับภาษี
(4) สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาอื่นๆ ที่แสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการครอบครองรถตามกฏหมาย
(5) ใบมอบอำนาจในกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินการ
(1) หลักฐานการได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง
(2) นำรถเข้าตรวจสภาพรถ ณ งานตรวจสภาพรถ
(3) เมื่อผ่านการตรวจสภาพรถ ให้นำหลักฐานการจดทะเบียนรถพร้อมใบตรวจสภาพรถ ไปจดทะเบียนที่งานทะเบียนรถ
(4) คำนวณภาษีรถ รับชำระภาษี
(5) ออกหมายเลขทะเบียนรถ
(6) ออกหมายเลขทะเบียนรถ
(7) ออกป้ายแสดงการจดทะเบียน
( เสนอนายทะเบียนลงนาม

2. การต่ออายุทะเบียนและเสียภาษีรถ
(1) ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ พร้อมหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
(2) นำรถเข้าตรวจสภาพ
(3) นำหลักฐานใบรับรองการตรวจสภาพรถไปยื่นชำระภาษี ที่งานทะเบียนรถ
(4) ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และบันทึกรายการเสียภาษีในหนังสือแสดงการจดทะเบียน และต้นขั้วทะเบียนรถ
(5) เสนอนายทะเบียนลงนาม

3. การโอนทะเบียนรถ
1) ผู้โอนและผู้รับโอน ต้องยื่นคำขอแบบเรื่องราวขอโอนและรับโอน หากจะให้ผู้อื่นไปทำการแทน ต้องนำใบมอบอำนาจตามกฎหมายพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้โอนและผู้รับโอน
(2) แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถพร้อมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการครอบครองรถ ของผู้โอน เช่น ใบเสร็จรับเงินค่ารถ สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาอื่น ๆ
(3) นำรถไปตรวจสอบเลขคัสซี เลขเครื่องยนต์จากช่างตรวจสภาพรถ
(4) เสียค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถ 200 บาท

4. การแจ้งย้ายออก
(1) ยื่นคำขอตามแบบคำขออื่น ๆ หากจะให้ผู้อื่นไปทำการแทน ต้องทำใบมอบอำนาจตาม กฎหมาย
(2) แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ แนบหลักฐานการได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งของจัง หวัดปลายทาง ระบุรถคันที่จะแจ้งย้ายออก

5. การแจ้งย้ายเข้า
(1) ยื่นคำขอตามแบบคำขออื่น ๆ หากจะให้ผู้อื่นไปทำการแทน ต้องทำใบมอบอำนาจตาม กฎหมายพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล
(2) แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถพร้อมกับหนังสือแสดงการแจ้งย้ายเข้า
(3) นำรถที่แจ้งย้ายเข้าไปรับการตรวจสอบหมายเลขคัสซี เลขเครื่องยนต์ จากช่างตรวจสภาพรถ
(4) นำแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถเดิมที่ย้ายออกมาไปคืน
(5) เสียค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถใหม่ 200 บาท

6. การเปลี่ยนประเภทรถ
(1) ยื่นคำขอตามแบบคำขออื่น ๆ หากจะให้ผู้อื่นไปทำการแทน ต้องทำใบมอบอำนาจตาม กฎหมาย
(2) แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
(3) นำรถเข้าตรวจสภาพ
(4) นำแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถที่จดทะเบียนไว้ประเภทเดิมไปคืน
(5) เสียค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ 200 บาท ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนประเภท 20 บาท
(6) เสียภาษีเพิ่ม กรณีประเภทใหม่มีอัตราภาษีสูงกว่าเดิม

7. การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ
(1) ยื่นคำขอตามแบบขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ หาก จะให้ผู้อื่นไปทำการแทน ต้องทำใบมอบอำนาจตามกฎหมาย
(2) นำรถไปตรวจสอบ
(3) เสียค่าธรรมเนียมคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญอย่างละ 20 บาท
(4) นำใบรับรองการตรวจสอบรถ หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถพร้อมหลักฐานอื่น เช่น หนังสือ รับรองหลักฐานการตัดบัญชีเครื่องยนต์ ใบแจ้งจำหน่าย และใบเสร็จรับเงิน ยื่นขอแก้ไข หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
(5) เสียภาษีเพิ่ม ถ้าน้ำหนักรถเพิ่มขึ้นเกินจากอัตราภาษีเดิม

8. การแจ้งหยุดใช้รถเพื่อไม่เสียภาษีครั้งถัดไป ตามมาตรา 89
(1) ยื่นคำขอตามแบบคำขออื่น ๆ พร้อมกับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ หากจะให้ผู้อื่นไปทำการแทน ต้องทำใบมอบอำนาจตามกฎหมาย (2) แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
(3) ต้องยื่นคำขอภายในสามสิบวัน นับแต่วันถึงกำหนดเสียภาษีครั้งถัดไป หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะต้องเสียภาษีครั้งถัดไปอีก 1 ปี
(4 งวด)

9. การแจ้งเลิกใช้รถ ตามมาตรา 79
(1) ยื่นคำขอตามแบบคำขออื่น ๆ หากจะให้ผู้อื่นไปทำการแทน ต้องมีใบมอบอำนาจตาม กฎหมาย
(2) แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
(3) ต้องนำแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถมาคืนต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เลิกใช้รถนั้น

10. การแจ้งยกเลิกการจดทะเบียนรถ ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาเช่าซื้อ
(1) ให้ผู้ให้เช่าซื้อ แจ้งเป็นหนังสือยืนยันบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อ และแจ้งด้วยว่าได้ยึด รถคืนมาจากผู้เช่าซื้อแล้ว โดยอาศัยสิทธิตามกฎหมาย หรือข้อสัญญาอย่างไร ซึ่งในหนังสือ นั้น ให้ระบุไว้ด้วยว่า หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิในรถคันที่ยึดมา เจ้าของรถยินยอม รับผิดชอบทุกประการพร้อมทั้งให้แนบสำเนาสัญญาเช่าซื้อ และหลักฐานการบอกเลิกสัญญา ที่ได้ทำเป็นหลักฐานไว้ก็ให้แนบมาด้วย
(2) นำแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถคืนต่อนายทะเบียน ถือเป็นรถปลอดทะเบียน
(3) เมื่อยกเลิกการจดทะเบียนแล้ว หากเจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อรายใหม่จะนำรถคันดังกล่าวไปจด ทะเบียน ให้นำหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถไปดำเนินการเสมือนกับการจดทะเบียนรถใหม่ ทุกประการ

11. การขอจดทะเบียนรถที่แจ้งเลิกใช้มาตรา 79 และรถเลิกสัญญาเช่าซื้อ ให้ ดำเนินการเสมือนการจดทะเบียน และเสียภาษีรถใหม่ (เป็นรถปลอด ทะเบียน)

12. การขอแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีแทนที่สูญ หาย ถูกทำลาย
ชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ
(1) ยื่นคำขอตามแบบคำขออื่น ๆ หากจะให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนต้องยื่นใบมอบอำนาจตาม กฎหมาย
(2) ต้องแนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถและหลักฐานที่แจ้งความว่าสูญหาย หรือหลักฐาน การถูกทำลาย ชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ
(3) ต้องเสียค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
(4) ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือลบเลือนดังกล่าว

13. การขอใบแทนหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
(1) ยื่นคำขอตามแบบคำขออื่น ๆ โดยผู้ประกอบการขนส่งต้องดำเนินการด้วยตนเอง หากจะให้ ผู้อื่นไปทำการแทน ต้องทำใบมอบอำนาจตามกฎหมาย
(2) ถ้าสูญหาย จะต้องมีหลักฐานการแจ้งความ โดยผู้แจ้งความต้องเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประกอบการขนส่ง
2. เจ้าของรถ
3. ผู้ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ผู้เช่าซื้อ ฯลฯ
4. ผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากบุคคลตามข้อ 1,2 หรือ 3
(3) ในกรณีที่ผู้ยื่นขอเป็นผู้รับมอบอำนาจ ต้องแนบบัตรประจำตัวผู้ยื่นด้วย
(4) ต้องเสียค่าธรรมเนียมคำขอรับใบแทนหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ

14. กรณีรถหาย
(1) ต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ที่รถหาย
(2) ยื่นคำขอตามแบบคำขออื่น ๆ เพื่อแจ้งหยุดใช้รถตามมาตรา 89 หรือเลิกใช้ตามมาตรา 79 พร้อมกับสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความเรื่องรถหายไว้โดยผู้ ประกอบการขนส่งต้องดำเนินการด้วยตนเอง หากจะให้ผู้อื่นไปทำการแทนต้องทำใบมอบ อำนาจตามกฎหมาย

ข้อควรจำ
เมื่อต้องการขอจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ โอนสิทธิการใช้รถ หรือเปลี่ยนแปลง รายการต่าง ๆ เกี่ยวกับทะเบียนรถ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถไปด้วยทุกครั้ง กรณีขายรถให้กับ ผู้อื่นแล้ว โปรดแจ้งให้ผู้ซื้อ ไปโอนรถ
ต่อนายทะเบียน ภายใน 15 วัน นับแต่วันซื้อขายอย่าทำการโอน ลอยโดยไม่ระบุชื่อผู้รับโอน อาจต้องรับผิดชอบภาษีที่ค้างชำระหรือค่าเสียหายที่ผู้รับโอนก่อขึ้นภายหลังได้ ผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถต้องลงนามในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบลายมือชื่อเมื่อมีการโอนรถภายหลัง

--------------------------------------------------------------------------------

งานตรวจสภาพรถ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานตรวจสภาพรถ ในสังกัดฝ่ายทะเบียนรถ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
และตรวจสภาพรถที่ขอดำเนินการทางทะเบียน เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

ตรวจความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการ จราจรติดขัด ที่เกิดจากความปกพร่องของรถยนต์
ตรวจความถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานการได้มา หรือตามรายละเอียดในรายการจดทะเบียนเพื่อป้องกันการนำรถที่ได้มาไม่ถูกกฎหมาย
มาดำเนินการทางทะเบียน
ตรวจมลภาวะที่เกิดเครื่องยนต์ เพื่อให้เครื่องยนต์ลดมลภาวะจากรถยนต์และรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อผลทางเศรษฐกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลง เนื่องจากรถสภาพดีขึ้น
ประหยัดเวลาเดินทาง
การจราจรติดขัดเนื่องจากข้อบกพร่องของรถน้อยลง
การลื่นไหลของการจราจรดีขึ้น(สมรรถนะรถทั่วไปดีขึ้น)
แรงงานที่ใช้จัดการจราจรน้อยลง
2 ขั้นตอนการดำเนินงาน

การตรวจสภาพรถเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการหลังจาก   เจ้าหน้าที่งานทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ
การขอดำเนินการถูกต้องครบถ้วนแล้ว หลังจากนั้นเจ้าของรถนำเอกสารยื่นต่องานตรวจสภาพ
พร้อมนำรถเข้ารับการตรวจสภาพหรือตรวจสอบ แล้วแต่กรณีการตรวจสอบรถ

ตรวจสอบความถูกต้องของ ชนิดรถ แบบรถ
ตรวจสอบความถูกต้องของเลขตัวถังรถ และ เลขเครื่องยนต์
ตรวจสอบความถูกต้องของสีรถ
การตรวจสภาพรถจุดตรวจที่ 1

ตรวจความถูกต้องของ ชนิดรถ แบบรถ
ตรวจความถูกต้องของเลขตัวถัง และ เลขเครื่องยนต์
ตรวจระบบ ห้ามล้อมือ ห้ามล้อเท้า
ตรวจมลภาวะจากเครื่องยนต์
ระดับเสียงจากท่อไอเสีย
ก๊าชพิษจากเครื่องยนต์
ตรวจระดับเสียงแตรสัญญาณ
ตรวจเครื่องวัดความเร็วรถ
จุดตรวจที่ 2

ตรวจโคมไฟแสงสว่าง (ไฟหน้า) โคมไฟสัญญาณต่างๆ เช่น โคมไฟเลี้ยว โคมไฟท้าย และโคมไฟส่องสว่าง และโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ
ตรวจเครื่องปัดน้ำฝน
ตรวจกระจกกันลมหน้า - หลัง และส่วนอื่นที่เป็นกระจก
จุดตรวจที่ 3

ตรวจระบบเครื่องล่าง เช่น ศูนย์ล้อหน้า ระบบบังคับเลี้ยว ล้อและยาง
ตรวจ ถังเชื้อเพลิงและระบบท่อส่ง
จุดตรวจที่ 4

ตรวจสีรถ
ตรวจสภาพตัวถังและโครงรถ
ตรวจที่นั่งผู้ขับและผู้โดยสาร
เครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ

เพื่อให้การใช้รถ ใช้ถนน เป็นไปด้วยความปลอดภัยและลดอันตรายแก่ผู้ใช้รถ และให้เครื่องอุปกรณ์สำหรับรถเป็นมาตรฐานเดียวกัน กรมการขนส่งทางบก จึงได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วย เครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไว้ดังนี้


--------------------------------------------------------------------------------

หน้าที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนรถ

ข้อแนะนำในการดำเนินการตามกฎหมายรถยนต์
(รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน , รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ,
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล , รถจักรยานยนต์ และอื่น ๆ)

การจดทะเบียนรถใหม่

เอกสารที่ใช้

หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
หนังสือแจ้งจำหน่ายรถ
ใบเสร็จรับเงิน และสัญญาเช่าซื้อ (กรณีเช่าซื้อรถ)
หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ขั้นตอนดำเนินการ

รับคำขอจดทะเบียนรถ
นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
ออกเลขทะเบียน
คำนวณอัตราภาษีและค่าธรรมเนียม
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และออกใบเสร็จรับเงิน
จัดทำรายการทางทางทะเบียนรถ
เสนอนายทะเบียนลงนาม
จ่ายใบคู่มือ เครื่องหมายการเสียภาษี แผ่นป้ายทะเบียนรถ
การเสียภาษีประจำปี

เจ้าของรถจะต้องเสียภาษีประจำปีล่วงหน้าคราวละ 1 ปี ถ้าเสียภาษีเกินเวลาที่กำหนดไว้จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ค้าง เจ้าของรถสามารถชำระได้ก่อนถึงวันครบรอบภาษีล่วงหน้า 3 เดือน หรือ 90 วัน การชำระภาษีประจำปีสามารถเสียภาษีได้ 3 ทาง คือ เสียภาษีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีเสียภาษีผ่านไปรษณีย์ หรือเสียภาษีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

เอกสารที่ใช้

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ขั้นตอนดำเนินการ

ยื่นสมุดคู่มือจดทะเบียนรถพร้อม พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ.
ให้กับเจ้าหน้าที่ (ไม่ต้องเขียนคำขอต่อภาษี)
คำนวณอัตราภาษี
จัดเก็บภาษี และออกใบเสร็จรับเงิน
จัดทำรายการทางทะเบียนรถ
เสนอนายทะเบียนลงนาม
จ่ายใบคู่มือ เครื่องหมายเสียภาษี
การโอนกรรมสิทธิ์รถ  

ผู้โอนและผู้รับโอนต้องมาดำเนินการโอนภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการซื้อขายรถ ถ้าไม่โอน ภายใน 15 วันต้องเสียค่าปรับขั้นต่ำ 200 บาท

เอกสารที่ใช้

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้โอน และผู้รับโอน
หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล
หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้โอนและผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแนบ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย
สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี กรณีเป็นนิติบุคคล
ขั้นตอนดำเนินการ

ลงทะเบียนรับคำขอโอนรถ
นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ยกเว้นการตรวจสอบกรณีโอนตามสัญญาเช่าซื้อ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบเสร็จรับเงิน
บันทึกการโอนกรรมสิทธ์
เสนอนายทะเบียนลงนาม
จ่ายใบคู่มือ
การแจ้งย้ายรถออก

สามารถแจ้งย้ายออกได้ทั้งจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง กรณีย้ายปลายทาง ต้องมีอายุภาษ ีเหลืออย่างน้อย 30 วัน ใช้เวลาในการย้ายประมาณ 15 วัน

เอกสารที่ใช้

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำประชาชนของเจ้าของรถ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล
หนังสือรับมอบอำนาจ กรณีเจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย
ขั้นตอนดำเนินการ

ลงทะเบียนรับคำขอย้ายรถออก
จัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบเสร็จรับเงิน
จัดทำรายการแจ้งย้าย
เสนอนายทะเบียนลงนาม
จ่ายใบคู่มือ พร้อมหนังสือแจ้งย้าย
การแจ้งย้ายรถเข้า

ต้องมาดำเนินการย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่แจ้งย้ายรถออกจากจังหวัดต้นทาง
ถ้าย้ายเข้าภายใน 15 วัน ต้องเสียค่าปรับขั้นต่ำ 200 บาท

เอกสารที่ใช้

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
หนังสือแจ้งย้ายส่วนที่ 3
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
ขั้นตอนดำเนินการ

ลงทะเบียนรับคำขอย้ายรถเข้า
ตรวจสอบหนังสือแจ้งย้ายส่วนที่1 และส่วนที่ 2 ตรวจสอบรถ กรณีใบแจ้งย้ายนส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 มาช้ากว่า 15 วัน เจ้าของรถจะไม่ถูกปรับ
คืนแผ่นป้ายทะเบียนเดิม
ออกเลขทะเบียนใหม่
จัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าแผ่นป้าย และออกใบเสร็จรับเงิน
เสนอนายทะเบียนลงนาม
จ่ายใบคู่มือ และเครื่องหมายเสียภาษี
การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ

การเปลี่ยนสีรถ

ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ที่ระบุในใบเสร็จค่าทำสีรถ ถ้าแจ้งช้ากว่า 7 วัน ต้องเสียค่าปรับขั้นต่ำ 200 บาท

เอกสารที่ใช้

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าทำสี หรือหนังสือยืนยันว่าได้ทำสีเอง
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
ขั้นตอนดำเนินการ

ลงทะเบียนรับคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบเสร็จรับเงิน
แก้ไขรายการในต้นทะเบียน และใบคู่มือการจดทะเบียนรถ
เสนอนายทะเบียนลงนาม
จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
การเปลี่ยนชื่อ - สกุล ผู้ถือกรรมสิทธิ์

เอกสารที่ใช้

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อ - สกุล หรือใบสำคัญการสมรส
ขั้นตอนการดำเนินการ

ลงทะเบียนรับคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบเสร็จรับเงิน
แก้ไขรายการในต้นทะเบียน และใบคู่มือการจดทะเบียนรถ
เสนอนายทะเบียนลงนาม
จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
การเปลี่ยนที่อยู่ของผู้ถือกรรรมสิทธิ์

เอกสารที่ใช้

1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
ขั้นตอนดำเนินการ

ลงทะเบียนรับคำขอเปลี่ยนสาระสำคัญ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบเสร็จรับเงิน
แก้ไขรายการในต้นทะเบียน และใบคู่มือการจดทะเบียนรถ
เสนอนายทะเบียนลงนาม
จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
การแจ้งไม่ใช้รถ

การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว

เอกสารที่ใช้

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
ขั้นตอนดำเนินการ

ลงทะเบียนรับคำขอแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว
คืนแผ่นป้ายทะเบียน
จัดเก็บค่าธรรมเนียม และค่าแผ่นป้ายกรณีแผ่นป้ายสูญหาย และออกใบเสร็จรับเงิน
จัดเก็บภาษีค้างชำระพร้อมเงินเพิ่ม (ถ้ามี)
บันทึกรายการในต้นทะเบียน และใบคู่มือจดทะเบียนรถ
เสนอนายทะเบียนลงนาม
จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
การแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป

เอกสารที่ใช้

สมุดคู่มือ
สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
ขั้นตอนดำเนินการ

ลงรับคำขอ
คืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ หนังสือแจ้งความกรณี แผ่นป้ายสูญหาย
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการแจ้งไม่ใช้รถ ออกใบเสร็จรับเงิน
จัดเก็บภาษีค้างพร้อมเงินเพิ่ม (ถ้ามี)
บันทึกรายการแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป ในต้นทะเบียนรถ และใบคู่มือการจดทะเบียนรถ
เสนอนายทะเบียนลงนาม
จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
การแจ้งใช้รถที่แจ้งไม่ใช้ชั่วคราว

เอกสารที่ใช้

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
ใบรับแผ่นป้าย
ขั้นตอนดำเนินการ

ลงทะเบียนรับคำขอ
นำรถเข้ารับการตรวจสอบ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบเสร็จรับเงิน
4. จัดเก็บภาษีและเงินเพิ่มร้อยละ 20 กรณีภาษีสิ้นสุดก่อนการแจ้งใช้รถ
บันทึกการแจ้งใช้รถในต้นทะเบียนและใบคู่มือการจดทะเบียนรถ
เสนอนายทะเบียนลงนาม
จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
หมายเหตุ กรณีเป็นชาวต่างชาติ การดำเนินการทุกกรณี จะต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

1. สำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) พร้อมฉบับจริง
2. ใบรับรองถิ่นที่อยู่จากสถานทูต
2/12/52 โพสต์โดย iphonemаniа
2 จาก 3
โอน 2 ต่อ ข้ามไปเป็นของชาวต่างชาติต้องนำรถไปตวจสภาพที่ขนส่งด้วย
เอกสารของผู่เช่าซื้อ 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สัญญาเช่าซื้อ
เอกสารของชาวต่างชาติ 1.สำเนาหนังสือเดินทาง 2.หนังสือรับรองแหล่งที่ทำงานในประเทศไทย
www.singoy.com
12/1/53 โพสต์โดย singoy.com
3 จาก 3
การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ต่างขนส่งได้หรือเปล่า เช่นทะเบียนเชียงใหม่ มาทำการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ที่ขนส่งจังหวัด กทม.ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
21/11/55 โพสต์โดย แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กร
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การโอนรถ และโอนกรรมสิทธิ์บ้าน
เรื่องที่ดิน
สัญญาเช่านายังเหลือ1ปีแต่ถ้าจะขายนาได้หรือไม่
รถที่ไม่มีประกันรถยนต์เป็นอะไรหรือไม่
claim สินไหมรถยนต์ เมื่อผู้เสียหายประสงค์เลือกอู่ซ่อมเอง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู